2022 / 14 Sayılı Genelge – 2024-2028 Stratejik Plan Genelgesi

T.C.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 

Tarih : 07.07.2022

Sayı : E-23213791- 48.679.755

Konu : 2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Çalışmaları

GENELGE

2022/14

Stratejik yönetim ve planlama yaklaşımını kamu yönetiminin temel unsurlarından biri haline getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun “Stratejik planlama ve performans esaslı program bütçe” başlıklı 9. maddesinde, “(1) Kamu idareleri; kalkınma planları, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalar, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.” hükmü bulunmaktadır.

Katılımcı bir anlayışla hazırlanan Sosyal Güvenlik Kurumunun 2019-2023 Stratejik Planı başarılı bir şekilde uygulanmakta olup 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

Stratejik Planın hazırlanmasına ilişkin sürecin nasıl yürütüleceği, 22.04.2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir.

Anılan Yönetmelik uyarınca, Sosyal Güvenlik Kurumunun Stratejik Plan hazırlık çalışmalarının, Üst Yönetici başkanlığında, Strateji Geliştirme Başkanlığının koordinatörlüğünde, sürecin etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesinde sorumluluğu bulunan bütün birimlerin aktif katılım ve katkılarıyla yürütülmesi, stratejik planlama sürecinin ana aşamalarını ve çıktılarını kontrol etmek üzere ekte yer alan Strateji Geliştirme Kurulunun oluşturulması, stratejik plan hazırlık sürecini yürütmek üzere harcama birimi üyelerinden stratejik planlama ekibi ve ihtiyaç duyulması halinde alt çalışma grupları kurulması gerekmektedir.

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu 2024-2028 Stratejik Plan hazırlık sürecinin üst düzeyde sahiplenilerek takibinin yapılması, bütün birimlerin katılım ve desteği ile yürütülmesi için azami gayretin gösterilmesini önemle rica ederim.

 

Ek : Strateji Geliştirme Kurulu Listesi (1 sayfa)

 

 

STRATEJİ GELİŞTİRME KURULU (*)

Unvanı

Adı ve Soyadı

Kurum Başkan V.

Cevdet CEYLAN

Kurum Başkan Yardımcısı

Lütfi AYDİN

Kurum Başkan Yardımcısı V.

Evren ALTAY

Strateji Geliştirme Başkan V.

Eşref BAŞKAN

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü

İsmail ERTÜZÜN

Sigorta Primleri Genel Müdürü

Savaş ALIÇ

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Prof. Dr. Gökhan Tuna ÖZTÜRK

Hizmet Sunumu Genel Müdürü

Dr. Hakan BAYRİ

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

Oğuzhan TEKİN

Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanı

Ayça ALTINDAL

1. Hukuk Müşaviri

Av. Ayfer ÖZDEMİR TEFON

İç Denetim Birimi Başkanı

Fatih ERKEK

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavir V.

Halis Erkan ERKANAT

Personel Daire Başkanı

Evren ALTAY

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

Aykut GEÇER

İnşaat ve Emlak Daire Başkanı

Dr. Uğur KOÇ

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı

Ayhan GEYLANİ

 

(*) 22/04/2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları ile Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereğince Strateji Geliştirme Kurulu; Üst yöneticinin başkanlığında üst yönetici yardımcıları, idarenin harcama yetkilileri ile üst yöneticinin ihtiyaç duyması halinde görevlendireceği kişilerden oluşmaktadır.

(*) Strateji Geliştirme Kurulu üyelerinde değişiklik olması durumunda, görevlendirilecek kişiler başka bir yazışmaya veya onaya gerek olmadan Kurul üyesi sayılacaktır.