193 Say. GVK 94. Mad. Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12.1.2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı BKK Eki Karar ve Aynı Kanunun Geçici 67. Mad. ... Karar Sayısı: 4311

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

(30 Temmuz 2021 Tarihli ve 31553 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)

 

Karar Sayısı: 4311

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. maddesinde yer alan tevki tat nispetlerine ilişkin 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ve aynı Kanunun Geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Karar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddesinde yer alan vergi kesintisi oranlarına ilişkin 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararda değişiklik yapılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94. ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15. maddeleri gereğince karar verilmiştir,

29 Temmuz 2021

 

29.7.2021 TARİHLİ VE 4311 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan "31.7.2021" ibareleri "30.9.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 22.7.2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 3. maddesinde yer alan "31.7.2021" ibareleri "30.9.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan "31.7.2021" ibaresi "30.9.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 12.1.2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın geçici 2. maddesinde yer alan "31.7.2021" ibaresi "30.9.2021" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Bu Kararın;

a) 1. maddesi, 1.8.2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

b) 2. maddesi, 1.8.2021 tarihinden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bu Kararın yayımı tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

c) 3. ve 4. maddeleri, 1.8.2021 tarihinden 30.9.2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ve bu dönemlere ilişkin yapılan ödemelerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

ç) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.


Eklenme Tarihi : 02 Eylül 2021 09:09
Haber
7334 Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TURİZMİ TEŞVİK KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7334                                     ...

Haber
7333 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 7333                             ...

Haber
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Duyuru

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARINA İLİŞKİN DUYURU (20 Eylül 2021 tarihinde GİB tarafından yayımlanmıştır)...

Mevzuatta Son Çıkanlar