Belediye’ye Ödenen Vergi ve Harçlar Gider Yazılabilir mi?


Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 6. maddesinin birinci fıkrasında; kurumlar vergisinin, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden hesaplanacağı, ikinci fıkrasında safi kurum kazancının tespitinde Gelir Vergisi Kanunu’nun ticari kazanç hakkındaki hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlanmış, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasında, ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderlerin, aynı fıkranın 6 numaralı bendinde ise, işletme ile ilgili olmak şartıyla bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergi, resim ve harçların gider olarak indirilebileceği belirtilmiştir.  

Bu çerçevede, şirketinizde işyeri olarak kullanmak maksadıyla yaptıracağınız inşaat ile ilgili olarak ödenen proje ve tapu harçlarının yukarıda belirtilen hükümlere göre kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır.