Karar Sayısı: 1593

Ekli "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına; 193 sayılı Kanunun geçici 80., 474 sayılı Kanunun 2., 3065 sayılı Kanunun 13. ve geçici 30., 4706 sayılı Kanunun ek 3., 5510 sayılı Kanunun ek 2. ve 5520 sayılı Kanunun 32/A maddeleri ile 6745 sayılı Kanunun 80. maddesi gereğince karar verilmiştir.

1 Ekim 2019

 

(02 Ekim 2019 Tarihli ve 30906 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

YATIRIMLARA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1-17.10.2016 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın 12. maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Hibe desteği, ilgili Destek Kararı ve bu Kararın uygulanmasına ilişkin Tebliğde belirlenen usul ve esaslara göre uygulanır."

MADDE 2- Aynı Karara aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Bu Karar kapsamında değerlendirilen asgari 5 milyar TL sabit yatırım tutarında ve komple yeni yatırım niteliğindeki yatırım projelerine ilişkin olarak; 5.6.2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununda tanımlanan yatırımcılar ile özel hukuka tabi yatırım proje sözleşmesi imzalamaya Bakan yetkilidir. Sözleşme kapsamında diğer bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının görev alanına giren iş ve işlemler, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından ilgili mevzuatı çerçevesinde öncelikli olarak yerine getirilir. Söz konusu iş ve işlemlerin izlenmesi ve koordinasyonundan Bakanlık sorumludur."

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararı

Yayımlandığı Resmi Gazete

Karar Tarihi

Karar Sayısı

Tarihi

Sayısı

17.10.2016

2016/9495

26.11.2016

29900

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin

Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

Tarihi

Sayısı

30.4.2018

2018/11714

23.6.2018

30457

23.10.2018

199

24.10.2018

30575

6.8.2019

1403

7.8.2019

30855

 


Eklenme Tarihi : 02 Ekim 2019 09:10