193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6036)

CUMHURBAŞKANI KARARI

(15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

Karar Sayısı: 6036

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

14 Eylül 2022

 

14.9.2022 TARİHLİ VE 6036 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Madde 1- 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1. maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Darphane sertifikaları” ibaresi,

b) (ç) bendinde yer alan “Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Darphane sertifikaları” ibaresi,

eklenmiştir.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.