Yaklaşım Temmuz 2022 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

VERGİ – MUHASEBE
Nuri DEĞER İmalatçıların İhracattan Kaynaklanan KDV İadesinin Usul ve Esasları
Ahmet EROL Yurt Dışından Elde Edilen Emekli Maaşlarının Türk Vergi Hukuku Karşısındaki Durumu
Mustafa ÇOLAK Eğitim Harcamaları ve Sigorta Primlerinin Ücret Kazançlarından İndirilmesinde Vergiye Tabi Olma Şartı ve Rekabet Eşitsizliği Üzerine Değerlendirme
Mehmet MAÇ Yurt Dışında Mukim Olanlara Konut veya İşyeri Tesliminde KDV İstisnası (13/i) ve Bu Kapsamdaki Bir Yıllık Satış Yasağı Süresinin Üç Yıla Çıkarılması
Haldun DARICI Kurumlar Vergisiyle İlgili Gelişmeler
Levent BAŞAK Yerli ve Yabancı Mühendisler Yapmış Oldukları İşler İçin Hem Fatura Hem de Serbest Meslek Makbuzu Düzenleyebilir mi?
Hasan Basri CAN Riskli Sigortalılar Havuzunda Biriken Faiz Tutarlarının Sigorta Şirketlerine Aktarımı
Ertan AYDOĞAN Vergilendirmeye İlişkin Tebligatlarda Münasip Süre
Fırat İNSEL Arabuluculukta Vergilendirme
Yunus SÜRMELİ Mali Tatil ve Süreler
Yiğit YILDIZ KDV’de İhtiyari Tam Tevkifat Uygulamasının Bilmeden Sahte Fatura Kullanan Mükelleflere Etkisi
Yunus ŞENGÖZ Türk Vergi Ceza Hukukunda “Aynı Fiilden İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı”nın veya “Aynı Fiilden İki Kez Yargılanma Yasağı”/“Ne Bis İn İdem” İlkesinin Uygulaması-I
Ferhat FAHRAN VUK Geçici 30, 31, 32 ve Mükerrer 298/Ç Bendi Uyarınca Oluşan D.A.F’ların, Enflasyon Düzeltmesinde Göreceği İşlem ve Değerlendirmelerimiz
Murat TOKMAKKAYA Adi Şirketlerin (Ortaklıkların) Yürüteceği Yıllara Sâri İnşaat İşleri Nedeniyle Hakedişler Üzerinden Peşin Ödenen % 5 Vergi Stopajları İle Fatura Bedelleri Üzerinden Yapılacak 4/10 KDV Tevkifatlarının İadeleri
Onur ŞAHİN & Ahmet ALTUNKUŞ İmalat Sanayii İle Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İstisnası
Özkan AYKAR Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik Hizmetlerinde KDV İstisnası
Cansu ÜNLÜ TFRS-16 Kapsamında Kiraya Veren Açısından Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi
Deniz TURAN 535 No.lu VUK Genel Tebliği İle 509 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği’nde Yapılan Değişikliklerle e-Belge ve e-Defter Uygulamasına Dahil Edilen Mükellef Grupları
SOSYAL GÜVENLİK - İŞ HUKUKU
Cumhur Sinan ÖZDEMİR Fazla Çalışmanın İş Sağlığı ve Güvenliği Yönünden Riskleri Nelerdir?
Erol GÜNER Yıllık Ücretli İzinde Cumartesi Gününün Durumu
Arif TEMİR İş Sözleşmesinin İşveren Tarafından Değiştirilmesinin Usul ve Esasları
Mustafa İTİŞKEN İdari Para Cezalarında Zor Anlaşılan İndirim Unsurları (1/4 İndirim, 1/4’in 3/4’ünün Ödenmesi, Asgari Ücretin 1/10’inden Az 2 Katından Fazla Olmaması - 1/3’ini Geçmeme, % 1’ini Aşmama Hususları)
Murat ÖZDAMAR Fiili Hizmet Zammının Emeklilik Yaşına Etkisi
Raşit ULUBEY & Emre ULUBEY Harcırah veya Görev Yolluğu Olarak Yapılan Ödemeler Sigorta Primine Tabii Midir ve Prime Esas Kazanca Dahil Edilir mi?
Akın ŞİMŞEK Taşerondan Sürekli İşçiliğe Geçenlerin Engelliği Nedeniyle Emekliliğe Hak Kazanması İş Sözleşmesinin Feshini Gerektirir mi?
Fahrettin YÜKSEK Sigortalısına İş Kazası Geçirdiği Gün Hizmet Bildiriminde Bulunulmayan İşverene Uygulanan Yaptırımlar Nelerdir?
Murat ARAZ Tekrar Eden İş Kazalarına Yargının Bakışı
SOSYAL GÜVENLİK - İŞ HUKUKU
Soner ALTAŞ Anonim ve Limited Şirkette Aynî Sermayeye Dair Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunmanın Yaptırımları
Özdem SATICI TOPRAK Limited Şirket Ortaklarının Şirkete Borçlanmaları
Salih ÇALAL Şirketler Topluluğunda Sorumluluk Halleri ve Hakların Donması
HUKUK
Ufuk ÜNLÜ Kooperatif Faaliyetlerine İlişkin Uyuşmazlıklarda Görevli Yargı Yeri
Erol TÜRK İşe İade Davalarında Zorunlu Arabuluculuk
Ayşe ALTUNDAL Vergi Yargısında Adli Tatil
E-YAKLAŞIM
VERGİ - MUHASEBE
Mehmet YÜCEL Kira Artışlarına Üst Sınır Getiren Geçici Düzenlemenin Kapsamı ve Düzenlemeye Yönelik Eleştiriler
Ali EKMEN Belediyelerin Tasarrufunda Bulunan Yerlerin Satın Alınması ve Ruhsatlandırılması
Şenol METE 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na Göre “e-Tebliğ”de Mükelleflerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar ve “e-Tebliğ” İle Alakalı Tafsilatlı Açıklamalar
Mustafa ALPASLAN Soru ve Yanıtlarla Vergi Kaçakçılığı Suçları Etkin Pişmanlık Kapsamına Alınmış Olup Zincirleme Suç Uygulaması Getirilmiştir (Sahte Fatura Kullananlar veya Düzenleyenler Açısından Zincirleme Suç İhdas Edilmiştir. Ayrıca Vergi Ceza Hukukumuza Etkin Pişmanlık Müessesesi Dahil Olmuştur)
Yüksel GÜNEŞ İnternet Ortamında Yayımlanan İlanlara Yönelik Bildirim Zorunluluğu
SOSYAL GÜVENLİK
Sevgi ÜVEDİ Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılabilecek Hizmet Borçlanmaları
Erdem AZMAN Ücretli Çalışanlara Toplu İş Sözleşmesi İle Geçmişe Dönük Olarak Ödenen Ücret Farkları vb. Ödemelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na ve Vergi Dairesine Bildirimi
Cemil UZUN Stajyer Avukatların Sigortalılığı
Muzaffer ŞEKEROĞLU Malûllük Aylığından Yararlanma Şartları Nelerdir, Kimler Malûllük Aylığından Yararlanabilir?
Mustafa TÖZENER 4447 Sayılı Kanun’un Geçici 10. Maddesi (06111) Kapsamında Sıkça Karşılaşılan Hataların Nedeninin Tespiti
Mustafa GÜNŞEN Konut Kapıcılığının İş Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi
Ahmet AĞAR Çok Tehlikeli İşyerlerinde İşverenlere 3 Yıl Süreyle İşsizlik Sigortası Prim Teşviki Uygulanmaktadır
İŞ HUKUKU
Mahmut ÇOLAK Belediye Personel Şirketlerinin Belirli Süreli İş Sözleşmesiyle İşçi Çalıştırabilme(me)si
Çetin SONKAYA Biyometrik Veri İşleyen Personel (Konum) Takip Sistemlerinde Altın Kuralın Hükümsüz Olduğu Haller
ÖZEL - DİĞER
Mustafa YAVUZ Şirketler Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu
HUKUK
Özhan Ayhan HARMAN Medeni Yargılama Hukukunda Delillerin Gösterilmesi ve Islah