KONU DİZİNİ

 

ANONİM ŞİRKETLERE İLİŞKİN KARARLAR

 

Karar No                                                Başlıklar                                                               Sayfa No

Karar 1:..... Anonim Şirket Borcunun Ortak Tarafından Ödenmesi - Hisse Devri - Devir Öncesi Borçlar - Devredenlere Rücu         25

Karar 2:..... Anonim Şirketin Nihai Amacı - Kârın Yedek Akçelere Ayrılması -Kurucu İntifa Senedi Sahipleri -Ticari Etkinlik Sonucu Elde Edilen Kazanç................................................................................................................... 27

Karar 3:..... Kurucu Pay Senedi Sahipleri - Sözleşmeden Kaynaklanan Haklar - Kazanç Kavramı - Kar Payı Dağıtılmaması            32

Karar 4:..... Kurucu Pay Sahipleri - Kârın Dağıtılmaması.......................................................... 36

Karar 5:..... Eski Yöneticilerin Şirkete Zarar Veren Faaliyetleri - Yeni Yöneticinin Yükümlülükleri ve Sorumluluğu              39

Karar 6:..... Yöneticilerin Sorumluluğu - Defter ve Kayıtlara Yansımayan Harcamalar - Kusur Karinesi - İspat Külfeti       44

Karar 7:..... Haklı Nedenle Feshin Kanunda Düzenlenmemesi - Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu - Taraf Teşkili   47

Karar 8:..... Yönetici ve Denetçiler Aleyhine Açılacak Tazminat Davası - Yetkili Mahkeme - Kesin Yetki             50

Karar 9:..... Birikimli Oy Sistemi - Yönetim Kurulu Üyesi Sayısı.................................................. 51

Karar 10:... Yönetim Kurulu Kararının İptali - Iskat Usulüne Uyulmaması - İyi Niyet - Fesih Nedenleri - Ortaklar Arası Uyuşmazlık - Yönetim Kuruluna Seçilme - Ortak Sıfatı - Organ Boşluğu ve Kayyım Tayini....................... 54

Karar 11:... İcra Organı Olan Müdür ve Sorumluluğu - Mutlak Ticari Dava - Görevli Mahkeme 60

Karar 12:... Yetkisiz Temsilci Tarafından Yapılan İşlemler - Şirketin İcazet Vermemesi - Karşı Yemin Teklif Etme Hakkı   62

Karar 13:... Banka’nın TMSF’ye Geçmesi - Husumet - Offshore Hesabı - Dolandırıcılık - Haksız ve Hukuka Aykırı Fiil - Ceza Davasının Hukuk Yargılamasına Etkisi............................................................................................... 64

Karar 14:... Ticari Defter ve Kayıtların İncelenmesi - Yargı Çevresi - İstinabe - Pay Sahipliğinde Muaraza - Ceza Mahkemesindeki Davanın Eldeki Davaya Etkisi................................................................................................ 68

Karar 15:... Sermayenin Geri İstenememesi - Pay Senedinin Nominal Bedel Üzerinde Arz Edilememesi - Ortaklığın Tespiti            72

Karar 16:... Kâr Payının Dağıtılması Kararı - Yönetim Kurulunun Genel Kurul Kararını Değiştirme ve Erteleme Yetkisinin Bulunmaması - Şirket Malvarlığının Tedbiren Dondurulması.................................................................... 74

Karar 17:... Huzur Hakkı - Islahın Yapılabileceği Zaman........................................................... 77

Karar 18:... Şirketle Muamele Yapma Yasağı - Resen Uygulanamama - Genel Kurulun Yapılan İşlemlere Açık veya Zımni İcazeti  80

Karar 19:... Mali Durumun Bozulması - Üçüncü Kişilerin Zarara Uğraması - Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu - Hayatın Olan Akışı     83

Karar 20:... Banka Eski Yöneticileri - Sorumluluk Davası - Görevli Mahkeme - Karar Başlığında Tarafların Kimlik Bilgilerinin Doğru Gösterilmemesi - Bozma Nedeni............................................................................ 86

Karar 21:... Yöneticilerin Sorumluluğu - Belgesi Bulunmayan Harcamalar - Ticari Defterlere Kaydedilmeyen Harcamalar                88

Karar 22:... Yöneticilerin Sorumluluğu - Ceza Davasının Hukuk Yargılamasına Etkisi - Şirket Aracının Yöneticilerin Şahsi İşlerinde Kullanılması - Yöneticilerin Görevlerinin Sona Ermesi - Demirbaş ve Stokların Teslimi - İspat Yükü 91

Karar 23:... Yöneticilerin Sorumluluğu - Emniyeti Suistimal - Müşteri Hesaplarında Usulsüz İşlem - Ceza Mahkemesi Kararının Bağlayıcılığı - Maddi Olgunun Tespiti............................................................................................ 96

Karar 24:... Banka Yöneticilerinin Sorumluluğu - Sorumluluk Davası Açılması Usulü................ 99

Karar 25:... Eski Yönetici - Şirketin Zarara Uğratıldığı İddiası - Sorumluluk Davası Açılma Usulü 102

Karar 26:... Yönetim Kurulu Eski Üyelerinin Sorumluluğu - Vekalet Veren Denetçilerin Değişmesi     104

Karar 27:... Genel Müdürün Sorumluluğu - Sorumluluk Davası Açılması Usulü...................... 106

Karar 28:... Genel Kurul Kararının İptali - Sermaye Artırımına Hazırlık - Ticari Defterlerin ve Muhaberatın Tetkiki - Bilançonun ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun İncelenememesi - Özel Denetçi İsteminin Reddi - Özel Denetçi Tayini             108

Karar 29:... Genel Kurul Kararının İptali - Denetçinin Genel Kurul Toplantısına Katılmamış Olması   113

Karar 30:... Kâr Payının Dağıtılması Kararı - Genel Kurul Kararını Yönetim Kurulunun Değiştirme ve Erteleme Yetkisinin Bulunmaması - Şirket Malvarlığının Tedbiren Dondurulması.................................................................. 115

Karar 31:... Iskat - Genel Kurul Kararının İptali - Toplantı ve Karar Nisabı............................. 119

Karar 32:... Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası - Oydan Yoksunluk - Emredici Kurala Aykırılık - Genel Kurul Kararının İptali - Dava Hakkı         122

Karar 33:... Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası - Oydan Yoksunluk - Genel Kurul Kararının İptali Davası - Mirasçıların Pay Sahipliği ve Dava Hakkı - Miras Taksimi - Hazirun Cetvelinin İşlevi............................................................ 125

Karar 34:... İbranın Hukuki Niteliği - İbradan Dönülememesi - İbranın Borçtan Kurtarıcı Sonuç Doğurabilmesi Şartı - Finansal Kiralama İşlemi ve Yetersiz Teminat Alındığı İddiası - Yöneticilerin Sorumluluğu............................... 128

Karar 35:... Genel Kurul Kararının İptali - Muhalefet Şerhinin Tutanağa Yazdırılmaması....... 132

Karar 36:... Genel Kurul Kararının İptali - Taşınmaz Satımı Konusunda Yönetim Kuruluna Verilen Yetki - Taşınmazların Satış Bedelinin Gerçek Değerinden Düşük Olması................................................................................... 134

Karar 37:... Genel Kurul Kararının İptali - Dava Açma Hakkı - Ortaklığın Tespiti.................... 136

Karar 38:... Genel Kurulu Toplantıya Davet - Görev Süresi Sona Eren Yönetim Kurulu Üyeleri - Genel Kurul Kararının İptali - Oy Kullanımına İzin Verilmemesi.......................................................................................................... 139

Karar 39:... Genel Kurul Kararının İptali - Karın Dağıtılmaması - Genel Kurulun Takdir Hakkı - Objektif İyi Niyet              141

Karar 40:... Genel Kurul Kararının İptali Davası - Aktif Husumet Ehliyeti................................. 144

Karar 41:... Şirketin Tek Malvarlığının 49 Yıllığına Kiralanması - Sözleşmenin Yoklukla Malul Bulunması - Şirket Ortaklarının Menfaati ve Dava Hakkı.................................................................................................................... 146

Karar 42:... İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulu - Genel Kurul Kararının İptali - Müktesep Haklarda Değişiklik - Çağrı Merasimindeki Usulsüzlük............................................................................................................................. 149

Karar 43:... Şirkete Ait Taşınmaz Satış Vaadi - Hamile ve Nama Yazılı Hisse Senetleri - Pay Devri   152

Karar 44:... Hisse Devir Vaadi Sözleşmesinin Feshi - Cezai Şart - Husumet - Sözleşmeye Yapılan İlavenin Paraflanmaması          156

Karar 45:... Hisse Senedi Alım Satımı - Zamanaşımı - Vergi Sorumluluğunun Devrine Yönelik Sözleşmenin İç İlişkide Geçerliliği - Temerrüt Faizi - Reeskont - Avans Faiz Oranı............................................................................. 160

Karar 46:... Halka Açık Anonim Ortaklık - Ortaklığın Tespiti - Dava Açmada Hukuki Yarar..... 163

Karar 47:... Hisse Devri Sözleşmesi - Satıcının Sorumluluğu - Sözleşme Serbestisi............... 165

Karar 48:... Nama Yazılı Pay Senetlerinin Devri - Çıplak Pay Devri - Devir Usulü - Payı Devralana Dava Açılması ve Davaların Birleştirilmesi............................................................................................................................. 168

Karar 49:... Miras İle Pay İktisabı - Bağlı Nama Yazılı Senetler - Kanuni Ön Alım Hakkı......... 171

Karar 50:... Şirketin Organsız Kalması - Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Görev Süresinin Sona Ermesi - Fesih Davası - Eksikliklerin Giderilmesi İçin Süre Verilmesi............................................................................. 175

Karar 51:... Esas Sermayenin Üçte İkisinin Kaybı - Alacaklıların Şirketin Feshini Talep Etmesi - Kayyımın Görevden Ayrılması - Taraf Teşkili 178

Karar 52:... Fesih ve Tasfiye - Haklı Neden - Tasfiye Memuru - Atanma Usulü...................... 181

 


LİMİTED ŞİRKETLERE İLİŞKİN KARARLAR

Karar No                                                Başlıklar                                                               Sayfa No

Karar 53:... Ortağın Sınırlı Sorumluluğu - Kamu Borçlarından Ortakların Sorumluluğu - Payını Devreden Ortağa Karşı Açılacak Rücu Davası............................................................................................................................. 183

Karar 54:... Şirketin Vergi Borcu - Vergi Borcunun Şirket Tarafından Ödenmesi - Eski Ortağın Sorumluluğu    186

Karar 55:... Şirketinin Vergi Borcu - Ortak Müdür Tarafından Vergi Yapılan Ödeme - Diğer Ortağa Rücu         188

Karar 56:... İki Ortaklı Limited Şirkette Ortaklardan Birinin Ölümü - Payın Miras Yoluyla İktisabı - Şirketin Feshine Karar Verilmesi - Aidat Borcu Bulunmadığı İddiası - Aktif Husumet - Görevsizlik Kararından Sonra Yapılacaklar 190

Karar 57:... Sermaye Artırımı Kararının İptali - İyi Niyet - İbra Kararı Verilecek Ortağın Oy Hakkının Bulunmaması - İki Ortaklı Limited Şirket - Çıkma Hakkının Bulunmaması - Şirketin Feshini Talep........................................ 193

Karar 58:... Asgari Sermaye - Sermaye Artırımının Yapılmaması - Şirketin Münfesih Hale Gelmesi - Organsız Kalma - Kayyım Atama          196

Karar 59:... Tüzel Kişiliğin İhyası - Hasımsız Dava - Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti - İdari İşlem Niteliğindeki Tescile Karar Verilmesi       199

Karar 60:... Ortaklar Arasındaki Davanın Zamanaşımı - Hisse Devir Sözleşmesinin Geçersizliği - Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı             201

Karar 61:... Ortaklık Sıfatının Kazanılması - Hisse Devrinin Gabin Nedeniyle Geçersizliği İddiası - Ana Sözleşmeyle Belirli Süreliğine Atanan Müdür - Yeni Müdürün Ortaklar Kurulu Kararı İle Atanması - Bekletici Mesele - Limited Şirkete Kayyım Atanması - İhtiyati Tedbirin Devamı................................................................................................................. 203

Karar 62:... Hisse Devir Usulü - Pay Devrinin Şirket Yönünden Geçerliliği - Devir Keyfiyetinin Pay Defterine Kaydı Zorunluluğu       207

Karar 63:... Hisse Devri - Ana Sözleşmeyle Atanan Müdürün Azli........................................... 209

Karar 64:... Hisse Devir Karşılığı Daire - Alacağın Temliki...................................................... 211

Karar 65:... Hisse Devri - Limited Şirket Ortaklığının İspatı - Pay Defterine Kayıt................... 214

Karar 66:... İki Ortaklı Limited Şirkette Bir Ortağın Ölümü - Ölen Ortağın Yerine Yeni Ortak Alma - Görevli Mahkeme - İşbölümü İlişkisi          217

Karar 67:... Hisse Devri - Adi Yazılı Sözleşme - Devir Bedeli - Hayatın Olağan Akışı.............. 219

Karar 68:... Hisse Devir Vaadi - Adi Yazılı Protokol - Geçersizlik - Sebepsiz Zenginleşme - Çekin Karşılıksız Çıkması      223

Karar 69:... Hisse Devri - Adi Yazılı Protokol - Geçersiz Sözleşmeye Dayalı Olarak Cezai Şart İstenememesi   225

Karar 70:... Ortağın Alacaklısı - Şirketin Feshini Talep - Husumet.......................................... 227

Karar 71:... Ortaklar Kurulu Kararının İptali Davası - Yanlış Hasım Gösterilerek Açılan Dava - Davada Taraf Olmayan Pay Sahibinin Temyizi - Hukuki Yarar........................................................................................................ 229

Karar 72:... Ortaklar Kurulunun Olağanüstü Toplantıya Çağrılması - Temsil Kayyımı - Reşit Olmayan Çocuk Adına Verilen Vekalet - Çocuğun Reşit Olması - Aktif Husumet................................................................................ 231

Karar 73:... Müdürünün Üçüncü Kişinin Fiilini Taahhüt Şeklindeki İşlemi................................. 233

Karar 74:... Müdürlük Sıfatının Sona Erdirilmesine Yönelik Karar - İmza İnkarı...................... 235

Karar 75:... Genel Kurula Çağrıda Usulsüzlük - Ana Sözleşmeyle Atanan Müdürün Azli ....... 237

Karar 76:... Müdür Olan Ortak - Rekabet Yasağı.................................................................... 239

Karar 77:... Müdürün Rekabet Yasağı - Ortakların Muvafakati - Şirketin Ticaret Unvanına Tecavüz - Dava Hakkı - Kâr Payı          242

Karar 78:... Ortağın Şirketle Olan Davası - Basit Yargılama Usulü - Süresinden Sonra Yapılan Temyiz Hakkında Karar Mercii - Müdür Olan Ortağın Rekabet Yasağı - Müdür Olan Ortağın Azli............................................. 246

Karar 79:... Şirketin Feshini Talep Hakkı - Müdürün Rekabet Yasağına Aykırı Davranışı - Müdürün Azli - Haklı Sebep - Ortağın Dolaylı Zararı............................................................................................................................. 251

Karar 80:... Şirketin Fiilen Sona Ermesi - Şirketin Feshi - Haklı Sebep................................... 253

Karar 81:... Fesih ve Tasfiye Davası - Pasif Husumet - Şirketin Davalı Olarak Gösterilmesinin Yeterli Olması - Çıkma      255

Karar 82:... Şirketin Feshi - Haklı Sebep - Ortaklar Arasındaki Boşanma Davası................... 257

Karar 83:... Şirketin Feshi - Haklı Sebepler - Şirketin Uğradığı Zarar - Usulsüz İşlemler Yapan Müdürün Tasfiye Memuru Olarak Atanması - Şirketler Hukukunda Uzman Bilirkişi..................................................................... 260

Karar 84:... Şirketin Feshi - Haklı Sebep - Uzman Bilirkişi İncelemesi..................................... 263

Karar 85:... Ortak Olan Müdürün Azli - Şirket Parasının Zimmete Geçirilmesi - Çıkma - Usulsüz Aktarılan Parayı Talep Yetkisi - Aktif Husumet Ehliyeti.................................................................................................................. 265

Karar 86:... Çıkma - Çıkarma - Sıfat Yokluğu......................................................................... 268

Karar 87:... Şirketin Fesih ve Tasfiyesine Yönelik Dava - Davanın Islahı - Çıkma................... 269

Karar 88:... Çıkarma - Asıl ve Karşı Dava - Her Davanın Açıldığı Tarihteki Koşullara Göre Değerlendirilmesi Gereği - Müdürlükten Ayrıldıktan Sonra Rekabet Yasağının Olmaması - Müdürün Şirket Hesabından Şahsi Harcamada Bulunduğu İddiası    271

Karar 89:... Çıkarma - Sermayenin Yitirilmiş Olması............................................................... 275

Karar 90:... Çıkarma - Haklı Neden - Şirket Hakkında İlgili Kuruluşlardan Ortağın Bilgi Talebi - Taahhüt Edilen Sermayenin Ödenmediği İddiası............................................................................................................................. 277

Karar 91:... Müdürün Hukuki Sorumluluğu - Uygulanacak Hükümler - Sorumluluk Davası Açma Yetkisi - Bankadan Çekilen Paranın Şirket Menfaatine Kullanıldığının Kanıtlanması.............................................................. 279

Karar 92:... Şirket Eski Yöneticisinin Sorumluluğu - Şirketin Zarara Uğratıldığı İddiası - Tazminat Davası - Usul               282

Karar 93:... Müdürün Sorumluluğu - Alacaklının Dava Açma Hakkı - Borçlu Şirketin Mal Varlığının Başka Bir Şirkete Aktarıldığı İddiası - Tüzel Kişilik Perdesinin Kaldırılması Talebi..................................................................... 284

Karar 94:... Yöneticilerin Sorumluluğu - Uygulanacak Hükümler - Sorumluluk Davası Açma Usulü    287

Karar 95:... Yöneticinin Sorumluluğu - Hâkimin Taleple Bağlı Olması - Hayatın Olağan Akışı. 290

Karar 96:... Yöneticinin Sorumluluğu....................................................................................... 293

Karar 97:... Müdürün Sorumluluğu - Zamanaşımı Süresi - Genel ve Özel Hüküm.................. 295

Karar 98:... Yöneticilerin Sorumluluğu - Doğrudan Zarar - Dolayısıyla Zarar......................... 298

Karar 99:... Yöneticilerin Sorumluluğu - Doğrudan Zarar - Dolayısıyla Zarar - Kâr Mahrumiyeti - Kâr Payının İstirdadı    300

Karar 100:. İcrai Yetkiyi Haiz Müdür - Müdürün Sorumluluğu - Limited Şirketlerde Denetçi - Ortağın Denetim Hak ve Görevi          304

Karar 101:. Müdürün Sorumluluğu - Dolaylı Zarar - Ana Sözleşmedeki Tahkim Anlaşması - Tahkim Anlaşmasının Taraflar Arasında Geçerli Olması - Maddi Olgular Açısından Birlikte Görülmesi Zorunlu Olan Dava............. 308

Karar 102:. Müdürün Sorumluluğu - Müdürün Yetkilerinin Kısıtlanması - Müdürün Rekabet Yasağı - Kâr Payı Talebi - Davanın Konusuz Kalması............................................................................................................................. 310

Karar 103:. Müdürün Şirket Parasını Zimmete Geçirdiği İddiası - Şirket Adına Ortağın Tazminat Talebi - Ortaklar Kurulu Kararına Gerek Olmaması - Eksik İnceleme.................................................................................. 314

Karar 104:. Eski Yöneticinin Sorumluluğu - Sorumluluk Davası Açma Usulü........................... 317

Karar 105:. Temsilcinin Şirket Adına Yaptığı İşlem ve Sözleşmeler - Temsilcinin Şahsi Sorumluluğunun Bulunmaması - Pasif Husumet Ehliyeti............................................................................................................................. 319

Karar 106:. Şirketin Organsız Kalması - Şirkete Kayyım Atanması - Hasımsız Dava - Yargılama Gideri ve Vekalet Ücreti                321

Karar 107:. Şirket Muhasebe Kayıtlarının Düzeltilmesi - Ortak Ödemelerinin Şirket Tarafından Yapıldığı İddiası - Pasif Husumet Ehliyeti       323

 

 


MUHTELİF KARARLAR

 

Karar No                                                Başlıklar                                                               Sayfa No

Karar 108:. Ticaret Şirketlerinin Ehliyeti - Geçersizliğin Tespitini Talep Hakkı - Aktif Husumet 325

Karar 109:. Hisse Devir Karşılığı - Şirket Adına Kayıtlı Taşınmaz - Dava Hakkı - Pay Üzerinde İştirak Halinde Mülkiyet - Taraf Teşkili            327

Karar 110:. Ticari İşletmenin Devri - Şekle Tabi Olmama - Vergi Kaydı Üzerinde Kalan Devreden - Tahakkuk Eden Vergiler İçin Devralana Dava Açılması - Vergilerin Fiilen Ödenmesinin Şart Olmaması...................................... 330

Karar 111:. Tasarrufun İptaline İlişkin Davalar - Yetkili Mahkeme........................................... 332

Karar 112:. Tüzel Kişilere Tebligatın Yapılması Usulü - Tarafların Dinlenilmesi ..................... 334