Yaklaşım Ekim 2022 Sayısı Çıktı

Aylık olarak düzenli bir şekilde yayınlanan dergimizin, bu ay ki sayısında yer alan makaleler şöyledir;

Konu Başlıkları:

VERGİ – MUHASEBE
Nuri DEĞER Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi
Mustafa ÇOLAK Kamu İcra Hukukunda Cezası Belirtilen ve Belirtilmeyen Suç Tipleri, Analizi ve Öneriler
Mehmet MAÇ Düzeltme Yoluyla Sonradan KDV İadesi Talep Edilmesi Veya İadesi İstenen KDV Tutarının Artırılması
Haldun DARICI Değerli Konut Vergisi Üzerine Bir Değerlendirme
Altar Ömer ARPACI İşletmelerin Mahalli İdarelerden ve Mahalli İdare İşletmelerinden Olan Alacaklarına Karşılık Ayrılması
Levent BAŞAK 7338 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikle Birlikte Vergi İncelemesinin Yapılacağı Yer ve Vergi İncelemesinin Başladığı Tarih
Orhan BAYTEKİN Taşınmazlar İçin Sat-Kirala-Geri Al mı?(5/1-J) Yoksa 5/1-E mi? Mükellefler İçin Daha Avantajlı
Hasan Basri CAN Finansal Yeniden Yapılandırma Anlaşmaları Kapsamında Vazgeçilen Alacakların Doğrudan Kar Hesabına Kaydedilmesi
Abdullah SARAÇ Demir-Çelik Mamul ve Yarı Mamul Tesliminde KDV Tevkifatı
Ertan AYDOĞAN Kiralık Kasada Bulunan Ziynet Eşyalarında Veraset ve İntikal Vergisi
Yiğit YILDIZ Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Desteği Bağlamında Alınan Hibelerin Vergilendirilmesi
Ertuğrul Kutay ÜNAL Kaçakçılık Suçlarına Getirilen Etkin Pişmanlık ve Zincirleme Suç Hükümlerinin Hukuki ve Ahlaki Yönden Değerlendirilmesi-I
Tanju GÜNDÜZ Personal Training Hizmetlerinin Vergi Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi
Nadir GÜLHAN Maliye İdaresinin Suç ve Kusuru Birbirine Eşitlemesi Hukuka Uygun mudur?
Yunus ŞENGÖZ Türk Vergi Ceza Hukukunda Zincirleme Suç, Suçun Unsurları, Suç Tarihi, Dava Zamanaşımı Süresi ve Sürenin Başlangıç Tarihi-I
Salih ÇALAL Anonim Şirket Aktifine Kayıtlı Araçların İcra Yoluyla Satılması
M. Ezhan DOĞRUSÖZ Tahakkuk Kavramı ve Vergi Ziyaı İle İlişkisi
Özkan AYKAR Kurye Taşıma Hizmetlerinde KDV Uygulaması
SOSYAL GÜVENLİK - İŞ HUKUKU
Akın ŞİMŞEK EYT Taşerondan Geçen Yaklaşık 750 Bin İşçiyi Etkileyecek, Düzenleme Şart
Mahmut ÇOLAK Sayıştay Denetimlerinde Kıdem Tazminatı Karşılığı Bulgularının Değerlendirilmesi
Arif TEMİR Çalışma İzni Alması Gereken Yabancılar ve Muaf Olan Yabancılar İle Yabancıların Çalışmalarının Yasak Olduğu Meslek ve Görevler
Erol GÜNER Tüm Yönleriyle Denkleştirme Uygulaması
Cumhur Sinan ÖZDEMİR İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlama Süresi
Mustafa İTİŞKEN Sigorta Primlerinde ve İşsizlik Sigortası Primlerinde Zamanaşımı
Sevgi ÜVEDİ 2022 Yılı Asgari Destek Ödemesi
Murat ARAZ Hizmet Akdinin Feshinin Geçersizliği Halinde Yapılacak Ödemeler Prime Tabi Tutulur mu?
Fahrettin YÜKSEK Sigortalının Meslek Kodunu Hatalı Bildirmenin Yaptırımları Nelerdir?
Serdar ADAY Devrolan İşyerlerinin Tescil İşlemleri ve Bazı İstisnai Durumlar
Raşit ULUBEY & Emre ULUBEY Özelleştirme Kapsamında İşsiz Kalanların İstihdamında 7079 Sayılı Kanun Öncesi ve Sonrası Durumun Değerlendirilmesi
ÖZEL – DİĞER
Soner ALTAŞ Anonim Şirketin Yönetiminde Temsil İmtiyazı Tanımanın Yolları
Ufuk ÜNLÜ Elektronik Genel Kurul Sisteminin Anonim Şirketlere Sağladığı Faydalar
Mustafa YAVUZ 7417 Sayılı Kanunla Tacirlerin Zayi Olan Ticari Defter ve Belgeleri İçin Getirilen Kolaylıklar
HUKUK
Çetin SONKAYA İş Uyuşmazlıkları Kanun Yollarında Usuli Kazanılmış Hak Uygulaması
Erol TÜRK Anonim Şirketin Fesih Süreci
Nazlı Gaye ALPASLAN Cezalı Vergi Tarhiyatı Önerilebilmesi İçin Tespit Gerekliliği
E-YAKLAŞIM
VERGİ - MUHASEBE
Fatih YEGİN Kooperatifler İle Sermaye Şirketlerinin Birleşme ve Devir İşlemleri Gerçekleşebilir mi?
İsmail KARAKOÇ Yeni Varlık Barışında Ödenen Verginin İadesi
Mehmet YÜCEL Kooperatiflerin Birleşmesinin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu
Ali EKMEN Belediyeden Kiralanan İşyerleri İçin Yapılan Kira Ödemelerinin Tevsiki ve KDV İndirimi
Mustafa ALPASLAN & Elif CANKURT Vergi İncelemelerinde Yeni Düzenleme: Vergi İncelemesi Mükellefin İşyerinde Yapılmayabilir
Serkan KOŞAR & Onur ŞAHİN Derneklerde “e-Alındı Belgesi” Uygulaması
Cansu ÜNLÜ TFRS 3 Kapsamında İşletme Birleşmelerinin Finansal Tablolara Alınması
Menderes ÇETİN Teknokentlerde Akademik Personele Yapılan Ödemelerdeki Vergilendirme Nasıl Olmalıdır?
SOSYAL GÜVENLİK
Cemil UZUN SGK Hasta Bezi Ödemesini Artık Hastaya Yapıyor
Kemal AKYOL 2022 Yılı Temmuz-Aralık Dönemi Asgari Ücret Destek Uygulamasında Bilinmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Müslim DEMİR Sosyal Güvenlik Kurumu’na Ödenen Borçlanmalar ve Vergi İndirimi
Mustafa GÜNŞEN Tarımsal Faaliyetten Dolayı Sigortalı Sayılanlar ve Sayılmayanların; Sosyal Sigortalar Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu Yönünden Değerlendirilmesi
İŞ HUKUKU
Ahmet AĞAR İşyerlerinde Yapılan Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Ücretleri
Mustafa TÖZENER Fiilen Çalışılmayan Cumartesi Günleri Üzerine Mevzuat Değerlendirmesi
ÖZEL - DİĞER
Özdem SATICI TOPRAK Ticaret Şirketlerine Sermaye Olacak Unsurlar
İlker ÇOLAKVERMİŞ Gümrük Antrepolarında Bulunan Eşyanın Devir İşlemleri ve Gümrük Kıymeti
Zafer ÖZCİVAN e-Ticaret