İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

VERGİ HUKUKUNUN GENEL ESASLARI

I BÖLÜM

KAVRAMSAL BİLGİLER

 

I- VERGİ HUKUKUNA GİRİŞ

A- MALİ HUKUK KAVRAMI

B- VERGİ HUKUKU KAVRAMI

C- VERGİ HUKUKUNUN KONUSU

D- VERGİ HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ

E- VERGİ HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ

1- Vergi Hukukunun Kamu Hukuku Dallarıyla İlişkisi

2- Vergi Hukukunun Özel Hukuk Dallarıyla İlişkisi

II- VERGİ HUKUKUNUN DALLARI

A- VERGİ CEZA HUKUKU

B- VERGİ USUL HUKUKU

C- VERGİ İCRA HUKUKU

D- VERGİ YARGILAMA HUKUKU

E- ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU

III- VERGİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

A- YASAMA ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR

1- Anayasa

2- Uluslararası Vergi Anlaşmaları

3- Kanun

B- YÜRÜTME ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR

1- Kanun Hükmünde Kararname

2- Bakanlar Kurulu Kararları

3- Tüzük

4- Yönetmelik

5- Genel Tebliğ

6- Sirkülerler

7- Özelge

8- Genelge ve Genel Yazılar

C- YARGI ORGANINDAN DOĞAN KAYNAKLAR

1- Anayasa Mahkemesi Kararları

2- İçtihadı Birleştirme Kararları

3- Diğer Yargı Kararları

D- DİĞER KAYNAKLAR

IV- VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI

A- VERGİ KANUNLARININ YER BAKIMINDAN UYGULANMASI

B- VERGİ KANUNLARININ ZAMAN BAKIMINDAN UYGULANMASI

1- Vergi Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi

2- Vergi Kanunlarının Yürürlükten Kalkması

3- Vergi Kanunlarının Geriye ve İleriye Yürümesi

C- VERGİ KANUNLARININ ANLAM BAKIMINDAN UYGULANMASI (YORUM)

1- Yorum Kavramı ve Yorum Türleri

2- Yorum Yöntemleri

3- Türk Vergi Hukukunda Yorum

 

II BÖLÜM

VERGİNİN TARAFLARI

 

I- VERGİ İDARESİ

A- KURULUŞU VE TEŞKİLATI

B- GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

C- VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ

D- DENETİM BİRİMLERİ

E- TAKDİR KOMİSYONLARI

II- VERGİ YÜKÜMLÜSÜ (MÜKELLEF)

A- KAVRAM

B- VERGİ EHLİYETİ

C- VEKALET YOLUYLA TEMSİL 

D- ÖZEL SÖZLEŞMELERİN YÜKÜMLÜLÜĞE ETKİSİ

III- VERGİ SORUMLUSU

A- GENEL AÇIKLAMA

B- ORTAKLAŞA VE ZİNCİRLEME SORUMLULUK

C- SORUMLULUK TÜRLERİ

1- Vergi Kesenlerin Sorumluluğu

2- Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu

3- Başkalarının Vergi Ödevlerinden Kaynaklanan Sorumluluk

 

III BÖLÜM

VERGİ TEKNİĞİ

 

I- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

II- VERGİNİN TARHI

A- KAVRAM

B- TARH ÇEŞİTLERİ

1- Beyana Dayalı Tarh

2- İkmalen Tarh

3- Re’sen Tarh

4- İdarece Tarh

III- VERGİNİN TEBLİĞİ

A- TEBLİĞ EDİLECEK BELGELER

B- TEBLİĞ YAPILACAK KİŞİLER

C- TEBLİĞ USULLERİ

1- Posta ile Tebliğ

2- Görevliler Aracılığıyla Tebliğ

3- Daire veya Komisyonda Tebliğ

4- İlan Yoluyla Tebliğ

IV- VERGİNİN TAHAKKUKU

V- VERGİ BORCUNUN ORTADAN KALKMASI

A- VERGİNİN TAHSİLİ

1- Verginin Gönüllü Olarak Ödenmesi

2- Verginin Zorla Tahsili

B- ZAMANAŞIMI

1- Genel Açıklama

2- Tahakkuk Zamanaşımı

3- Tahsil Zamanaşımı

4- Zamanaşımının Sonuçları

C- TERKİN (SİLİNME)

1- Doğal Afetler Nedeniyle Terkin

2- Yargı Kararına Dayanan Terkin

3- Vergi Hatalarının Düzeltilmesi Nedeniyle Terkin

4- AATUHK’ya Göre Terkin

VI- VERGİ HUKUKUNDA SÜRELER

A- SÜRELERİN ÖNEMİ

B- SÜRELERİN SINIFLANDIRILMASI

1- Organik Sınıflandırma

2- Hukuki Niteliklere Göre Sınıflandırma

C- SÜRELERİN HESAPLANMASI

D- SÜRELERİN UZAMASI

1- Mücbir Sebepler

2- Zor Durum

3- Ölüm

4- Özel Durumlar

 

IV BÖLÜM

MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ VE HAKLARI

 

I- MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ

A- BİLDİRİME İLİŞKİN ÖDEVLER

1- İşe Başlamayı Bildirme

2- İşi Bırakmayı Bildirme

3- Değişikliklerin Bildirilmesi

B- BEYANNAME VERME ÖDEVİ

C- DEFTER TUTMA ÖDEVİ

D- KAYIT DÜZENİNE İLİŞKİN ÖDEVLER

1- Türk Harflerinin Kullanılması

2- Uluslararası Rakamlar Kullanılması

3- Değer Sistemi Olarak Türk Parası Kullanılması

4- Defter Tasdiklerinin Yaptırılması

5- Diğer Hususlar

E- BELGE DÜZENİNE İLİŞKİN ÖDEVLER

1- Fatura

2- Gider Pusulası

3- Müstahsil Makbuzu

4- Serbest Meslek Makbuzu

5- Perakende Satış Belgeleri

6- Sevk İrsaliyesi

7- Taşıma İrsaliyesi

8- Günlük Müşteri Listesi

9- Yolcu Listesi

10- Ücret Bordrosu

11- Haberleşme Evrakı

F- SAKLAMA VE İBRAZ ÖDEVLERİ

G- DİĞER ÖDEVLER

II- MÜKELLEF HAKLARI

A- MÜKELLEF HAKLARININ DAYANAKLARI VE AÇIKLANMASI

B- TÜRKİYE’DE MÜKELLEF HAKLARI

1- Genel Haklar

2- Özel Haklar

 

V BÖLÜM

VERGİ DENETİMİ

 

I- YOKLAMA YOLUYLA DENETİM VE BİLGİ EDİNME

II- İNCELEME YOLUYLA DENETİM VE BİLGİ EDİNME

A- VERGİ İNCELEMESİNİN AMACI

B- İNCELEME YAPMAYA YETKİLİ OLANLAR

C- İNCELEME ZAMANI

D- İNCELEME YERİ

E- İNCELEMENİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

F- İNCELEME RAPORU

III- ARAMA YOLUYLA BİLGİ EDİNME

IV- BİLGİ TOPLAMA YOLUYLA BİLGİ EDİNME

A- TALEP ÜZERİNE BİLGİ ALMA

B- SÜREKLİ BİLGİ ALMA

VI BÖLÜM

VERGİ KABAHATLERİ, VERGİ SUÇLARI VE YAPTIRIMLARI

 

I- SUÇ VE CEZA KAVRAMI

II- SUÇLARIN ÇEŞİTLERİ

III- VERGİ SUÇLARI

A- VERGİ SUÇU KAVRAMI

B- VERGİ SUÇU ÇEŞİTLERİ

1- İdari Vergi Suçları (Vergi Kabahatleri)

2- Adli Vergi Suçları

 

VII BÖLÜM

VERGİ UYUŞMAZLIKLARI VE ÇÖZÜMLENMESİ

 

I- UYUŞMAZLIK KAVRAMI VE VERGİ UYUŞMAZLIĞI

II- VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ İDARİ AŞAMADA ÇÖZÜMLENMESİ

A- GENEL AÇIKLAMA

B- İDARİ ÇÖZÜM YOLLARI

1- Hataların Düzeltilmesi

2- Cezalarda İndirim

3- Pişmanlık

4- Uzlaşma

III- VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ YARGI AŞAMASINDA ÇÖZÜMLENMESİ

A- GENEL AÇIKLAMA

B- VERGİ YARGISININ FONKSİYONLARI

1- Vergi Uyuşmazlıklarını Çözümleme Yönünden

2- Vergilemede Güvenliği Sağlama Yönünden

3- Düzenleme Yönünden

C- TÜRKİYE’DE VERGİ YARGISI

1- Genel Açıklama

2- Vergi Davasının Açılması

3- Dava Açılmasında Yetki

4- Dava Açma Süreleri

5- Dava Dilekçesi

6- Vergi Mahkemelerinin Dava Dilekçelerini İncelemesi

7- Davanın Görülmesi

8- Davanın Karara Bağlanması

9- Kararın Sonuçları 

D- VERGİ MAHKEMESİ KARARLARINA KARŞI KANUN YOLLARI

1- Genel Açıklama

2- Bölge İdare Mahkemelerinde Vergi Uyuşmazlıklarının İtiraz Yoluyla Çözümlenmesi

3- Danıştay’da Vergi Uyuşmazlıklarının Temyiz Yoluyla Çözümlenmesi

 

İKİNCİ KISIM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ

I BÖLÜM

GELİR VERGİSİ

 

I- GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

A- GELİR KAVRAMI

1- Dar Anlamda Gelir (Kaynak Teorisi)

2- Geniş Anlamda Gelir (Safi Artış Teorisi)

B- GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE GELİR

C- GELİR VERGİSİNE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ

1- Gelirin Şahsiliği

2- Gelirin Yıllık Olması

3- Gelirin Elde Edilmiş Olması

4- Gelirin Gerçek Olması

5- Gelirin Safi Olması

6- Gelirin Genel Bir Toplam Olması

D- GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET

1- Genel Açıklama

2- Tam Mükellefiyet

3- Dar Mükellefiyet

II- TİCARİ KAZANÇLAR

A- TİCARİ KAZANCIN NİTELİĞİ

1- Ticari Faaliyet

2- Sınai Faaliyet

3- Ticari Kazanç Sayılan Faaliyetler

4- Şirketler Açısından Ticari Kazanç

B- TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ

1- Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti

2- Vergi Dışı Ticari Kazançlar

C- TİCARİ KAZANÇLARDA VERGİ KESİNTİSİ

1- Genel Açıklama

2- Vergi Kesintisi Yapacak Olanlar

3- Vergi Kesintisine Tabi Olan Ticari Kazançlar

II- ZİRAİ KAZANÇLAR

A ZİRAİ KAZANCIN NİTELİĞİ

1- Zirai Faaliyet Kavramı

2- Çiftçinin Tanımı ve Kapsamı

3- Zirai Kazançlarda Elde Etme

B- ZİRAİ KAZANÇLARIN TESPİTİ

1- Vergiye Tabi Zirai Kazançlar

2- Zirai Kazançlarda Teşvik Ödülü İstisnası

C- ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİ KESİNTİSİ

1- Genel Açıklama

2- Kesinti Oranları 

IV- SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

A- SERBEST MESLEK KAZANCININ NİTELİĞİ

1- Genel Açıklama

2- Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri

3- Serbest Meslek Kazancı Sayılan Faaliyetler

4- Serbest Meslek Kazançlarında Elde Etme

B- SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİTİ

1- Vergiye Tabi Serbest Meslek Kazançları

2- Vergi Dışı Serbest Meslek Kazançları

C- SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA VERGİ KESİNTİSİ

V- ÜCRETLER

A- ÜCRETİN NİTELİĞİ

1- Ücretin Unsurları ve Özellikleri

2- Ücret Sayılan Ödemeler

3- Ücretlerde Elde Etme

B- ÜCRETİN TESPİTİ

1- Gerçek Usul

2- Brüt Ücretten Düşülecek İndirimler

3- Ücret Üzerinden Ödenecek Gelir Vergisinin Hesaplanması

4- Diğer Usule Tabi Olanların Ücretlerinin Vergilendirilmesi

C- VERGİ DIŞI ÜCRETLER

D- ÜCRETLERDE VERGİ KESİNTİSİ

1- Genel Olarak

2- Sporcularda Vergi Kesintisi

3- Vergi Kesintisine Tabi Olmayan Ücretler

VI- GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI

A- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ

1- Gayrimenkul Kavramı

2- Gayrimenkul Sermaye İradı Sağlayan Mal ve Haklar

3- Gayrimenkul Sermaye İradında Elde Etme

B- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TESPİTİ

1- Vergiye Tabi Gayrimenkul Sermaye İratları

2- Konut İstisnası

C- EMSAL KİRA BEDELİ ESASI

1- Genel Açıklama

2- Emsal Kira Bedelinin Belirlenmesi

3- Emsal Kira Bedelinin Uygulanmayacağı Durumlar

D- KİRA GELİRLERİNDE VERGİ KESİNTİSİ

VII- MENKUL SERMAYE İRATLARI

A- MENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ

1- Genel Açıklama

2- Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler

3- Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme

B- MENKUL SERMAYE İRADININ TESPİTİ

C- MENKUL SERMAYE İRATLARINDA VERGİ KESİNTİSİ

VIII- DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR

A- DEĞER ARTIŞI KAZANÇLARI

1- Vergiye Tabi Değer Artış Kazançları

2- Değer Artışı Kazançlarında Safi Tutarın Tespiti

B- ARIZİ KAZANÇLAR

1- Arızi Ticari Kazançlar

2- Faaliyetlerin Durdurulması veya Terk Edilmesinden Sağlanan Kazançlar

3- Gayrimenkullerin Boşaltılması veya Kiracılık Hakkının Devri Karşılığında Alınan Bedeller

4- Arızi Serbest Meslek Kazançları

5- Terk Edilen İşlerden Sonradan Elde Edilen Kazançlar

6- Dar Mükelleflerin Arızi Ulaştırma Faaliyeti Kazançları

IX- GELİRİN BEYANI VE GELİR VERGİSİNİN TARHI 

A- YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLMEYEN GELİRLER

1- Tam Mükelleflerde

2- Dar Mükelleflerde

B- VERGİ MATRAHININ BELİRLENMESİ

1- Zararlar

2- Özel Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları

3- Sosyal Güvenlik Kurumu Primleri

4- Bağış ve Yardımlar

5- Sakatlık İndirimi

6- Eğitim ve Sağlık Harcamaları

7- Araştırma ve Geliştirme Harcamaları

C- GELİR VERGİSİNİN TARHI 

D- ÖDENECEK VERGİNİN BULUNMASI

1- Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler

2- Geçici Vergi

3- Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler

E- BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE ÖDEME

1- Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı

2- Beyannamenin Verileceği Yer

3- Verginin Ödenmesi

 


 

II BÖLÜM

KURUMLAR VERGİSİ

 

I- KURUMLAR VERGİSİNE İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

II- VERGİNİN KONUSU VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

A- KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU

B- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

1- Tam Mükellefiyette Elde Etme

2- Dar Mükellefiyette Elde Etme

III- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

A- SERMAYE ŞİRKETLERİ

1- Anonim Şirketler

2- Hisseli Komandit Şirket

3- Limited Şirket

4- Sermaye Şirketi Olarak Kabul Edilenler

B- KOOPERATİFLER

C- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI

D- DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER

E- İŞ ORTAKLIKLARI

IV- KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET

A- TAM MÜKELLEFİYET

B- DAR MÜKELLEFİYET

V- MUAFİYET VE İSTİSNALAR

A- MUAFİYETLER

B- İSTİSNALAR

VI- KURUM KAZANCININ TESPİTİ

A- BİLANÇO VE İŞLETME HESABI ESASI

B- HASILAT

C- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE GİDERLER

1- Kanunen Kabul Edilen Giderler

2- Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler

D- KURUM KAZANCINDAN YAPILACAK İNDİRİMLER

1- Zararlar

2- Bağış ve Yardımlar 

3- ARGE Harcamaları

E- KURUM KAZANCINA YAPILACAK EKLEME (KONTROL EDİLEN YABANCI KURUM KAZANCI)

1- Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kavramı

2- Kontrol Edilen Kurum Kazançlarının Eklenme Şartları

3- Kontrol Edilen Kurum Kazançlarının Eklenmesi

VII- BEYAN, VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ

A- KURUM KAZANCININ BEYANI 

1- Beyanname Vermek Zorunda Olanlar

2- Beyannamenin Verilme Zamanı

3- Beyannamenin Verileceği Yer

B- KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI 

C- VERGİNİN ÖDENMESİ 

1- Ödenecek Verginin Bulunması

2- Verginin Ödenmesi

IX- KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİ KESİNTİSİ

A- TAM MÜKELLEFLERDE VERGİ KESİNTİSİ

1- Vergi Kesintisi Yapacak Olanlar

2- Vergi Kesintisine Tabi Ödemeler

B- DAR MÜKELLEFLERDE VERGİ KESİNTİSİ

1- Vergi Kesintisi Yapacak Olanlar

2- Vergi Kesintisine Tabi Ödemeler

C- VERGİ KESİNTİSİNE İLİŞKİN DİĞER KURALLAR

IX- KURUMLARDA TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR VE BÖLÜNME DURUMUNDA MATRAHIN TESPİTİ VE BEYANI

A- TASFİYE VE TASFİYE HALİNDE VERGİLENDİRME

1- Genel Açıklama

2- Tasfiye Halinde Vergilendirme

B- BİRLEŞME VE BİRLEŞME HALİNDE VERGİLENDİRME

1- Genel Açıklama

2- Birleşme Halinde Vergilendirme

C- DEVİR VE DEVİR HALİNDE VERGİLENDİRME

1- Genel Açıklama

2- Devir Halinde Vergilendirme

D- DÖNÜŞME VE DÖNÜŞME HALİNDE VERGİLENDİRME

1- Genel Açıklama

2- Dönüşme Halinde Vergilendirme

E- BÖLÜNME VE BÖLÜNME HALİNDE VERGİLENDİRME

1- Genel Açıklama

2- Bölünme Halinde Vergilendirme 

 

 

III BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİ

 

I- KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU

A- TİCARİ, SINAİ, ZİRAİ VE SERBEST MESLEK FAALİYETİ ÇERÇEVESİNDE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER 

B- MAL VE HİZMET İTHALATI

C- DİĞER TESLİM VE HİZMETLER

II- KATMA DEĞER VERGİSİNİN MÜKELLEFİ

III- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

A- MAL TESLİMİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

1- Genel Açıklama

2- Özellikli Durumlar

B- HİZMETLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

C- İTHALATTA VERGİYİ DOĞURAN OLAY

IV- VERGİNİN MATRAHI VE ORANI

A- VERGİNİN MATRAHI

B- VERGİNİN ORANI

V- KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM VE İADE

A- VERGİ İNDİRİMİ

1- Genel Açıklama

2- İndirilmeyecek Katma Değer Vergisi

3- İndirilemeyecek KDV’nin Gider Yazılması

B- VERGİ İADESİ

1- Genel Açıklama

2- İade Hakkının Mahsup Yoluyla Kullanılması

VI- KDV’NİN BEYANI VE ÖDENMESİ

A- VERGİLENDİRME DÖNEMİ

1- Üç Aylık Vergilendirme Dönemi

2- Bir Aylık Vergilendirme Dönemi

B- VERGİNİN BEYANI

C- VERGİNİN TARHI

D- VERGİNİN ÖDENMESİ

VII- KDV’DE VERGİ SORUMLULUĞU

A- GENEL AÇIKLAMA

1- Mükelleflerin İkametgah ve İşyeriyle Kanuni ve İş Merkezlerinin Türkiye’de Bulunmaması

2- Belgesiz Mal Bulundurma veya Hizmet Satınalma

3- Bakanlıkça Gerekli Görülen Haller

B- VERGİ SORUMLULUĞUNDA BEYAN VE ÖDEME

VIII- VERGİ BAĞIŞIKLIKLARI

A- MUAFİYETLER

1- Küçük Esnaflar

2- Basit Usulde Vergilendirilenler

3- Gerçek Usul Dışında Vergilendirilen Çiftçiler

4- Gelir Vergisinden Muaf Serbest Meslek Erbapları

5- Türkiye’de İkamet Etmeyen Yolcular

6- Kültür ve Eğitim Amaçlı Muafiyetler

7- Sosyal Amaçlı Muafiyetler

8- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları Muafiyeti

9- Askeri Amaçlı Muafiyet

10- Darphane, Damga Matbaası ve Milli Piyango İdaresi

B- İSTİSNALAR

1- İhracat İstisnası

2- Diplomatik İstisna

3- BM ve OECD’ye Yapılan Teslimler 

4- Deniz, Hava, Demiryolu Araçları İstisnası

5- Maden Aramalarında İstisna

6- Teşvikli Makine ve Teçhizat Teslimleri

7- Liman ve Hava Meydanı İnşaatı ve Bağlantı Yolları Yapımı

8- Savunma ve Güvenlik Amaçlı Araç Teslimleri

9- Uluslararası Taşımacılık İstisnası 

10- İthalat İstisnası

11- Hurda ve Atık Teslimleri

12- Devir ve Bölünme İşlemleri

13- İşletmeye Dahil Olmayan Gayrimenkullerin Kiralanması

14- BSMV Kapsamındaki İşlemler

15- Değerli Maden ve Değerli Kağıt Teslimleri

 

IV BÖLÜM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

 

I- VERGİNİN KONUSU

A- PETROL VE ÜRÜNLERİ (I SAYILI LİSTE)

B- MOTORLU TAŞITLAR (II SAYILI LİSTE)

C- TÜTÜN ÜRÜNLERİ İLE ALKOL VE KOLALI İÇECEKLER (III SAYILI LİSTE)

D- LÜKS MALLAR VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER (IV SAYILI LİSTE)

II- VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE MÜKELLEF

III- MUAFLIK VE İSTİSNALAR

A- İHRACAT İSTİSNASI 

B- DİPLOMATİK İSTİSNA

C- KAMU KURUMLARINA BEDELSİZ TESLİM İSTİSNASI

D- ASKERİ VE GÜVENLİK AMAÇLI İSTİSNA

E- PETROL ARAMA VE ÜRETİMİ AMAÇLI İSTİSNA

F- ÖZÜRLÜ TAŞIT TESLİMLERİ İSTİSNASI

G- HAVA TAŞITI TESLİMLERİ İSTİSNASI

H- İTHALAT İSTİSNASI 

IV- VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE ÖDENMESİ 331

A- MATRAH VE ORAN

B- BEYAN VE ÖDEME

 

 


 

V BÖLÜM

DAMGA VERGİSİ

 

I- VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ

A- VERGİNİN KONUSU

B- VERGİNİN MÜKELLEFİ

II- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

III- VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE ÖDENMESİ

IV- DAMGA VERGİSİNDE SORUMLULUK

 

 

VI BÖLÜM

GÜMRÜK VERGİSİ

 

I- VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ

II- VERGİYİ DOĞURAN OLAY

III- MUAFLIK VE İSTİSNALAR

IV- TARH, TAHAKKUK VE ÖDEME

V- USUL HÜKÜMLERİ

 

VII BÖLÜM

HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN DİĞER VERGİLER

 

I- BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

A- VERGİNİN KONUSU

B- VERGİNİN MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

C- VERGİNİN MATRAHI, ORANI VE ÖDENMESİ

II- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

A- VERGİNİN KONUSU 

B- VERGİNİN MÜKELLEFİ

C- VERGİNİN MATRAHI VE ORANI

D- BEYAN, TARH VE ÖDEME

III- ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

A- VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ

B- MATRAH VE ORAN

C- BEYAN VE ÖDEME


 

 

VIII BÖLÜM

EMLAK VERGİSİ

 

I VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ

A- VERGİNİN KONUSU

B- VERGİNİN MÜKELLEFİ

II- MUAFLIK VE İSTİSNALAR

III- EMLAK VERGİSİNDE BİLDİRİM

A- GENEL AÇIKLAMA

B- BİLDİRİM SEBEPLERİ

C- BİLDİRİM SÜRESİ

IV- VERGİ MATRAHI VE ORANI

A- VERGİ MATRAHI

B- VERGİ ORANI

1- Binalar

2- Arazi ve Arsalar

V- VERGİNİN TARHI, TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ

 

 

IX BÖLÜM

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

 

I- VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFLERİ

II- MUAFLIK VE İSTİSNALAR

A- MUAFLIKLAR

B- İSTİSNALAR

III- BEYANNAME

IV- VERGİ TARİFESİ, TARHİYAT VE ÖDEME

 

 

X BÖLÜM

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

 

I- VERGİNİN KONUSU VE MÜKELLEFİ

II- VERGİ TARİFESİ VE ÖDEME

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR