İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

 

Madde 1: Amaç ve Kapsam .................................................................. 11

Madde 2: Tanımlar................................................................................ 11

Madde 3: İşyerini Bildirme.................................................................... 31

Madde 4: İstisnalar................................................................................ 34

Madde 5: Eşit Davranma İlkesi.............................................................. 39

Madde 6: İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri....................................... 48

Madde 7: Geçici İş İlişkisi..................................................................... 55

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİ, TÜRLERİ VE FESHİ

 

 

Madde 8: Tanım ve Şekil....................................................................... 63

Madde 9: Türü ve Çalışma Biçimlerini Belirleme Serbestisi................... 74

Madde 10: Sürekli ve Süreksiz İşlerdeki İş Sözleşmeleri....................... 76

Madde 11: Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi................................. 77

Madde 12: Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi Ayrımının Sınırları... 87

Madde 13: Kısmi Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi ........................... 88

Madde 14: Çağrı Üzerine Çalışma.......................................................... 93

Madde 15: Deneme Süreli İş Sözleşmesi............................................... 98

Madde 16: Takım Sözleşmesi İle Oluşturulan İş Sözleşmeleri............. 101

Madde 17: Süreli Fesih........................................................................ 101

Madde 18: Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması............................... 110

Madde 19: Sözleşmenin Feshinde Usul............................................... 114

Madde 20: Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü......................................... 117

Madde 21: Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları....................... 120

Madde 22: Çalışma Koşullarında Değişiklik ve İş Sözleşmesinin Feshi 140

Madde 23: Yeni İşverenin Sorumluluğu............................................... 148

Madde 24: İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı............................ 150

Madde 25: İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı........................ 161

Madde 26: Derhal Fesih Hakkını Kullanma Süresi................................ 175

Madde 27: Yeni İş Arama İzni.............................................................. 182

Madde 28: Çalışma Belgesi.................................................................. 185

Madde 29: Toplu İşçi Çıkarma............................................................. 191

Madde 30: Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu 195

Madde 31: Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma................................ 197

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜCRET

 

Madde 32:Ücret ve Ücretin Ödenmesi.................................................. 206

Madde 33: İşverenin Ödeme Aczine Düşmesi ..................................... 213

Madde 34: Ücretin Gününde Ödenmesi................................................ 216

Madde 35: Ücretin Saklı Kısmı............................................................. 222
Madde 36: Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hakedişlerden Ücret Kesme Yükümlülüğü         223
Madde 37: Ücret Hesap Pusulası.......................................................... 228
Madde 38: Ücret Kesme Cezası............................................................ 235
Madde 39: Asgari Ücret........................................................................ 236
Madde 40: Yarım Ücret........................................................................ 241
Madde 41: Fazla Çalışma Ücreti........................................................... 242
Madde 42: Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma...................................... 256
Madde 43: Olağanüstü Hallerde Fazla Çalışma.................................... 260
Madde 44: Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma.............. 264
Madde 45: Saklı Haklar........................................................................ 272
Madde 46: Hafta Tatili Ücreti................................................................ 275
Madde 47: Genel Tatil Ücreti................................................................ 283
Madde 48: Geçici İş Göremezlik.......................................................... 292
Madde 49: Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti....................................... 298
Madde 50: Tatil Ücretine Girmeyen Kısımlar........................................ 299
Madde 51: Yüzdelerin Ödenmesi......................................................... 301
Madde 52: Yüzdelerin Belgelenmesi.................................................... 308
Madde 53: Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri............................... 310
Madde 54: Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma ve İzin Kullanma Dönemi.. 319
Madde 55: Yıllık İzin Bakımından Çalışılmış Gibi Sayılan Haller.......... 323
Madde 56: Yıllık Ücretli İznin Uygulanması.......................................... 330
Madde 57: Yıllık İzin Ücreti.................................................................. 336
Madde 58: İzinde Çalışma Yasağı........................................................ 342
Madde 59: Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti........................... 342
Madde 60: İzinlere İlişkin Düzenlemeler.............................................. 350
Madde 61: Sigorta Primleri.................................................................. 353
Madde 62: Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller............................... 357


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞİN DÜZENLENMESİ

 

Madde 63: Çalışma Süresi................................................................... 361

Madde 64: Telafi Çalışması.................................................................. 369

Madde 65: Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği............................... 371

Madde 66: Çalışma Süresinden Sayılan Haller..................................... 374

Madde 67: Günlük Çalışmanın Başlama ve Bitiş Saatleri..................... 377

Madde 68: Ara Dinlenmesi................................................................... 377

Madde 69: Gece Süresi ve Gece Çalışmaları........................................ 384

Madde 70: Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme İşleri....................... 390

Madde 71: Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı................... 390

Madde 72: Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı................................... 391

Madde 73: Gece Çalıştırma Yasağı....................................................... 391

Madde 74: Analık Halinde Çalışma ve Süt İzni..................................... 391

Madde 75: İşçi Özlük Dosyası.............................................................. 394

Madde 76: Yönetmelikler..................................................................... 396

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

Madde 77: İşverenlerin ve İşçilerin Yükümlülükleri.............................. 397

Madde 78: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri................................ 401

Madde 79: İşin Durdurulması veya İşyerinin Kapatılması..................... 405

Madde 80: İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu............................................ 407

Madde 81: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri....................................... 408

Madde 82: İş Güvenliği İle Görevli Mühendis veya Teknik Elemanlar... 411

Madde 83: İşçilerin Hakları.................................................................. 411

Madde 84: İçki veya Uyuşturucu Madde Kullanma Yasağı.................... 412

Madde 85: Ağır ve Tehlikeli İşler.......................................................... 414

Madde 86: Ağır ve Tehlikeli İşlerde Rapor............................................ 414

Madde 87: On Sekiz Yaşından Küçük İşçiler İçin Rapor....................... 415

Madde 88: Gebe veya Çocuk Emziren Kadınlar için Yönetmelik........... 415

Madde 89: Çeşitli Yönetmelikler.......................................................... 416

 

 

ALTINCI BÖLÜM

İŞ VE İŞÇİ BULMA

 

Madde 90: İş ve İşçi Bulmaya Aracılık.................................................. 417

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞMA HAYATININ DENETİMİ VE TEFTİŞİ

 

Madde 91: Devletin Yetkisi................................................................... 419

Madde 92: Yetkili Makam ve Memurlar................................................. 425

Madde 93: Yetkili Memurların Ödevi.................................................... 430

Madde 94: Muafiyet.............................................................................. 430

Madde 95: Diğer Merciler Tarafından Yapılan Teftişler......................... 430

Madde 96: İşçi ve İşverenin Sorumluluğu............................................ 431

Madde 97: Zabıtanın Yardımı............................................................... 431

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İDARİ CEZA HÜKÜMLERİ

 

Madde 98: İşyerini Bildirme Yükümlülüğüne Aykırılık......................... 435

Madde 99: Genel Hükümlere Aykırılık.................................................. 435

Madde 100: Toplu İşçi Çıkarma İle İlgili Hükümlere Aykırılık............... 435

Madde 101: Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırma Zorunluluğuna Aykırılık 435

Madde 102: Ücret İle İlgili Hükümlere Aykırılık..................................... 436

Madde 103: Yıllık Ücretli İzin Hükümlerine Aykırılık............................. 436

Madde 104: İşin Düzenlenmesine İlişkin Hükümlere Aykırılık.............. 437

Madde 105: İş Sağlığı ve Güvenliği İle İlgili Hükümlere Aykırılık......... 437

Madde 106: İş ve İşçi Bulma Hükümlerine Aykırılık.............................. 438

Madde 107: İş Hayatının Denetim ve Teftişi İle İlgili Hükümlere Aykırılık 438

Madde 108: İdari Para Cezalarının Uygulanmasına İlişkin Hususlar..... 438

 

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

ÇEŞİTLİ, GEÇİCİ VE SON HÜKÜMLER

 

Madde 109: Yazılı Bildirim................................................................... 440

Madde 110: Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları...................... 444

Madde 111: Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri.............................. 447

Madde 112:  Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışanların Kıdem Tazminatı      449

Madde 113: Bazı İşlerde Çalışanların Ücretlerinin Güvencesi............... 449

Madde 114: Üçlü Danışma Kurulu........................................................ 449

Madde 115: Kantin Açılması................................................................ 450

Madde 116: Kantin Açılması................................................................ 450

Madde 117: Kantin Açılması................................................................ 450

Madde 118: Kantin Açılması................................................................ 450

Madde 119: Yönetmelikler................................................................... 450

Madde 120: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler....................................... 451

Madde 121: Yürürlük........................................................................... 451

Madde 122: Yürütme............................................................................ 451

Geçici Madde 1:................................................................................... 451

Geçici Madde 2:................................................................................... 451

Geçici Madde 3:................................................................................... 451

Geçici Madde 4:................................................................................... 451

Geçici Madde 5:................................................................................... 451

Geçici Madde 6:................................................................................... 451

 

 

u 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 120. Maddesi Gereğince Yürürlüğü Devam Eden Mülga 1475 Sayılı İş Kanunu’nun “Kıdem Tazminatı” Başlıklı 14. Maddesi.......................................... 492

u 4857 Sayılı İş Kanunu'na Göre 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları 495

u 4857 Sayılı İş Kanunu Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler.................. 498

u 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu..................................... 508