Yaklaşım Kategorileri

4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE UYGULANACAK PARA CEZALARI

(01.01.2019 Tarihinden İtibaren)

 

Kanun Mad.

Ceza Mad.

Cezayı Gerektiren Fiil

Ceza Miktarı (TL)

 

3/1-2

98

İşyeri bildirim yükümlülüğüne aykırı davranış (çalıştırılan her işçi için)

252

 

3/2

98

İş Kanunu’nun 3. maddesinin ikinci fıkrasında tanımlanan işyerinin muvazaalı olarak bildirilmesi (asıl işveren ile alt işveren veya vekilleri için ayrı ayrı) 

26.027

 

5

99/1-a

Eşit davranma ilke ve yükümlülüklerine aykırı davranılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

219

 

7

99/1-b

Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı olarak çalıştırılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

366

 

7/2-f

99/2

İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması haline aykırı olarak geçici iş ilişkisi kurulan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

1.469

 

8

99/1-c

Yazılı iş sözleşmesi yapılmayan hallerde, çalışma koşullarına ve sürelerine, temel ücret, ücret ekleri ve ödeme dönemine ilişkin belge verilmeyen her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

219

 

14

99/1-c

Çağrı üzerine çalışma ve uzaktan çalışma usulüne ilişkin hükümlere uyulmayan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

219

 

28

99/d

Çalışma belgesi verilmeyen veya belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için (20.5.2016’dan itibaren)

219

 

29

100

Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işten çıkarılan her bir işçi için

857

 

30

101

Çalıştırılmayan her engelli ve çalıştırılmayan her ay için

3.250

 

30

101

Çalıştırılmayan her eski hükümlü ve çalıştırılmayan her ay için

3.250

 

32

102/a

Ücret ile Kanundan veya TİS’den veya iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde her işçi ve her ay için

236

 

32

102/a

Ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına ödenmemesi halinde her işçi ve har ay için

236

 

39

102/a

Asgari ücret ödenmeyen veya eksik ödenen her işçi ve her ay için

236

 

37

102/b

Ücret hesap pusulası düzenlememek

857

 

38

102/b

Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası vermek

857

 

52

102/b

Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgeyi işçilerin seçtiği temsilciye vermemek

857

 

41

102/c

Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için

416

 

56

103

Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için

416

 

57

103

Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için

416

 

59

103

İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanılmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için

416

 

60

103

İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için

416

 

63

104

Çalışma sürelerine ve buna ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.292

64

104

Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için

416

68

104

Ara dinlenmelerini yasa hükmüne göre uygulamamak

2.292

69

104

İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek

2.292

71

104

Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak

2.292

72

104

18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer ve su altında çalıştırmak

2.292

73

104

Gece çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak

2.292

74

104

Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek

2.292

75

104

İşçi özlük dosyalarını düzenlememek

2.292

76

104

Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak

2.292

90

106

İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak

26.027

92/2

107/1-a

İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, kendilerine gerekli        kolaylığı göstermemek

20.822

96/1

107/1-b

İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak,  işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak

20.822

96/2

107/1-b

İşçilerin gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları

20.822

107/2

107/2

İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek

20.822