İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

MÜKELLEFİYET

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİNİN KONUSU

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER.............................................................................................. 63

A- MADDE METNİ...................................................................................................................... 63

Madde 1................... : VERGİNİN KONUSUNU TEŞKİL EDEN İŞLEMLER....................................... 63

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER...................................................................................... 65

C- GEREKÇE............................................................................................................................ 65

II- GENEL AÇIKLAMA.................................................................................................................. 68

III- GENEL OLARAK VERGİNİN KONUSU...................................................................................... 69

A- KONUNUN BELİRLENMESİNDEKİ ETKENLER.......................................................................... 69

B- KATMA DEĞER VERGİSİNİN UYGULAMA KOŞULLARI............................................................... 69

1- Ortada Bir İşlemin Bulunması........................................................................................... 69

2- İşlemin Bir Faaliyet Çerçevesinde Yapılması veya Belirli Fa­aliyetlerden Doğması.............. 70

3- Faaliyette Bulunanların Hukuki Durumları İle Faaliyette Bulunma Nedenlerinin Önemli Olmaması              70

4- İşlemlerin Türkiye’de Yapılması........................................................................................ 71

V- TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ FAALİYET VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER       73

A- FAALİYETİN DEVAMLILIĞI....................................................................................................... 73

1- Ticari ve Sınai Faaliyet...................................................................................................... 74

2- Zirai Faaliyet..................................................................................................................... 77

3- Serbest Meslek Faaliyeti.................................................................................................... 78

4- Ticari, Sınai, Zirai Faaliyetler ile Serbest Meslek Faaliyetle­rinin Arızi Olarak Yapılması....... 81

5- Ticari, Sınai, Zirai Faaliyet İle Serbest Meslek Faaliyetinin Boyutları................................... 84

B- MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI............................................................................................... 87

V- HER TÜRLÜ MAL VE HİZMET İTHALATI.................................................................................... 88

A- MAL İTHALATINDA................................................................................................................. 88

1- Genel Olarak..................................................................................................................... 88

2- Mutemet Eliyle İthalat........................................................................................................ 89

B- HİZMET İTHALATINDA............................................................................................................ 90

1- Genel Olarak..................................................................................................................... 90

2- Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde KDV......................................................................... 90

3- Yabancı Kişi ve Kuruluşların Türkiye’de Yaptıkları Hizmet­ler ve Mal Satışlarında KDV........ 97

4- Yurt Dışından Kredi Sağlanması Hizmetlerinde KDV........................................................ 101

5- Yabancı Uzmanların Türkiye’de Yaptıkları Danışmanlık Hiz­metlerinde KDV...................... 103

6- Yurt Dışındaki Kişilere Proje Çizdirilmesinde KDV.......................................................... 104

7- Yurt Dışında Yerleşik Bir Kuruma Fizibilite Raporu Ha­zırlattırılması İşleminde KDV........ 104

8- Türkiye’de Yerleşik Bir Firmanın Yabancı Firmalara Yurt Dışında Pazar Araştırması Yaptırmasında KDV     104

9- Yurt Dışında Yapılan Hizmetlerin, Hizmet İhracı Kapsa­mında KDV’den İstisna Olup Olmadığı     105

10- Yurt Dışında İnşaat İşi Yapan Müteahhitlerin Aldıkları İşin Bir Bölümünü Türk Taşeronlara Yine Yurt Dışında Yaptırmaları Halinde KDV.................................................................................................................................... 105

11- Müteahhitlerin Yurt Dışında Yapacakları İnşaatların Projele­rini Türkiye’de Çizdirmeleri Halinde KDV         105

VI- DİĞER FAALİYETLERDEN DOĞAN TESLİM VE HİZ­METLER.................................................... 106

A- POSTA, TELEFON, TELGRAF, TELEKS VE BUNLARA BEN­ZER HİZMETLER İLE RADYO VE TELEVİZYON HİZMETLERİ (KDVK Md.1/3-a) 106

1- Genel Olarak................................................................................................................... 106

2- Özel Televizyonlarda KDV................................................................................................ 107

B- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARININ TERTİPLENMESİ VE OYNANMASI (KDVK Md. 1/3-b) 108

C- PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLERLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPORTİF FAALİYETLER, MAÇLAR, YARIŞLAR VE YARIŞMALAR TERTİPLENMESİ, GÖSTERİLMESİ (KDVK Md. 1/3-c)...................... 109

1- Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler ve Konserler Tertiplenmesi, Oynanması.... 109

2- Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maç­lar, Yarış ve Yarışmalar Tertiplenmesi, Oynanması              111

D- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE VE GÜMRÜK DEPO­LARINDA YAPILAN SATIŞLAR (KDVK Md.1/3-d). 112

1- Genel Açıklama............................................................................................................... 112

2- Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar.......................................................................... 112

3- Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar.............................................................................. 120

E- TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK FAALİYETLERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU...... 121

1- Konu Hakkında KDV Kanunu’nda Yapılan Değişiklikler.................................................... 121

2- Ürün Senetlerinin Mahiyeti.............................................................................................. 122

3- Ürünlerin Lisanslı Depocuya Tesliminde KDV.................................................................. 123

4- Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV.................................................................................. 123

5- Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV.................................................................................. 123

F- BORU HATTI İLE HAMPETROL, GAZ VE BUNLARIN ÜRÜN­LERİNİN TAŞINMALARI (KDVK Md.1/3-e) 124

G- GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 70. MADDESİNDE BE­LİRTİ­LEN MAL VE HAKLARIN KİRALANMASI İŞLEMLERİ (KDVK Md. 1/3-f) 124

1- GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Haklar................................................................ 124

2- GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan ve Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi İşleminin KDV Karşısındaki Durumu 125

3- Kiralama İşlemlerinde Vergiyi Doğuran Olay ve Vergilen­dirme Dönemleri....................... 134

4- Dernek, Vakıf ve Sendikalarca Yapılan Gayrimenkul Kiralamalarında KDV........................ 135

5- Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması............................................................... 136

6- Belediyelere Ait Gayrimenkullerin Kiralanması................................................................ 138

H- GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERE, İL ÖZEL İDA­RE­LERİNE, BELEDİYELER VE KÖYLER İLE BUNLA­RIN TEŞKİL ET­TİKLERİ BİRLİKLERE, ÜNİVERSİTELERE, DERNEK VE VA­KIFLARA, HER TÜRLÜ MESLEKİ KU­RULUŞLARA AİT VEYA TABİ OLAN VEYA BUNLAR TARAFINDAN KURULAN YADA İŞ­LETİLEN MÜES­SESELER İLE DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLA­RIN VEYA BUN­LARA AİT VEYA TABİ DİĞER MÜESSESELERİN TİCARİ, SINAİ, Zİ­RAİ VE MESLEKİ Nİ­TELİKTEKİ TESLİM VE HİZMETLERİ (KDVK Md.1/3-g)............................................................ 140

1- Genel Olarak................................................................................................................... 140

2- Orduevleri, Askeri Gazinolar, Askeri Kantinlerin KDV Karşısındaki Durumu.................... 142

3- Üniversitelerin Öğrenci ve Çalışanlarına Hizmet Sunan Kantin, Kafeterya ve Yiyecek-İçecek Hizmeti Sunan Sosyal Tesislerinin KDV Karşısındaki Durumu...................................................................................................... 142

4- Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerine Ait Kreş ve Konukevlerinde KDV............ 143

5- Belediyelerde KDV Uygulaması....................................................................................... 144

6- Hükümlü ve Tutukluların Zorunlu İhtiyaçlarının Karşılan­ması Amacıyla Cezaevlerinde Açılan Kantin, Tabldot ve Çayocağı İşletmeleri       149

7- Derneklere Ait İktisadi İşletmelerin Kurumlar Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu......... 150

I- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYET YOLU İLE VERGİLEN­DİRİ­LECEK TESLİM VE HİZMETLER (KDVK Md.1/3-h)               156

İ- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI KONULAR......................................................................................... 156

1- Noterlerin İşyerindeki Demirbaşları Kiraya Vermeleri ve Satmaları İşleminde KDV........... 156

2- Türkiye’de Kurulu Firmanın Yurt Dışında Mal Alıp Satmasının KDV’ye Tabi Olmadığı...... 157

3- Holdinglerin Bağlı Şirketlerine Kredi Kullandırması İşleminin KDV Karşısındaki Durumu 159

4- Ortağın Limited Şirketteki Payını Mal Olarak Almak Suretiyle Ayrılması Halinde KDV....... 163

5- Rezidanslardaki Konut ve İşyeri Satışlarında KDV............................................................ 163

6- Adi Ortaklıklarda KDV..................................................................................................... 165

7- Taşınmaz ve Taşınmaz Niteliği Taşıyan Mal ve Hak Satışlarında KDV................................ 178

8- Hastaya Muayene Hizmeti Verilmeksizin Yalnızca Re­çete­nin Yenilenmesi......................... 184

9- Belediyelere Arsa Karşılığı Yapılan Konut ve İşyeri Teslimle­rinde KDV............................ 185

10- Avukatlık Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu........................................................ 189

11- Mahkemelerce Tayin Olunan Kayyum, Vasi ve Tereke İdare Memuruna Yapılan Ücret Ödemelerinin Vergiye Tabi Olmaması       202

12- Mesleki Kuruluşların, Baroların Yayım Faaliyetinin Ver­giye Tabi Olması......................... 203

13- Mesleki Kuruluşların Üyelerinden Aldığı Kayıt ve Tasdik Ücretlerinin KDV Karşısındaki Durumu               203

14- Özel Okulların KDV Karşısındaki Durumu...................................................................... 203

15- İrtibat Bü­rolarının KDV Karşısındaki Durumu................................................................ 204

16- Fuar ve Sergilerde Yapılan Satışların Vergiye Tabi Olması.............................................. 205

17- Yardım Toplama Kanunu’na Göre Toplanan Yardımlar................................................... 205

18- Ltd. ve A.Ş’lerin Aktiflerinde Kayıtlı Menkul ve Gayrimenkullerin Başka Ltd. veya A.Ş’lere Ayni Sermaye Olarak Konulması      206

19- Aidatlarda KDV.............................................................................................................. 208

20- İştirak Kazançları ve Mevduat Faizlerinin Vergiye Tabi Olmaması................................... 209

21- Depozito ve Teminatların Vergiye Tabi Olmayacağı......................................................... 209

22- Ticari Şirketlerin Kiraladıkları Gayrimenkulleri Yeniden Kiralamalarının Vergiye Tabi Olması     210

23- Şoförler ve Otomobilciler Odalarının Basılı Kağıt Satışlarında KDV................................ 210

24- Öğrenci Derneklerinin Otobüs Kiralayarak Taşıma İşi Yapmalarının Vergiye Tabi Olması 210

25- Siyasi Partilerin Mallarını Satmasının Vergiye Tabi Tu­tulmayacağı.................................. 211

26- Ferdi İşletmeye İşletme Sahibinin Yakınlarının Yada Üçüncü Şahısların Ortak Olarak Alınmasının KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı              211

27- Özel Şahıslar Tarafından Özel Sürücü Kurslarına Kiralanan Taşıtların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu     211

28- Kamu İktisadi Teşebbüslerine Ait Konutların Kendi Mensup­larının Yanısıra, Başka Kurum ve Kuruluş Mensuplarına Lojman Olarak Tahsis Edilmesi........................................................................................................................ 212

29- İşi Terkten Sonra Elde Edilen Kazançların Arızi Kazanç Olduğu..................................... 213

30- Konut Yapı Kooperatiflerine Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV................................. 213

31- Ticari Taksi Plakası Satışı ve Kiralamasında KDV............................................................ 236

32- ATM Konulmak Üzere Taşınmaz Kiralamasında KDV...................................................... 237

33- Otoyollarda Yol Güvenlik Sahasında Yer Alan Reklam Panolarının ve Alanlarının Kiralanmasında KDV     238

34- Trafo Devirlerinde KDV.................................................................................................. 239

35- Yardım Kampanyası Kapsamında GSM Operatörlerine Gönderilen SMS’ler Aracılığıyla Toplanacak Bağışlarda KDV  240

36- Kaza Yapan Sigortalı Binek Otomobillerde KDV Uygulaması.......................................... 242

37- Tıbbi Görüntüleme ve Tahlil Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu............................ 244

38- Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerinde Arsa ve İşyeri Teslimleri............ 245

39- Finansal Kiralama İşlemlerinde KDV.............................................................................. 246

40- Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV................................................................................ 252

41- İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Konut ve İşyeri Satışlarında KDV          263

42- Gecikme Cezaları ve Tazminatlarda KDV........................................................................ 265

43- Devre Mülk Hakkı Satışlarında KDV................................................................................ 272

44- Merkezi Türkiye’de Bulunan Bir Şirketin Yurt Dışında Bulunan Şubeleri Aracılığıyla Yine Yurt Dışında Yaptığı Mal Teslimleri ve Hizmet İfalarında KDV............................................................................................................... 275

45- Yurt Dışındaki Kuruluşlara Know-How Karşılığı Yapı­lan Ödemelerin (Royalti) KDV Karşısındaki Durumu  278

46- Münhasıran Komisyoncu Sıfatıyla Canlı Hayvan Alım Sa­tımına Aracılık Edenler............. 280

47- Yedieminlik Ücretine KDV Uygulanıp Uygulanmaya­cağı................................................. 282

48- Eczacılar Odası Tarafından İşletilen Lokallerin Durumu.................................................. 284

49- Köy Tüzel Kişiliğince İçme Suyu Teslimi........................................................................ 284

50- Üniversitelerin Mal İthalinde KDV.................................................................................. 285

51- Yağlı Güreş Tertiplenmesi İşleminde KDV...................................................................... 285

52- Bedeli Ödendiği Halde Faturası Düzenlenmeyen ve Teslim Edilemeyen Malların Satışından Vazgeçilmesi Halinde KDV             285

53- Maden İşletmeciliği Yapan Şirketin, Maden Arama Ruhsa­tını Devri................................. 286

54- İş Hanı veya Apartman Yöneticiliği................................................................................ 286

55- Sürekli Bir Nitelik Taşıyan Dergi Yayınlama ve Reklam Hizmeti...................................... 287

56- Kollektif Şirketlerde Ortaklık İçi Hisse Devri - Ortaklığın Tümüyle Devri.......................... 287

57- Siyasi Partilerin Düzenlemiş Olduğu Konser ve Bilet Satış­larının KDV’ye Tabi Olduğu... 287

58- Menkul Kıymet Alım-Satım Aracılığıyla Uğraşan Aracı Ku­rumların Faaliyetlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı      288

59- Ecrimisilin KDV Karşısındaki Durumu........................................................................... 290

60- Boğaz Köprüsü ve Otoyol Geçiş Ücretlerinde KDV......................................................... 290

61- Masraf Yansıtılması ve KDV........................................................................................... 291

62- Alacağın İcra Yoluyla Tahsilinde KDV............................................................................ 298

63- Oto Galerilerinin KDV Karşısındaki Du­rumu.................................................................. 299

64- Çok Katlı Bina Satışında KDV........................................................................................ 299

65- Talih Oyunlarının Oynatıldığı Yerlere Girme İmkanı Ve­ren Giriş Kartı Satışında KDV....... 299

66- Okul ve Öğrenci Koruma Derneklerinin Öğrencilerin Bilgi­le­rini Artırmak Amacıyla Kurs Düzenlemesi      300

67- Kamulaştırma İşlemlerinde ve Tezyid-i Bedelde KDV...................................................... 301

68- Banka ve Sigorta Şirketleri ile Bankerlerin KDV Karşısın­daki Du­rumu............................ 304

69- İhrazata Konu Olan Malzemenin İdare Tarafından Temin Edilmesi ve İnşaat Alanına Depolanması Durumunda, Hakedişler­den Kesilen İhrazat Bedelinin KDV’ye Tabi Olma­yacağı..................................................................... 305

70- Çiftçilerin Ürettikleri Zeytinleri Zeytinyağı Fabrikalarına Vererek Kendi Adlarına (Fason) Zeytinyağı İmal Ettirmeleri Kar­şılığında (Hak) Zeytin, Zeytinyağı ve/veya Pirina Vermeleri İşleminin Gelir Vergisi ve KDV Karşısındaki Durumu 306

71- Telif Kazancı Elde Edenlerin Durumu............................................................................. 307

72- Ücret Gelirlerinin KDV Karşısındaki Durumu.................................................................. 310

73- Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifinin Sahip Olduğu Gayrimenkulleri Kiralaması.... 311

74- İhale Şartnamesi Satışlarında KDV................................................................................. 312

75- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okullarda Açılan Kurslarda KDV..................................... 312

76- Devre Tatil Sisteminin KV ve KDV Karşısındaki Durumu................................................. 313

77- Personelin İhtiyaçlarını Karşılamak Amacıyla Kuru­lan Tüketim Kooperatiflerinde KDV... 318

78- Derneklerce Düzenlenen Yabancı Dil Kurslarında KDV................................................... 318

79- Konaklama Tesislerinde KDV......................................................................................... 319

80- İşletmedeki Varlıkların Değerlemesi Sonucu Ortaya Çıkan Değerleme Farklarında KDV... 320

81- Dernek, Vakıf ve Cemaatlere Ait Okullarda KDV.............................................................. 320

82- Bilirkişilerde KDV.......................................................................................................... 322

83- Dersanelerde Ücretsiz Öğrenci Okutulması İşlemle­rinde KDV......................................... 322

84- Hatır Senedi İmzalanıp Verilmesi İşleminde KDV............................................................ 324

85- Kooperatiflerin Üyelerine Yaptıkları İşyeri Teslimlerinde KDV......................................... 325

86- Tüketim Kooperatiflerinin Üyelerine Alışveriş Ko­laylığı Sağlaması Karşılığı Aldığı Bedellerde KDV           325

87- Eğitim Hakkı Karşılığı Yabancı Firmaya Ödenen Li­sans Ücretlerinde KDV....................... 326

88- Belediye Arsası Üzerine İnşaat Masrafları Karşılığı Belli Bir Süre Kullanıldıktan Sonra, Belediyeye Devredilmek Üzere İnşa Edilen Gayrimenkullerde KDV.................................................................................................. 326

89- Profesyonel Sporcuların Katıldığı Futbol Faaliyetle­rinde KDV........................................ 326

90- Kapıdan Satışlarda KDV................................................................................................. 330

91- Milli Park ve Mesire Yerlerine Giriş Ücretlerinin Özel Sektöre İhale Edilmesinin KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı          330

92- Üyelerince Üretilen El Sanatları Eserlerini Satan Derneğin KDV Karşısındaki Durumu.... 332

93- SİT Alanında Bulunan Taşınmazlarına Karşılık Şahıslara Hazine Arazisi Verilmesinin KDV Karşısındaki Durumu      332

94- Gümrük Antreposundaki Malların Antrepoda Başka Bir Şirkete Devredilmesi................. 333

95- Kurulacak Adi Ortaklığa Kar Ortağı Olarak Nakit Sermaye Konulmasının KDV’ye Tabi Olmadığı 333

96- Rödövans Bedeli Karşılığı Yapılan Kiralamalarda KDV................................................... 334

97- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Hazine’ye Ait Hizmet Binalarının Bazı Bölümlerini Kantin, Çay Ocağı ve Büfe Olarak Kiraya Vermeleri Halinde KDV................................................................................................................. 335

98- Garsoniye Ücretlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmayacağı.................................................... 336

99- Kooperatiflere Ait Sosyal Tesislerin İhale Yoluyla Satılması Halinde KDV....................... 336

100- Aile Hekimliği Sistemiyle Üyelere Verilen Sağlık Hizmetlerinde KV ve KDV................... 336

101- Risk Payı Karşılığı Yapılan Ödemelerde KDV................................................................ 338

102- Yurt Dışı İnşaat İşlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmadığı.................................................... 339

103- Personele Verilen Avans Niteliğindeki Borç Paralarda KDV........................................... 341

104- Lisans Mezunu Olmaları Sağlanacak Önlisans Öğrencilerinden Alınacak Katkı Paylarında KDV                341

105- Binek Otomobil Kiralamalarında KDV.......................................................................... 341

106- Üniversiteler Tarafından Öğrencilere Bedel Karşılığı Verilen Pedagojik Formasyon Derslerinde KDV       346

107- Türk Patent Enstitüsü’nün Marka ve Patent Tesciline İlişkin Hizmetlerinde KDV............. 346

108- Sermaye Şirketlerinin Ortaklarına Borç Para Kullandırması İşleminde KDV................... 347

109- Üniversitelerin Otel İşletmesi Faaliyetinde KDV............................................................ 352

110- Serbest Bölgelerden Türkiye’ye Mal Getirilmesi Halinde KDV........................................ 352

111- Vakfın Üniversiteden Kiraladığı Arazileri Üzerine Belli Bir Süre Sonra Üniversiteye Devredilecek Tesis Yaptırılmak Şartıyla Üçüncü Kişilere Kiralanmasında KDV.................................................................................................... 352

112- Franchising İşlemlerinde KDV..................................................................................... 353

113- Siyasi Partilerin Lokal İşletmesinde KDV...................................................................... 354

114- DSİ Tarafından Bedel Karşılığı Yapılan Hizmetlerin KDV Karşısındaki Durumu............. 354

115- Vakıfların Üyelerine Moral Vermek Amacıyla Tiyatro Grubu Oluşturarak Tiyatro Faaliyeti Tertiplemesi Halinde KDV  355

116- Sermaye Piyasası Araçlarından Oluşan Portföylerin Alım Satımına Aracılık Eden Şirketlerin Teslim ve Hizmetlerinin KDV Karşısındaki Durumu    355

117- Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Yapılan İhale Sonucu Bedeli Genel Bütçeden Ödenen ve Belediye Tarafından Yapılan Öğrenci Taşıma Hizmetinde KDV.......................................................................................................... 356

118- Rehabilitasyon Merkezinde Özürlü Çocukların İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Kurulan Kooperatiflerin Teslim ve Hizmetlerinde KDV      356

119- Müşterilerine Ait Hisse Senetlerinin Alım-Satımını Yapan Şirketlerin Bu Hizmetleri Karşılığı Elde Ettiği Komisyonlarda KDV  357

120- Belediyelerin Kooperatiflere Açık Artırma Suretiyle Taksitle Arsa Satışlarında KDV....... 357

121- Konut Yapı Kooperatifleri Birliğinin Üye Kooperatiflere Yaptığı Arsa Teslimlerinde KDV 357

122- Kamu Kuruluşlarının Kendisine İş Yapan Müteahhitlere Sahibi Olduğu Araç ve Gereci Kiralaması İşleminde KDV   358

123- Özel Üniversitelerde Verilen Eğitim Hizmetlerinde KDV................................................ 359

124- İhale Usulüyle Taksitle Yapılan Arsa Satışlarında KDV.................................................. 359

125- Bankaların Kredi Kartı İle Alış Veriş Yapanlara Belli Puana Ulaşmaları Halinde Verdikleri Hediyelerin Vergilendirilmesi          360

126- Özel Okulların Eğitim Hizmeti ile Birlikte Pansiyon ve Yemek Hizmetleri de Vermesi Halinde KDV Uygulaması        360

127- Akaryakıt İstasyonlarının Kredi Kartı Karşılığı Yaptığı Akaryakıt Satışları Nedeniyle Aldıkları Komisyonlarda KDV   361

128- İnşaat Şirketlerinin Döviz Cinsinden Sattıkları Konut ve İşyerlerinde KDV..................... 364

129- Konut Yapı Kooperatiflerine Satış Protokolü Çerçevesinde Yapılan İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV             366

130- Hediye Çeklerinin KDV Karşısındaki Durumu............................................................... 366

131- KOSGEB Tarafından Geri Dönüşümsüz Olarak Sağlanan Desteklerin KDV’ye Tabi Olmadığı..... 370

132- Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul ve Kurumlardaki Kantin, Açık Alan, Salon ve Benzeri Yerlerin İşletilmesi ve Kiralanmasının KDV Karşısındaki Durumu....................................................................................................................... 370

133- Şehiriçi Ticari Araçlara Verilen Reklamlarda KDV......................................................... 372

134- Hasılat Paylaşımı Esasına Göre Yapılan İnşaat İşlerinde KDV........................................ 376

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 380

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 380

Madde 2................... : TESLİM.................................................................................................... 380

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 381

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 381

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 383

III- TESLİM VE TESLİMİN KOŞULLARI......................................................................................... 384

A- TESLİM KONUSU BİR MALIN BULUNMASI............................................................................. 384

B- MAL ÜZERİNDEKİ TASARRUF HAKKININ DEVREDİLMESİ........................................................ 384

1- Malın Maliki Tarafından Alıcıya Teslimi............................................................................ 384

2- Malın Maliki Tarafından, Alıcı Adına Hareket Edenlere Teslimi.......................................... 385

3- Malın Malik Adına Hareket Edenlerce, Alıcıya Teslimi....................................................... 385

4- Malın Malik Adına Hareket Edenlerce, Alıcı Adına Ha­re­ket Edenlere Teslimi..................... 385

5- Malın, Alıcı veya Onun Adına Hareket Edenlerin Göster­diği Yere Bırakılması................... 385

6- Malın Alıcı veya Onun Adına Hareket Edenlerin Göster­diği Kişilere Bırakılması............... 385

7- Malın Alıcıya veya Onun Adına Hareket Edenlere Gön­derilmesi........................................ 385

C- TESLİM FİİLİNİN GERÇEKLEŞMESİNİ ETKİLEMEYECEK HUSUSLAR......................................... 386

1- Bedelsiz Teslimler........................................................................................................... 386

2- Malın Alıcıya Ulaşmaması............................................................................................... 386

3- Malların Zayi Olması....................................................................................................... 386

4- Bedelin veya Verginin Alıcı Tarafından Ödenme­mesi veya Ödenememesi......................... 386

IV- ZİNCİRLEME İŞLEMLERDE TESLİM....................................................................................... 387

A- ZİNCİRLEME TESLİMİN KOŞULLARI ..................................................................................... 387

B- ZİNCİRLEME TESLİMİN ÖZELLİĞİ.......................................................................................... 388

V- SU, ELEKTRİK, GAZ, ISITMA, SOĞUTMA VE BENZERİ ŞE­KİLLERDEKİ DAĞITIMLARDA TESLİM 388

VI- KAP VE AMBALAJLAR İLE DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELER................................................... 389

A- KAP VE AMBALAJLARIN GERİ VERİLMESİ.............................................................................. 389

B- DÖKÜNTÜ VE TALİ MADDELERİN GERİ VERİLMESİ................................................................ 390

VII- TRAMPA İŞLEMİNDE TESLİM............................................................................................... 391

A- GENEL OLARAK TRAMPA.................................................................................................... 391

B- KDV YÖNÜNDEN TRAMPA................................................................................................... 391

C- TAKAS................................................................................................................................ 392

VIII- ÖZELLİK GÖSTEREN HALLER............................................................................................. 393

A- İŞLETMEDE BULUNAN VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLET­MEDE TÜKETİLMESİ............................ 393

B- ARİYET, KARZ VE VEDİA SÖZLEŞMELERİ YA­PILMASI (ÖDÜNÇ PARA VERME İŞLEMLERİNDE KDV UY­GULAMASI) 393

1- Ariyet, Karz ve Vedia’nın Tanımı...................................................................................... 393

2- Ariyet, Karz ve Vedia Sözleşmeleri Sonucu Oluşan Teslimlerin KDV Karşısındaki Durumu 394

C- MÜKELLEFLERE AİT BİRDEN FAZLA İŞYER­LERİ ARASINDA MAL HAREKETLERİ...................... 395

D- MALLARIN SATILMAK ÜZERE KOMİSYONCU­LARA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE MAL SATAN­LARA VERİLMESİ VEYA GÖNDERİLMESİ          396

E- PROMOSYON ÜRÜNLERİ..................................................................................................... 396

F- EŞANTİYON VE NUMUNE MALLAR....................................................................................... 396

G- TİCARİ İŞLETMEYE ZİRAİ İŞLETMEDEN ÜRÜN GÖNDE­RİLMESİ.............................................. 397

H- FASON İMALAT VEYA BİTİM İŞLERİ İÇİN MALLARIN TEVDİİ..................................................... 397

İ- KAPIDAN SATIŞLARDA TESLİM............................................................................................... 397

J- SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI HALİNDE KDV.............................................................. 397

K- SATIŞ İŞLEMİNİN MAHKEME KARARI İLE İPTAL EDİL­MESİ....................................................... 398

L- BEDELSİZ TESLİM................................................................................................................ 398

M- MALIN, NAKLİYE SIRASINDA ZAYİ OLMASI............................................................................ 399

N- FASON İŞLERDE TESLİM..................................................................................................... 399

 


 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 400

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 400

Madde 3................... : TESLİM SAYILAN HALLER....................................................................... 400

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 400

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 400

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 401

III- TESLİM SAYILAN HALLER.................................................................................................... 401

A- VERGİYE TABİ MALLARIN HER NE SURETLE OLURSA OL­SUN VERGİYE TABİ İŞLEMLER DIŞINDAKİ AMAÇLARLA İŞLET­MEDEN ÇEKİLMESİ, VERGİYE TABİ MALLARIN İŞLETME PERSO­NELİNE ÜCRET, PRİM, İK­RAMİYE, HEDİYE, TEBERRU GİBİ NAM­LARLA VERİL­MESİ            401

1- Personele Yapılan Bedelsiz Teslim ve Hizmet İfaları......................................................... 401

2- İşletme Sahibine veya Diğer Üçüncü Şahıslara Bedelsiz Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfaları..... 404

3- Satışların Artırılması, Reklam, Tanıtım Gibi Amaç­larla Eşantiyon, Numune vb. Adlarla Bedelsiz Mal Verilmesi           404

B- VERGİYE TABİ MALLARIN ÜRETİLİP TESLİMİ VERGİDEN İS­TİSNA EDİLMİŞ OLAN MALLAR İÇİN HER NE SURETLE OLURSA OLSUN KULLANILMASI VEYA SARFI........................................................................................................................ 418

C- MÜLKİYETİ MUHAFAZA (MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI) KAYDIYLA YAPILAN SATIŞLAR.......... 419

D- AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERİN İŞLET­MEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VEYA İNŞA EDİL­MESİ HA­LİNDE, VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE BU KIYMETLERİN AKTİFE ALINMASI VEYA KULLANILMAYA BAŞ­LANMASI...................................... 420

IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR.................................................................................... 421

A- GARANTİ BELGESİ ÇERÇEVESİNDE SATIŞ SONRASI VERİLEN BEDELSİZ HİZMETLER İLE MALLARIN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİ İŞLEMLERİNDE KDV UYGULAMASI...................................................................................................................... 421

1- Yurt İçinde Garanti Şartları Çerçevesinde Yapılan Bedelsiz Hizmetler ve Mal Değiştirmelerinde KDV           421

2- Garanti Kapsamında Tamir Amacıyla Yurt Dışına Gönderilen veya Bedelsiz Olarak Yenisiyle Değiştirilen Malların İthalinde KDV Uygulaması....................................................................................................................................... 423

B- KAPANIŞ BİLANÇOSUNDA YER ALAN VARLI­ĞIN ŞAHSİ TA­SARRUFA ALINMASININ VERGİYE TABİ OLMASI           424

C- ÖZEL MALİYET BEDELİNİ OLUŞTURAN KIY­METLERİN KİRA SÜRESİ SONUNDA BEDELLİ VEYA BEDEL­SİZ OLARAK KİRALA­YANA DEVREDİLMESİ İŞLEMİNDE KDV UY­GULAMASI...................................................................................................................... 424

D- İŞİN BIRAKILMASI HALİNDE, İŞLETMEDE YERALAN MALLARLA İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER   425

E- TİCARİ OLARAK İŞLETİLEN ARACIN HUSUSİYE ÇEVRİL­MESİ.................................................. 426

F- FİRMALARIN KURULUŞ YILDÖNÜMLERİNDE PERSONELİNE BEDELSİZ VERDİĞİ MALLARDA KDV 426

1- Kuruluş Yıldönümlerinde Personele Bedelsiz Mal Verilmesi Halinde KDV........................ 427

2- Kuruluş Yıldönümü Nedeniyle Personelin Belli Bir Limite Kadar Yapacağı Harcamaların Karşılanması Şeklindeki İşlemlerde KDV            427

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 429

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 429

Madde 4................... : HİZMET................................................................................................... 429

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 429

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 429

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 430

III- HİZMETİN TANIMI VE HİZMET İFASININ KO­ŞULLARI............................................................. 430

A- HİZMETİN TANIMI................................................................................................................ 430

1- Genel Olarak Hizmetin Niteliği......................................................................................... 430

2- Hizmet Olarak Tanımlanan İşlemler................................................................................. 431

B- HİZMET İFASININ KOŞULLARI............................................................................................... 431

1- Bir Hizmetin İfa Edilmiş Olması...................................................................................... 431

2- Hizmetin Kanunda Belirtilen Faaliyetler Çerçevesinde Ya­pılmış Bulunması..................... 431

3- Hizmetin Kanunda Belirtilen Şekilde Gerçekleştirilmiş Ol­ması......................................... 431

4- Hizmetin Türkiye’de Yapılması veya Hiz­metten Türkiye’de Yararlanılması......................... 432

IV- HİZMET KARŞILIĞININ MAL VEYA BAŞKA BİR HİZ­MET OLMASI HALİ (HİZMET TRAM­PASI)... 432

V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR..................................................................................... 433

A- HİZMET İFASIYLA BİRLİKTE MAL TESLİMİ.............................................................................. 433

B- CİRO PRİMLERİNİN HİZMET KARŞILIĞI OLUP OLMADIĞI......................................................... 433

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 434

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 434

Madde 5................... : HİZMET SAYILAN HALLER...................................................................... 434

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 434

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 434

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 435

III- KARŞILIKSIZ YARARLANMA VE YARARLANANLARIN NİTELİĞİ........................................... 435

A- KARŞILIKSIZ YARARLANMA.................................................................................................. 435

B- YARARLANANLARIN NİTELİĞİ............................................................................................... 435

1- İşletme Sahibi................................................................................................................. 436

2- İşletme Personeli............................................................................................................ 436

3- Diğer Şahıslar................................................................................................................. 437

IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR.................................................................................... 438

A- DOKTORLARIN BEDELSİZ VERDİKLERİ MUAYENE HİZMET­LERİ............................................... 438

B- OTEL SAHİBİNİN OTELİNDE EŞ VE ÇOCUKLA­RINI YADA PERSONELİN EŞ VE ÇOCUKLARINI BEDELSİZ KONAKLATMASI VE DİĞER HİZMETLERDEN YARARLANDIRMASI............................................................................................................. 438

C- OTEL SAHİBİNİN İŞ GEREĞİ EVİNE GİDEMEYİP OTE­LİNDE YATMASI........................................ 438

D- KANUNLARIN GÖSTERDİĞİ GEREK ÜZERİNE BEDELSİZ HİZMET YAPILMASI............................ 439

E- GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ VERİLEN HİZMETLER........................................................ 439

F- OTELLERDE TANITIM AMACIYLA VERİLEN BEDELSİZ KONAKLAMA HİZMETLERİNDE KDV......... 439

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 441

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 441

Madde 6................... : İŞLEMLERİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI..................................................... 441

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 441

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 441

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 442

A- MAL TESLİMLERİNİN TÜRKİYE’DE YAPIL­MASI........................................................................ 442

B- HİZMETİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI........................................................................................ 443

1- Hizmetin Türkiye’de Yapılması........................................................................................ 443

2- Hizmetten Türkiye’de Faydalanılması............................................................................... 443

3- Genel Tebliğlerdeki Düzenlemeler................................................................................... 444

C- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR..................................................................................... 446

1- Yurt Dışı Reklam ve Komisyon Giderlerinin Gider Kaydı ve KDV Karşısındaki Durumu.... 446

2- Türkiye’den Yurt Dışına Düzenlenen Turistik Seya­hat­lerde KDV........................................ 447

3- Firmalar Tarafından Türkiye’den Yurt Dışına Öğrenci Yada Hasta Gönderilmesi Halinde KDV 448

4- Yurt Dışında Düzenlenen Sergi ve Fuarlara Katılacaklara Verilen Hizmetler...................... 451

5- Yurt Dışından Sağlanan Sigorta Hizmetleri...................................................................... 451

6- Yurt Dışında Kredi Temin Edilmesi.................................................................................. 452

7- Transit Ticaretin KDV’ye Tabi Tutulamayacağı.................................................................. 452

8- İhracat Nedeniyle Yabancı Komisyonculara Ödenen Komisyonlarda KDV ........................ 453

9- İthalat Komisyonlarının KDV Karşısındaki Durumu......................................................... 454

10- Yabancı Kurumların Türkiye’de Gerçekleştirilen Pul Müzayedesinde Sattıkları Ancak Yabancı Bir Ülkede Teslim Edecekleri Pulların KDV’ye Tabi Olmayacağı................................................................................................................... 455

11- Yurt Dışı Eğitim Hizmetlerinde KDV .............................................................................. 456

12- Yurt Dışı Avukatlık Hizmetlerinde KDV........................................................................... 457

13- Yurt Dışında Bulunan Sigorta Şirketlerine Verilen Hizmetlerde KDV............................... 459

14- Yurtdışında Bulunan Şirketten Alınan Makine Tamir Hizmetlerinde KDV......................... 461

15- Yurtdışında Yayımlanan Bir Dergiye Türkiye’de Abone Bulma Şeklinde Verilen Hizmetlerde KDV              462

16- Yabancılara Türkiye’deki Konut Satışları Nedeniyle Yurtdışındaki Komisyonculara Ödenen Komisyonlarda KDV       462

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 464

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 464

Madde 7................... : ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİ............................................................. 464

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 464

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 464

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 465

III- İSTİSNA HÜKMÜ................................................................................................................... 465

 

İKİNCİ BÖLÜM

MÜKELLEF VE VERGİ SORUMLUSU

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 466

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 466

Madde 8................... : MÜKELLEF.............................................................................................. 466

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 467

C- GEREKÇELER..................................................................................................................... 467

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 469

III- İŞLEM TÜRLERİNE GÖRE KDV’NİN MÜKELLEFLERİ.............................................................. 470

A- MAL TESLİMİ VE HİZMET İFASI HALLERİNDE BU İŞLERİ YA­PANLAR ........................................ 470

B- İTHALATTA, MAL VE HİZMET İTHAL EDENLER....................................................................... 470

C- TRANSİT TAŞIMALARDA GÜMRÜK VEYA GEÇİŞ İŞLEMİNE MUHATAP OLANLAR..................... 470

D- PTT İŞLETME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE RADYO VE TELE­VİZ­YON KURUMLARI........................ 471

E- HER TÜRLÜ ŞANS VE TALİH OYUNLARINDA BUNLARI TERTİP EDENLER................................ 471

F- PROFESYONEL SANATÇI VE SPORCULARIN KATILDIĞI GÖSTERİLERDE, BUNLARI TERTİPLEYENLER VEYA GÖSTERENLER              472

G- GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 70. MADDESİNDE BE­LİRTİLEN MAL VE HAKLARI KİRAYA VERENLER     472

H- İSTEĞE BAĞLI MÜKELLEFİYETTE, TALEPTE BULUNANLAR.................................................... 473

I- MÜZAYEDE MAHALLERİNDE YAPILAN SATIŞLARDA MÜKELLEF............................................... 473

İ- ADİ ORTAKLIKLARDA MÜKELLEFİYET..................................................................................... 473

J- KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN KDV MÜKELLEFİYETİ....................................................... 474

K- SERBEST BÖLGELERDE KDV MÜKELLEFİYETİ....................................................................... 474

IV- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN BEYANI VE İADESİ................................................ 475

A- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’DE YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ: İNDİRİM YOK, İADE İSTENECEK...... 475

B- FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN DÜZELTİLMESİNE VE İADESİNE İLİŞKİN YENİ USUL VE ESASLAR 476

C- FAZLA VE YERSİZ TEVKİF EDİLEN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ.................................................... 477

1- 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği’nden Önceki Uygulama................................................ 477

2- 116 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan ve 19.01.2012 Tarihinden İtibaren Geçerli Olan Uygulama        478

D- İTHALATTA FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ............................................ 479

 

V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR..................................................................................... 480

A- İHRACAT TESLİMLERİNE VERGİ UYGULAYAN MÜKELLEFİN, BU VERGİYİ HAZİNE’YE ÖDEMEK ZORUNDA OLDUĞU             480

B- VAKIFLARDA KDV MÜKELLEFİYETİ........................................................................................ 480

C- DSİ’NİN BEDEL KARŞILIĞI YAPTIĞI HİZMETLERDE KDV MÜKELLEFİYETİ.................................. 480

D- ÜNİVERSİTENİN UYGULAMA OTELİ İŞLETMESİ...................................................................... 480

E- VAKFIN SÜREKLİ OLARAK TİYATRO GÖSTERİSİ DÜZENLEMESİ............................................. 481

F- BANKERLERİN GEÇİCİ KDV MÜKELLEFİYETLERİ................................................................... 481

G- SPOR KULÜPLERİNİN KDV MÜKELLEFİYETİ.......................................................................... 481

H- İRTİBAT BÜROLARININ KDV MÜKELLEFİYETİ......................................................................... 482

I- ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (ÖTV) KANUNU’NUN (8/1) MADDESİ KAPSAMINDA TESLİM EDİLEN MALLARIN ÖTV’Sİ ÜZERİNDEN HESAPLANAN KDV’NİN DÜZELTİLMESİ..................................................................................................................... 482

 

- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................. 484

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 484

Madde 9................... : VERGİ SORUMLUSU................................................................................ 484

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 485

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 486

II- GENEL OLARAK VERGİ SORUMLUSU.................................................................................... 487

III- KDV AÇISINDAN VERGİ SO­RUMLUSU................................................................................... 488

A- GENEL OLARAK KDV’DE SORUMLULUK UYGULAMASI........................................................... 488

B- VERGİ SORUMLULUĞUNU GEREKLİ KILAN HALLER.............................................................. 488

1- Mükellefin İkametgahının ve İşyerinin Türkiye’de Bu­lunma­ması....................................... 488

2- Mükellefin Kanuni ve İş Merkezinin Türkiye’de Bulun­ma­ması.......................................... 488

3- Gerekli Görülen Diğer Durumlar...................................................................................... 488

C- VERGİ SORUMLUSU TUTULABİLECEK KİMSE­LER................................................................. 489

1- İşlemlere Taraf Olanlar.................................................................................................... 489

2- Üçüncü Kişiler................................................................................................................ 490

D- SORUMLULUĞUN UYGULANACAĞI VERGİLENDİRME DÖNEMİ............................................... 490

E- SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLEN VERGİLERİN İNDİ­RİMİ................................................... 491

F- SORUMLU SIFATIYLA BEYAN EDİLECEK KDV’NİN ÜZE­RİNDEN HESAPLANACAĞI MATRAH, MATRAHIN HESABINDA GÖZÖNÜNE ALINACAK KUR VE UYGULANACAK KDV ORANI................................................................................................. 492

G- SORUMLULUK GEREKTİREN İŞLEMLERİN TOPLUCA BEYAN EDİLECEĞİ, HER BİR İŞLEM İÇİN AYRI AYRI 2 NO.LU BEYANNAME VERİLMEYECEĞİ.......................................................................................................................................... 493

H- SORUMLU SIFATIYLA KDV ÖDENEN İŞLEMLERDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE KDV İADE İŞLEMLERİ             493

IV- KDV’DE TAM SORUMLULUK (TEVKİFAT) GEREKTİREN İŞLEMLER......................................... 495

A- YURT DIŞINDAN TEMİN EDİLEN HİZMETLERDE SORUMLULUK UYGULAMASI............................. 495

1- Doğrudan Yurt Dışından Sağlanan Hizmetlerde Sorumluluk............................................ 495

2- Yabancı Kişi ve Kuruluşlardan Türkiye’de Alınan Hizmetlerde Sorumluluk...................... 496

B- KİRALAMA İŞLEMLERİNDE KDV SORUMLULUĞU................................................................... 499

C- REKLAM VERME İŞLEMLERİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI.............................................. 500

1- Genel Olarak................................................................................................................... 500

2- Binaların Dış Cephe Yüzeylerinin Reklam Panosu Olarak Kiraya Verilmesi Halinde KDV ve Sorumluluk Uygulaması   501

D- TELİF FAALİYETLERİNDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI................................................... 502

E- LİSANSLI DEPOCULUKTA KDV SORUMLULUĞU..................................................................... 504

F- SINIR TİCARETİ YOLUYLA İTHAL EDİLEN MALLARIN SATIŞINDA VERGİ UYGULAMASI............... 504

V- KDV’DE KISMİ SORUMLULUK (TEVKİFAT) GEREKTİREN İŞLEMLER....................................... 505

A- FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE SORUMLULUK UYGU­LAMASI     505

1- Fason İmalatın Tanımı..................................................................................................... 505

2- Fason İşçilik Hizmetlerinin Kapsamı............................................................................... 505

3- Fason Tekstil ve Konfeksiyon İşlerinde Tevkifat Oranı...................................................... 506

4- Serbest Bölgede Bulunan Firmaya Verilen Fason Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması.......... 507

5- Fason İş Yapanların Vergilerini Beyanı............................................................................ 507

6- Tevkifat Yapanların Tevkif Ettikleri KDV’nin Beyanı........................................................... 507

7- KDV’si Tevkif Edilen Mükelleflerin Yüklenip İndiremedikleri KDV’nin İadesi..................... 508

8- Tevkifat Kapsamına Giren İşlemlerde Ortaya Çıkan Fi­yat Farklarına Ait KDV’den Tevkifat Yapılıp Yapılmayacağı          509

9- Tevkifat Matrahında Değişiklik Olması Halinde Yapılacak İşlemler.................................... 510

10- Terzilerin Pantolon ve Etek Boyunun Kısaltılması, Ütülenmesi, Düğme Dikilmesi, Fermuar Değişimi Gibi İşlemlerinin Tevkifat Kapsamına Girip Girmediği...................................................................................................................... 511

B- İSTİSNADAN VAZGEÇEN MÜKELLEFLERCE YAPILAN HURDA VE ATIK METAL, PLASTİK, LASTİK, KAUÇUK, KAĞIT VE CAM TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI...................................................................................................................... 511

1- Genel Açıklama ve Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır........................................................ 511

2- İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerden Yapılan Hurda Metal Alımlarında Sorumluluk Uygulaması   512

3- İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerce Yapılan Hurda veya Atık Cam Teslimlerinde KDV Tevkifatı Uygulaması   516

4- İstisnadan Vazgeçen Mükelleflerce Yapılan Hurda ve Atık Kağıt ve Plastik Malzeme Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması               517

5- Hurda Metalin Tamir, Bakım vb. İşlemlerden Sonra Aynen Kullanılabilmesi Halinde Tevkifat Uygulaması    517

6- İstisnadan Vazgeçme Nedeniyle Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıkları Satışlarında KDV’si Tevkif Edilen Mükelleflerin Yüklenip İndiremedikleri KDV’nin İadesi......................................................................... 518

7- Hurda ve Atık Plastikten Elde Edilen Ürünlerde Tevkifat Uygulaması................................ 521

C- BAKIR, ALÜMİNYUM VE ÇİNKO ÜRÜNLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI......................... 521

1- Hurdadan Elde Edilenler Dışındaki Bakır, Alüminyum ve Çinko Külçelerinde Tevkifat Uygulaması              521

2- Bakır, Çinko ve Alüminyum Ürünlerinde Tevkifat Uygulaması.......................................... 522

3- Alüminyum Profil ve Alüminyum Levha Teslimlerinde Tevkifat Uygulaması..................... 523

4- Bakır, Çinko ve Alüminyum Külçe ve Mamullerindeki Tevkifat Uygulamasında Alt Sınır... 523

5- Kablo Teslimleri.............................................................................................................. 524

D- HURDA METALDEN ELDE EDİLEN KÜLÇE TESLİMLERİNDE KDV UYGULAMASI......................... 524

E- AKARYAKIT TESLİMLERİNDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI............................................. 524

F- 91 SERİ NO.LU KDV GENEL TEBLİĞİ’NDE BELİRTİLEN BAZI İŞLEMLERDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI                526

1- Sorumlu Tayin Edilen ve Tevkifat Yapacak Olan Kuruluşlar ............................................. 526

2- Tevkifat Uygulanacak İşlemler ......................................................................................... 527

3- Tevkifat Oranı ................................................................................................................. 529

4- Tevkifata Tabi Tutulan İşlemlerin Kapsamı ...................................................................... 529

5- Tevkifat Uygulamasında Sınır ......................................................................................... 534

6- Tevkifata Tabi Hizmetleri İfa Eden Mükelleflerin Yapacakları İşlemler................................ 535

7- İade ............................................................................................................................... 535

8- Sorumlu Tayin Edilen Kurum ve Kuruluşlarca Yapılacak İşlemler ................................... 537

9- Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Verginin İadesi ................................................................... 537

G- İŞGÜCÜ HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI................................................................ 539

1- Tevkifat Uygulayacak Kuruluşlar...................................................................................... 539

2- Tevkifat Uygulamasının Kapsamı..................................................................................... 540

3- İade Uygulaması............................................................................................................. 547

H- PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİNDE KDV TEVKİFAT UYGULAMASI             548

1- Tevkifat Uygulaması ve İade............................................................................................. 548

2- Tevkifatın Sınırı............................................................................................................... 548

3- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk.............................................................. 549

I- BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN ETLERİNİN (SAKATAT VE BAĞIRSAK DAHİL) TESLİMİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI               549

1- Tevkifat Uygulaması ve İade............................................................................................. 549

2- Tevkifatın Sınırı............................................................................................................... 550

3- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk.............................................................. 550

İ- TURİZM ACENTESİ, REHBER VE BENZERLERİNİN TURİSTLERİ ALIŞVERİŞ YAPMALARI İÇİN GÖTÜRDÜKLERİ DÜKKAN VE MAĞAZALARDAN ALDIKLARI KOMİSYONLARDA TEVKİFAT UYGULAMASI............................................................ 551

1- Tevkifat Uygulaması ve İade............................................................................................. 551

2- Bildirim Zorunluluğu ve Müteselsil Sorumluluk.............................................................. 552

J- BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN MÜKELLEFLERDE TEVKİFAT UYGULAMASI........................ 553

VI- FATURASIZ MAL VE HİZMETLERE AİT KDV’­NİN ALICI­LAR TARAFINDAN SORUMLU SIFATIYLA BEYANI         554

A- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 554

B- BELGESİZ MAL YA DA HİZMET BULUNDURAN MÜKEL­LEF­LERDE KDV SORUMLULUK UYGULAMASI    554

1- Belge Düzenlememenin VUK Karşısındaki Durumu......................................................... 554

2- Belgesiz Mal yada Hizmet Bulunduranların KDV Beyan ve Ödeme Sorumluluğu.............. 555

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

VERGİYİ DOĞURAN OLAY

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 561

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 561

Madde 10................. : VERGİYİ DOĞURAN OLAY....................................................................... 561

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 562

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 562

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 564

A- VERGİYİ DOĞURAN OLAYIN TANIMI...................................................................................... 564

B- KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE ÖNEMİ........................................................... 566

III- MAL TESLİMLERİ VE TESLİM SAYILAN HALLERDE VER­GİYİ DOĞURAN OLAY...................... 568

A- MAL TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY.................................................................... 568

1- Genel Olarak Mal Teslimlerinde Vergiyi Doğuran Olay...................................................... 568

2- 7 Günlük Fatura Düzenleme Süresinin KDV’nin Beyanına Etkisi....................................... 568

3- Kısım Kısım Mal Teslimlerinde........................................................................................ 572

4- Teslimden Önce Fatura Düzenlenmesi............................................................................. 574

5- Trampa Halinde............................................................................................................... 574

6- Tasarruf Hakkının Zincirleme Akit Yoluyla Devredilmesi.................................................. 575

7- Malın Alıcıya ya da Adına Hareket Edenlere Gönderil­mesi................................................ 576

8- Su, Elektrik, Gaz vb. Enerji Teslimlerinde........................................................................ 577

9- Kap ve Ambalaj Maddelerinde......................................................................................... 578

10- Lisanslı Depoculukta Vergiyi Doğuran Olay................................................................... 578

B- TESLİM SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY.......................................................... 579

1- Vergiye Tabi Malların Vergiye Tabi İşlemler Dışındaki Amaçlarla İşletmeden Çekilmesi.... 579

2- Vergiye Tabi Malların Personele Verilmesi....................................................................... 579

3- Vergiye Tabi Malların Dahili Sarfı..................................................................................... 580

4- Mülkiyeti Muhafaza (Mülkiyetin Saklı Tutulması) Kaydıyla Yapılan Satışlar........................ 580

C- ÖZELLİKLİ BAZI DURUMLAR................................................................................................. 581

1- Gayrimaddi Mallar ve Hakların Durumu........................................................................... 581

2- Müzayede ve Cebri İcra Yoluyla Yapılan Satışlar.............................................................. 581

3- Müşterinin Kabul Koşuluna Bağlı Mal Satışı.................................................................... 582

4- Alivre Satışların Durumu................................................................................................. 585

5- Hizmet İfasıyla Birlikte Mal Teslimi.................................................................................. 586

6- Vadeli-Taksitli Satışlar..................................................................................................... 586

7- Taşınmaz Satışları........................................................................................................... 587

8- Malın Ödünç Olarak Veya Emaneten Teslimi..................................................................... 588

9- Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde KDV’nin Doğduğu Tarih.................................................... 589

10- İnşaat Devam Ederken Arsa Üzerine Kat İrtifakı Kurularak Yapılan Satışlarda KDV.......... 591

11- Mal Teslim Edilmekle Beraber, Satış Fiyatı Belli Olmadığı İçin KDV Hesaplanmamış Olması 593

12- Kapıdan Satışlarda (Tecrübe ve Muayene Koşuluna Bağlı) Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarih 594

IV- HİZMETİN TANIMI KAPSAMI VE HİZMETİN İFASINDA VE HİZMET SAYILAN DURUMLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY     595

A- HİZMET İFASINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY......................................................................... 595

1- Hizmetin Yapılması......................................................................................................... 595

2- Hizmetin Kısım Kısım Yapılması..................................................................................... 595

3- Hizmet Karşılığının Mal veya Başka Bir Hizmet Olması.................................................... 596

4- Hizmetin Yapılmasından Önce Fatura ve Benzeri Belgelerin Düzenlenmesi...................... 596

5- Hizmet Bedelinin Peşin Alınması.................................................................................... 596

B- HİZMET SAYILAN HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY.......................................................... 597

1- İşletme Sahibinin Hizmetten Karşılıksız Yararlandırıl­ması............................................... 597

2- İşletme Personelinin Hizmetten Karşılıksız Yararlan­dırıl­ması........................................... 597

3- Diğer Şahısların Hizmetten Karşılıksız Yararlandırıl­ması................................................. 598

C- SERBEST MESLEK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY.............................................. 598

V- KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞ VE HAL KOMİSYONCULARINA İLİŞKİN ÖZELLİKLİ DURUM          601

A- KOMİSYONCULAR VASITASIYLA VEYA KONSİNYASYON SURETİYLE SATIŞ............................. 601

1- Komisyoncular Suretiyle Yapılan Satış............................................................................ 601

2- Konsinyasyon Suretiyle Yapılan Satış.............................................................................. 601

B- VERGİYİ DOĞURAN OLAY.................................................................................................... 602

C- YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER.......................................................................................... 603

VI- İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY............................................................................................................................................. 604

VII- KİRAYA VERME İŞLEMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY.................................................. 604

A- TİCARİ İŞLETME AKTİFİNE KAYITLI MAL VE HAKLARIN Kİ­RALANMASI...................................... 604

1- Ticari Faaliyet Kapsamında Gerçekleştirilen Taşınır-Taşınmaz Mal ve Hak Kiralamalarında KDV’yi Doğuran Olay         604

2- Peşin Ödemeli Kiralamalarda KDV’yi Doğuran Olay ve Verginin Beyan Edileceği Dönem. 605

B- TİCARİ İŞLETMEYE DAHİL OLMAYAN MAL VE HAK­LARIN KİRALANMASI................................... 607

VIII- İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY................................................................................ 608

A- MAL İTHALATINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY......................................................................... 608

B- HİZMET İTHALATINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY.................................................................... 608

IX- DAR MÜKELLEFİYETE TABİ OLANLAR TARAFINDAN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIKTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY          609

X- İLERİ TARİHLERDE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER İÇİN ÖDENEN AVANSLARDA KDV.. 609

A- KDV KANUNU’NUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ.................................................................................. 610

B- AVANS ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU ........................................................... 610

XI- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR................................................................................... 611

A- İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE, KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY.............................. 611

1- Vergi İdaresinin Görüşü.................................................................................................. 611

2- Yargı Organlarının Görüşü.............................................................................................. 611

3- Kişisel Görüşümüz......................................................................................................... 616

B- ÖZEL SÜRÜCÜ KURSLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE KDV KARŞISINDAKİ DURUMU..... 616

C- EĞİTİM HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY............................................................... 617

D- AVUKATLIK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY......................................................... 619

E- OTELCİLİK HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY........................................................... 619

F- NAKLİYE HİZMETLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY............................................................. 619

G- GARANTİ KAPSAMINDA BEDELSİZ YAPILAN HİZ­METLER........................................................ 620

H- SOĞUK HAVA DEPOSU İŞLETİLMESİ FAALİYETİNDE VER­GİYİ DOĞURAN OLAY........................ 620

I- MUHASEBECİLİK VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY    621

1- Gelir İdaresi’nin Görüşü.................................................................................................. 622

2- Danıştay’ın Konuya İlişkin Kararları................................................................................ 622

3- Kişisel Görüşümüz......................................................................................................... 624

J- PTT TARAFINDAN VERİLEN HABERLEŞME HİZMETLE­RİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY............ 626

K- FİYAT FARKLARI, VADE FARKLARI, KUR FARKLARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY.................. 626

L- KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN TEZYİD-İ BEDEL DAVASI SONUCUNDA ARTIRILMASI HALİNDE KDV YÖNÜNDEN VERGİYİ DOĞURAN OLAY 627

 

İKİNCİ KISIM

İSTİSNALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İHRACAT İSTİSNASI

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 628

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 628

Madde 11................. : MAL VE HİZMET İHRACATI...................................................................... 628

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 631

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 632

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 634

A- MAL İHRACATI..................................................................................................................... 634

1- İhracatın Tanımı ve Kapsamı........................................................................................... 634

2- KDV İhracat İstisnasının Uygulanma Koşulları................................................................. 635

3- İhracat İstisnasının Uygulanacağı ve Beyan Edileceği Vergilendirme Dönemi................... 636

4- İhraç Şekillerine Göre KDV İstisna Uygulaması................................................................ 643

5- Mal İhracatı İle İlgili Olarak Özellik Taşıyan Durumlar...................................................... 665

B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI................................................................................................ 676

1- Genel Açıklama............................................................................................................... 676

2- Avrupa Birliği Direktiflerine Göre Hizmet İhracatı An­layışı............................................... 677

3- KDV Kanunu’na Göre Hizmet İhracat İstisnası................................................................. 678

4- Hizmet İhracatı Açısından Özellik Taşıyan Durumlar........................................................ 684

5- Serbest Bölgedeki Bir Firmanın Yurt Dışındaki Firmanın Mallarının Pazarlanmasına İlişkin Olarak Yabancı Firma İle Türkiye’deki Alıcılara Verdiği Aracılık Hizmetlerinde KDV............................................................................................. 692

6- Türkiye’den Serbest Bölgelerdeki Müşterilere Yapılan Hizmetlerde KDV İstisnası............. 693

7- KDV’ye Tabi Hizmetine İstisna Uygulayan Mükellefin Vergi İnceleme Raporu Uyarınca Tarh Edilen Vergiyi İhracatçıya Rücu Etmesi           694

C- TURİSTLERE YAPILAN SATIŞLARDA (TAX FREE) KDV İADESİ................................................. 694

1- İstisnadan Yararlanacak Yada Yararlanma­yacak Alıcılar.................................................... 695

2- İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar................................................................ 695

3- İstisna Kapsamına Giren Mallar....................................................................................... 696

4- İstisna Kapsamında Satış Yapılabilecek Asgari Tutar........................................................ 696

5- Satıcıların Uyacakları Esaslar........................................................................................... 696

6- Alıcıların Uyması Gereken Esaslar................................................................................... 700

7- Verginin Alıcıya İade Edilmesi......................................................................................... 700

8- Turistlere Yapılan Satışlara Ait Bedellerin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi................. 704

9- Özellik Taşıyan Durumlar................................................................................................ 705

D- YABANCI TAŞIMACILAR İLE TÜRKİYE’DE DÜZENLENEN FUAR, PANAYIR VE SERGİLERE KATILANLARA TÜRKİYE’DE YÜKLENDİKLERİ KDV’NİN İADESİ................................................................................................................................. 706

1- İstisna Uygulamasından Yararlanacak Olanlar.................................................................. 707

2- İstisna Kapsamında Satın Alınacak Mal ve Hizmetler........................................................ 708

3- İstisna Kapsamında Yapılacak Alımlarda Asgari Tutar...................................................... 708

4- İstisnanın Yabancı Ülkelere Karşılıklılık İlkesi Çerçevesinde Uygulanacağı....................... 708

5- İadenin Belirlenen Vergi Dairesi Müdürlüklerince Yapılabileceği...................................... 709

6- İadenin Aylık Dönemler İtibariyle Talep Edilebileceği....................................................... 709

7- İade Talebinde Aranılacak Belgeler.................................................................................. 709

8- İadenin Ne Şekilde Yapılacağı.......................................................................................... 711

E- YABANCI SİNEMA YAPIMCILARINA TANINAN KDV İSTİSNASI................................................... 711

1- İstisnanın Kapsamı......................................................................................................... 711

2- Asgari Tutar.................................................................................................................... 712

3- İade İçin Başvurulacak Vergi Dairesi................................................................................ 712

4- İade Talebi...................................................................................................................... 712

F- İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN MAL TESLİMLE­RİNDE TECİL TERKİN UYGULAMASI........................ 713

1- İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Mal Teslim Edebilecek Mükellefler.......... 714

2- İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Mal Teslim Edebilecek İmalatçıların Tanımları ve Özellik Taşıyan Durumlar       715

3- İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması       723

4- İhracatın 3 Aylık Süre İçerisinde Gerçekleştirilememesi ve Ek Süre.................................. 724

5- İhracatın Gerçekleşmemesi veya Zamanında Yapılmaması Hallerinde Vergi Ziyaı Cezasının Uygulanmaması              730

6- Tecil-Terkin İşlemlerinin İhraç Edilecek Mal İle Bu Malın Eklentisi veya Ayrılmaz Parçası Niteliğindeki Mallara Uygulanabileceği                730

7- İmalatçının Faturasının İhracatçı Faturasından Sonraki Bir Tarihi Taşıması Halinde Tecil-Terkin İşlemi        732

8- İhraç Edilen Mallar Nedeniyle Ortaya Çıkan Tartım Fazlalarında ve Noksanlarında Tecil-Terkin İşlemleri      733

9- İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malın Markasının İhracatçı Tarafından Değiştirilmesi Halinde Tecil-Terkin İşlemi            734

10- Ltd. Şti. İken Alınan Sanayi Sicil Belgesinin A.Ş. Haline Dönüşüldüğünde Geçerli Olup Olmayacağı         734

11- Gümrük Beyannamesinde İmalatçının Adının Ya­zılma­ması Halinde Tecil-Terkin İşlemleri 734

12- İmalatçı Tanımına Girmeyen Mükelleflerin İhracatçılara İhraç Kaydıyla Mal Teslim Edip, Tecil-Terkin Uygulamasından Yararlanmaları Yada İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların İhraç Edilen Nihai Mamul Olmaması Halinde Yapılacak İşlem    735

13- İhracat Bedellerine Bağlı Vergi İadesi, Kur Farkı ve Kay­nak Kullanımı Destekleme Priminde Tecil-Terkin Uygulaması               737

14- Tecil Edilen Verginin Terkin Edilmesi............................................................................. 738

15- Tecil, Terkin ve İade Edilecek KDV’nin Hesabı................................................................ 739

16- İhraç Kaydıyla Tecil-Terkin Sistemi Kapsamında Teslim Edilen Mallar Nedeniyle Tecil Edilen Verginin Hatalı Beyan Edilmesi Halinde VUK’un Pişmanlık Hükümlerinin Uygulan­ması............................................................................ 741

17- İmalatçı Olmayanların Dış Ticaret Sermaye Şirketi ve Sektörel Dış Ticaret Şirketi Vasfını Taşıma­yanlara Yapacakları Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulanmayacağı........................................................................................................... 742

18- İhraç Kaydıyla Alınan Malların İhraç Edilmeyerek Yurt İçinde Başka Bir Firmaya Satılması 743

19- İhracatı Yapılamayan Malın, İhracatçı Tarafından İhraç Kaydıyla Teslimde Bulunana İade Edilmesi            743

20- İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Malların Başka İhracatçılar Tarafından İhraç Edilmesi........ 744

21- İhraç Edilen Malların Geri Gelmesi................................................................................. 744

22- İhraç Kaydıyla Teslim Edilen Eşyanın İhracatçı Firma Tarafından Bedelsiz Olarak İhraç Edilmesi Durumunda Tecil-Terkin Uygulaması     745

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 746

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 746

Madde 12................. : İHRACAT TESLİMİ VE YURT DIŞINDAKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN HİZMETLER               746

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 747

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 748

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 749

A- MAL TESLİMLERİNDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULAMA­SININ ŞARTLARI................................... 749

1- Serbest Bölgelere Yapılan Teslimler................................................................................ 749

2- Yurt Dışındaki Müşterilere Gönderilmek Üzere Yetkili Antrepolara Yapılan Teslimler........ 750

3- İstisnanın Uygulanacağı Tarih......................................................................................... 750

4- İstisnanın Beyanı Açısından İhracat Bedeli Dövizlerin TL’ye Çevrileceği Tarih.................. 751

5- Malların Yurt Dışındaki Alıcıya veya Adına Hareket Eden­lere Türkiye’de Teslim Edilmesi.. 751

B- HİZMET İHRACATI İSTİSNASI UYGULAMASININ ŞART­LARI...................................................... 752

1- Hizmet Türkiye’de Yurt Dışındaki Bir Müşteri İçin Yapılmış Olmalıdır.............................. 752

2- Fatura veya Benzeri Nitelikteki Belge Yurt Dışındaki Müşteri Adına Düzenlenmelidir........ 752

3- Hizmet Bedeli, Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmelidir...................................................... 752

4- Hizmetten Yurt Dışında Yararlanılmalıdır......................................................................... 752

C- SERBEST BÖLGELERDEKİ MÜŞTERİLER İÇİN YAPILAN FASON HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI. 752

 

İKİNCİ BÖLÜM

ARAÇLAR, PETROL ARAMALARI VE TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 754

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 754

Madde 13................. : ARAÇLAR, KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMALARI İLE ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARI VE YATIRIMLARDA İSTİSNA          754

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 757

C- GEREKÇELER..................................................................................................................... 757

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 762

A- İSTİSNANIN AMACI.............................................................................................................. 762

B- MADDE HÜKMÜNDE DÜZENLENEN İSTİSNALARIN UYGULANMASINDA ASGARİ TUTAR........... 763

III- ARAÇLARA İLİŞKİN İSTİSNA................................................................................................ 764

A- ARAÇ TESLİMLERİNDE VE İTHALİNDE KDV İSTİSNASI............................................................. 764

1- Araç Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulaması.................................................................. 764

2- Araçların İcra Yoluyla Satın Alınması Halinde İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı.......... 766

3- Araçların İthalindne İstisna Uygulaması.......................................................................... 766

4- Filika Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı....................................... 766

5- Sportif ve Eğlence Amaçlı Bazı Deniz ve Hava Araçlarının Teslimlerinde KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanmayacağı  767

6- Balıkçı Teknesi, Gezi Teknesi ve Sandal Teslimlerinde KDV İstisnası................................ 767

7- Şişme Bot Teslimlerinde İstisna Uygulaması................................................................... 768

8- Simülatör Cihazı Teslimi veya İthalinde İstisna Uygulaması............................................. 768

9- Araçların Aksam ve Parçalarının Teslimi veya İthalinde İstisna Uygulanıp Uygulanmayacağı 769

B- ARAÇLARIN TADİLİ, ONARIMI VE BAKIMI ŞEKLİNDE ORTAYA ÇIKAN HİZMETLERDE İSTİSNA..... 769

C- ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI......... 770

1- Araçları Bizzat İmal veya İnşa Edenler............................................................................. 771

2- Araçları Sipariş Vererek İmal veya İnşa Ettirenler............................................................. 771

3- Araçları Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa Edenler......................................................... 772

Ç- FAALİYETLERİ DENİZ TAŞIMA ARAÇLARININ İMAL VE İNŞASI OLANLARA BU ARAÇLARIN İMAL VE İNŞASI İLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI............................................................................. 772

1- İstisnanın Kapsamı......................................................................................................... 773

2- İstisna Uygulaması.......................................................................................................... 773

3- Müteselsil Sorumluluk.................................................................................................... 774

4- 25.2.2011 Tarihinden Önceki Tarhiyatlar........................................................................... 774

D- KDV KANUNU’NUN 13/a MADDESİNDE DÜZENLENEN İSTİSNANIN BASİT USULDE VERGİLENDİRİLEN YADA VERGİDEN MUAF OLAN ESNAFLARA UYGULANIP UYGULANMAYACAĞI........................................................................................................... 774

E- TİCARİ AMAÇLA HAVA TAŞIMACILIĞI YAPANLARIN UÇAK KİRALAMALARI HALİNDE KDV İSTİSNASI 775

F- İSTİSNANIN BELGELENMESİ................................................................................................. 775

G- MÜTESELSİL SORUMLULUK................................................................................................ 781

H- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARININ KİRALANMASINDA KDV ORANI................ 781

IV- LİMAN VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMET­LERLE İLGİLİ İSTİSNA........................ 782

A- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 782

B- İSTİSNA UYGULAMASI......................................................................................................... 782

1- İstisna Kapsamına Giren Hizmetler.................................................................................. 783

2- İstisna Kapsamına Girmeyip Vergiye Tabi Olan Hizmetler................................................ 784

3- Gümrük Antrepoları, Geçici Depolama Yerleri ve Gümrüklü Sahalarda Verilen Hizmetler. 785

C- ACENTALARA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER.................................................................... 786

1- Genel Olarak................................................................................................................... 786

2- Acentaların Hizmetin Temininde Aracılık Gö­revi Yapması................................................ 786

3- Acentalık Ücretlerinin İstisna Karşısındaki Du­rumu......................................................... 787

D- DENİZ VE HAVA TAŞIMA ARAÇLARINA YAPILAN İKMAL MADDESİ TESLİMLERİ......................... 787

1- Deniz Taşıma Araçlarına Yapılan İkmal Maddeleri Teslimleri............................................ 787

2- Hava Taşıma Araçlarına Yapılan İkmal Maddesi Teslimleri................................................ 789

E- HAVA MEYDANLARINDA YOLCULARA VERİLEN HİZMETLER KARŞILIĞI ALINAN YOLCU SERVİS ÜCRETLERİNDE KDV İSTİSNASI UYGULAMASI      789

V- ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİ İLE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNİ YÜRÜTENLERE YAPILAN MAL TESLİMİ VE HİZMET İFALARI İLE BORU HATTI İLE TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERİNAZASYONUNA İLİŞKİN OLARAK YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER......................... 791

A- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İSTİSNA................................................................ 791

1- İstisnadan Yararlanacak Olanlar....................................................................................... 791

2- İstisna Kapsamına Giren Mal Teslimi ve Hizmet İfalari..................................................... 791

3- İstisnanın İşleyişi............................................................................................................ 792

B- TÜRK PETROL KANUNU’NA GÖRE BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK YAPANLARA BU HATLARIN İNŞA VE MODERNİZASYONUNA İLİŞKİN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNASI.............................................................................. 793

C- ALTIN, GÜMÜŞ, PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLMAK ÜZERE BU FAALİYETLERİ YÜRÜTENLERE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE KDV İSTİSNA UYGULAMASI..................... 794

1- İstisnanın Kapsamı......................................................................................................... 794

2- İstisnanın Uygulanması................................................................................................... 796

3- İstisna Uygulamasına İlişkin Diğer Hususlar.................................................................... 797

VI- LİMANLARA BAĞLANTI SAĞLAYAN DEMİRYOLU HATLARI, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARININ İNŞAASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİ İŞLERİNDE KDV İSTİSNASI................................................................................................... 798

A- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 798

B- İSTİSNANIN KAPSAMI........................................................................................................... 798

1- Genel Olarak İstisna........................................................................................................ 798

2- İstisnanın Muhatabı......................................................................................................... 799

3- Yap-İşlet-Devret Modelinde İstisna Uygulaması................................................................ 801

4- İstisna Belgesi................................................................................................................ 803

5- İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler....................................................................... 803

6- İade................................................................................................................................ 805

VII- ULUSAL GÜVENLİK HARCAMALARINDA KDV İSTİSNASI..................................................... 806

A- İSTİSNANIN KAPSAMI........................................................................................................... 806

1- Mükellefler Bakımından................................................................................................... 806

2- İşlemler Bakımından....................................................................................................... 807

B- İSTİSNANIN UYGULANMASI ................................................................................................. 808

1- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde......................... 808

2- Yüklenici Firmalara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde ...................................................... 808

C- İADE UYGULAMASI.............................................................................................................. 809

1- Ulusal Güvenlik Kuruluşlarına Doğrudan Yapılan Teslim ve Hizmetlerde......................... 809

2- Yüklenici Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde.......................................................... 810

D- MÜTESELSİL SORUMLULUK................................................................................................ 810

E- DEVAM EDEN İŞLEMLER...................................................................................................... 811

VIII- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA İSTİSNA.......................................................................... 816

A- İSTİSNANIN KAPSAMI VE TANIMI.......................................................................................... 816

B- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN KDV İSTİSNASINDAN YARARLANABİLMESİ İÇİN VERGİ DAİRESİNDEN ALACAKLARI YAZI         817

C- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SAHİBİ MÜKELLEFLERİN FİNANSAL KİRALAMA YOLUYLA MAKİNE VE TEÇHİZAT TEMİNİ              819

D- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ TARİHİNE GÖRE İSTİSNA UYGULAMASI.......................................... 820

1- 01.08.1998 Tarihinden Sonra Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre KDV İstisnası... 820

2- 01.08.1998 Tarihinden Önce Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerine Göre KDV İstisnası.... 820

3- Yatırım Teşvik Belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na Bildirilmesi................................. 821

E- YATIRIMIN USULÜNE UYGUN OLARAK GERÇEK­LEŞMEMESİ................................................. 822

F- KDV İSTİSNASININ YATIRIM TEŞVİK MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE UYGULANMASI..................... 822

1- İstisna Kapsamına Giren Makine Teçhizatın Finansal Kiralama Şirketlerinden Temin Edilmesi     822

2- Kullanılmış Makine ve Teçhizat İthalinde İstisna Uygulaması........................................... 826

3- Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine ve Teçhizata İlişkin Fiyat Artışları ve Azalışlarında KDV İstisna Uygulaması       828

4- Teşvik Belgesi Eki Listelerde Makine ve Teçhizat Olarak Değil Set, Ünite veya Sistem Şeklinde Belirtilen ve Kısım Kısım Teslim Edilen Mallarda KDV İstisnası.......................................................................................................................... 830

5- Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında KDV’den İstisna Olarak Alınan Makine ve Teçhizatın Devir, Temlik ve Satışında İstisna Uygulaması....................................................................................................................................... 833

6- Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenmeden Önce KDV Ödenerek Alınan Makine ve Teçhizat İçin Sonradan KDV İstisnası Uygulanıp Uygulanamayacağı.......................................................................................................... 836

G- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA ALINAN MALLARIN İADESİ......................................... 837

H- İSTİSNANIN BEYANI............................................................................................................. 838

I- TEŞVİKLİ YATIRIM MALI İTHALİNDE ERTELEME UYGULAMASI.................................................. 839

İ- KDV MÜKELLEFİYETİ BULUNMAYANLAR İLE MAKİNE-TEÇHİZATI MÜNHASIRAN İNDİRİM HAKKI TANINMAYAN İŞLEMLERDE KULLANACAK OLANLARA YAPILAN TESLİMLERDE KDV................................................................................................. 839

IX- BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINA YAPILAN ARAÇ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI..... 841

X- LİSANSLI DEPOCULUKTA ÜRÜN SENETLERİNİN İHTİSAS BORSALARI VE TİCARET BORSALARINCA İLK TESLİMİNDE KDV İSTİSNASI           842

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAŞIMACILIK İSTİSNASI

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 843

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 843

Madde 14................. : TRANSİT TAŞIMACILIK............................................................................ 843

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 844

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 844

II- TAŞIMACILIK İSTİSNASI UYGULAMA USUL VE ESASLARI..................................................... 845

A- İSTİSNANIN AMACI.............................................................................................................. 845

B- İSTİSNANIN KAPSAMI........................................................................................................... 845

C- İSTİSNADAN YARARLANACAK OLANLAR VE İSTİSNADAN YARARLANMANIN KOŞULLARI......... 846

1- İstisnadan Yararlanacak Olanlar....................................................................................... 846

2- İstisnadan Yararlanmanın Koşulları................................................................................. 847

D- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT İSTİSNANIN BEYAN EDİLECEĞİ DÖ­NEM............................. 849

E- BEDELİ DÖVİZ CİNSİNDEN YAPILAN ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İŞLEMLERİNDE, DÖVİZİN TL’YE ÇEVRİLECEĞİ TARİH       851

F- İSTİSNADAN YARARLANILABİLMESİ İÇİN TAŞIMACILIK BEDELİNİN DÖVİZ OLARAK YURDA GETİRİLMESİNİN ZORUNLU OLUP OLMADIĞI                851

G- TAŞIMACILIK İSTİSNASININ BELGELENDİRİLMESİ................................................................... 851

1- Kara Taşımacılığında....................................................................................................... 852

2- Hava ve Deniz Yolu Taşımacılığında................................................................................ 853

H- ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞINA AİT BİLET SA­TIŞ KOMİSYONLARI............................. 854

I- TAMAMI YURT DIŞINDA YAPILAN TA­ŞIMA FAALİYETLERİ­NİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU........ 856

İ- TÜRKİYE’DE YERLEŞİK SEYAHAT ACENTALARINCA ORGANİZE EDİLEREK YURT DIŞINA DÜZENLENEN TURLARIN KDV KARŞISIN­DAKİ DURUMU  857

J- HAC TAŞIMACILIĞININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU.............................................................. 858

K- ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA AİT NAVLUN ÜCRETLERİ İLE NAVLUN KOMİSYONLARINDA KDV 859

L- TAŞIMACILIK YAPAN FİRMALARA ARAÇ SAĞLAYANLARIN KDV İS­TİSNASI KAPSAMINA GİRİP GİRMEDİĞİ              859

M- ULUSLARARASI TAŞIMACILIK YAPMAK ÜZERE ARAÇ KİRALANMASI HALİNDE KDV İSTİSNASI.. 859

N- TAŞIMACILIK YAPMAYIP, SADECE ARACINI KİRAYA VERENLERDE İSTİSNA UYGULAMASI........ 860

O- BROKERLİK, NAKLİYE VB. KOMİSYONLARDA İSTİSNA UYGULAMASI....................................... 860

Ö- TÜRKİYE’DEN SERBEST BÖLGELERE YAPILAN TAŞIMACILIK İŞLERİNDE KDV.......................... 860

1- Maliye Bakanlığı’nın Görüşü ve Uygulaması.................................................................... 860

2- Konunun Değerlendirilmesi ve Kişisel Görüşümüz......................................................... 861

P- TAŞIMACILIK İSTİSNASININ MÜMESSİLLİK SÖZLEŞMESİ İLE BELGELENEMEYECEĞİ................. 863

R- TAŞIMACILIK İSTİSNASINA AİT BEDELLERİN ÖNCE ARANILAN BELGELERİN İBRAZ EDİLEMEMESİ NEDENİYLE VERGİLENDİRİLMESİ DAHA SONRA BELGELENMESİ HALİNDE İSE DÜZELTME YAPILIP YAPILAMAYACAĞI...................................... 864

S- İTHALATA KONU MALIN YURT DIŞINDAN YURT İÇİNDEKİ İTHALATÇI FİRMANIN İŞYERİNE KADAR TAŞINMASI      864

Ş- YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA TAŞIMACILIK İSTİSNASININ UYGULANMASINDA KARŞILIKLILIK ESASI       865

III- İHRACAT REJİMİ KAPSAMINDA YURT DIŞINA ÇIKARILACAK EŞYAYI TAŞIYAN KAMYON, ÇEKİCİ VE SOĞUTUCU ÜNİTESİNE SAHİP YARI RÖMORKLARA MOTORİN TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI.................................................... 866

A- UYGULAMADAN YARARLANACAK ARAÇLAR......................................................................... 866

B- KDV’SİZ MOTORİN SATIŞININ YAPILACAĞI SINIR KAPILARI..................................................... 866

C- KDV’SİZ MOTORİN SATABİLECEK OLANLAR.......................................................................... 867

D- KDV’SİZ MOTORİN SATIŞLARINDA KDV İADESİ....................................................................... 867

E- İSTİSNANIN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ............................................................. 868

IV- TÜRKİYE’DE İKAMETGAHI, İŞYERİ, KANUNİ VE İŞ MERKEZİ BULUNMAYANLARIN TAŞIMACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN OLARAK YÜKLENDİKLERİ KDV’NİN İADESİ.................................................................................................................... 870

A- YASAL DÜZENLEME............................................................................................................ 870

B- İADE USUL VE ESASLARI..................................................................................................... 870

C- İADENİN YAPILMASI............................................................................................................. 871

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DİPLOMATİK İSTİSNALAR

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 873

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 873

Madde 15................. : ............................................................................................................... 873

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 874

C- GEREKÇE........................................................................................................................... 874

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 875

III- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE BUNLARIN DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARI VE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLAR İLE MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERE AİT İSTİSNA ..................................................................................................... 876

A- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN RESMİ (KENDİ İHTİYAÇLARI İÇİN) ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI             876

1- İstisnadan Yararlanacak Olanlar....................................................................................... 876

2- İstisna Uygulanacak Ülkeler İle Mal ve Hizmetler.............................................................. 876

3- İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar................................................................ 877

4- İstisnadan Yararlanılacak Asgari Miktar........................................................................... 877

5- İstisnanın Uygulanması................................................................................................... 877

6- İstisna Kapsamındaki Satışların Beyanı........................................................................... 878

7- Akaryakıt Alımlarında İstisna Uygulaması........................................................................ 878

B- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARI İLE ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN ULUSLARARASI KURULUŞLARIN DİPLOMATİK HAKLARA SAHİP MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA UYGULAMASI        879

1- 01.01.2007-31.12.2009 Tarihleri Arasında Geçerli Olan KDV İstisnası Uygulaması............... 879

2- 01.01.2010 Tarihinden İtibaren Yürürlüğe Giren İstisna Uygulaması.................................. 881

IV- YABANCI ÜLKELERİN TÜRKİYE’DEKİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARININ KDVK’NIN 17/1. MADDESİNDE SAYILAN KURUM VE KURULUŞLARA YAPACAKLARI BAĞIŞLARLA İLGİLİ MAL VE HİZMET ALIMLARINDA KDV İSTİSNASI       887

V- ORTAK SAVUNMA AMACIYLA ABD TARAFINDAN VEYA ONUN NA­MINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULAMASI 887

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İTHALAT İSTİSNASI

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 893

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 893

Madde 16- : İTHALAT İSTİSNASI................................................................................................. 893

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 894

C- GEREKÇELER..................................................................................................................... 894

II- GENEL AÇIKLAMA................................................................................................................ 897

A- KAPSAMI............................................................................................................................. 897

B- İSTİSNANIN AMACI.............................................................................................................. 897

III- YURT İÇİNDE TESLİMİ VEYA İFASI VERGİDEN İSTİSNA OLAN İŞLEMLERİN İTHALİ................ 898

A- DENİZ, HAVA VE DEMİRYOLU TAŞIMA ARAÇLARI İSTİSNASI................................................... 898

B- PETROL ARAMA FAALİYETİNDE KULLANILACAK MALLARIN İTHALİ......................................... 899

C- YATIRIM TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLECEK MAKİNE VE TEÇHİZATTA KDV İSTİSNASI..... 899

D- BAŞBAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATININ ARAÇ İTHALİNDE KDV İSTİSNASI.................................. 899

IV- GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF OLAN MALLARIN İTHALİ İŞLEMİNDE KDV İSTİSNASI........... 900

A- GÜMRÜK KANUNU’NUN 167. MADDESİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI.......................................................................................................................................... 900

B- HARİÇTE İŞLEME REJİMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI   902

C- GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ KAPSAMINDA GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA MÜSTESNA OLAN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI    905

D- İHRAÇ EDİLDİKTEN SONRA GERİ GELEN EŞYANIN İTHALİNDE KDV İSTİSNASI.......................... 906

1- Genel Açıklama............................................................................................................... 906

2- Gümrük Kanunu’nda Yer Alan Düzenlemeler................................................................... 906

3- İhraç Edildikten Sonra Yurda Geri Gelen Malların KDV Karşısındaki Durumu................... 907

4- Geri Gelen Mallar Nedeniyle Gümrüğe Ödenen KDV’nin İndirimi..................................... 911

5- Geri Gelen Malların İhracatçılar Tarafından İmalatçılarına Tedarikçilerine Yada Yurt İçinde Başka Firmalara Satışında KDV         911

6- Geri Gelen Mallar Nedeniyle İthalat İstisnasından Yarar­lanmama Yolunun Tercih Edilmesi 912

E- GÜMRÜK KANUNU’NUN DİĞER MADDELERİ GEREĞİNCE GÜMRÜK VERGİSİNDEN MUAF VEYA İSTİSNA OLARAK İTHAL EDİLEN MALLARDA KDV 912

V- TRANSİT VE GÜMRÜK ANTREPO REJİMLERİ İLE SERBEST BÖLGELER VE GEÇİCİ DEPOLAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI MAL VE HİZMETLER........................................................................................................................... 913

A- TRANSİT REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI............................................... 913

B- GÜMRÜK ANTREPOSU REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI.......................... 914

C- GEÇİCİ DEPOLAMA HÜKÜMLERİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI........................ 915

D- SERBEST BÖLGE REJİMİNİN UYGULANDIĞI MALLARDA KDV İSTİSNASI................................... 916

1- Genel Açıklama............................................................................................................... 916

2- Serbest Bölgelerde KDV Uygula­ması............................................................................... 916

VI- GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARINA YURT İÇİNDEN YAPILAN MAL TESLİMLERİ İLE BU MAĞAZALAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU...................................................................................................... 918

A- YURT İÇİNDEN YAPILACAK MAL TESLİMLERİ........................................................................ 918

B- İTHALAT İŞLEMLERİ VE GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARININ TESLİMLERİ............................ 918

 

ALTINCI BÖLÜM

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER............................................................................................ 920

A- MADDE METNİ..................................................................................................................... 920

Madde 17................. :................................................................................................................ 920

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER.................................................................................... 927

C- GEREKÇELER..................................................................................................................... 927

II- SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALARLA DİĞER İSTİSNALAR.......................................... 936

A- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 936

B- KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR.................................................................. 936

1- İstisnadan Yararlanacak Kurum ve Kuruluşlar................................................................. 936

2- İstisna Edilen Faaliyet Konuları....................................................................................... 941

3- Tarım Kredi Kooperatifleri ile Ziraat Odalarının Üyelerine Gübre, Zirai İlaç ve Alet Teslim Etmelerinde KDV                944

4- İstisnadan Vazgeçme....................................................................................................... 945

C- SOSYAL AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR................................................................................... 945

1- Kanun’un 17/1. Maddesinde Sayılan Kurum ve Kuruluşların Hastane, Nekahathane, Klinik vb. Yerleri İşletmelerinde KDV İstisnası....................................................................................................................................... 945

2- Kanun’un 17/1. Maddesinde Sayılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bedelsiz Olarak Yapılan Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında KDV İstisnası....................................................................................................................................... 946

3- Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Yapılan Tes­lim ve Hizmetler..................... 947

4- Üniversite ve Yüksekokullar İle 5580 Sayılı Kanun’a Tabi Özel Okullarda Verilen Bedelsiz Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İle Öğrenci Yurtlarında Bedelsiz Verilen Yurt Hizmetlerinde KDV İstisnası........................................................... 948

5- Fakirlere Yardım Amacıyla Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Bağışlanan Gıda Maddelerine İlişkin İstisna....................................................................................................................................... 950

6- Yabancı Hayır ve Yardım Kuruluşları İle Diplomatik Kuruluşlara Yapılan Teslimlere İlişkin İstisna              953

7- Tescilli Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon ve Restitüsyon Projelerine Münhasır Olmak Üzere Bu Projelerden Yararlananlara Verilen Mimarlık Hizmetleri İle Projelerin Uygulanması Kapsamında Yapılacak Teslimlerde İstisna............ 955

8- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna              958

D- ASKERİ AMAÇ TAŞIYAN İSTİSNALAR.................................................................................... 959

1- Askeri Fabrika, Tersane ve Atölyelerin Teslim ve Hizmetleri............................................. 959

2- Harp Silah, Araç ve Gereçleriyle İlgili İstisna................................................................... 960

E- DİĞER İSTİSNALAR.............................................................................................................. 960

1- Gelir Vergisi Kanunu’na Göre, Vergiden Muaf Esnaf ile Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler    960

2- Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olmayan Çiftçiler İle Vergiden Muaf Serbest Meslek Erbabı Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler 962

3- Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. Maddesinde Belirtilen İşlemler İle Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapılan Devir ve Bölünme İşlemleri    963

4- İktisadi İşletmelere Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kira­lanması İşlemleri...................... 969

5- Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) Kapsamına Giren İş­lemler ve Sigorta Aracılarının Sigorta Şirketlerine Yaptığı Sigorta Muamelele­rine İlişkin İşlemleri............................................................................................................... 972

6- Darphane ve Damga Matbaası Tarafından Yapılan Teslim ve Hizmetler İle Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Düzenlenen Piyango, Sayısal Loto, Hemen Kazan ve Benzeri Oyunların Tertiplenmesi veya Oynanması........................ 980

7- Külçe Altın, Külçe Gümüş, Kıymetli Taşlar, Döviz, Para, Damga Pulu, Harç Pulu, Değerli Kağıtlar, Taşıt Pulu, Hisse Senedi Tahvil İle Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt, Cam Hurda ve Atıklarının Teslimleri.............................................. 981

8- Zirai Sulama Amaçlı Su Teslimleri İle Köy Tüzel Kişiliklerince Köyde İkamet Edenlere Yapılan Ticari Amaçlı Olmayan Perakende İçme Suyu Teslimleri, Kamu Kuruluş­ları, Tarımsal Kooperatifler ve Çiftçi Birliklerince Yapılan Arazi Islahına Ait Hizmetler         986

9- Serbest Bölgelerde Verilen Hizmetlerde KDV İstisnası..................................................... 987

10- Boru Hattı İle Yapılan Yabancı Hampetrol, Gaz ve Bunların Ürünlerinin Taşınması Hizmetleri    990

11- Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitelerinin Kurulması Amacıyla Oluşturulan İktisadi İşletmelerin Arsa ve İşyeri Teslimleri..................................................................................................................................... 991

12- Konut Yapı Kooperatiflerinin Üyelerine Konut Teslimleri............................................... 992

13- Kredi Garanti Fonu’na İlişkin İstisna.............................................................................. 994

14- Varlık Yönetim Şirketleri ve Yeniden Yapılandırılan Borçlara İlişkin KDV İstisnası.......... 995

15- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na İlişkin KDV İstisnası ................................................ 996

16- Basın, Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’ne Verilen Haber Hizmetlerinde İstisna. 996

17- Gümrük Antrepoları ve Geçici Depolama Yerleri İle Gümrüklü Sahalarda İthalat ve İhracat İşlemlerine Konu Mallar İle Transit Rejimi Kapsamında İşlem Gören Mallar İçin Verilen Ardiye, Depolama ve Terminal Hizmetleri İle Vergisiz Satış Yapılan İşyerlerinin ve Bu İşyerlerine Ait Depo ve Ardiye Gibi Bağımsız Birimlerin Kiralanması Hizmetlerinde KDV İstisnası..................... 997

18- Hazine’ce Yapılan Taşınmaz Teslim ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri İle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca Yapılan Arsa ve Arazi Teslimlerinde KDV İstisnası................................... 999

19- Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Kayıtlı Olan İştirak Hisseleri İle Taşınmazların Satışı, Bankalara Borçlu Olanlar ve Kefillerinin Borçlarına Karşılık Taşınmaz ve İştirak Hisselerini Bankalara Devretmelerinde KDV İstisnası..... 1002

20- Özürlülerin Eğitimleri, Meslekleri, Günlük Yaşamları İçin Özel Üretilmiş Her Türlü Araç-Gereç ve Özel Bilgisayar Programları Teslimlerinde KDV İstisnası................................................................................................................ 1016

21- Konut Finansmanı Sistemi (Mortgage) Kapsamında Yapılan Teslimlerde KDV İstisnası. 1021

22- Lisanslı Depoculukta Ürün Senetlerinin Tesliminde KDV İstisnası................................ 1024

23- Gayrimenkul ve Maddi Olmayan Varlıkların Varlık Kiralama Şirketlerine Devri İle Bu Varlıkların Bu Şirketlerce Kiralanması ve Devralınan Kuruma Devri İşlemlerinde KDV İstisnası.................................................................... 1024

E- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR.................................................................................... 1025

1- Aktife Kayıtlı Taşınmazların Başka Şirketlere Ayni Sermaye Olarak Konulmasında KDV.. 1025

2- Tarım Kredi Kooperatiflerinin Ortaklarına Nakdi ve Ayni Kredi Vermesi İşleminde KDV.. 1028

3- Kızılay’ın Yabancı Ülkelere Göndereceği Yardımlarda KDV............................................. 1029

4- Üniversitelere Bağlı Hastanelerde KDV........................................................................... 1029

5- Milli Eğitim Bakanlığı’nca Okullara Satılan Öğrenci Kar­nesi, Diploma, Teşekkür Belgesinde KDV                1030

6- Akşam Sanat Okullarınca Satılan Eğitim İçerikli Video Kasetleri İle Açık Öğretim Lisesi Öğrencileri İçin Hazırlanan Ders Kasetlerinde KDV..................................................................................................................................... 1031

7- Okul, Dershane ve Kurslardaki Eğitim ve Öğretimde KDV............................................... 1031

8- Sermaye Piyasası Araçlarından Oluşan Portföylerin Alım Satımına Aracılık Etmek Suretiyle Sağlanan Komisyonlarda KDV        1034

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İSTİSNADAN VAZGEÇME İSTİSNALARIN SINIRI

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1035

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1035

Madde 18................. : İSTİSNADAN VAZGEÇME....................................................................... 1035

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1036

C- GEREKÇELER................................................................................................................... 1036

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1038

III- KATMA DEĞER VERGİSİNDE İSTİSNA UYGULAMASININ OLUMSUZ ETKİLERİ...................... 1039

IV- İSTİSNADAN VAZGEÇMEYE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR..................................................... 1040

A- İSTİSNADAN VAZGEÇİLEBİLECEK VE VAZGEÇİLEMEYE­CEK İŞLEMLER.................................. 1040

1- İstisnadan Vazgeçilebilecek İşlemler.............................................................................. 1040

2- İstisnadan Vazgeçilemeyecek İşlemler............................................................................ 1042

B- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN KOŞULLARI............................................................................. 1044

C- İSTİSNADAN VAZGEÇME TERCİHİNDE BULUNANLARIN TER­CİHLERİNİ YENİDEN DEĞİŞTİREMEYECEKLERİ SÜRE               1044

D- İSTİSNADAN VAZGEÇMENİN SONUÇLARI............................................................................ 1045

1- Mükellefiyet Yönünden.................................................................................................. 1045

2- Vergilendirme Usulü Yönünden..................................................................................... 1045

3- Defter ve Belge Düzeni Yönünden.................................................................................. 1045

4- Stok Mallar Yönünden................................................................................................... 1046

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1047

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1047

Madde 19................. : İSTİSNALARIN SINIRI............................................................................ 1047

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1047

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1047

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1048

III- DİĞER KANUNLARDAKİ İSTİSNA VE MUAFİYET HÜKÜMLERİNİN KDV YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ     1049

A- KDV’DEN ÖNCE VEYA SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN KANUNLARDAKİ İSTİSNALARIN GEÇERLİLİĞİ 1049

1- Üstü Kapalı Kaldırma.................................................................................................... 1049

2- Yasamaya Sınır.............................................................................................................. 1050

B- BELEDİYE KANUNU’NDA YER ALAN MUAFİYET HÜKMÜNÜN KDV YÖNÜNDEN GEÇERLİLİĞİ... 1051

C- ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAKİ İSTİSNA VE MUAF­LIK­LAR.............................................. 1052

D- TÜRKİYE İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA VERGİ MU­AFİYETLERİ ANLAŞMASI GEREĞİNCE, ORTAK SAVUNMA AMACIYLA AME­RİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ TARAFINDAN VEYA ONUN NAMINA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İSTİSNA UYGULANMASI           1054

E- BAKÜ - TİFLİS - CEYHAN HAM PETROL BORU HATTI ANLAŞMASINDA YER ALAN KDV İSTİSNASI 1055

F- TÜRKİYE - AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI KAPSAMINDA KDV İSTİSNASI UYGULAMASI 1056

1- Vergi İstisnasının Uygulama Alanı ve Tarihi .................................................................. 1057

2- Mükellef Olmayan AT Yüklenicilerine KDV İstisnasının Uygulanması.............................. 1058

3- KDV Yönünden Mükellefiyet Kaydı Olmayan AT Yüklenicilerine Yapılacak KDV İadelerinin Genel Esasları    1062

4- Türkiye Cumhuriyeti’ne Sağlanan Avrupa Topluluğu Mali Yardımlarıyla İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında Çerçeve Anlaşması     1066

G- İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) KAPSAMINDA, İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİNE BAĞLI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİNE YAPILACAK TESLİM VE HİZMETLER            1070

1- İstisnanın Kapsamı........................................................................................................ 1070

2- İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler..................................................................... 1070

3- İstisna Uygulaması........................................................................................................ 1071

4- İade Uygulaması............................................................................................................ 1071

 


 

ÜÇÜNCÜ KISIM

MATRAH, NİSPET VE İNDİRİM

 

BİRİNCİ BÖLÜM

MATRAH

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1072

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1072

Madde 20................. : TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH......................................... 1072

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1073

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1073

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1074

III- TESLİM VE HİZMET İŞLEMLERİNDE MATRAH...................................................................... 1074

A- MATRAHIN MAHİYETİ......................................................................................................... 1074

B- BEDEL DEYİMİNİN KAPSAMI................................................................................................ 1075

1- Genel Olarak.................................................................................................................. 1075

2- Bedel Kapsamına Giren Değerler................................................................................... 1076

3- Bedelin Emsal Bedeline veya Emsal Ücretine Göre Düşük Ol­ması Durumu..................... 1076

IV- İŞLETMEDE KULLANILMAK ÜZERE İMAL VE İNŞA EDİLEN AMORTİSMANA TABİ İKTİSADİ KIYMETLERDE MATRAH        1077

V- TARİFELİ İŞLER İLE BEDELİN BİLETLE TAHSİLİ HALLE­RİNDE MATRAH.............................. 1077

VI- KDV’NİN BEDELE DAHİL OLUP OLMADIĞININ İHTİLAFLI OLMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM 1078

VII- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR................................................................................. 1080

A- MALZEMENİN İŞVEREN TARAFINDAN VERİLEREK YAP­TIRILAN İNŞAAT İŞLERİNDE VERGİ MATRAHI    1080

B- İNŞAAT VE TAAHHÜT İŞLERİNDE FİYAT FARKI, GECİKME CEZASI VE VERGİ TEVKİFATININ MATRAHA DAHİL OLMASI          1080

C- MÜŞTERİ ADINA YAPILAN MASRAFLARIN KOMİSYON BEDELİNE DAHİL EDİLİP TOPLAM TUTAR ÜZERİNDEN FA­TURA DÜZENLENMESİ                1081

D- KİRALAMA HİZMETİ KARŞILIĞINDA KİRACIDAN TAHSİL EDİLEN HER TÜRLÜ BEDELİN VERGİYE TABİ OLMASI        1081

E- TAŞINMAZ SATIŞLARINDA KDV........................................................................................... 1082

F- SORUMLU SIFATIYLA ÖDENECEK KDV’DE MATRAH............................................................. 1082

G- SATIŞ BEDELİ KDV DAHİL OLARAK BELİRLENEN İŞLERDE KDV MATRAHI............................... 1082

H- ÖZEL OKULLARIN İLAN ETTİĞİ ÜCRETLERDEN DAHA DÜŞÜK BEDELLE ÖĞRENCİ ALMASI HALİNDE MATRAH      1082

I- TEZYİD-İ BEDEL NEDENİYLE MAL BEDELİNDE SONRADAN ORTAYA ÇIKAN ARTIŞLARIN KDV MATRAHINA DAHİL OLMASI       1083

İ- DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN ÇIKARILACAK HATIRA PULLARI VE MADALYONLARDA KDV        1084

J- AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE YAPILACAK VEKALET ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE KDV   1084

1- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ne KDV’nin Dahil Olduğu, Ayrıca KDV Hesaplanamayacağı 1085

2- Avukatlık Ücret Tarifesi’ne KDV Dahil Bulunduğundan, Gelir Vergisi Stopajının KDV Ayrıldıktan Sonra Hesaplanması Gerektiği 1087

K- ATIK SU BEDELİ VE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ..................................................................... 1087

L- BELEDİYELERE ÖDENEN HAL RÜSUMU .............................................................................. 1088

M- HAZİNECE KARŞILANAN PRİM TUTARLARININ İDARECE YÜKLENİCİNİN HAKEDİŞİNDEN KESİLMESİNDE KDV MATRAHI        1088

N- 3093 SAYILI TRT GELİRLERİ KANUNUNUN 4. MADDESİ UYARINCA BANDROL ÜCRETİ ALINAN CİHAZLARDA KDV MATRAHI 1089

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇE................................................................................................. 1090

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1090

Madde 21................. : İTHALATTA MATRAH............................................................................. 1090

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1090

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1091

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1092

III- İTHALATTA KDV’NİN MATRAHINI OLUŞTURAN UNSURLAR................................................ 1092

A- İTHAL EDİLEN EŞYANIN GÜMRÜK VERGİSİ TARHINA ESAS OLAN KIYMETİ............................ 1092

1- İthal Malın Gümrük Vergisine Tabi Olması..................................................................... 1092

2- Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olmaması................................................................... 1099

B- İTHALAT SIRASINDA ÖDENEN HER TÜRLÜ VERGİ, RESİM, HARÇ VE PAYLAR....................... 1100

C- BEYANNAMENİN TESCİL TARİHİNE KADAR YAPILAN DİĞER GİDER VE ÖDEMELER................ 1100

V- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR................................................................................... 1102

A- SERBEST BÖLGEDEN YAPILAN İTHALATTA KDV MAT­RAHI.................................................... 1102

B- KÜLÇE ALTIN VE KÜLÇE GÜMÜŞTEN MAMUL EŞYA İTHALİNDE MATRAH............................. 1102

C- İTHALATTA ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU....................... 1103

1- Yasal Mevzuat................................................................................................................ 1103

2- Mal ve Hizmet İthalatında Ortaya Çıkan Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu......... 1104

D- İTHALATIN FİNANSMANINDA KULLANILAN KREDİLER İÇİN İTHALATÇILAR TARAFINDAN ÖDENEN FAİZ GİDERLERİNİN KDV MATRAHINA DAHİL EDİLİP EDİLMEYECEĞİ.................................................................................................................. 1107

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1110

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1110

Madde 22................. : ULUSLARARASI YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH................. 1110

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1110

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1110

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1111

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1112

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1112

Madde 23................. : ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ..................................................................... 1112

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1113

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1113

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1115

III- KDV KANUNU’NDA DÜZENLENEN ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ............................................. 1116

A- SPOR-TOTO, MİLLİ PİYANGO VE HER TÜRLÜ PİYANGODA MATRAH..................................... 1116

1- Spor Toto Oyununda Matrah.......................................................................................... 1116

2- Milli Piyango ve Benzeri Piyangolarda Matrah................................................................ 1116

B- AT YARIŞLARI VE DİĞER MÜŞTEREK BAHİS VE TALİH OYUNLARINDA MATRAH..................... 1116

C- PROFESYONEL SANATÇILARIN YER ALDIĞI GÖSTERİLER VE KONSERLER İLE PROFESYONEL SPORCULARIN KATILDIĞI SPOR­TİF FAALİYETLER, MAÇLAR VE YARIŞLARDA MATRAH.................................................................................... 1117

D- GÜMRÜK DEPOLARINDA VE MÜZAYEDE SALONLARINDA YAPILAN SATIŞLARDA MATRAH..... 1117

E- ALTINDAN MAMUL VEYA ALTIN İHTİVA EDEN ZİYNET EŞ­YALARI İLE SİKKE ALTINLARIN TESLİM VE İTHALİNDE MATRAH      1118

IV- MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN TESPİT EDİLEN ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ.................... 1119

A- KÜLÇE GÜMÜŞ TESLİMİNDE VE İTHALİNDE KDV MATRAHI................................................... 1119

B- ALKOLLÜ İÇKİ SATIŞLARINDA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI........................................ 1119

1- 1 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenleme................................................... 1120

2- 89 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenleme.................................................. 1120

3- 93 Seri No.lu KDV Genel Tebliği İle Yapılan Düzenleme.................................................. 1121

4- Alkollü İçki Teslimlerinde KDV Uygulamasında Son Durum ve Konunun Değerlendirilmesi 1121

C- TÜTÜN MAMULLERİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI.............................................. 1121

D- GAZETE, DERGİ VE BENZERİ PERİYODİK YAYINLARDA MAT­RAH.......................................... 1123

E- TALİH OYUNLARI SALON İŞLETMECİLİĞİNDE MATRAH......................................................... 1123

F- ÖN ÖDEMELİ HAZIR KARTLAR DAHİL TELEFON KARTI VE JETON SATIŞLARINDA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI         1124

G- BELEDİYELER TARAFINDAN YAPILAN ŞEHİRİÇİ YOLCU TAŞIMACILIĞINDA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI    1125

H- TŞÖF TARAFINDAN BASIMI VE DAĞITIMI YAPILAN ARAÇ PLAKALARI VE BASILI EVRAKLARDA ÖZEL MATRAH UYGULAMASI 1125

I- KIYMETLİ TAŞ TESLİMLERİNDE ÖZEL MATRAH ŞEKLİ UYGULAMASI....................................... 1126

İ- İDDİA OYUNUNDA ÖZEL MATRAH UYGULAMASI.................................................................... 1127

V- ÖZEL MATRAH ŞEKLİNE TABİ İŞLEMLERİN KDV BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLMESİ VE KDV İNDİRİMİ            1128

A- VERGİSİ ÖNCEKİ SAFHALARDA BEYAN EDİLEN ÖZEL MATRAH ŞEKLİNE TABİ İŞLEMLERİN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ 1128

B- ALTIN, GÜMÜŞ VE KIYMETLİ TAŞ İHTİVA EDEN ZİYNET EŞYALARI SATIŞLARININ BE­YANNAMEDE GÖSTERİLMESİ               1128

C- YUKARIDA BELİRTİLENLER DIŞINDA KALAN ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ­NİN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ         1129

D- ÖZEL MATRAH ŞEKLİNDE VERGİLENDİRİLEN İŞLEMLERDE KDV İNDİRİMİ............................... 1129

IV- TARIMSAL ÜRÜNLERE İLİŞKİN LİSANSLI DEPOCULUKTA ÖZEL MATRAH ŞEKLİ................ 1129

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1130

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1130

Madde 24................. : MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR..................................................... 1130

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1130

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1130

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1131

III- MATRAHA DAHİL OLAN UNSURLAR................................................................................... 1131

A- TESLİM ALANIN GÖSTERDİĞİ YERE KADAR SATICI TA­RA­FINDAN YAPILAN TAŞIMA, YÜKLEME VE BOŞALTMA Gİ­DERLERİ    1131

1- Genel Olarak.................................................................................................................. 1131

2- Satılan Malın Vergiden İstisna Olması veya Farklı Oranlara Tabi Mallardan Oluşması Halinde Durum          1132

B- AMBALAJ GİDERLERİ, SİGORTA, KOMİSYON VE BENZERİ Gİ­DER KARŞILIKLARI İLE VERGİ, RESİM, HARÇ, PAY, FON KARŞILIĞI GİBİ UNSURLAR 1132

1- Ambalaj Giderleri.......................................................................................................... 1133

2- Sigorta Giderleri............................................................................................................ 1134

3- Komisyon ve Benzeri Giderler....................................................................................... 1134

4- Vergi, Resim, Harç, Pay, Fon Karşılığı Gibi Unsurlar..................................................... 1135

C- VADE FARKI, FİYAT FARKI, FAİZ, PRİM GİBİ ÇEŞİTLİ GELİR­LER İLE SERVİS VE BENZER ADLAR ALTINDA SAĞLANAN HER TÜRLÜ MENFAAT, HİZMET VE DEĞERLER....................................................................................................................... 1136

1- Vade Farkı..................................................................................................................... 1136

2- Fiyat Farkı..................................................................................................................... 1137

3- Faiz............................................................................................................................... 1137

4- Prim.............................................................................................................................. 1138

5- Servis ve Benzeri Adlar Altında Sağlanan Her Türlü Menfaat, Hizmet ve Değerler........... 1139

6- Kur Farkları................................................................................................................... 1139

IV- ÖZELLİK TAŞIYAN BAZI DURUMLAR.................................................................................. 1140

A- VERGİDEN İSTİSNA OLAN MAL SATIŞLARINA İLİŞKİN VADE FARKLARININ KDV’YE TABİ OLMAYACAĞI  1140

B- STOPAJA TABİ ÖDEMELERDE KDV MATRAHININ HESAP­LANMASI......................................... 1140

C- FİNANSAL KİRALAMADA, KİRA BEDELİNİN DIŞIN­DAKİ GELİRLERDE KDV ORANI...................... 1141

D- ELETRİK FATURALARININ GEÇ ÖDENMESİ NEDENİYLE UYGULANAN GECİKME ZAMLARINDA KDV     1142

E- GEÇ ÖDEME, GEÇ YÜKLEME VE SÜRESİNDE TESLİM ETMEME NEDENİYLE UYGULANAN TAZMİNATLARDA KDV                1143

F- ÖTV’NİN KDV MATRAHINA DAHİL OLDUĞU........................................................................... 1144

G- ELEKTRİK TÜKETİMİNDEN ALINAN % 2 TRT PAYI ÜZERİNDEN KDV HESAPLANIP HESAPLANMAYACAĞI              1144

1- Yasal Mevzuat................................................................................................................ 1144

2- Elektrik Tüketim Bedeli Üzerinden Tüketicilerden Alınan % 2 TRT Payının KDV Karşısındaki Durumu          1145

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇE................................................................................................. 1148

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1148

Madde 25................. : MATRAHA DAHİL OLMAYAN UNSURLAR.............................................. 1148

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1148

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1148

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1149

III- İSKONTOLARIN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU................................................................... 1149

A- İSKONTOLARIN KDV MATRAHINA DAHİL OLMAMASI İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR....................... 1149

1- İskontoların KDV Matrahına Dahil Olmaması İçin Aranılan Koşullar............................... 1149

2- Ticari Teamüllere Uygun Olmayan İskontolar................................................................. 1151

3- İskontonun Dekontla Bildirilmesi.................................................................................. 1151

B- İSKONTO ŞEKİLLERİNE GÖRE KDV UYGULAMASI................................................................ 1152

1- Teslim Sırasında Yapılan İskonto (Vergiyi Doğuran Olayın Meydana Geldiği Tarihte Yapılan İskontolar)       1152

2- Ayni İskontolar.............................................................................................................. 1153

3- Bedelin Vadesinden Önce Ödenmesi Nedeniyle Yapılan İskon­tolar................................. 1156

4- Küsürat Giderme (Yuvarlama) Amacıyla Yapılan İskontolar............................................ 1158

5- KDV Dahil Olarak Belirlenen İşlemlerde İskonto Uygula­ması.......................................... 1158

6- Dönem Sonunda veya Belli Bir Ciro Aşıldığında Yapılan İskontolar............................... 1158

IV- HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ............................................................................... 1166

V- ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR............................................................................................ 1167

A- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ UYGULAMASI................................................................................. 1167

B- MAL KALİTESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK NEDENİYLE KESİLEN CEZANIN KDV MATRAHINDAN İNDİRİLMEMESİ   1167

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1168

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1168

Madde 26................. : DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLER.............................................................. 1168

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1168

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1168

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1169

III- DÖVİZ İLE YAPILAN İŞLEMLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU........................................ 1169

A- BEDELİ DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ OLARAK BELİRLENEN İŞLEMLERDE KDV, DÖVİZİN TL’YE ÇEVRİLECEĞİ TARİH VE ESAS ALINACAK KUR................................................................................................................................. 1169

1- Bedeli Döviz Cinsinden veya Dövize Endeksli Olarak Belirlenen İşlemlerin KDV Karşısındaki Durumu        1169

2- Dövizle Yapılan İşlemlerde Dövizin TL’ye Çevrileceği Tarih ve Esas Alınacak Kur........... 1170

B- KDV’YE TABİ MAL VE HİZMET BEDELİNİN GEÇ ÖDENMESİNE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARI      1170

1- Maliye Bakanlığı’nın Görüşü ve Uygulaması.................................................................. 1170

2- Danıştay’ın Görüşü ve Kararları..................................................................................... 1171

3- Kişisel Görüşümüz ve Değerlendirmemiz...................................................................... 1174

C- SATICI LEHİNE OLUŞAN KUR FARKLARINDA KDV’NİN HESABI VE BEYANI................................. 1175

1- Kur Farkının Döviz Cinsinden KDV Dahil Olarak Belirlenen Tutar Üzeriden Hesaplandığı Hallerde              1175

2- Kur Farkının Döviz Cinsinden Belirlenen Bedelin KDV Hariç Tutarı Üzerinden Hesaplanması..... 1177

D- SATICI ALEYHİNE OLUŞAN KUR FARKLARINDA KDV............................................................ 1178

E- KUR FARKI FATURASININ DÜZENLENECEĞİ TARİH............................................................. 1179

F- KUR FARKLARINA UYGULANACAK KDV ORANI................................................................... 1179

G- DÖNEM SONU DEĞERLEMELERİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARINDA KDV ........ 1180

H- DÖVİZLİ SENETLERİN KIRDIRILMASI-CİRO EDİLMESİ HALİNDE KDV........................................ 1180

I- SATIŞ BEDELİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN AVANS OLARAK ALINMASI............................................. 1181

İ- İNŞAAT TAAHHÜT İŞLERİNDE, İŞİN DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILMASI VE AVANS ALINMASI HALİNDE KDV 1182

J- ULUSLARARASI İHALELER VE KAMU İHALELERİNDE ÖDEMEYE BAĞLI OLARAK ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARINDA KDV     1183

K- İHRACATÇILARIN İHRAÇ ETTİKLERİ MALLAR NEDENİYLE MAL SATIN ALDIKLARI FİRMALARA LEHTE VEYA ALEYHTE OLUŞAN KUR FARKLARINI YANSITMALARI İŞLEMİNDE KDV.......................................................................................... 1184

1- KDV Ödeyerek Satın Alınıp İhraç Edilen Mallar Yönünden.............................................. 1184

2- Kanun’un 11/1-c Maddesi Kapsamında KDV Ödenmeden Satın Alınıp İhraç Edilen Mallar Yönünden           1185

L- MAL VE HİZMET İTHALATI NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU             1186

1- Mal İthalatı Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu.............. 1187

2- Hizmet İthalatı Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farklarının KDV Karşısındaki Durumu......... 1188

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1191

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1191

Madde 27................. : EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ........................................................ 1191

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1191

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1192

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1193

III- KDV UYGULAMASINDA EMSAL BEDEL VE EMSAL ÜCRET.................................................. 1193

A- EMSAL BEDELİ VE EMSAL ÜCRETİ...................................................................................... 1193

1- Emsal Bedelin Tanımı ve Kapsamı................................................................................. 1193

2- Emsal Ücretin Tanımı ve Kapsamı.................................................................................. 1194

3- Emsal Bedelin Tespiti.................................................................................................... 1194

4- Emsal Bedeli Yerine Geçen Değerler veya Unsurlar........................................................ 1195

5- Bedelin Ücret Olması..................................................................................................... 1196

6- Bedelin Paradan Başka Değerler Olması........................................................................ 1196

7- Bedelin Emsal Bedeli veya Emsal Ücretine Göre Açık Bir Şe­kilde Düşük Olması ve Düşüklüğün Mükellefçe Haklı Bir Sebeple Açıklanamaması..................................................................................................................................... 1196

8- İşletmeden Aynen Çekilen Değerlerde Matrah................................................................ 1198

9- Genel İdare Giderleri ve Genel Giderlerden Pay Veril­mesi............................................... 1198

10- Serbest Meslek Faaliyetlerinde Emsal Bedeli veya Em­sal Ücreti.................................... 1199

B- YAP-İŞLET-DEVRET MODELİ KAPSAMINDA KURULAN TESİSİN SÜRESİ SONUNDA İLGİLİ KURUMA DEVRİNDE EMSAL BEDEL UYGULAMASI          1200

C- İŞİ BIRAKMA HALİNDE KDV UYGULA­MASI............................................................................ 1201

D- MOTORLU ARAÇ SATIŞLARINDA SATIŞ BEDELİNİN KASKO DE­ĞERİNİN ALTINDA OLMASI....... 1201

E- ÖZEL MALİYET KONUSU MALLARIN BEDELSİZ OLARAK MAL SAHİBİNE DEVREDİLMESİ.......... 1203

F- ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİNDE ARSANIN KARŞILIĞI OLARAK ARSA SAHİBİNE KONUT VE İŞYERİ TESLİM EDİL­MESİ             1203

G- PROMOSYON, EŞANTİYON VE NUMUNE MALLARDA KDV.................................................... 1203

1- Promosyon Malları Yönünden....................................................................................... 1203

2- Numune ve Eşantiyon Mallar Yönünden......................................................................... 1204

3- Reklam Amacıyla Şemsiye, Tente, Pano vs. Malların Teslimi........................................... 1204

4- Bayilere Demirbaş Olarak Kullanılmak Üzere Mal Veril­mesi............................................ 1204

 

I- MADDE METNİ VE GEREKÇELER........................................................................................... 1205

A- MADDE METNİ................................................................................................................... 1205

Madde 28................. : ORAN.................................................................................................... 1205

B- MADDE İLE İLGİLİ GENEL TEBLİĞLER................................................................................... 1205

C- GEREKÇE......................................................................................................................... 1206

II- GENEL AÇIKLAMA............................................................................................................... 1208

III- YÜRÜRLÜKTE OLAN KDV ORANLARI VE BU ORANLARA TABİ MAL VE HİZMETLER........... 1209

A- KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI.................................................................................... 1209

B- MAL VE HİZMETLERİ TANIMLAMA YETKİSİ........................................................................... 1209

C- % 1 ORANINDA KDV’YE TABİ TESLİM VE HİZMETLER ((I) SAYILI LİSTE).................................. 1209

D- % 8 ORANINDA KDV’YE TABİ TESLİM VE HİZMETLER ((II) SAYILI LİSTE).................................. 1214

1- Gıda Maddeleri.............................................................................................................. 1214

2- Diğer Mal ve Hizmetler.................................................................................................. 1215

E- İTHALATTA UYGULANACAK KDV ORANI.............................................................................. 1223

IV- KDV ORAN UYGULAMASINDA ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR........................................... 1224

A- TEKSTİL VE KONFEKSİYON ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI....................................................... 1224

1- İplikler ......................................................................................................................... 1224

2- Mensucat ...................................................................................................................... 1224

3- İç ve Dış Giyim Eşyası ile Mensucattan Ev Tekstil Ürünleri ............................................. 1225

4- İşlenmiş Post, Deri, Kösele ve Taklitleri ile Bunlardan Yapılan Giyim Eşyası .................. 1226

5- Ayakkabılar ve Çantalar................................................................................................. 1226

6- Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları ................................ 1226

7- Halılar ve Diğer Dokumaya Elverişli Maddelerden Yer Kaplamaları................................. 1227

B- VADE FARKI VE KUR FARKLARINA UYGULANACAK KDV ORANI........................................... 1227

C- MAL VE HİZMET İADELERİNDE İLK TESLİM VEYA HİZMETİN YAPILDIĞI TARİHTEKİ ORANIN UYGULANACAĞI         1228

D- BAZI KIRTASİYE ÜRÜNLERİNDE KDV ORANI........................................................................ 1228

E- TIBBİ CİHAZ TESLİMİ VE KİRALANMASINDA KDV ORANI........................................................ 1229

F- İNSAN VE HAYVAN SAĞLIĞINA YÖNELİK KORUYUCU HEKİMLİK, TEŞHİS VE TEDAVİ HİZMETLERİ 1230

G- ATIK SU TESLİMLERİNDE KDV ORANI................................................................................. 1231

H- ÖZEL OKUL, DERSANE, SÜRÜCÜ KURSLARI VB.’LERDE KDV ORANI.................................... 1231

I- GIDA MADDELERİNDE KDV ORANI İLE İLGİLİ ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR........................ 1231

1- Karıştırılarak veya Soya, Şeker Yada Benzeri Maddelerle Kopyalanarak Satışa Sunulan Kuruyemişlerde KDV Oranı     1231

2- Buğday Unundan İmal Edilen Ekmeklerde KDV Oranı.................................................... 1232

3- Zeytin Teslimlerinde KDV Oranı..................................................................................... 1232

4- Çiğ Döner Teslimlerinde Uygulanacak KDV Oranı.......................................................... 1232

İ- FASON OLARAK YAPILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİNDE KDV ORANI........................ 1233

J- ARAÇLARIN TESLİMİNDE ORAN UYGULAMASI..................................................................... 1234

K- YEMEK ÇEKİ, KUPONU VE KARTLARININ KULLANILDIĞI YEMEK HİZMETLERİNDE ORGANİZATÖR FİRMALARIN DURUMU    1237

L- GECELEME HİZMETLERİNDE KDV ORAN UYGULAMASI........................................................ 1238

1- Geceleme Hizmetlerinin Kapsamı ve Uygulanacak KDV Oranı......................................... 1238

2- Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinde KDV Uygulaması................. 1238

3- Konaklama İşletmelerinde Kullanılan Alkollü İçecekler Dolayısıyla Yüklenilen KDV ....... 1239

4- Konaklama Tesislerinin Bünyesindeki Hizmet Birimlerinin Niteliğine İlişkin Belgelerin İbrazı     1240

5- Geceleme Faaliyetlerinin Seyahat Acenteleri Aracılığıyla Verildiği Durumlarda KDV Oran Uygulaması         1240

%0