Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 60) Değerli Kağıtlar

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 60)

DEĞERLİ KAĞITLAR

 

(31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 – 3.Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununa ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların 2019 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 210 sayılı Kanunun 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Değerli kağıt bedelleri

MADDE 3 – (1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi                                                 Bedel (TL)

1 - Noter kağıtları :                                                                       

a) Noter kağıdı                                                                      13,50

b) Beyanname                                                                       13,50

c) Protesto, vekaletnamere’sen senet                                 27,00

2 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                              

3 - Pasaportlar                                                               133,50

4 - İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.)           89,00

5 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                              

6 - (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)                                             

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı                                       22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti

kimlik kartı                                                                            22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı          45,00

7 - Aile cüzdanları                                                              121,00

8 - (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)                                              

9 - Sürücü belgeleri                                                           166,00

10 - Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)                         166,00

11 - (Mülga:06/01/2017-680 KHK/35.md)                                     

12 - Motorlu araç tescil belgesi                                        148,50

13 - İş makinesi tescil belgesi                                          124,00

14 - Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)                              8,00

15 - Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.)                           12,50

16 - Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.)    89,00

17 - Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 89,00

(2) 14/1/2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanuna eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 13,00 TL  olarakbelirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan "Nüfus Cüzdanları", muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2018 yılının son iş günü saat 15.30’da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 4 – (1) 30/12/2017 tarihli ve 30286 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No:56) Değerli Kağıtlar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 


Eklenme Tarihi : 25 Ocak 2019 10:01
Haber
2019 / 15 Sayılı Genelge - 5510 Sayılı Kanunun Ek 16. Maddesi Kapsamında Prim Teşviki Uygulamaları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Tarih  : 30.05.2019 Sayı  : 41481264-207.02-E.8239669...

Haber
2019/14 Sayılı Genelge - Türkiye - Fransa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih     : 24.05.2019...

Haber
2019/13 Sayılı Genelge - Türkiye - Macaristan Sosyal Güvenlik Anlaşması

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tarih     : 24.05.2019...

Mevzuatta Son Çıkanlar