193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranlarına İlişkin Olarak 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4921)

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(16 Aralık 2021 tarihli ve 31691 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4921

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarına ilişkin olarak 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir.

15 Aralık 2021

 

15.12.2021 TARİHLİ VE 4921 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesindeki "31.12.2021" ibareleri "31.3.2022" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın geçici 3. Maddesindeki '31/12/2021" ibareleri '31/3/2022" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Kararın;

a) 1. maddesi, 1.1.2022 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2. maddesi, 1.1.2022 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 03 Ocak 2022 10:01
Haber
193 Say. GVK’nun 94. Mad. Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.1.2009 Tarihli ve 2009/14592 Say. BKK’nın ... Karar Sayısı:4936

CUMHURBAŞKANI KARARI (22 Aralık 2021 tarihli ve 31697 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır) Karar...

Haber
Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali

(16 Aralık 2021 tarihinde SGK tarafından yayımlanmıştır) Sağlık Uygulama Tebliği Güncellenmiş Son Hali EKLERİ

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (24 Aralık 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar