Yaklaşım Eylül 2022 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

VERGİ – MUHASEBE
Mustafa ÇOLAK Rüçhan Hakkının Rehinli Alacaklarda ve Amme İdareleri Arasında Uygulaması
Mehmet MAÇ İşlem Bedeli KDV Dahil 2.000 TL’yİ Geçmiyorsa Kısmi KDV Tevkifatı Gerekli Değildir
Haldun DARICI Ek Bütçe ve Ek Bütçedeki Vergi Hedefleri
Levent BAŞAK 459 Sayılı VUK Genel Tebliği Uyarınca Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olanların Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Olmayan Yabancılarla Yapacakları İşlemlerde Uygulama Esasları
Hasan Basri CAN Teknokentte Faaliyette Bulunan Yönetici Şirketlerin Kurumlar Vergisi İstisnasından Vazgeçmesi
Mehmet YÜCEL Hurda Metal Alım Faaliyetinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Ertan AYDOĞAN Cep Telefonuna İlişkin Amortisman Giderlerinin ve Aylık Fatura Bedellerinin İndirim Konusu Yapılması
Abdullatif KARABALIK Limited Şirket Ortağının Ödediği Sigorta Primlerinin (Bağ-Kur Primi) Gelir Vergisi Beyannamesinde İndirim Konusu Yapılması
Kemal EFELER Tevsi Yatırımlarda İndirimli Kurumlar Vergisi
Fırat İNSEL 3065 Sayılı KDV Kanunu Geçici 37 Madde Kapsamında Yatırım Teşvik Belgeli KDV İadesi
Yunus SÜRMELİ Yargı Kararları Işığında, Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler
Yiğit YILDIZ Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun, Vergi Hatalarının Giderilmesinde Başvurulan Düzeltme-Şikâyet Yoluna Dair Güncel Kararı
Fırat MAT & Murat HEKİM Karbon Vergisi ve Emisyon Ticaret Sisteminin Türkiye Üzerindeki Olası Etkileri
Nadir GÜLHAN Sermaye Taahhüdünün Yerine Getirilmemesi Transfer Fiyatlandırması Kapsamında Değerlendirilemez
Onur ŞAHİN İzaha Davet Uygulamasının Genel Çerçevesi
Mehmet Aydın BİRGİLİ & Feyzi BİRGİLİ Vergi Usul Kanunu 5038 Sayılı Genel Tebliği’nin Getirdiği Yenilikler
SOSYAL GÜVENLİK - İŞ HUKUKU
Serdar GÜNAY 6331 Sayılı Yasa Gereği Tutulan Kayıtların İbraz Edilmemesi Nedeniyle Kurumca Uygulanmış Olan İdari Para Cezaları
Arif TEMİR Doğum İzni Süresi İle Kıdem Tazminatına Hak Kazanma
Erol GÜNER Ücret Hakkında İşverenlerimizin Bilmesi Gerekenler
Cumhur Sinan ÖZDEMİR Mevsimlik İşlerde Yıllık Ücretli İzin
Sevgi ÜVEDİ 2022 Yılının İkinci Yarısı Borçlanma Yapacak Sigortalıların Ödeyecekleri Borçlanma Tutarları
Mustafa İTİŞKEN Kısmi Çalışma Usül ve Esasları
Cemil UZUN Malûlen Emekli Olan Sigortalının Ehliyeti İptal Olur mu?
Murat ÖZDAMAR Bağ-Kur Hizmetlerinin Yargı Yoluyla Tespit/Tescil Edilmesi
Fahrettin YÜKSEK Askere Gidecek Sigortalı ve İşvereninin Bilmesi Gereken Ayrıntılar
Murat ARAZ Gemi Adamlarının Sigortalılığına Dair Detaylı Açıklamalar
Serdar ADAY Ücret Kesme Cezası İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
Akın ŞİMŞEK Çalışma Hayatında
ÖZEL – DİĞER
Ali EKMEN Aracı Hizmet Sağlayıcıların E-Ticarette Ayıplı Mal Satışından Sorumluluğu
Soner ALTAŞ Anonim Şirketin Yönetiminde Temsil İmtiyazı
Özdem SATICI TOPRAK Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi
Ferhat FAHRAN Limited Şirketlerde Ayrılma Akçesi ve Muaccel Hale Gelmesi
Mustafa YAVUZ Son Düzenlemeler Işığında Limited Şirket Genel Kurul Toplantılarının Mersis Üzerinden Online Yapılabilmesi
HUKUK
Erol TÜRK İşe Başlatmama Tazminatı
Çetin SONKAYA İstifada İşçinin Gerçek İradesinin Araştırılmasında İspata Yönelik Hukuk Kuralları Nelerdir?
E-YAKLAŞIM
VERGİ - MUHASEBE
Mehmet YILDIRIM Özel Tüketim Vergisinden Neden Katma Değer Vergisi Alınır?
Mustafa ALPASLAN Mükelleflere Usulüne Uygun Olarak Elektronik Ortamda VDK Tarafından Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Davetiyesinin Tebliğ Edildiğinin İdarece Kanıtlanmasının Gerekliliği
Cansu ÜNLÜ TFRS 3 İşletme Birleşmeleri Standardının Amacı, Kapsamı ve Önemli Tanımlar
Özkan AYKAR Varlık Barışı Kapsamında Yurt Dışı Varlıkların Türkiye’ye Getirilmesi İle Bildirimi ve Vergilendirilmesi
Ertuğrul KILIÇ UK ve KDVK’da Tahsilat ve Ödemelerde Belge Tevsiki
Sefa TUNCER Muhasebe Bilgi Sisteminin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde Kullanılma Yeterliliği Konya İlinde Bir Uygulama
SOSYAL GÜVENLİK
Mustafa TÖZENER 4447 Sayılı Kanun’un Ek 4. Maddesi Kapsamındaki Teşvikten Yararlanma Şartları
Zafer ÖZCİVAN Meslek Hastalıkları
Mustafa GÜNŞEN Ödenen Askerlik ve Doğum Borçlanma Primleri, Sigortalının Kendisine veya Vefatı Halinde Hak Sahiplerine İade Edilir mi?
İŞ HUKUKU
Mahmut ÇOLAK İşçinin İstifasının Kabul Edilme(me)si
Burcu ŞENSOY Ayrımcılık Tazminatı Esas Ücret Kabul Edilir mi?
Ahmet AĞAR Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Belgesi Olmayanları Çalıştıran İşverenler Ağır Cezaya Maruz Kalacaktır
ÖZEL - DİĞER
Ufuk ÜNLÜ Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Kooperatiflerin Tacir Sayılması
Salih ÇALAL Anonim Şirketlerin Sermaye Artırımında Ayni Sermaye Olarak Konulacak Taşınmazların Durumu
HUKUK
Nazlı Gaye ALPASLAN Vergi İhtilaflarında Yürütmenin Durdurulması Kararı İçin Teminat Zorunluluğu Kaldırılmıştır