İÇİNDEKİLER

 

1- GİRİŞ.................................................................................................................................... 11

2- TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TFRS).................................. 19

2.1- 1 No.lu TFRS “Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması”........................ 19

2.2- 2 No.lu TFRS “Hisse Bazlı Ödemeler”.............................................................................. 22

2.3- 3 No.lu TFRS “İşletme Birleşmeleri” ................................................................................ 24

2.4- 4 No.lu TFRS “Sigorta Sözleşmeleri” ............................................................................... 27

2.5- 5 No.lu TFRS “Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler”......... 30

2.6- 6 No.lu TFRS “Maden Kaynaklarının Araştırılması ve Değerlendirilmesi”............................33

2.7- 7 No.lu TFRS “Finansal Araçlar: Açıklamalar” ................................................................ 36

2.8- 8 No.lu TFRS “Faaliyet Bölümleri” ................................................................................. 38

2.9- 9 No.lu TFRS “Finansal Araçlar” ................................................................................... 42

2.10- 10 Numaralı TFRS “Konsolide Finansal Tablolar” ......................................................... 45

2.10.1- Güç ve Getiriler............................................................................................... 46

2.10.2- Muhasebeleştirme........................................................................................... 48

2.10.3- Yürürlük........................................................................................................... 49

2.11- 11 Numaralı TFRS “Müşterek Anlaşmalar” .................................................................. 50

2.11.1- Müşterek Anlaşma ......................................................................................... 50

2.11.2- Müşterek Kontrol........................................................................................... 52

2.11.3- Müşterek Anlaşma Taraflarının Finansal Tabloları....................................... 54

2.11.4- Yürürlük......................................................................................................... 55

2.12- 12 Numaralı TFRS “Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar”.......................... 56

2.12.1- Önemli Değerlendirmeler ve Varsayımlar.................................................... 57

2.12.2- Bağlı Ortaklıklardaki Paylar.......................................................................... 57

2.12.3- Müşterek Anlaşmalardaki ve İştiraklerdeki Paylar..................................... 58

2.12.4- Konsolide Edilmeyen Yapılandırılmış İşletmelerdeki Paylar....................... 59

2.12.5- Yürürlük........................................................................................................ 60

3- TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI (TMS).................................................... 61

3.1- 1 No.lu TMS “Finansal Tabloların Sunuluşu”................................................................ 62

3.1.1- Finansal Tabloların Gerçeğe Uygun Sunuluşu .............................................. 64

3.1.2- İşletmenin Sürekliliği.................................................................................... 65

3.1.3- Finansal Tablo Sunumu................................................................................. 65

3.1.4- Yapı ve İçerik................................................................................................ 67

3.1.5- Gelir Tablosu................................................................................................. 69

3.1.6- Muhasebe Politikalarının Açıklanması......................................................... 70

3.2- 2 No.lu TMS “Stoklar”.............................................................................................. 71

3.3- 7 No.lu TMS “Nakit Akış Tabloları”........................................................................... 73

3.3.1- Nakit Akış Tablosunun Sunumu................................................................... 74

3.3.2- Nakit Akışı Yaratmayan İşlemler................................................................. 76

3.3.3- Diğer Hususlar..............................................................................................77

3.4- 8 No.lu TMS “Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar”..77

3.4.1- Muhasebe Politikaları..................................................................................... 78

3.4.2- Muhasebe Tahminleri ve Değişiklikleri.........................................................79

3.4.3- Hatalar............................................................................................................. 80

3.5- 10 No.lu TMS “Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar”............................................. 81

3.6- 11 No.lu TMS “İnşaat Sözleşmeleri”............................................................................ 83

3.6.1- İnşaat Sözleşmelerinin Birleştirilmesi ve Bölümlenmesi ............................. 84

3.6.2- Sözleşme Geliri............................................................................................... 84

3.6.3- Sözleşme Maliyetleri...................................................................................... 85

3.6.4- Sözleşme Gelir ve Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi................................. 86

3.6.5- Mali Mevzuat Açısından Değerlendirme...................................................... 87

3.7- 12 No.lu TMS “Gelir Vergileri”.................................................................................. 88

3.7.1- Vergi Borcu ve Dönem Vergi Varlıklarının Muhasebeleştirilmesi.............. 89

3.7.1.1- Kar veya Zararda Muhasebeleştirme................................................... 90

3.7.1.2- Kar veya Zarar Dışında Muhasebeleştirme.......................................... 90

3.7.2- Vergiye Tabi Geçici Farklar.......................................................................... 91

3.7.3- Geçmiş Yıl Zararları...................................................................................... 94

3.7.4- Ölçme............................................................................................................ 94

3.7.5- Hisseye Bağlı Ödeme İşlemleri................................................................... 95

3.7.6- Vergi Varlığının Vergi Borcuna Mahsubu.................................................... 96

3.7.7- Açıklama....................................................................................................... 96

3.8- 16 No.lu TMS “Maddi Duran Varlıklar”.................................................................... 97

3.8.1- Muhasebeleştirme....................................................................................... 98

3.8.2- Maliyetler..................................................................................................... 98

3.8.2.1- Başlangıç Maliyetleri .......................................................................... 98

3.8.2.2- Sonraki Maliyetleri .............................................................................. 99

3.8.2.3- Maliyetin Ölçümü ................................................................................ 99

3.8.3- Yeniden Değerleme...................................................................................... 101

3.8.4- Amortisman Ayrılması.................................................................................. 101

3.9- 17 No.lu TMS “Kiralama İşlemleri”............................................................... 103

3.9.1- Kiralama İşlemlerinin Sınıflandırılması........................................................ 104

3.9.2- Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiracı Tarafından Muhasebeleştirilmesi...105

3.9.3- Finansal Kiralama İşlemlerinin Kiralayan Tarafından Muhasebeleştirilmesi .107

3.9.4- Satış ve Geri Kiralama İşlemleri...................................................................... 108

3.10- 18 No.lu TMS “Hasılat”.............................................................................................. 109

3.10.1- Mal Satışı........................................................................................................ 111

3.10.2- Hizmet Sunumu.............................................................................................. 112

3.10.3- Varlık veya Hakkın Kullandırılması.............................................................. 112

3.11- 19 No.lu TMS “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”.......................................................... 113

3.11.1- Muhasebeleştirme ve Ölçme....................................................................... 115

3.11.1.1- Tanımlanmış Fayda Planları ve Tanımlanmış Katkı Payları Ayırımı ..115

3.11.1.2- Tanımlanmış Fayda Planlarının Muhasebeleştirilmesi....................... 117

3.11.1.3- Tanımlanmış Fayda Yükümlülüklerinin Bugünkü Değeri ve Cari Hizmet Maliyeti..118

3.11.2- Diğer Bazı Hususlar...................................................................................... 120

3.11.3- Finansal Tablolarda Sunum........................................................................... 121

3.11.4- Mali Mevzuata Uyumluluk........................................................................... 122

3.12- 20 No.lu TMS “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması”..123

3.12.1- Devlet Teşvikleri......................................................................................... 123

3.12.2- Devlet Yardımı............................................................................................. 126

3.13- 21 No.lu TMS “Kur Değişiminin Etkileri”................................................................... 127

3.13.1- Geçerli Para Birimine Çevirme.................................................................... 127

3.13.2- Yabancı Para İşlemlerin Geçerli Para Biriminde Raporlanması ................. 128

3.13.3- Açıklama....................................................................................................... 130

3.13.4- Mali Mevzuata Uyumluluk........................................................................... 131

3.14- 23 No.lu TMS “Borçlanma Maliyetleri”..................................................................... 131

3.14.1- Borçlanma Maliyetleri ve Varlıkla İlişkilendirilmesi.................................. 132

3.14.2- Aktifleştirmeye Başlanılması....................................................................... 133

3.14.3- Aktifleştirmenin Sona Ermesi..................................................................... 134

3.14.4- Mali Mevzuatla Uyumluluk......................................................................... 135

3.15- 24 No.lu TMS “İlişkili Taraf Açıklamaları”................................................................ 135

3.15.1- Açıklamalar.................................................................................................. 136

3.15.2- Mali Mevzuat Uyumu................................................................................... 137

3.16- 26 No.lu TMS “Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama”........... 138

3.16.1- Tanımlanmış Katkı Planları......................................................................... 139

3.16.2- Tanımlanmış Fayda Planları........................................................................ 140

3.16.3- Aktüeryal Değerleme................................................................................. 140

3.16.4- Plan Varlıklarının Değerlemesi.................................................................. 141

3.16.5- Mali Mevzuatla Uyumluluk........................................................................ 142

3.17- 27 No.lu TMS “Konsolide ve Bireysel Finansal Tablolar”.......................................... 143

3.17.1- Konsolide Finansal Tabloların Kapsamı ................................................... 144

3.17.2- Konsolidasyon İşlemleri............................................................................ 144

3.17.3- Kontrolün Kaybedilmesi........................................................................... 146

3.17.4- İştirak Edilen İşletmelerin Bireysel Finansal Tablolarda Muhasebeleştirilmesi ..147

3.17.5- Mali Mevzuatla Uyum............................................................................... 147

3.17.6- Yürürlük.................................................................................................... 148

3.18- 28 Numaralı TMS “İştiraklerdeki Yatırımlar”.......................................................... 149

3.18.1- Önemli Etki...............................................................................................149

3.18.2- Özkaynak Yöntemi .................................................................................. 150

3.18.3- Mali Mevzuat Uyumu............................................................................... 152

3.18.4- Yürürlük.................................................................................................... 152

3.18.4.1- Önemli Etkinin Belirlenmesi............................................................ 153

3.18.4.2- Özkaynak Yöntemi Uygulaması...................................................... 154

3.18.4.3- Finansal Tablo ............................................................................... 155

3.19- 29 No.lu TMS “Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama”................. 156

3.20- 31 No.lu TMS “İş Ortaklıklarındaki Paylar”........................................................... 160

3.20.1- Müştereken Kontrol Edilen Faaliyetler.................................................. 161

3.20.2- Müştereken Kontrol Edilen Varlıklar..................................................... 162

3.20.3- Müştereken Kontrol Edilen İşletmeler.................................................. 163

3.20.4- İş Ortaklığının Ortak Girişimcinin Finansal Tablolarında Gösterilmesi .164

3.20.4.1- Oransal Konsolidasyon Yöntemi...................................................... 164

3.20.4.2- Özkaynak Yöntemi.......................................................................... 165

3.20.5- İş Ortaklığı ile Ortak Girişimci Arasındaki İşlemler.............................. 166

3.20.6- Mali Mevzuatla Uyum.............................................................................. 166

3.20.7- Yürürlük................................................................................................... 166

3.21- 32 No.lu TMS “Finansal Araçlar: Sunum”.............................................................. 167

3.21.1- Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlar.......................................................... 167

3.21.2- Bileşik Finansal Araçlar........................................................................... 169

3.21.3- Finansal Varlık ve Borçların Birbirinden Mahsubu................................. 170

3.21.4- Mali Mevzuat Uyumu............................................................................... 171

3.22- 33 No.lu TMS “Hisse Başına Kazanç”................................................................... 172

3.22.1- Adi Hisse Başına Kazanç.......................................................................... 172

3.22.2- Sulandırılmış Hisse Başına Kazanç.......................................................... 173

3.22.3- Adi Hisse Alma Hakkı Veren Araçlar..................................................... 175

3.22.4- Sunum....................................................................................................... 176

3.23- 34 No.lu TMS “Ara Dönem Finansal Raporlama”.................................................. 177

3.23.1- Ara Dönem Finansal Tablo Düzenlenmesi ............................................. 177

3.23.2- Sunum ve Açıklama................................................................................. 179

3.23.3- Mali Mevzuat Uyumu.............................................................................. 180

3.24- 36 No.lu TMS “Varlıklarda Değer Düşüklüğü”...................................................... 180

3.24.1- Değer Düşüklüğü İçermesi Muhtemel Varlıkların Belirlenmesi.......... 181

3.24.2- Geri Kazanılabilir Tutarın Ölçümü......................................................... 182

3.24.3- Değer Düşüklüğü Zararının Muhasebeleştirilmesi............................... 184

3.24.3.1- Nakit Yaratan Birim Belirlemesi................................................... 184

3.24.3.2- Geri Kazanılabilir Tutar................................................................ 186

3.24.3.2.1- Şerefiyelerin Dağıtımı............................................................ 186

3.24.3.2.2- Değer Düşüklüğü Zararının Muhasebeleştirilmesi................ 187

3.24.4- Değer Düşüklüğü Zararının İptal Edileceği Haller ............................. 188

3.24.5- Açıklanması Gereken Hususlar ve Mali Mevzuat Uyumu................... 190

3.25- 37 No.lu TMS “Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar”......................... 191

3.25.1- Karşılıklar.............................................................................................. 191

3.25.2- Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar................................................... 193

3.25.3- Açıklama ve Mali Mevzuata Uyum....................................................... 194

3.26- 38 No.lu TMS “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”............................................... 195

3.26.1- Maddi Olmayan duran Varlık Oluşumu ve Aktifleştirme.................... 195

3.26.2- Araştırma ve Geliştirme Harcamaları.................................................. 197

3.26.3- Gider Maliyet Ayırımı ve Muhasebeleştirme...................................... 198

3.26.4- Maddi Olmayan Duran Varlığın İtfası................................................... 199

3.26.5- Açıklama ve Mali Mevzuatla Uyumluluk............................................. 200

3.27- 39 No.lu TMS “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme”........................... 201

3.27.1 Aktifleştirme veya Bilanço Dışı Bırakma.............................................. 203

3.27.2- Ölçme ve Yeniden Sınıflandırma........................................................... 206

3.27.3- Kazanç ve Kayıplar................................................................................ 206

3.27.4- Finansal Varlıkların Değer Düşüklüğü.................................................. 207

3.27.5- Finansal Riskten Korunma.................................................................... 208

3.27.6- Açıklama ve Mali Mevzuatla Uyumluluk.............................................. 210

3.28- 40 No.lu TMS “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”.................................................. 211

3.28.1- Ölçme ve Muhasebeleştirme................................................................. 212

3.28.2- Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Bilanço Dışı Bırakılması.................. 214

3.28.3- Açıklama ve Mali Mevzuatla Uyumluluk............................................... 215

3.29- 41 No.lu TMS “Tarımsal Faaliyetler”................................................................... 216

3.29.1- Muhasebeleştirme ve Ölçüm................................................................. 217

3.29.2- Devlet Teşviki, Kar ve Zararların Muhasebeleştirilmesi...................... 218

3.29.3- Açıklama ve Mali Mevzuatla Uyumluluk................................................ 219

4- KOBİ - TFRS............................................................................................................ 220

5- MALİ MEVZUAT UYUMU İLE İLGİLİ GENEL DEĞERLENDİRME............... 246

6- KAVRAMLAR.......................................................................................................... 249