Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3994)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(20 Mayıs 2021 Tarihli ve 31486 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 3994

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12. maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Mayıs 2021

 

19.5.2021 TARİHLİ VE 3994 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6.6.2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Tutarı (TL)

Birimi

2710.12.45.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan

1.3313

Litre

2710.12.45.00.13

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)

1,3313

Litre

2710.12.45.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar)

Diğerleri

1.3313

Litre

2710.12.49.00.11

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan

1,5836

Litre

2710.12.49.00.12

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)

1,5836

Litre

2710.12.49.00.18

(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler)

(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)

Diğerleri

1,5836

Litre

2710.19.43.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001'i geçmeyenler)

Motorin

1,2931

Litre

2710.20.11.00.11

(Gaz oiller)

(Ağırlık itibariyle kükürt oranı 0,001 'i geçmeyenler)

Motorin

1,2931

Litre

2711.12

(Sıvılaştırılmış)

Propan

0,8107

Kilogram

2711.13

(Sıvılaştırılmış)

Bütan

0,8107

Kilogram

2711.19.00.00.11

Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)

Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz)

Diğerleri

0,8107

0,2810

Kilogram

Kilogram

2711.29.00.00.11

(Gaz halinde olanlar)

Propan

0.8107

Kilogram

2711.29.00.00.12

(Gaz halinde olanlar)

Bütan

0,8107

Kilogram

 

MADDE 2- (1) 14.5.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar, bu Kararın 1. maddesinde 2710.12.45.00.11, 2710.12.45.00.13, 2710.12.45.00.18, 2710,12.49.00.11, 2710.12.49.00.12, 2710.12.49.00.18, 2710.19.43.00.11 ve 2710.20.11.00.11 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından 29.2.2020 tarihinde uygulanan; 2711.12, 2711.13, 2711.19.00.00.11, 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 G.T.İ.P. numarası ile yer alan mallar bakımından ise 17.5.2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

 

14.5.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

17.5.2018

30424

 

14.5.2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29.1.2020

31023

29.2.2020

31054

 


Eklenme Tarihi : 04 Haziran 2021 14:06
Haber
Gelir ve Kurum Geçici Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 134 Konusu: 17...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(04 Mayıs 2021 Tarihinde SGK Tarafından Yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (31 Mayıs 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar