4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

(01.01.2023 – 31.12.2023 Döneminde)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 1.018
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  105.688
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 885
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.480
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 5.958
8 99/1-c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 885
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 885
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 885
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 3.475
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 13.190
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 13.190
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 956
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 956
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 956
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 3.475
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 3.475
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 3.475
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 1.683
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 1.683
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 1.683
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 1.683
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 1.683
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 9.302
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 1.683
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 9.302
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 9.302
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 9.302
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 9.302
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 9.302
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 9.302
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 9.302
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 9.302
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 105.688
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 84.552
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 84.552
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 84.552
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 84.552
(01.01.2022 – 31.12.2022 Döneminde)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 457
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  47.409
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 397
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 664
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 2.673
8 99/1-c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 397
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 397
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 397
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 1.559
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 5.917
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 5.917
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 429
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 429
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 429
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.559
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 1.559
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 1.559
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 755
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 755
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 755
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 755
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 755
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 4.173
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 755
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 4.173
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 4.173
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 4.173
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 4.173
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 4.173
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 4.173
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 4.173
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 4.173
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 47.409
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 37.928
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 37.928
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 37.928
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 37.928
(01.01.2021 – 31.12.2021 Döneminde)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 336
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  34.809
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 292
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 488
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.963
8 99/1-c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 292
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 292
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 292
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 1.145
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 4.345
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 4.345
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 315
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 315
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 315
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.145
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 1.145
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 1.145
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 555
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 555
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 555
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 555
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 555
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 3.064
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 555
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 3.064
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 3.064
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 3.064
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 3.064
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 3.064
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 3.064
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 3.064
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 3.064
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 34.809
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 27.848
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 27.848
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 27.848
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 27.848
(01.01.2020 – 31.12.2020 Döneminde)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 308
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  31.903
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 268
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 448
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.800
8 99/1-c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 268
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 268
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 268
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 1.050
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 3.983
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 3.983
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 289
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 289
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 289
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 1.050
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 1.050
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 1.050
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 509
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 509
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 509
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 509
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 509
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.809
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 509
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 2.809
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.809
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 2.809
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 2.809
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 2.809
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.809
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 2.809
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.809
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 31.903
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 25.523
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 25.523
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 25.523
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 25.523
(01.01.2019 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 252
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  26.027
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 219
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 366
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.469
8 99/1-c Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 219
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 219
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 219
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 857
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 3.250
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 3.250
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 236
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 236
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 236
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 857
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 857
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 857
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 416
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 416
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 416
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 416
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 416
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.292
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 416
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 2.292
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 2.292
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 2.292
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 2.292
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 2.292
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 2.292
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 2.292
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 2.292
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 26.027
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli        kolaylığı göstermemek 20.822
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 20.822
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 20.822
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 20.822
(01.01.2017 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 3/1-2 3/1-2 3/1-2
98 98 98 98
İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)
204 204 204 204
3/2 3/2 3/2 3/2
98 98 98 98
İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)
21.036 21.036 21.036 21.036
5 5 5 5
99/1-a 99/1-a 99/1-a 99/1-a
Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)
177 177 177 177
7 7 7 7
99/1-b 99/1-b 99/1-b 99/1-b
Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)
296 296 296 296
7/2-f 7/2-f 7/2-f 7/2-f
99/2 99/2 99/2 99/2
İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)
1.188 1.188 1.188 1.188
8 8 8 8
99/1-c 99/1-c 99/1-c 99/1-c
Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)
177 177 177 177
14 14 14 14
99/1-c 99/1-c 99/1-c 99/1-c
Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)
177 177 177 177
28 28 28 28
99/d 99/d 99/d 99/d
Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)
177 177 177 177
29 29 29 29
100 100 100 100
Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için
693 693 693 693
30 30 30 30
101 101 101 101
Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için
2.627 2.627 2.627 2.627
30 30 30 30
101 101 101 101
Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için
2.627 2.627 2.627 2.627
32 32 32 32
102/a 102/a 102/a 102/a
Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için
191 191 191 191
32 32 32 32
102/a 102/a 102/a 102/a
Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için
191 191 191 191
39 39 39 39
102/a 102/a 102/a 102/a
Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için
191 191 191 191
37 37 37 37
102/b 102/b 102/b 102/b
Ücret hesap pusulası düzenlememek Ücret hesap pusulası düzenlememek Ücret hesap pusulası düzenlememek Ücret hesap pusulası düzenlememek
693 693 693 693
38 38 38 38
102/b 102/b 102/b 102/b
Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek
693 693 693 693
52 52 52 52
102/b 102/b 102/b 102/b
Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek
693 693 693 693
41 41 41 41
102/c 102/c 102/c 102/c
Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için
337 337 337 337
56 56 56 56
103 103 103 103
Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için
337 337 337 337
57 57 57 57
103 103 103 103
Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için
337 337 337 337
59 59 59 59
103 103 103 103
İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için
337 337 337 337
60 60 60 60
103 103 103 103
İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için
337 337 337 337
63 63 63 63
104 104 104 104
Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
1.853 1.853 1.853 1.853
64 64 64 64
104 104 104 104
Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için
337 337 337 337
68 68 68 68
104 104 104 104
Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak
1.853 1.853 1.853 1.853
69 69 69 69
104 104 104 104
İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek
1.853 1.853 1.853 1.853
71 71 71 71
104 104 104 104
Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak
1.853 1.853 1.853 1.853
72 72 72 72
104 104 104 104
18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak
1.853 1.853 1.853 1.853
73 73 73 73
104 104 104 104
Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak
1.853 1.853 1.853 1.853
74 74 74 74
104 104 104 104
Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek
1.853 1.853 1.853 1.853
75 75 75 75
104 104 104 104
İşçi özlük dosyalarını düzenlememek İşçi özlük dosyalarını düzenlememek İşçi özlük dosyalarını düzenlememek İşçi özlük dosyalarını düzenlememek
1.853 1.853 1.853 1.853
76 76 76 76
104 104 104 104
Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak
1.853 1.853 1.853 1.853
90 90 90 90
106 106 106 106
İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak
21.036 21.036 21.036 21.036
92/2 92/2 92/2 92/2
107/1-a 107/1-a 107/1-a 107/1-a
İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek
16.829 16.829 16.829 16.829
96/1 96/1 96/1 96/1
107/1-b 107/1-b 107/1-b 107/1-b
İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak
16.829 16.829 16.829 16.829
96/2 96/2 96/2 96/2
107/1-b 107/1-b 107/1-b 107/1-b
İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları
16.829 16.829 16.829 16.829
107/2 107/2 107/2 107/2
107/2 107/2 107/2 107/2
İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek
16.829 16.829 16.829 16.829

(01.01.2016 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 173
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  17.700
3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 1.766
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 150
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 250
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.000
8 99/1-c Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 150
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 150
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 150
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 584
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 2.211
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 2.211
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 161
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 161
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 161
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 584
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 584
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 584
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 285
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 285
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 285
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 285
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 285
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.560
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 285
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1.560
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.560
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.560
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1.560
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.560
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.560
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1.560
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.560
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 17.700
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 14.160
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 14.160
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 14.160
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 14.160
 

(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 173
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  17.700
3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 1.766
5 99/1-a Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 150
7 99/1-b Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 250
7/2-f 99/2 İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 1.000
8 99/1-c Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 150
14 99/1-c Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 150
28 99/d Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren) 150
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 584
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 2.211
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 2.211
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 161
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 161
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 161
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 584
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 584
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 584
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 285
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 285
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 285
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 285
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 285
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.560
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 285
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1.560
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.560
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.560
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1.560
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.560
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.560
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1.560
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.560
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 17.700
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 14.160
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 14.160
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 14.160
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 14.160
(01.01.2014 Tarihinden İtibaren)
Kanun Mad. Ceza Mad. Cezayı Gerektiren Fiil Ceza Miktarı (TL)
3/1-2 98 İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için) 149
3/2 98 İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı)  15.226
3, 85 98 Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için) 1.520
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için 122
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için 122
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için 122
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için 122
28 99/c Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için 122
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için 504
30 101 Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için 1.903
30 101 Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için 1.903
32 102/a Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için 139
32 102/a Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için 139
39 102/a Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için 139
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlememek 504
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek 504
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek 504
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için 246
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için 246
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için 246
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için 246
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için 246
63 104 Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.343
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için 246
68 104 Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak 1.343
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek 1.343
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak 1.343
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak 1.343
73 104 Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak 1.343
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek 1.343
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek 1.343
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak 1.343
77 105/c İş sağlığı ve iş güvenliğinin gerektirdiği koşullara uymamak 1.399
78 105/a İş sağlık ve güvenliği yönetmelik hükümlerine göre alınmayan her iş sağlığı ve güvenliği önlemi için (alınmayan önlemler için izleyen her ay aynı miktarda) 279
78 105/c İşletme belgesi almadan işyeri açmak veya belgelendirilmesi gereken işler veya ürünler için belge almamak 1.399
79 105/c Faaliyeti durdurulan işi izin almadan devam ettirmek veya kapatılan işyerini izinsiz açmak 1.399
80 105/c İş sağlığı ve iş güvenliği kurullarının kurulması ve çalıştırması ile ilgili hükümlere aykırı davranmak, iş sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca alınan kararları uygulamamak 1.399
81 105/c İşyeri sağlık ve güvenlik birimi oluşturma, işyeri hekimi ile diğer sağlık personeli görevlendirme, iş güvenliği uzmanı olan mühendis veya teknik eleman görevlendirme yükümlülüğünü yerine getirmemek 1.399
85 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan 16 yaşından küçük her işçi ve yönetmelikte gösterilen yaş kayıtlarına aykırı çalıştırılan her işçi için 1.399
85 105/d Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış her işçi için 615
86 105/b Sağlık raporu alınmadan ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılan her bir işçi için 279
87 105/b Sağlık raporu alınmayan 18 yaşından küçük her bir işçi için 279
88 105/c Gebe veya çocuk emziren kadınlar hakkındaki yönetmeliğe uymamak 1.399
89 105/c İş Kanununa göre çıkarılan çeşitli yönetmeliklere aykırı davranmak 1.399
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak 15.226
92/2 107/1-a İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek 12.181
96/1 107/1-b İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak 12.181
96/2 107/1-b İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları 12.181
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek 12.181

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2015 Tarihinden İtibaren)

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

164

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

16.765

3, 85

98

Ağır ve tehlikeli iş kapsamındaki işyerinin bildirim yükümlülüğüne aykırı davranmak (çalıştırılan her işçi için)

1.673

5

99/a

İşçilere eşit davranma ilkesine uyulmayan her işçi için

134

7

99/a

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranılan her işçi için

134

8

99/b

Çalışma koşullarına ilişkin belge verilmeyen her işçi için

134

14

99/b

Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için

134

28

99/c

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için

134

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

554

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

2.095

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2.095

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

153

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

153

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

153

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

554

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

554

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

554

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

270

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

270

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

270

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

270

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

270

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.478

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

270

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.478

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.478

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.478

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.478

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.478

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.478

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.478

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.478

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

16.765

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli kolaylığı göstermemek

13.412

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

13.412

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

13.412

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

13.412

 

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2018 Tarihinden İtibaren)

 

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

 

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

204

 

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

21.036

 

5

99/1-a

Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

177

 

7

99/1-b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

296

 

7/2-f

99/2

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

1.188

 

8

99/1-c

Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

177

 

14

99/1-c

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

177

 

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

177

 

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

693

 

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

2.627

 

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

2.627

 

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

191

 

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

191

 

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

191

 

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

693

 

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

693

 

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

693

 

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

337

 

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

337

 

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

337

 

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

337

 

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

337

 

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.853

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

337

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

1.853

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

1.853

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

1.853

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

1.853

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

1.853

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

1.853

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

1.853

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

1.853

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

21.036

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli        kolaylığı göstermemek

16.829

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

16.829

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

16.829

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

16.829