31 Ağustos 2021 Salı

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimleri İle Bu Kurumların Ürettikleri Ürünlerin Tesliminde KDV İstisnası

Yazar: Nuri DEĞER*

Yaklaşım / Eylül 2021 / Sayı: 345

I- GİRİŞ

Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimleri İle Bu Kurumların Ürettikleri Ürünlerin Tesliminde KDV İstisnası 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 13/m, geçici 20. ve 39. maddelerinde düzenlenmiştir.

Söz konusu Kanun maddelerinde yapılan düzenlemeler 2 konu etrafında toplanabilir.

II- AR-GE, YENİLİK VE TASARIM FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YAPILAN YENİ MAKİNA VE TEÇHİZAT TESLİMLERİ

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri konusu KDV Kanunu’nun 13/m ve geçici 39. maddesinde düzenlenmiştir.

Söz konusu her iki madde ile düzenlenen istisnanın niteliği ayni olmakla birlikte geçici 39. maddede konumuzu ilgilendirmeyen 17.04.1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu’na göre sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerini de istisna etmek suretiyle kapsamı daha genişletilmiştir.

Kanun’un 13/m ve geçici 39. maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliği’nin II/14. “Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde İstisna” başlıklı bölümünde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A- İSTİSNADAN YARARLANACAK ALICILAR

İstisnadan;

- 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

- 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

- 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlar yararlanır.

B- İSTİSNA KAPSAMINA GİREN TESLİMLER

İstisna, istisnaden münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımlarında uygulanır.

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde bulunanlara istisna kapsamında teslim edilecek makina ve teçhizatın, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetinde kullanılması gerekir. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin kapsamı, ilgili mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

C- İSTİSNANIN UYGULAMASI

İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen alıcılar, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden alacakları belge ile KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvurarak istisna belgesi alırlar. Başvuruda bulunanlar tarafından istisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilir.

Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilir. Bu belge satıcılar tarafından 213 sayılı Kanun’un muhafaza ve ibraz hükümlerine uygun olarak saklanır.

Söz konusu istisna belgesi kapsamında makina ve teçhizat satan mükellef, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girerler.

İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalat yoluyla temin edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilir. İstisna belgesindeki istisna kapsamında ithal edilen makina ve teçhizata ilişkin bölüm doldurulduktan sonra ilgili gümrük idaresi tarafından bu bölüm de onaylanır.

Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

D- MAKİNA VE TEÇHİZATIN ÜÇ YIL İÇİNDE BELİRLENEN FAALİYETLER DIŞINDA KULLANIMI VEYA ELDEN ÇIKARILMASI

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması, elden çıkarılması veya kiralanması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Zamanında alınmayan vergiler ile vergi cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılının başından itibaren başlar.

E- ÖZELGELER

1- Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Yazılım Çalışmalarında Ar-Ge Faaliyetleri Kapsamında Yapılan Makine-Teçhizat Tesliminde KDV İstisnası

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan bilgisayar ve alt yapı niteliğindeki yazılımların alımında KDV Kanunu’nun 13/m ile geçici 39. maddeleri kapsamında KDV istisnası uygulamasından yararlanılıp yararlanılamayacağı hususlarında Bursa VDB 31.01.2020 tarih ve 45404237-130[I-18-113]-E.21791 sayılı Özelgesi’nde;

“1 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nde makine ve cihazlar, üretimde kullanılan her türlü makine ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri şeklinde tanımlanmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılmak üzere bilgisayar satın alınması işlemi KDV Kanunu’nun geçici 39. madde kapsamında KDV’den istisna olacaktır.

Ancak, Şirketinizce satın alınacak yazılımların makine ve teçhizat kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından, söz konusu yazılım alımlarının istisna kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.” değildir.

2- Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yapılan Yıllara Sari İnşaat İşi İçin Ödenen Hakedişlerde DV-KV-KDV Kesintisi

…Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. ile yıllara yaygın inşaat işi olan “İdare Binası ve Altyapı İnşaatı” işi kapsamında yapılacak hak ediş ödemelerinden, DV, KDV ve KV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Trabzon VDB 27.10.2017 tarih ve 26468226-100[ÖZG-27-2016]-78 sayılı Özelge’de,

“DVK YÖNÜNDEN

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 1. maddesinde, …

Buna göre, teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan yönetici şirketler, 4691 sayılı Kanun’un uygulanması ile ilgili işlemlerde düzenlenen kağıtlar bakımından DV’den muaf olup, bu bölgelerde faaliyette bulunan yönetici şirket haricindeki firmaların DV muafiyeti bulunmamaktadır.

Bu itibarla, DV uygulaması bakımından resmi daire tanımı içerisinde yer almayan … Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. tarafından şirketinize yaptırılan “İdari Bina ve Altyapı İnşaatı” işi nedeniyle yapılacak hakediş ödemelerinin kişiden kişiye yapılan ödemeler kapsamında bulunması ve bu ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtların 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda sayılan kağıtlar arasında yer almaması nedeniyle, şirketinize yapılacak hak ediş ödemelerinin DV kesintisine tabi tutulmaması gerekmektedir.

KVK YÖNÜNDEN

Buna göre, mezkur yıllara sari iş nedeniyle şirketinize yapılacak hakediş ödemeleri üzerinden KV Kanunu’nun 15. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca %3 oranında KV kesintisi yapılması gerekmektedir.

KDV KANUNU YÖNÜNDEN

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin (I/C-2.1.3.2) bölümünde, ...

… Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş’nin ortaklık yapısının tetkiki neticesinde şirket hisselerinin yarıdan fazlasının mezkur Tebliğ’in (I/C-2.1.3.1/b) bölümünde sayılan, 5018 sayılı Kanun’a ekli cetvellerde yer alan idareye (… Üniversitesi) ait olduğu anlaşılmıştır.

Buna göre, şirketiniz tarafından … Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş.’ne yapılan “İdare Binası ve Altyapı İnşaatı” işi için şirketinize yapılacak hakediş ödemeleri için düzenleyeceğiniz faturalarda hesaplanan KDV’nin 2/10 (halen 4/10)oranında tevkifata tabi tutulması gerekmektedir.” şeklinde görüş bildirilmiştir.

3- Mükellefin Teknopark Dışında Faaliyetine Devam Etmesi

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin teknoparktan çıkarak faaliyetine devam etmesi durumunda, istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı konusunda İstanbul VDB tarafından verilen 07.09.2017 tarih ve 62030549-125[10-2015/84]-275726 sayılı Özelge’de,

“Teknopark bünyesinde başlattığı proje ile ilgili olarak, söz konusu teknoparktan ayrıldıktan sonra vergisel teşviklerden yararlanılamayacağından, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilmiş olsa dahi daha önce bölgede geliştirdiğiniz yazılımdan …… Teknoparktan ayrıldıktan sonra elde edilecek kazançlarınızla ilgili olarak anılan istisnadan yararlanmanız mümkün değildir.” delmektedir.

III- TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU KAPSAMINDA VERİLEN TESLİMLER VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA UYGULAMASI

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında verilen teslimler ve hizmetlere ilişkin istisna uygulaması, KDV Kanunu’na 7104 sayılı Kanun’un 4. maddesi ile eklenen geçici 20. maddesi ile hüküm altına alınmış ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II-G/2 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetler” başlıklı bölümünde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

A- İSTİSNANIN KAPSAMI

3065 sayılı Kanun’un geçici 20/1. maddesi ile teknoloji geliştirme bölgelerinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan mükelleflerin 31.12.2023 tarihine kadar bu bölgede ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şeklindeki teslim ve hizmetleri KDV’den istisna edilmiştir. Söz konusu bölgede üretilen yazılımın farklı kişilere satılması ya da satışın CD veya elektronik ortamda yapılması istisna uygulanmasına engel değildir.

Üniversitelere bağlı Teknokentler de teknoloji geliştirme bölgesi olarak değerlendirilir.

B- FİKRİ MÜLKİYET HAKKININ BÖLGE DIŞINDAKİ KİŞİLERE SATILMASI

Kanun’un geçici 20/1. maddesi kapsamında üretilen söz konusu yazılımların fikri mülkiyet hakkının, bu bölgede faaliyette bulunan mükellefte kalmak suretiyle belirli zaman aralıklarıyla farklı kişilere satılması veya söz konusu yazılımların sanal ortamda paylaşımının sağlanması halinde de KDV istisnası uygulanır.

C- YAZILIMLARIN PAZARLAMA İŞİNİN BAYI ARACILIĞIYLA YAPILMASI

Yazılımların pazarlanması işinin bayi kanalıyla yapılması halinde, Teknokent bünyesinde geliştirilen sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulamalarına yönelik genel anlamda yazılım programlarının bayiye tesliminde KDV istisnası uygulanır. Bayiler tarafından satışında ise (bu satış işlemi istisna kapsamında değerlendirilmeyeceğinden) genel hükümler çerçevesinde KDV hesaplanır.

D- YAZILIMLAR İÇİN MAL VE HİZMET SATIN ALINMASI

Teknoloji geliştirme bölgesinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimciler tarafından münhasıran bu bölgelerde üretilen yazılımlar için yapılacak her türlü mal ve hizmet alımları, söz konusu yazılımın vergiden istisna olup olmadığına bakılmaksızın KDV’ye tabidir.

E- YAZILIMLA İLGİLİ OLARAK VERİLEN BAKIM VE DESTEK HİZMETLERİ

Güncelleme dışında bir yazılımla ilgili olarak verilen bakım, destek (otomasyon) hizmetleri, teknoloji geliştirme bölgesinde veya ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde üretilse dahi, network uygulamaları gibi yazılımlar, işlevlerini yerine getirmek için yazılım kullanan ürün, aygıt, eşya vb. donanımlar ile bu donanımlara ilişkin hizmetler, web sitesi aracılığıyla verilen reklam hizmetleri ve ar-ge çalışmaları kapsamında yer alan teslim ve hizmetler istisna kapsamında değerlendirilmez.

F- ÜRETİLEN YAZILIMIN TESLİMİNDE KDV İADESİ

Kanun’un 01.01.2019 tarihinden itibaren bu istisna kapsamında yapılan işlemlere ilişkin yüklenilen KDV indirilebilir, ancak indirim yoluyla giderilemeyen KDV iade edilmez.

Diğer taraftan, bu bölgelerde üretilen yazılımın Kanun’un 11 ve 12. maddeleri kapsamında ihraç edilmesi halinde, bu ihracata ilişkin yüklenilen KDV’nin, 3065 sayılı Kanun’un 32. maddesine göre indirim ve iade konusu yapılması mümkündür.

Konuyla ilgili KDV Genel Uygulama Tebliğinde örneklere verilmiştir

G- ÖZELGELER

1- 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu Kapsamında Yapılan Satışların KDV ve KV Yönünden Değerlendirilmesi

Teknoloji Geliştirme Bölge Yönetici A.Ş.’nin sorumluluğundaki Teknopark’ta faaliyette bulunduğunuz, Ar-Ge çalışmaları kapsamında “Termik Santraller İçin Ön Homojenizasyonlu Toz Kömür Yakma Brülörünün Geliştirilmesi” isimli projeyi başarı ile sonuçlandırdığınız, söz konusu projenin satışından elde edilen gelirin vergilendirilmesi ile Teknopark bünyesinde yapılan Ar-Ge çalışmalarına bağlı olarak ortaya çıkacak olan bir ürünün (Yazılım dışında, Nükleer Santral ve Termik Santrallere Özgü Makine) faturası düzenlenirken ürün satış bedeliyle know-how bedelinin bir bütün olarak gösterilip gösterilmeyeceği ve bu şekilde elde edilen gelirin KV ve KDV yönünden değerlendirilmesi hususunda Tekirdağ VDB 27.01.2020 tarih ve 75497510-130 [GEC.20-2015-9]-4847 sayılı Özelge’de,

“A) VUK YÖNÜNDEN:

Bu itibarla, satılan ürünün yanında ürünün kullanımı ve kullanımının devamı açısından gerekli olan teknolojik ve teknik bilgi (know how) ayrıca satışı veya kiralamasının da söz konusu olması halinde, ürünün satışına ilişkin olarak genel hükümler çerçevesinde düzenlenecek faturada, ürün bedeli ile know how bedelinin ayrı ayrı gösterilmesi gerekmektedir.

B) KVK YÖNÜNDEN:

Bu hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

- Şirketinizin Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği “Termik Santraller İçin Ön Homojeni-zasyonlu Toz Kömür Yakma Brülörünün Geliştirilmesi” isimli projesi kapsamında elde ettiği kazançların 31.12.2023 tarihine kadar KV’den istisna edilmesi mümkündür.

- Teknoloji geliştirme bölgesinde yürüttüğünüz Ar-Ge çalışmalarına bağlı olarak ortaya çıkan bir ürünün seri üretime tabi tutularak pazarlanması halinde, bu ürünlerin pazarlanmasından elde edilen kazançların sadece lisans, patent gibi gayrimaddi haklara isabet eden kısmı için, transfer fiyatlandırması esaslarına göre gerekli ayrıştırma yapılmak suretiyle istisna hükümlerinden yararlanılabileceği tabiidir.

C) KDV KANUNU YÖNÜNDEN:

KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II-G/2 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde ve İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Verilen Teslim ve Hizmetler” başlıklı bölümünde;...

Buna göre, Şirketiniz tarafından Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölge Yönetici A.Ş.’nin sorumluluğundaki Teknoparkta gerçekleştirilen “Termik Santraller İçin Ön Homojenizasyonlu Toz Kömür Yakma Brülörünün Geliştirilmesi” projesi sonucunda ortaya çıkan ürünün (nükleer santral ve termik santrallere özgü makinenin) satışı KDV Kanunun geçici 20. maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceğinden genel esaslar çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır.”

2- Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yeni Yazılım Üretilmesi ve Yazılımların Devamlı Geliştirilmesi Faaliyetleri Dolayısıyla Elde Edilen Kazançların Vergilendirilmesi

….. bölgesinde “… Yazılımı Geliştirme Projesi” çalışmasına başladığınız, yapmış olduğu işin yazılımın devamlı geliştirilmesi ve aynı zamanda elektrikli ticari araçlar için yeni yazılımlar üretilmesi ve geliştirilmesi işi olduğu belirtilerek, söz konusu faaliyetlerin KV ile KDV’den istisna olup olmayacağı hususunda Ankara VDB 30.05.2017 tarih ve 84974990-130[KDV:2/H/Geç.20-2016/07]-174156 sayılı Özelgesi’nde,

“II. KDV YÖNÜNDEN

Buna göre, …. bölgesinde faaliyet gösteren firmanız tarafından münhasıran bu bölgede üretilen ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetler KDV den istisna olup bunun dışında yer alan yazılımlar ile Ar-Ge çalışmaları kapsamında yer alan teslim ve hizmetler genel hükümlere göre KDV’ye tabi tutulacaktır.”

3- Teknoparktaki Mükellefin İnternette Arkadaşlık ve Alış-Veriş Sitesi Oluşturması

Gebze GOSB Teknoparkta, hazırladığı yazılımla kullanıcıların sisteme ücretle abone olarak kendilerine ait bilgileri girerek kişiselleştirilmiş profil sayfası oluşturup tarafınızca geliştirilmiş olan “….” sayesinde kendilerine uygun arkadaş profilleriyle iletişim kurmalarının sağlandığı, tahsilatın mobil ödeme (üç cep telefonu operatörü ile ödeme kontörlü hatlarda kredisinden düşülerek, faturalı hatlarda faturaya yansıtılarak) veya kredi kartı vasıtasıyla haftalık ya da aylık olarak alındığı,

Cep telefonu operatörlerinin kullanıcılardan tahsil ettiği üyelik ücretlerini………’ye gönderdiği, bu şirketin de komisyon düştükten sonraki payı hesabınıza gönderdiği,

Ayrıca, uluslararası bir sosyal ağ olan Facebook’un bir uygulaması şeklinde geliştirilen …….. uygulamasına abone olan kullanıcılara astrolojik premium içeriklerin de sağlandığı, ödeme şekli olarak yukarıda belirtilen mobil ödeme sisteminin kullanıldığı,

Diğer yandan, “…..”ın Türkiye’deki bir çok internet sitesi üzerinden alışveriş imkanı sağlayan e-ticaret sitelerinin tüm ürünlerini listelediği, bu ürünlerin fiyatlarının ve özelliklerinin karşılaştırıldığı, tüm internet üzerinden alışveriş yapan kullanıcılar için çok büyük kolaylık sağlayan ürün-fiyat karşılaştırma motoru olduğu, buradaki gelir modelinin ise ürünlerini listelemek isteyen e-ticaret sitelerinin kredi kartı vasıtası ve banka transferi ile ödeme yapıp kredi aldığı ve bu sitelerin ürünlerinin uygun fiyat.com internet adresinde listelenmeye başladığı, siteyi ziyaret eden kullanıcıların bu e-ticaret sitelerinin ürünlerini tıklayarak ilgili e-ticaret sitesine yönlendirilen müşteri başına da satın almış olduğu kredisinden kredinin düşüldüğü belirtilerek, Teknopark Yönetim Kurulunda onay gören Şirketinizin KV, KDV, GV ve DV’den istisna olup olmadığı hakkında Kocaeli VDB 22.12.2017 tarih ve 93767041-125[4691-2014/4]-69388 sayılı Özelgesi’nde, ........

“KDV Genel Uygulama Tebliği’nin “II/G-2” bölümünde;

Buna göre, şirketiniz tarafından Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki 4691 sayılı Kanun kapsamındaki yazılım faaliyetleriniz 31.12.2023 tarihine kadar KDV’den istisna olacaktır. Ancak, söz konusu yazılım dolayısıyla internette siteler oluşturarak pazarlanmasından elde edilen kazançların istisnadan yararlanması mümkün bulunmamaktadır.”

4- Ar-Ge Faaliyeti Sonucu Oluşan İktisadi Kıymetlerin Satılması Halı

Ar-Ge faaliyeti sonucu oluşan iktisadi kıymetlerin satılması halinde yapılan harcamaların indirim konusu yapılıp yapılamayacağı konusunda Eskişehir VDB 16.05.2016 tarih ve 11355271-125[10-2014/1]-35961 sayılı Özelge-si’nde,

5746 sayılı Kanun ile Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde,.......

Ar-Ge faaliyeti, esas itibariyle denemelerin son bulduğu, ilk üretimin yapıldığı aşamada ya da projenin başarısız olması halinde sona erer. Ar-Ge projesi neticesinde elde edilen ürünün pazarlanabilir aşamaya geldiği andan itibaren Ar-Ge projesi bitmiş sayılır. Bu tarihten sonra yapılan harcamalar Ar-Ge harcaması kapsamında değerlendirilmez. Tamamlanan bir proje sonucunda elde edilen ürünün geliştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar, yeni Ar-Ge projesi olarak değerlendirilir.

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalara göre, şirketinizce yürütülen Ar-Ge faaliyeti neticesinde ortaya çıkan iktisadi kıymetin satılabilir aşamaya gelmesi halinde Ar-Ge faaliyeti sona ereceğinden bu aşamaya kadar yapılan ar-ge ve yenilik harcamalarının Ar-Ge indirimine konu edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca, Ar-Ge faaliyeti sonucu elde edilen iktisadi kıymetlerin satılmasından elde edilen gelirin kurum kazancına dahil edilerek vergilendirileceği tabiidir.”

5- Teknopark İstisnası

 … Üniversitesi Teknokent bünyesinde … Projenizin ürünü olan, internet sitesi aracılığı ile nihai tüketicilere gayrimenkul sektöründeki verileri sağlayan ve karar destek süreçlerini hızlandırmak amacıyla “… Raporu” hazırlayıp satışını yaptığı söz konusu internet sitesinden elde edilen kazancın KV ve KDV istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı hususunda Trabzon VDB 20.01.2020 tarih ve 26468226-125[ÖZG-2-2018]-E.4280 sayılı Özelgesi’nde;

“A) KV YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

… Üniversitesi Teknokentte faaliyet gösteren şubenizde üretilen … Projenizin ürünü olan “… Raporu”nun internet sitesi aracığıyla nihai tüketicilere satışından elde ettiğiniz kazancınızın, Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazanç olarak değerlendirilemeyeceğinden, KV’ nden istisna edilmesi mümkün değildir.

B) KDV YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRME:

Bu çerçevede, şirketiniz tarafından “… Üniversitesi Teknokent” bünyesinde üretilen … Projenizin ürünü olan “… Raporu”nun internet ortamında nihai tüketicilere satışı, sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları şeklinde bir teslim ve hizmetler olmadığından, KDV Kanunu’nun geçici 20. maddesi kapsamında KDV’den istisna tutulması mümkün değildir.”
*           YMM

  • Mevzuatta Son Çıkanlar