Kurumlar Vergisi Beyanında Geçmiş Yıl Zararlarının Mahsubu

I- GİRİŞ

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Zarar Mahsubu” başlıklı 9. maddesi ile kurumlar vergisi mükellefleri, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve beş yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların kurumlar vergisi beyannamelerinde yer alan zararları, kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Mükelleflerce bir hesap dönemi içerisinde oluşan zararın, müteakip 5 hesap döneminde oluşacak kârlarla mahsup edilememesi halinde mahsup imkanı ortadan kalkmaktadır.

YAZININ TAMAMI İÇİN DERGİYİ SATIN ALIN