CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(01 Haziran 2021 Tarihli ve 31498 – 1. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4027

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Haziran 2021

 

1.6.2021 TARİHLİ VE 4027 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesindeki “31.5.2021” ibareleri “31.7.2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3. maddesindeki “31.5.2021” ibareleri “31.7.2021” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1. maddesi, 1.6.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2. maddesi, 1.6.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 01 Haziran 2021 17:06