İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ..................................................................................................... III

SUNUM................................................................................................... VII

 

 

 

BİRİNCİ KISIM

VERGİ HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL KONULAR

VE

TORBA YASA UYGULAMASI

 

1. 5736 Sayılı Uzlaşma Yasası ve Vergi Affı................................................... 3

2. 5766 Sayılı Torba Yasa İle Yapılan Vergi Düzenlemeleri............................ 14

3. 6009 Sayılı Torba Yasa İle Özelge (Mukteza) ve Sirkülerde Yapılan Yeni Düzenlemeler  27

4. Yeni Yasal Değişikliğe Göre Özelge (Mukteza) İsteme Yöntemi................. 35

 

 

İKİNCİ KISIM

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 1. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler 43

2. 5548 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Yürürlüğe Girdi................... 51

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

DÜNYADA VERGİLEME ALANINDA YENİ GELİŞMELER, EĞİLİMLER

VE

VERGİ TÜRLERİ

 

1- Vergileme ile İlgili Yeni Deyim ve Kavramlar............................................. 63

2- Dünya’da Vergicilik Alanında Yeni Gelişmeler ve Türkiye........................... 73

3- İşletme Vergiciliğinden Vergi Planlamasına.............................................. 83

4- Dünya’da ve Türkiye’de Tek ya da Düz Oranlı Vergi Uygulaması................ 93

5- Çevre Vergileri – Ekolojik Vergiler.......................................................... 101

6- Tobin Vergisi (Genel Değerlendirme) ..................................................... 109

7- Türkiye’de Damping ve Antidamping Vergi Uygulaması............................ 115

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

TÜRKİYE’DE VERGİ VE  Ar-Ge TEŞVİKLERİ

 

1- Türkiye’de Vergi Teşvikleri ve Uygulaması.............................................. 127

2- Dört Bölgeli Yeni Yatırım Teşvik Sistemi................................................ 139

3- Yeni Ar-Ge Teşvik Sistemi Yürürlüğe Girdi............................................. 149

4- Türkiye Ar-ge Yatırımları İçin Cazibe Merkezi.......................................... 163


 

BEŞİNCİ KISIM

VERGİ İNCELEMESİ VE DENETİMİ

 

1- Vergi Denetiminde 6009 Sayılı Torba Yasa İle Yapılan Değişiklik ve Yenilikler 175

2- Vergi Denetimi Tek Çatı Altında Toplandı................................................ 191

3- Vergi Denetimi Ile İlgili Dört Yönetmelik.................................................. 197

 

ALTINCI KISIM

YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASINDA SON DURUM

 

1- 6009 Sayılı Yasada Yatırım İndirimi İle İlgili Düzenlemeler........................ 213

 

YEDİNCİ KISIM

TRANSFER FİYATLANDIRMASI

 

1- Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı (Yöntemin Genel Eleştiri ve Değerlendirmesi)   223

 

SEKİZİNCİ KISIM

MALİ KURAL

 

1- Türkiye’de Mali Kural Uygulaması.......................................................... 239

 2- Mali Kural Uygulaması Yasalaşıyor...................................................... 249


 

 

DOKUZUNCU KISIM

TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ

 

1- Sosyal Güvenlik Sisteminde Yeni Dönem............................................... 261

2- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarını Tek Çatı Altında Toplayan Kanun (Sosyal Güvenlik Kurumu)         273

3- Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu.................................... 281

4- Sosyal Güvenlik Kuruluşlarının Açıkları ve Bunlara Hazineden Yapılan Kaynak Aktarması          289

 

ONUNCU KISIM

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARI

 

1- Türkiye-Federal Almanya Arasında Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 305

2- Federal Almanya, Türkiye ile Federal Almanya Arasındaki Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasını Tek Taraflı Bir Kararla Feshetti................................................................................... 317

 

ONBİRİNCİ KISIM

VERGİ KANUNLARININ YENİDEN YAZILMASI GECİKTİ

 

1- GVK, KVK ve VUK’ları Yeniden Yazılmalıdır........................................... 329

2- Vergi ve Usul Yasalarının Yeniden Yazılması Yarım Kaldı........................ 341

 

ONİKİNCİ KISIM

ÇEŞİTLİ KONULAR

 

1- Cumhuriyet Öncesi 20 Ocak 1921 (1337) Tarihli İlk Teşkilâtı Esasiye Kanunu 353

2- Kamu Malları – Kamusal Mallar............................................................. 363

3- Altı Karadelik Ne Durumda?.................................................................. 375

4- Nobel edebiyat Ödülünün Türk Vergi Mevzuatı Karşısındaki Durumu......... 379

5- 25. Türkiye Maliye Sempozyumu.......................................................... 387

6- 26. Türkiye Maliye Sempozyumu.......................................................... 409

7- Kamu Kuruluşlarında Yeniden Yapılandırma........................................... 433

 

DİZİNLER

 

1. İSİM - YAZAR DİZİNİ............................................................................ 443

2. KONU VE KAVRAM DİZİNİ................................................................... 447

.... Yazarın diğer eserleri........................................................................... 451