Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ASGARİ ÜCRET YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

(01 Temmuz 2022 tarihli ve 31883 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

MADDE 1- 1.8.2004 tarihli ve 25540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliğinin 11. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 11- Komisyonca belirlenen ücretler Resmî Gazete’de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı birlikte yürütür.