Yaklaşım Kategorileri

 YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANABİLECEK ASGARİ SABİT YATIRIM TUTARLARI
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR’A GÖRE

  (2012/3305 Sayılı BKK ile 19.06.2012 Tarihinden İtibaren)

I ve II. Bölgelerde  1.000.000 TL

III, IV, V ve VI. Bölgelerde

 500.000 TL
Stratejik yatırımlarda  50.000.000 TL
Desteklerden yararlanacak yatırımların, varsa kararnamenin 8. maddesinde ve kararname eki listelerde belirlenen asgari kapasite, sabit yatırım tutarı ve diğer şartları sağlaması gerekir.
Finansal kiralama yöntemiyle yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 TL olması gerekir. 
Teşvik belgesi kapsamında yatırım harcaması olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlıkların (marka, lisans, know-how vb.) oranı, teşvik belgesinde kayıtlı toplam sabit yatırım tutarının yüzde ellisini aşamaz.