İÇİNDEKİLER

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL OLARAK PERSONEL ÇALIŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TOPLU ÖDEME/TAZMİNATLAR

 

 

1.1. PERSONEL ÇALIŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TOPLU ÖDEME/TAZMİNATLAR       19

1.1.1. MEMUR................................................................................... 19

1.1.1.1. Tanımı............................................................................... 19

1.1.1.2. Hak ve Yükümlülükleri....................................................... 21

1.1.1.3. Emekli İkramiyesi.............................................................. 24

1.1.2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL........................................................ 32

1.1.2.1. Tanımı .............................................................................. 32

1.1.2.2. Hak ve Yükümlülükleri....................................................... 40

1.1.2.2.1. Damga Vergisi Mükellefiyeti........................................ 45

1.1.2.3. İşsonu Tazminatı/Kıdem Tazminatı Niteliğindeki Diğer Ödemeler        47

1.1.2.3.1. İşsonu Tazminatı........................................................ 47

1.1.2.3.2. Kıdem Tazminatı ve Kıdem Tazminatı Niteliğinde Yapılan Ödemeler        51

1.1.3. GEÇİCİ PERSONEL.................................................................. 55

1.1.3.1. Tanımı .............................................................................. 55

1.1.3.2. Hak ve Yükümlülükleri....................................................... 56

1.1.3.2.1. Damga Vergisi Mükellefiyeti........................................ 60

1.1.3.3. İşsonu Tazminatı............................................................... 60

1.1.4. İŞÇİ İSTİHDAMI........................................................................ 62

1.1.4.1. İş Sözleşmesi ve Türleri.................................................... 62

1.1.4.1.1. Sürekli-Süreksiz İş Sözleşmeleri................................. 64

1.1.4.1.2. Belirli-Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri.......................... 64

1.1.4.1.3. Kısmî Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi................... 65

1.1.4.1.4. Deneme Süreli İş Sözleşmesi...................................... 65

1.1.4.1.5. Takım Sözleşmesi ile Oluşturulan İş Sözleşmeleri...... 66

1.1.4.2. Sürekli İşçi........................................................................ 67

1.1.4.2.1. Tanımı........................................................................ 67

1.1.4.2.2. Hak ve Yükümlülükleri................................................ 68

1.1.4.2.3. Kıdem Tazminatı ........................................................ 70

1.1.4.2.3.1. İş Kanununa Göre................................................... 70

1.1.4.2.3.2. Deniz İş Kanununa Göre.......................................... 87

1.1.4.2.3.3. Basın İş Kanununa Göre......................................... 88

1.1.4.2.3.4. Kıdem Tazminatının Hesaplanması.......................... 89

1.1.4.3. Geçici İşçi Uygulamalari.................................................... 93

1.1.4.3.1. Tanımı........................................................................ 93

1.1.4.3.2. Hak ve Yükümlülükleri................................................ 95

1.1.4.3.3. Kıdem Tazminatı......................................................... 95

1.1.4.3.3.1. Mevsimlik İşlerde Kıdem Tazminatı.......................... 95

1.1.4.3.3.2. Kısmi Süreli İşlerde Kıdem Tazminatı....................... 97

1.1.5. TAŞERON İŞÇİ ........................................................................ 99

1.1.5.1. Tanımı............................................................................... 99

1.1.5.2. Asıl İşveren -Alt İşveren................................................... 101

1.1.6. KAMU İSTİHDAMININ GELİŞİMİ VE ANALİZİ............................. 103

1.1.7. VEKÂLET VE İSTİSNA (Eser) SÖZLEŞMESİ............................ 105

1.1.7.1. İstisna (Eser) Sözleşmesi................................................. 105

1.1.7.2. Vekâlet Sözleşmesi.......................................................... 107

1.1.7.3. İstisna ve Vekalet Akitlerinin Vergilemedeki İzdüşümü.... 109

 


İKİNCİ  BÖLÜM

VERGİ HUKUKUNDA TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLAR

 

2.1. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLAR 111

2.1.1. EMEKLİ İKRAMİYESİ.............................................................. 111

2.1.2. DUL, YETİM VE EVLİLİK İKRAMİYELERİ.................................. 112

2.1.3. YURTDIŞI EMEKLİ İKRAMİYELERİ.......................................... 112

2.1.4. YURTDIŞI DUL, YETİM VE EVLİLİK İKRAMİYELERİ.................. 112

2.1.5. KIDEM TAZMİNATLARI........................................................... 113

2.1.5.1. İş Kanununa Göre Ödenen Tazminat................................ 113

2.1.5.2. Deniz İş Kanununa Göre Ödenen Tazminat...................... 113

2.1.5.3. Basın Çalışanlarına Ödenen Tazminat.............................. 114

2.1.6.  İHBAR VE İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATLARI........................ 114

2.1.6.1. İşe Başlatmama Tazminatlarının Vergilendirilmemesine Eleştiriler      116

2.1.7. ÖLÜM, SAKATLIK, HASTALIK VE İŞSİZLİK NEDENLERİYLE VERİLEN TAZMİNATLAR          117

2.2. KIDEM TAZMİNATLARINDA GİDERLEŞTİRME................................. 119

2.3. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLAR            120

2.4. DAMGA VERGİSİNDE TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLAR .............. 121

2.5. İŞGÜCÜ UYGULAMASINDA KATMA DEĞER  VERGİSİ TEVKİFATI SORUMLULUĞU        122

2.5.1. İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI..... 123

2.5.1.1. Tevkifatla Sorumlu Kamu Kurum ve Kuruluşları.............. 123

2.5.1.2. Tevkifat Kapsamı ve Örnekler........................................... 124

2.5.1.3. Kamuda İşgücü Temininde Tevkifat ................................ 127

2.6. TOPLU TAZMİNAT/ÖDEMELERE ULUSLAR ARASI BAKIŞ VE VERGİLEME        129

2.6.1. TAZMİNAT ÖDEMELERİNE GENEL BİR BAKIŞ........................ 129

2.6.1.1. Ülke uygulamaları ........................................................... 129

2.6.1.1.1. İngiltere..................................................................... 129

2.6.1.1.2. Danimarka................................................................. 129

2.6.1.1.3. İspanya..................................................................... 129

2.6.1.1.4. Avusturya.................................................................. 129

2.6.1.1.5. Almanya ................................................................... 130

2.6.1.1.6. Amerika Birleşik Devletleri ....................................... 130

2.6.1.1.7. Avusturalya .............................................................. 130

2.6.1.1.8. Belçika...................................................................... 130

2.6.2. VERGİLEME VE ANALİZİ........................................................ 130

2.6.2.1. İktisadi Kararlarda Vergileme Etkisi................................. 130

2.6.2.2. Avrupa Birliği Ülkelerinde Vergileme .............................. 133

2.6.2.2.1. İngiltere..................................................................... 134

2.6.2.2.2. Almanya ................................................................... 134

2.6.2.3. Asya Ülkelerinde Vergileme ............................................ 135

2.6.2.3.1. Çin................................................................................ 135

2.6.2.3.2. Endonezya................................................................ 135

2.6.2.3.3. Malezya..................................................................... 135

2.6.2.3.4. Singapur................................................................... 136

2.6.2.4. Uluslararası Kuruluşlarda Vergileme................................ 136

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLARIN İSTİHDAM STATÜSÜ VE VERGİ İLİŞKİSİ

 

3.1. TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLARIN İSTİHDAM STATÜSÜ İTİBARİ İLE VERGİLENDİRİLMESİ   137

3.1.1. KADROLU PERSONEL........................................................... 137

3.1.2. SÖZLEŞMELİ PERSONEL...................................................... 138

3.1.2.1. 657 sayılı Kanunun 4/B Kapsamındaki Sözleşmeli Personel 138

3.1.2.2. Diğer Sözleşmeli Personel............................................... 140

3.1.3. GEÇİCİ PERSONEL................................................................ 142

3.1.4. SÜREKLİ İŞÇİ......................................................................... 142

3.1.5. GEÇİCİ İŞÇİ ........................................................................... 143

3.1.6. TAŞERON İŞÇİ   .................................................................... 145

3.1.7. VEKALET VE İSTİSNA AKDİ İLE ÇALIŞANLAR......................... 148

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TOPLU ÖDEME/TAZMİNATLAR VE VERGİLENDİRİLMELERİNE İLİŞKİN POLİTİKA ÖNERİLERİ

 

4.1. POLİTİKA ÖNERİLERİ..................................................................... 149

4.1.1. TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLARDA TEK BİR HUKUKİ MEVZUAT HAZIRLANMALIDIR       150

4.1.2. TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLARDA ÖDEMENİN KAYNAĞI İŞVERENDEN ÇIKARILMALI VE TEK BİR FON HESABINA DÖNÜŞTÜRÜLMELİDİR................................. 151

4.1.3. TOPLU ÖDEME VE TAZMİNATLARIN TAMAMI İÇİN GENEL VE TEK BİR VERGİLEME REJİMİNE GEÇİLMELİDİR....................................................................... 154

4.1.4. FONA İŞVEREN KATKISI, ÖDEMENİN YAPILDIĞI DÖNEMDE GİDERLEŞTİRİLEBİLMELİDİR            154

4.1.5. RASYONEL VE ETKIN BİR MALI UYGULAMA İÇİN İSTİHDAM STATÜLERİNDEKI ÇOK BAŞLILIK GİDERİLMELİDİR.................................................................... 155

 

SONUÇ................................................. 157

EKLER................................................. 158

EK-1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR 158

1- 657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesine Göre Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar      158

2- TBMM’ de Sözleşmeli Personel Çalıştırmaya Dair Karar..................... 179

EK-2 GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞTIRMAYA DAİR BKK’LER........ 186

1- Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalanların Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar (Karar Sayısı : 2004/7898)............................................ 186

2- Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalanların Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar (Karar Sayısı : 2011/2543)............................................ 189

3- Türkiye İstatistik Kurumunda 2012 Yılında Geçici Personel Çalıştırılması. 194

4- Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Merkez Teşkilatında Seçimlerle İlgili Hizmetlerin Gördürülmesi Amacıyla Geçici Personel İstihdamı................................................................. 200

5- Üniversitelerde Geçici Personel İstihdamı.......................................... 204

6- TBMM’ de Geçici Personel Çalıştırmaya Dair Karar............................ 205

EK-3  İŞÇİ İSTİHDAMINA DAİR MEVZUAT................... 210

1- 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 210

2- 5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun......................................................................................................... 220

EK-4 BÜTÇE KANUNLARININ İSTİHDAMA DAİR HÜKÜMLERİ...... 227

1- 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu .......................................... 227

2- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu .......................................... 232

EK-5 MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME  VE HAKEM KURULU    237

1- Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme            237

2-  Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı............................................. 239

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR................................ 259