Tekdüzen Hesap Planı Hakkında Yönetmelik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

TEKDÜZEN HESAP PLANI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

(01 Ağustos 2019 Tarihli ve 30849 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak muhasebe ve finansal raporlama sisteminde üretilen, denetim ve gözetim için gerekli olan bilgilerin doğrulanabilir ve denetlenebilir bir şekilde doğrudan ve sağlıklı olarak elde edilmesini, ekonominin izlenmesi ve yönlendirilmesi için ihtiyaç duyulan finansal bilgilere ve diğer istatistikî bilgilere doğrudan ulaşılmasını, finansal analiz, risk analizi, verimlilik analizi gibi çeşitli analiz ve yorumlar için ihtiyaç duyulan bilgilerin standart bir şekilde elde edilmesini sağlamaktır.

(2) Türkiye’de faaliyette bulunan bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri bu Yönetmelik hükümlerine tâbidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 37 ve 93 üncü maddeleri ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Banka: Kanunun 3 üncü maddesinde tanımlanan mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankalarını,

b) Kanun: 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

c) Kurul: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunu,

ç) Şirket: 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununun 3 üncü maddesinde tanımlanan şirketleri,

d) Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS): Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Türkiye Muhasebe Standardı, Türkiye Finansal Raporlama Standardı, Türkiye Muhasebe Standardı Yorum ve Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorum adlarıyla yayımlanan standartları

ifade eder.

Tekdüzen hesap planı yapısı ve hesap numaralama sistemi

MADDE 4 – (1) Bankalar ve şirketler tarafından kullanılacak hesap planları ile bunlara ilişkin açıklamalar TFRS’ye uygun olarak Kurul tarafından belirlenir.

(2) Hesap numaralama sistemi, belirli hesaplar hariç altı haneden oluşmuştur. İstisnai hesaplar ise yedi haneden oluşmaktadır. Hesap numaralarının hanelere göre gösterimi aşağıda belirtildiği şekildedir:

1        2        3       4       5       6

A        B       C      D       E       F

A                 - Grup numarasını tanımlar,

BC               - Defteri kebir hesap numaralarını tanımlar,

DE               - Yardımcı hesap numaralarını tanımlar,

F                  - Alt hesap numaralarını tanımlar.

Değişiklik

MADDE 5 – (1) Kurul tarafından belirlenen hesap planlarında yer verilen, Kanun uyarınca yetkili olunmayan veya gerçekleştirilmeyen faaliyetlere ilişkin hesaplar dışındaki bütün defteri kebir hesaplarının yardımcı ve alt hesaplarıyla birlikte açılması zorunludur.

(2) Bankalar ve şirketlerce, defteri kebir düzeyinde açılmış olup yardımcı ve alt hesapları bulunmayan hesaplar için ihtiyaç duyulması halinde yardımcı, alt ve tali dereceli hesaplar açılabilir.

(3) Bankalar ve şirketler yardımcı hesaplar veya alt hesaplar altında gerek duyacakları alt veya tali hesapları, mevcut hesap numaralarının sonuna yeni haneler eklemek suretiyle açabilirler.

(4) Bankalar ve şirketler bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasında izin verilenler dışında muhasebe sistemlerinde yeni hesap açamaz.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kurul tarafından bu Yönetmelik hükümleri uyarınca hesap planları ve açıklamaları oluşturulana kadar, 20/9/2017 tarihli ve 30186 (mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ile Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ ve 24/12/2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğ hükümleri uygulanmaya devam olunur.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

 


Eklenme Tarihi : 27 Eylül 2019 17:09
Haber
2019/16 Sayılı Genelge Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih  : 15.08.2019...

Haber
Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1424)

CUMHURBAŞKANI KARARLARI Karar Sayısı: 1424                         Karar Tarihi: 14 Ağustos 2019 (15.8.2019...

Haber
Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE...

Mevzuatta Son Çıkanlar