İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ....................................................................................................................................... 5

TEŞEKKÜR................................................................................................................................ 7

GİRİŞ........................................................................................................................................ 13

KISALTMALAR........................................................................................................................ 15

 

BİRİNCİ BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKET YAPISI

 

I.... LİMİTED ŞİRKET.............................................................................................................. 37

A... GENEL OLARAK......................................................................................................... 37

B... LİMİTED ŞİRKETİN TÜZEL KİŞİLİĞİ, EHLİYETİ VE ORGANLARI........................ 42

1... Tüzel Kişi Olarak Limited Şirket......................................................................... 43

2... Limited Şirketin Hak ve Fiil Ehliyeti................................................................... 43

3... Limited Şirketin Organları................................................................................... 46

a... Genel Olarak................................................................................................... 46

b... Genel Kurul.................................................................................................... 46

c... Müdürler......................................................................................................... 48

d... Denetçiler....................................................................................................... 48

4... Şirket İle İlgili Hususların Ticaret Siciline Tescil ve İlanı................................ 49

II... MÜDÜRLER....................................................................................................................... 54

A... MÜDÜR İLE İLGİLİ KAVRAM VE NİTELİKLER........................................................ 54

1... Müdür Kavramı..................................................................................................... 54

2... Organ Kavramı ve Müdürlerin Organ Niteliği.................................................... 54

3... Müdürlerin Limited Şirket İle Olan Hukuki İlişkisinin Niteliği........................ 56

4... Kanuni Temsil ve Kanuni Temsilci..................................................................... 57

5... Kanuni Temsilin Müdürler ve Kamu Borçları Açısından Değerlendirilmesi.. 62

6... Üst Düzey Yönetici veya Yetkililer İle Kanuni Temsilciler............................... 65

B... MÜDÜR OLABİLECEKLER........................................................................................ 66

1... Gerçek Kişiler....................................................................................................... 66

2... Tüzel Kişiler.......................................................................................................... 67

3... Ortak Olanlar......................................................................................................... 69

4... Ortak Olmayanlar.................................................................................................. 69

C... MÜDÜRLÜK SIFATININ KAZANILMASI.................................................................. 70

D... MÜDÜRLERİN GENEL YETKİ, GÖREV VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ............................ 73

1... Genel Olarak......................................................................................................... 73

2... İdare Hak ve Görevi............................................................................................. 75

3... Temsil Yetki ve Görevi......................................................................................... 76

a... Genel Olarak................................................................................................... 76

b... Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması.............................................................. 78

(1). Genel Olarak............................................................................................. 78

(2). Birlikte Temsil.......................................................................................... 79

(3). Temsil Yetkisinin Merkez veya Şubelere Münhasır Tutulması........... 80

4... Rekabet Yasağı.................................................................................................... 81

E... MÜDÜRLÜK SIFATININ KAYBEDİLMESİ................................................................ 82

F... MÜDÜRLER İLE İLGİLİ HUSUSLARIN TESCİL VE İLANI..................................... 86

III. ORTAKLAR........................................................................................................................ 89

A... ORTAK KAVRAMI........................................................................................................ 89

B... ORTAKLIK SIFATININ KAZANILMASI..................................................................... 90

1... Genel Olarak......................................................................................................... 90

2... Aslen Kazanma..................................................................................................... 91

3... Devren Kazanma.................................................................................................. 91

a... Genel Olarak................................................................................................... 91

b... Payın Ortakların Muvafakati İle Devri.......................................................... 92

(1). Taahhüt ve Tasarruf İşlemleri................................................................ 92

(2). Devrin Ortaklığa Bildirimi ve Pay Defterine Kayıt................................ 97

(3). Devrin Genel Kurulca Onaylanması...................................................... 98

(4). Payın Ortakların Muvafakati Gerekmeden Devri.................................. 99

C... ORTAKLARIN BORÇ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ....................................................... 100

1... Sermaye Borcu................................................................................................... 100

2... İdare ve Temsil Görevi....................................................................................... 101

3... İkincil Yükümler................................................................................................. 101

4... Rekabet Yasağı.................................................................................................. 101

D... ORTAKLIK SIFATININ KAYBEDİLMESİ................................................................ 102

1... Genel Olarak....................................................................................................... 102

2... Çıkma................................................................................................................... 102

3... Çıkarılma ............................................................................................................ 107

a... Genel Olarak................................................................................................. 107

b... Ortağın İflası veya Payının Haczi Hâlinde................................................. 108

c... Haklı Sebeplerin Varlığı Hâlinde................................................................ 110

d... Ortağın Temerrüdü Hâlinde........................................................................ 112

4... Ortaklıktan Ayrılmanın Sonuçları..................................................................... 113

 

İKİNCİ BÖLÜM

KAMU ALACAĞI

 

I.... KAMU ALACAĞI KAVRAMI VE KAMU ALACAĞININ KAPSAMI................................. 116

A... KAMU ALACAĞI KAVRAMI...................................................................................... 116

B... KAMU ALACAĞININ ÖZELLİKLERİ........................................................................ 117

C... KAMU ALACAĞININ KAPSAMI................................................................................ 119

1... Genel Olarak....................................................................................................... 119

2... Asli Kamu Alacakları.......................................................................................... 125

a... Genel Olarak................................................................................................. 125

b... Vergi.............................................................................................................. 125

c... Resim............................................................................................................ 128

d... Harç............................................................................................................... 128

e... Ceza Soruşturma ve Takiplerine İlişkin Muhakeme Masrafları............... 130

f.... Vergi Cezası.................................................................................................. 130

g... Para Cezası................................................................................................... 134

3... Fer’i Kamu Alacakları ........................................................................................ 135

a... Genel Olarak................................................................................................. 135

b... Gecikme Zammı............................................................................................ 136

c... Gecikme Faizi............................................................................................... 138

d... Tecil Faizi...................................................................................................... 139

e... Haksız Çıkma Zammı.................................................................................... 140

f.... Pişmanlık Zammı.......................................................................................... 141

4... Kamu Hizmeti Uygulamasından Doğan Diğer Kamu Alacakları.................... 143

5... Kamu Alacaklarının Takip Masrafları................................................................ 145

II... KAMU ALACAĞININ TARAFLARI.................................................................................. 145

A... GENEL OLARAK....................................................................................................... 145

B... KAMU ALACAKLISI.................................................................................................. 146

1... Genel Olarak....................................................................................................... 146

2... Devlet.................................................................................................................. 148

3... İl Özel İdaresi...................................................................................................... 148

4... Belediye.............................................................................................................. 148

C... KAMU BORÇLUSU................................................................................................... 149

1... Kamu Borçlusunun Tanımı............................................................................... 149

2... Kamu Borçluları................................................................................................. 149

a... Kamu Alacağını Ödemek Zorunda Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler............ 149

b... Kanuni Temsilciler....................................................................................... 150

c... Mirasçılar...................................................................................................... 150

d... Vergi Yükümlüsü......................................................................................... 151

e... Vergi Sorumlusu.......................................................................................... 155

f.... Kefil............................................................................................................... 160

g... Yabancı Şahıs ve Kurumların Temsilcileri................................................ 160

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU

 

I.... GENEL OLARAK.............................................................................................................. 161

II... KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUK KAVRAMI.................................................... 161

III. KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞA İLİŞKİN DÜZENLEMELER..................... 162

A... AATUHK. MÜK. M. 35 DÜZENLEMESİ.................................................................... 164

1... AATUHK. Mük. m. 35’in İlk Hali......................................................................... 164

2... AATUHK. Mük. m. 35’de Yapılan Değişiklikler................................................. 165

a... AATUHK. Mük. m. 35’e İlave Edilen 5. Fıkra.............................................. 167

b... AATUHK. Mük. m. 35’e İlave Edilen 6. Fıkra ............................................. 168

B... VUK. M. 10 DÜZENLEMESİ..................................................................................... 172

1... VUK. m. 10/2’nin İlk Hali ve Yapılan Değişiklikler........................................... 172

2... VUK. m. 10’un Yürürlükteki Düzenlemesi........................................................ 172

IV.. SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ.......................................................................... 173

A... SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN KUSUR ESASI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ              173

1... AATUHK. Mük. m. 35’in Kusursuz Sorumluluğa Dayanması......................... 173

2... VUK. m. 10’un Kusur Esasına Dayanması....................................................... 175

3... AATUHK. Mük. m. 35 Ve VUK. m. 10’un Kusur Açısından Değerlendirilmesi 180

B... SORUMLULUĞUN FER’İLİĞİ.................................................................................. 181

C... SORUMLULUĞUN MÜTESELSİL OLMASI............................................................ 182

D... SORUMLULUĞUN SINIRSIZ ŞAHSİ OLMASI ..................................................... 184

V... SORUMLULUĞUN KAPSAMI......................................................................................... 184

A... AATUHK. MÜK. M. 35 AÇISINDAN MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI     184

B... VUK. M. 10 AÇISINDAN MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI ......... 186

C... AATUHK. MÜK. M. 35 VE VUK. M. 10’UN KAPSAMININ DEĞERLENDİRMESİ... 188

VI.. KAMU BORÇLARINDAN SORUMLULUĞUN ŞARTLARI............................................. 191

A... AATUHK. MÜK. M. 35 KAPSAMINDA MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI               191

1... Genel Olarak....................................................................................................... 191

2... Kamu Alacağının Tahsil İmkânsızlığı............................................................... 192

3... Kamu Alacağının Tahsil İmkânsızlığının Anlaşılması..................................... 195

B... VUK. M. 10 KAPSAMINDA MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI ... 197

1... Genel Olarak....................................................................................................... 197

2... Vergi ve Vergiye Bağlı Alacakların Tahsil İmkânsızlığı.................................. 198

3... Limited Şirketin Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi.............................. 203

a... Vergi Ödevleri............................................................................................... 203

b... Maddi Vergi Ödevi....................................................................................... 205

c... Şeklî Vergi Ödevleri..................................................................................... 205

(1). Bildirimde Bulunma.............................................................................. 206

(2). Defter Tutma.......................................................................................... 208

(3). Belge Düzenine Uyma........................................................................... 212

(4). Defter ve Belgeleri Muhafaza ve İbraz................................................ 214

(5). Beyanname Verme................................................................................. 216

(6). Diğer Ödevler......................................................................................... 218

(7). Ödevlerin Yerine Getirilmemesinin Vergi Ödevleri İle İlgili Hukuk Kurallarına Aykırılığı          218

4... Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesinde Müdürlerin Kusuru.................. 219

5... Tahsil İmkânsızlığı İle Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi Arasında İlliyet Bağı             225

VII. MÜDÜRLERİN SORUMLULUK HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI.................... 226

A... SORUMLULUĞUN KAPSAMI AÇISINDAN ............................................................ 227

B... SORUMLULUĞUN TAŞIDIĞI ANLAM VE ÖDEV ÖNGÖRMESİ AÇISINDAN....... 227

C... SORUMLULUĞUN KOŞULLARI AÇISINDAN........................................................ 227

D... DAYANDIKLARI KUSUR ESASI AÇISINDAN........................................................ 227

VIII. SORUMLULUĞUN ZAMAN YÖNÜNDEN SINIRI........................................................ 228

IX.. KANUNİ TEMSİLCİLERİN RÜCU HAKKI..................................................................... 231

A... ŞİRKETE RÜCU........................................................................................................ 231

B... DİĞER MÜDÜRLERE RÜCU.................................................................................... 232

X... MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ................................................ 234

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

MİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU

 

I.... GENEL OLARAK SORUMLULUK.................................................................................. 235

A... LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SINIRLI SORUMLULUĞU VE ANLAMI............... 237

B... LİMİTED ŞİRKET ORTAĞININ SORUMLULUĞUNUN GENİŞLEDİĞİ DURUMLAR 238

II... KAMU BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU.......................................... 240

A... GENEL OLARAK....................................................................................................... 240

B... AATUHK. M. 35 DÜZENLEMESİ.............................................................................. 243

1... AATUHK. m. 35’in İlk Şekli................................................................................ 243

2... AATUHK. m. 35’de Yapılan Değişiklikler.......................................................... 244

a... AATUHK. m. 35’de 4369 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler.............. 244

b... AATUHK. m. 35’de 5766 Sayılı Kanun İle Yapılan Değişiklikler.............. 245

c... AATUHK. m. 35’in Yürürlükte Bulunan Şekli............................................ 248

C... SORUMLULUĞUN KAPSAMI.................................................................................. 249

D... SORUMLULUĞUN HUKUKİ NİTELİĞİ................................................................... 249

1... Sorumluluğun Kusura Dayanmaması............................................................. 249

2... Sorumluluğun Fer’iliği...................................................................................... 250

3... Teselsül Prensibi................................................................................................ 256

4... Sorumluluğun Sınırlı Şahsi Olması................................................................. 256

E... ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI .................................................. 258

1... Kamu Alacağının Tahsil İmkânsızlığı............................................................... 259

2... Kamu Alacağının Şirketten Tahsil Edilemeyeceğinin Anlaşılması............... 260

F... SORUMLULUĞUN ZAMAN İTİBARIYLA SINIRLARI............................................ 260

G... ORTAKLARIN SORUMLULUĞUNUN SONA ERMESİ........................................... 264

H... ORTAKLARIN RÜCU HAKKI.................................................................................... 264

1... Şirkete Rücu....................................................................................................... 264

2... Diğer Ortaklara Rücu......................................................................................... 265

SONUÇ................................................................................................................................... 267

ŞİRKET İSTATİSTİKLERİ..................................................................................................... 271

 

EMSAL YARGI KARARLARI................................................................................................. 272

MÜDÜRLER........................................................................................................................... 272

Karar-1:....... Müdürün Şirketle Hukuki İlişkisi – Ortak Müdür - Vekâlet Sözleşmesi.................. 272

Karar-2:....... Temsil Yetkisi - Şirketin Tek Taşınmazı Olan Fabrikanın Satılması - İptal Davası - Ortakların Münferit Dava Açma Hakkı                274

Karar-3:....... Ortak Olmayan Müdür – Pay Devri - Müdürlük Sıfatının Devam Etmesi.............. 277

Karar-4:....... Müdürlük Sıfatının Sona Ermesi – Ortak Olan Müdür – Pay Devri...................... 279

Karar-5:....... Veraset - Şirkete Sonradan Giren Ortak - Kanuni Temsilcilik Sıfatının Bulunmaması 283

Karar-6:....... İki Ortaklı Limited – Ortağın Ölmesi – Diğer Ortağın Müdürlüğü........................... 284

Karar-7:....... Ortaklığa Sonradan Giren Ortak – Pay Devri – Tescil ve İlan – Kanuni Temsilcilik Sıfatının Kazanılması – İhbarname   286

Karar-8:....... Anonim Şirket - Kanuni Temsilci Olabilecekler – Gerçek Kişi Temsilci................. 289

Karar-9:....... Müdürlük Sıfatının Sona Ermesi - Pay Devri – Hükmen Tescil - Tescil ve İlan - İlliyet Bağı             290

Karar-10:..... Ortak Olmayan Müdürün Azli – Azil Davası - Haklı Sebep – Basiretsiz Yönetim - İlliyet Bağı           293

Karar-11:..... Ortak Olan Müdürün Azli – Husumet ................................................................. 295

Karar-12:..... Ortak Müdürün Azli – Haklı Sebepler – Sermaye Artırımı – Kâr Dağıtımı............. 296

Karar-13:..... İki Ortaklı Limited Şirket - Ortak Müdürün Azli - Diğer Ortağın Tek Başına Müdür Olması                301

Karar-14:..... Esas Sözleşmeyle Atanan Müdürün Azli - Haklı Sebep...................................... 303

Karar-15:..... Esas Sözleşmeyle Atanan Ortak Müdürün Azli - Haklı Sebep............................. 305

Karar-16:..... Müdürün Azli – Tanık Beyanları – Üç Ortaklı Limited Şirket – Çıkarma................ 306

Karar-17:..... Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu – Azami Basiret – Kontrol ve Nezaret Yükümü 308

Karar-18:..... Müdürlerin Hukuki Sorumluluğu......................................................................... 310

Karar-19:..... Müdürün Basiretli Tacir Gibi Davranması –Alacaklılara Karşı Müdürün Sorumluluğu..... 312

Karar-20:..... Müdürün Hukuki Sorumluluğu – Ortağın Dava Açma Hakkı- Tazminatın Şirkete Ait Olması             314

Karar-21:..... İdare Meclisi – Müdürün Hukuki Sorumluluğu.................................................... 316

Karar-22:..... Müdürün Hukuki Sorumluluğu –Dolayısıyla Zarar – Sorumluluğun Fer’iliği - Kamu Borçlarından Sorumluluk – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi.................................................................................................... 317

Karar-23:..... Müdürün Hukuki Sorumluluğu – Kusur Sorumluluğu – İspat Yükü..................... 319

Karar-24:..... Organın Haksız Fiili – Eksik Teselsül – Rücu...................................................... 322

Karar-25:..... Müdürlerin Sorumluluğu – Haksız Fiil................................................................. 325

Karar-26:..... Kanuni Temsilciler - Cezai Sorumluluk – Personelin Eylemi............................... 327

ORTAKLAR............................................................................................................................. 330

Karar-27:..... Pay Devri - Geçerlilik Şartı – Hakimin Re’sen Tetkiki.......................................... 330

Karar-28:..... Çelişkili Davranış Yasağı – Dürüstlük Kuralı – Karşılıklı Edimlerin İfası................. 331

Karar-29:..... Payın Ortaklığa Devri – Noter Tasdikinin Gerekmemesi..................................... 333

Karar-30:..... Pay Devri - Esas Sözleşme Değişikliği Gerektirmemesi...................................... 334

Karar-31:..... Pay Devri - Şirkete Bildirme ve Pay Defterine Kayıt – Esas Sözleşmeyle Atanan Müdürün Azli     335

Karar-32:..... Pay Defterine Kayıt – Kurucu Etki - Devrin Geçersizliği...................................... 337

Karar-33:..... Payın Devredilme Usulü - Pay Devrine Muvafakatin Olmaması  - Devrin Geçersizliği - İç İlişki      339

Karar-34:..... Pay Devrinin Ortaklarca Onaylanması  - Üç Ortaklı Limited Şirket – Karar Yetersayısı - Payını Devreden Ortak            341

Karar-35:..... Pay Devri - Örtülü Muvafakat............................................................................. 343

Karar-36:..... Pay Devri - Muvafakatin Olmaması - Pay Defterine Kaydedilmeme.................... 348

Karar-37:..... Pay Devrine Muvafakatin Olmaması - İç İlişki..................................................... 349

Karar-38:..... Pay Devri – Tescil ve İlanın Geçerlilik Şartı Olmaması........................................ 350

Karar-39:..... Pay Defterine Kaydın Gerçekleştirilmemesi – İç İlişki – Tescil ve İlan - Vergi Dairesine Karşı İleri Sürülememe             352

Karar-40:..... Pay Devri - Pay Defterine Kaydedilmeme – Şirkete Karşı İleri Sürülememe – İç İlişki - Yemin Teklifi              355

Karar-41:..... Pay Devrinin Tescil ve İlan Edilmemesi – Sicilin Olumsuz Etkisi.......................... 357

Karar-42:..... Pay Devri - Tescil ve İlanı Talep – İlgililer - Eski Ortak - Tescile İcbar Davası.... 358

Karar-43:..... Pay Devrinin Tescil ve İlanı – Tescile İcbar Davası........................................... 360

Karar-44:..... Pay Devri – Devir Vaadi - Yazılılık ve Noter Tasdiki - Geçerlilik Şartı – Sebepsiz Zenginleşme      362

Karar-45:..... Pay Devrinin Geçersizliği – Sebepsiz Zenginleşme – Sınırlı Sorumluluk............. 364

Karar-46:..... Pay Devrinin Gerçekleşmemesi – Verilen Paranın İstirdadı................................ 366

Karar-47:..... Pay Devrinin Geçersizliği – Sebepsiz Zenginleşme............................................ 368

Karar-48:..... Pay Devrinin Geçersizliği - Karar Defterindeki Sahtelik...................................... 370

Karar-49:..... Pay Devir özleşmesinin İptali - Pay Devrinden Sonraki Gelişmeler.................... 371

Karar-50:..... Pay Devrinden Kaynaklanan Uyuşmazlık – Zamanaşımı................................... 374

Karar-51:..... Pay Devri - Noter Harcı - Hisse Bedeli Üzerinden Alınması............................... 376

Karar-52:..... Pay Devri- Muvazaa İddiası - Aynı Soyadlı Kişiler............................................. 377

Karar-53:..... Payın Mirasla Geçmesi – Ortakların Muvafakatının Aranmaması – Çıkma ve Çıkarılma   379

Karar-54:..... Payın Mirasla İntikali – Ortakların Muvafakatının Aranmaması - İki Ortaklı Limited Şirket – Çıkma Hakkı – Şirketin Feshini Talep    380

ÇIKMA VE ÇIKARILMA......................................................................................................... 383

Karar-55:..... Çıkma Hakkı – Aile Şirketi – Haklı Sebep – Ayrılma Payının Tespiti - Temerrüt Faizi 383

Karar-56:..... İki Ortaklı Limited Şirket – Çıkma Hakkı  - Çıkarma – Şirketin Feshi..................... 385

Karar-57:..... İki Ortaklı Limited Şirket – Çıkma Hakkı – Islah – Şirketin Feshini Talep............... 388

Karar-58:..... Çıkma Hakkı – Çıkarma Hakkı – Anonim Şirketin Feshi....................................... 389

Karar-59:..... Çıkarma – Haklı Neden – Ortaklar Kuruluna Katılmama...................................... 391

Karar-60:..... Limited Şirket Ortağının Rekabet Yasağına Tabi Olmaması – Çıkarma - Haklı Sebep Teşkil Etmeme              393

Karar-61:..... Ortağın İflası –Şirketin Feshini Talep - Çıkarma - Haklı Sebep............................ 394

Karar-62:..... Şirket Ortağının Alacaklısı – Şirket Alacağının Haczedilememesi.......................... 397

Karar-63:..... Ortağın Payının Haczi – Haczin Kesinleşmesi - Şirketin Feshini Talep................ 398

Karar-64:..... Ortağın Payının Haczi – Haczin Kesinleşmesi – Şirketin Feshini Talep - İnfisahın Önlenmesi – Çıkarma         400

Karar-65:..... Kâr Payı – Çıkarma -  Ayrılma Payının Tespiti – Gerçek Değer.......................... 402

Karar-66:..... Çıkma – Çıkarılma – Ayrılma Payının Tespiti - Davanın Açılma Tarihi................. 405

Karar-67:..... Ayrılma Payının Tespiti – Rayiç Değer - Karar Tarihi - Temerrüt Faizi............... 408

MUHTELİF.............................................................................................................................. 410

Karar-68:..... Şirketin Kuruluş Amacı - İmza Yetkisi – Aktiflerin Tamamen Satılması................... 410

Karar-69:..... Şirket Süresin Sona Ermesi – Sürenin Uzatılması - Şirketin Fesih ve Tasfiyesi... 411

Karar-70:..... Sermaye Payının Ödenmesi – Muacceliyet........................................................ 414

Karar-71:..... TK. m. 539/son Fıkranın Emredici Olmaması – Sermaye Borcunun Ödenmesini Talep   415

Karar-72:..... Ortaklığın Tespiti - Pay Devri - Müdürün Sorumluluğu - Şirketin Feshi............... 417

Karar-73:..... Müdürlük Ücreti.................................................................................................. 419

Karar-74:..... Esas Sözleşme Değişikliği – Tescil ve İlan – Üçüncü Şahıslar - Dava Ehliyeti.... 421

Karar-75:..... Unvan Değişikliği – Vergi Yükümlülüğü.............................................................. 422

Karar-76:..... Unvan Değişikliği - Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu 425

Karar-77:..... Ultra Vires – İşletme Konusu - Katma Değer Vergisi İndirimi - Gerçek Dışı Belgeler 427

Karar-78:..... Kâr Payı – Kâr Payının Muacceliyeti - Kâr Payının Dağıtılmaması....................... 430

LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN MÜDÜRLERİN SORUMLULUĞU............ 433

Karar-79:..... Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Karşılanamayan Kamu Alacağının Tespiti 433

Karar-80:..... Takip Yollarının Tüketilmemesi – Usulsüz Tebliğ................................................. 434

Karar-81:..... Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Usulsüz Tebliğ................................... 437

Karar-82:..... Takip Yollarının Tüketilmemesi – Cebren Tahsil Yolları....................................... 439

Karar-83:..... Takip Yollarının Tüketilmemesi - Aciz Belgesi – Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – İstifa                441

Karar-84:..... Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi - Hacizli Araçların Bulunması................ 443

Karar-85:..... Takip Yollarının Tüketilmemesi - Aciz Fişi Düzenlenmesi Gereği......................... 445

Karar-86:..... Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi – Aciz Fişi Düzenlenmesinin Gerekmemesi - Aciz Halinin Tespitinin Yeterli Olması                447

Karar-87:..... Takip Yollarının Tüketilmesi – Aciz Fişi Düzenlenmesi Gereği............................. 449

Karar-88:..... Takip Yollarının Tüketilmesi – Tahsil Zamanaşımı............................................... 450

Karar-89:..... Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – İflas Hali............................................. 452

Karar-90:..... Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Başka Hacizlerin Bulunması............... 454

Karar-91:..... Takip Yollarının Tüketilmemesi – İlk Artırmada Alıcı Çıkmaması............................ 456

Karar-92:..... Takip Yollarının Tüketilmesi – İki Kez Açık Artırmaya Çıkılması – Ekonomik Değeri Kalmadığı Anlaşılan Mallar               458

Karar-93:..... Kamu Alacağı - Teminat Gösterilen Malların Farklı Değerlemeleri - Çelişkinin Giderilmesi               460

Karar-94:..... Tescil ve İlan – Sicilin Olumsuz Etkisi – Takip Yollarının Tüketilmesi.................... 462

Karar-95:..... Kanuni Temsilcilik Süresinin Sona Ermesi – Kanuni Düzen................................ 464

Karar-96:..... Kanuni Temsilcilik Sıfatının Sona Ermesi - Tescil – İlgililer – Yetkinin Kalmaması.. 467

Karar-97:..... Anonim Şirketin Vergi Borcu - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Tüzel Kişinin Temsilcisi               468

Karar-98:..... Anonim Şirketin Vergi Borçları - İl Özel İdare Müdürlüğü - Temsilci - Mirasçıların Sorumluluğu      470

Karar-99:..... Anonim Şirketin Vergi Borçları - Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - İdare Meclisi - Gerçek Kişi     472

Karar-100:... Vergi ve Vergiye Bağlı Borçlar - Diğer Kamu Borçları - Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Kusura Dayanan Sorumluluk - Kusursuz Sorumluluk - Ödeme Emri - Çelişkili Bilgiler........................................................ 474

Karar-101:... Kanuni Temsilcinin Kusuru – Kamu Alacağının Dönemi – Tescil ve İlan............. 476

Karar-102:... İlgili Dönem – Tahakkuk -  Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi - Malvarlığı Araştırmasının Gereği Gibi Yapılmaması - Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Belirsizliği............................................................................ 478

Karar-103:... Vergi Ödevleri - İlgili Dönem – Tarh Dönemi...................................................... 480

Karar-104:... Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi - İlgili Dönem – Faturanın Kayıtlara Geçirilmemesi – Adres Tespit Tutanağı – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi........................................................................ 482

Karar-105:... Anonim Şirketin Vergi Borcu - İflas - İflas İdaresi - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu 484

Karar-106:... Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi - Ödeme Emrine Karşı İleri Sürülebilecekler – Borcun Bulunmadığı İddiası                485

Karar-107:... Kanunların Zaman Bakımından Uygulanması – Takibin Yasal Dayanağı – Takip Yollarının Tüketilmesi – Üçüncü Şahıs               488

Karar-108:... Gümrük Vergi ve Resimleri - Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Mük. 35. Maddenin Yürürlüğü - Geçmişe Yürütülememe          491

Karar-109:... Vergi Ve Vergiye Bağlı Alacaklar - Özel Hüküm................................................. 492

Karar-110:... Kamu Alacağı - Özel Hüküm – Vergi ve Vergiye Bağlı Alacaklar........................ 494

Karar-111:... Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Tescil ve İlan – Görev Taksimi.................... 496

Karar-112:... Anonim Şirketin Vergi Borçları - İcra Komitesi - Yönetim Kurulu Üyeleri - Kusur - Nedensellik Bağı               499

Karar-113:... Anonim Şirketin Vergi Borçları - Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Yönetim Kurulu Üyeleri - Murahhas Üye              501

Karar-114:... Anonim Şirket - İdare ve Temsil Yetkisi - Murahhas Üye - Vergi Borçlarından Sorumluluk             503

Karar-115:... Anonim Şirketin Vergi Borçları - Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu - Murahhas Aza - Vergi Sorumluluğu            505

Karar-116:... Prim Borcu - Üst Düzey Yönetici ve Yetkililer – Anonim Şirket – İmza Yetkisi...... 507

Karar-117:... Prim Borcu - Özel Hüküm – Üst Düzey Yönetici - İmza Yetkisi............................ 510

Karar-118:... Prim Borcu - Üst Düzey Yönetici - Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyesi - İstifa - Tescil ve İlan - Üçüncü Şahıs             512

Karar-119:... Prim Borcu - Üst Düzey Yönetici - Haklı Sebep Olmaksızın Ödememe - İflasın Ertelenmesi             514

Karar-120:... Prim Alacağı - Özel Hüküm – Üst Düzey Yönetici - Haklı Sebep Olmaksızın Ödememe - Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi- Ortaklıktan Ayrılma Tarihi.................................................................................... 517

Karar-121:... Prim Alacağı - Üst Düzey Yönetici – Haklı Sebep – İstifa..................................... 520

Karar-122:... Üst Düzey Yönetici – İmza Yetkilisi - Özel Hüküm – Gecikme Zammı – İlgili Dönem 521

Karar-123:... Dernek Yönetim Kurulu Yedek Üyesi – Ecrimisil – Ödeme Emri – Takibin Yasal Dayanağı – Aciz Fişi           524

Karar-124:... Anonim Şirketin Vergi Borcu - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi - Nedensellik Bağı - Ödeme Emri - Borcun Bulunmadığı İddiası...................................................................... 528

Karar-125:... Kanuni Temsilcilerin Kusuru – Kasıt ve İhmal – Re’sen Araştırma....................... 530

Karar-126:... Kanuni Temsilcinin Kusuru – Kasıt ve İhmal - Vergi İdaresinin Kusuru – Gecikme Zammı              532

Karar-127:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Mali Güçlükler - Ödeme Gayreti - Vergi İdaresinin Kusuru       537

Karar-128:... Limited Şirketin Vergi Borçları - Müdürün Sorumluluğu - Mali Kriz...................... 543

Karar-129:... Kanuni Temsilcinin Kusuru - Kasıt ve İhmal -Vergi İdaresinin Kusuru................. 545

Karar-130:... Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Kusur - İspat Yükü...................................... 547

Karar-131:... Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Vergi İncelemesi – Matrah Farkı................. 550

Karar-132:... Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Yetkinin Kalmaması – Kusur........................ 552

Karar-133:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Şirketi Temsil Yetkisi - İmza Beyannamesi – Kusur    554

Karar-134:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - İspat Yükü..................................................... 556

Karar-135:... Kooperatifin Vergi Borçları - Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Fiilen Yetkililer – Vade Tarihi       559

Karar-136:... Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Fiilen Ayrılma - İdare Yetkisinin Kalmaması - Tescil ve İlan     561

Karar-137:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Basiretli Tacir - Yansıtmalı Vergiler ............... 564

Karar-138:... Katma Değer Vergisi - Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Tahsil İmkânsızlığının Saptanması        567

Karar-139:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi - İlgili Dönem               573

Karar-140:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Basiretli Tacir Gibi Davranma – Yansıtmalı Vergiler   575

Karar-141:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Basiretli Tacir Gibi Davranma – Yansıtmalı Vergiler   578

Karar-142:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Devralınan Şirket - Devralma Tarihinden Önceki Vergi Ödevleri -Özel Hüküm        580

Karar-143:... Vergi Borçları - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Kanuni Temsilcilik Sıfatının Temsil Yetkisiyle Kazanılması   582

Karar-144:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Vergi Alacağının Kesinleşmesi...................... 583

Karar-145:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Şirketin Ödeme Emirlerine Açtığı Davanın Kesinleşmesi – Teminat            587

Karar-146:... Kanuni Temsilcilerin Takibi – Ödeme Emriyle Takibin Başlaması – İhbarname... 589

Karar-147:... Vergi Ziyaı - Verginin Vadesi – Beyannamenin Geç Verilmesi - Geç Tahakkuk. 591

Karar-148:... Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi - Kurumlar Vergisi - Vade Tarihi - Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi - Mükellefin Şahsında Hata - Düzeltme ve Şikayet................................................................................ 592

Karar-149:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Vergilendirme Hatası -  Düzeltme ve Şikayet – Kanuni Temsilcinin Vergi Sorumlusu Olarak Kabulü......................................................................................................................... 594

Karar-150:... Kamu Alacağı - Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu –  AATUHK. Mük. 35. Maddenin Yürürlüğü       596

Karar-151:... 5766 Sayılı Kanun -  Kanuni Temsilci ve Ortağın Sorumluluğu - İlgili Dönem – Özel Hüküm           598

Karar-152:... Vergi ve Vergiye Bağlı Alacaklar - Özel Hüküm - Müdürlük Sıfatının Sona Ermesi - Tescil ve İlan – Kusur    601

Karar-153:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu – Önceki Dönem.............................................. 604

Karar-154:... Kanuni Temsilciliğin Sona Ermesi – Yeni Yönetim – Uzlaşma – Takip Yollarının Tüketilmemesi       606

Karar-155:... Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Eski ve Yeni Kanuni Temsilci - Uzlaşma - Vergi Ödevlerinin Yerine Getirilmemesi  608

Karar-156:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - 4811 Sayılı Yasa - Tahsil İmkânsızlığı............ 610

Karar-157:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - 4811 Sayılı Kanun......................................... 612

Karar-158:... Takip Sırası – Önce Kanuni Temsilciler Sonra Ortakların Takibi - Vergilendirme Hatası - Özel Hüküm           613

Karar-159:... Takip Sırası – Önce Kanuni Temsilciler Sonra Ortakların Takibi......................... 616

Karar-160:... Kamu Borçları - Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Ortakların Sorumluluğu - Takip Sırası – Öncelik Sırasının Olmaması              618

Karar-161:... Limited Şirketin Vergi Borçları - Takip Sırası - Önce Kanuni Temsilciler Sonra Ortakların Takibi     620

Karar-162:... Zamanaşımı – Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi............................................ 623

Karar-163:... Teminat – Ödeme Emri Aşaması......................................................................... 625

Karar-164:... Ödemeye Çağrı Yazısı – İdari Dava - Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem........ 627

Karar-165:... Teminat İsteme Yazısı - İdari Dava – Kesin ve Yürütülmesi Zorunlu İşlem.......... 628

Karar-166:... Kanuni Temsilci - İhtiyati Haciz - Nedenlerin Ortadan Kalkması.......................... 629

Karar-167:... Kanuni Temsilci – Teminat – İhtiyati Haciz.......................................................... 631

Karar-168:... Kamu Alacağı - Kanuni Temsilci – Teminat – İhtiyati Haciz.................................. 633

Karar-169:... Kamu Borçluları - Kanuni Temsilci - Teminat - İhtiyati Haciz................................ 636

Karar-170:... İhtiyati Tahakkuk – İhtiyati Haciz - Kanuni Temsilci............................................. 638

Karar-171:... Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu – Haciz İşlemleri - Dava Ehliyeti.................... 640

Karar-172:... Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Belirsizliği – Takip Sırası.................................. 642

Karar-173:... Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Gösterilmemesi................................................ 644

Karar-174:... Vergi Borçları - Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Müşterek Dava Açamama.. 646

Karar-175:... Anonim Şirketin Vergi Borçları - Ödeme Emriyle Şirketin Takibi - Kanuni Temsilci - Dava Açma Hakkı           648

Karar-176:... Kooperatifin Vergi Borçları - Kanuni Temsilcilerin Sorumluluğu - Tasfiye - Tasfiye Öncesi Dönem 651

Karar-177:... Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi - Vergi ve Ceza İhbarnamesi - İptal Davası............ 653

Karar-178:... Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Kanuni Temsilcinin Vefatı - Mirasın Reddi...... 655

LİMİTED ŞİRKETİN KAMU BORÇLARINDAN ORTAKLARIN SORUMLULUĞU İLE İLGİLİ EMSAL KARARLAR   657

Karar-179:... Prim Alacağı - Ortağın Sorumluluğu - 5766 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü (Geçici 1. Madde) – Eldeki Davaya Uygulanma Gereği   657

Karar-180:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri - 5766 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü (Geçici 1. Madde)         662

Karar-181:... Prim Borcu – Pay Devri – Ortağın ve Üst Düzey Yöneticinin Sorumluluğu - 5766 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü               663

Karar-182:... Ortağın Sorumluluğu – 4769 Sayılı Kanunun Yürürlüğü - İlgili Dönem................ 665

Karar-183:... Limited Şirketin Kamu Borçlarından Sorumluluk - Tahsil Sorumluluğu – Vergi Yükümlülüğü – Vergi Sorumluluğu          668

Karar-184:... Ortağın Sorumluluğu - Sınırlı Sorumluluk –Kamu Borcundan Sorumluluk............ 670

Karar-185:... Ortağın Sorumluluğu - Sınırlı Sorumluluk – Şirket Adına Ortağın Yaptığı Ödeme.. 672

Karar-186:... Ortağın Sorumluluğu - Sınırlı Sorumluluk – Ortaklar İle Alacaklılar Arasında İlişki – Kamu Borcu – Rücu        674

Karar-187:... Limited Şirketin Vergi Borcu - Şirket Adına Yapılan Ödeme - Ortağın Talep Hakkı 677

Karar-188:... Ortağın Sorumluluğu - Sınırlı Sorumluluk – Vergi ve Prim Borcu – Rücu ........... 679

Karar-189:... Vergi Borçlarından Sorumluluk – Ortağın Sorumluluğu – Kanuni Temsilcinin Sorumluluğu - Tarh Dönemi     681

Karar-190:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu -  Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi Gereği 683

Karar-191:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu - Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Aciz Vesikası - Değerleme - Karşılıksız Kalan Kısmın Tespiti................................................................................................................ 685

Karar-192:... Tebliğin Geçerliliği - Adreste Bulunmama - Maddeten İmkânsızlık – Ek Tahakkuk 687

Karar-193:... Ortağın Sorumluluğu - Vergi Borçlarından Sorumluluk - Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi – Karşılıksız Kalan Kısmın Tespiti.......................................................................................................................... 689

Karar-194:... Vergi Alacağı - Ortağın Sorumluluğu - Takip İmkânsızlığının Gerçekleşmesi – Aciz Hali – Vergi Alacağı – Haciz İşlemi   691

Karar-195:... Vergi Borcu - Ortağın Sorumluluğu - İlgili Dönem - Pay Devri - Tescil ve İlan - Sorumluluğun Devredilemeyeceği       693

Karar-196:... Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu - Pay Devri................................................ 696

Karar-197:... Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri – Esas Sözleşme Değişikliği – Muvazaa İddiası  698

Karar-198:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu - Pay Devri – Sorumluluğun Paya Bağlı Olması..... 700

Karar-199:... Kamu Borcu – Ortağın Sorumluluğu - Pay Devri - Sorumluluğun Paya Bağlı Olması..... 701

Karar-200:... Vergi Borcu - Vergi Sorumluluğu - Ortağın Sorumluluğunun Devredilememesi –  Özel Sözleşmeler              703

Karar-201:... Vergi Borcu - Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri - Vergi Sorumluluğunun Devredilememesi - Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmemesi - Adres ve Malvarlığı Araştırmasının Gereği Gibi Yapılmaması............................ 705

Karar-202:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu – Vergi Sorumluluğu – Özel Hukuk Sözleşmesi – Tescil ve İlan – Üçüncü Şahıs   707

Karar-203:... Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu - Pay Devri – Vergi Sorumluluğunun Devredilememesi         711

Karar-204:... Vergi Borcu - Ortağın Sorumluluğu - Vergi Sorumluluğunun Devredilememesi - Takip Sırası - Önce Kanuni Temsilcilerin Sonra Ortakların Takibi................................................................................................. 714

Karar-205:... Vergi Borcu – Ortağın Sorumluluğu - Pay Devri – Vergi Sorumluluğunun Devredilememesi – Vergilendirme Dönemi - Takip Sırası.......................................................................................................................... 716

Karar-206:... Vergi Borcu - Vergi Sorumluluğunun Devri – İç İlişki – Sorumluluğun Feri’iliği... 719

Karar-207:... Pay Devri - Devir Öncesi Döneme İlişkin Sorumluluğa Dair Sözleşme – İç İlişki – İdari Para Cezası – Rücu 721

Karar-208:... Pay Devri - Vergi Borcu - Protokol - İç İlişki....................................................... 723

Karar-209:... Pay Devri – Tescil ve İlan – Üçüncü Şahıs – Vergi Dairesinin Haberdar Olması 724

Karar-210:... Prim Borcu - Ortağın Sorumluluğu – Müdürün Sorumluluğu – 5766 Sayılı Kanun’un Yürürlüğü (Geçici 1. Madde)      725

Karar-211:... Prim Borcu – Ortağın Sorumluluğu - Sicilin Olumsuz Etkisi - Üst Düzey Yönetici - Şirket Müdürü    729

Karar-212:... Limited Şirketin Prim Borcu - Ortağın Sorumluluğu - Kâr Payının Haczi.............. 731

Karar-213:... Kamu Borcu - Ortakların Sorumluluğu – Sermaye Miktarı ve Oranı – Sorumluluğun Devredilemeyeceği       733

Karar-214:... Ortağın Sorumluluğu - Sorumluluk Ölçütü - Miktarın Oran Olma Gerekçesi – Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması                736

Karar-215:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu –Sermaye Miktarı İle Sorumluluk................ 739

Karar-216:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu – Sermaye Miktarı ve Oranı – Geriye Yürümenin Mümkün Olmaması    740

Karar-217:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu - Tahakkuk – İlgili Dönem – Takip Sırası..... 742

Karar-218:... Prim Borcu - Ortakların Sorumluluğu – Tahsil İmkânsızlığı.................................. 746

Karar-219:... Kamu Alacağı - Ortağın Sorumluluğu – Pay Devri.............................................. 747

Karar-220:... Vergi Borcu - Ortağın Sorumluluğu - Tahsil İmkânsızlığının Tespit Anındaki Ortak 749

Karar-221:... Kamu Borcundan Sorumluluk - Ödeme Emri – Yasal Dayanağın Belirsizliği – Sorumluluk Hükümlerinin Aynı Anda Uygulanamaması.......................................................................................................................... 751

Karar-222:... Ortağın Sorumluluğu - Ödeme Emri – Çelişkili İfadeler – Takibin Yasal Dayanağı 753

Karar-223:... Vergi Borcu - Ortağın Sorumluluğu - Ortağın Takibi –Ödeme Emri Düzenlenmesi 755

Karar-224:... Vergi Borcu - Payını Devreden Ortak - Usulsüz Tebliğ...................................... 756

Karar-225:... Kamu Borcu - Ortağın Sorumluluğu – Ayrıldığı Dönem – Diğer Ortaklara Rücu.. 758

Karar-226:... Prim Borcu – Ortağın Sorumluluğu - Şirkete Rücu – Diğer Ortağa Rücu............ 760

Karar-227:... Kamu Borcu - İhtiyati Haciz – Ortaklara Uygulanması......................................... 762

Karar-228:... Eski Ortağa Tebligat - Dava Ehliyeti................................................................... 764

Karar-229:... Vergilendirme İşlemi - İptal Davası - Limited Şirket Ortağı - Mefaat İhlali.............. 766

Karar-230:... Vergi Borçları - Limited Şirket Ortağı - Manevi Tazminat Alacağı – Haczedilemezlik 768

KAMU ALACAĞI İLE İLGİLİ MUHTELİF KARARLAR......................................................... 769

Karar-231:... Teminat - İhtiyati Tahakkuk - İhtiyati Haciz - Kanuni Temsilciler - Vergi Yükümlüsü - Vergi Sorumlusu           769

Karar-232:... Kamu Alacağı – Prim Alacağı – Kamu Düzeni..................................................... 772

Karar-233:... Gecikme Zammı – Prim Borcu – Zamanaşımı - İdari Para Cezası....................... 774

Karar-234:... Gecikme Zammı ve Amacı - Ceza Niteliği Taşımaması........................................ 777

Karar-235:... Pişmanlık Zammının Ödenmemesi....................................................................... 779

Karar-236:... Ödeme Emri - Yasal Dayanağın Belirsizliği......................................................... 781

Karar-237:... Kamu Alacağı - Kur Farkları – Limited Şirket Ortakları - Anonim Şirket Ortakları . 783

Karar-238:... Vergi Sorumluluğu - Özel Hukuk Sözleşmeleri................................................... 786

Karar-239:... Vergi Borcu - Yurt Dışına Çıkış Yasağı – Kamu Borçluları................................... 787

Karar-240:... Kamu Borcu - Kefalet - Kefaletin Geçerliliği......................................................... 792

Karar-241:... Kefalet Sözleşmesi - Kefalet Limiti - Geçersizlik - Hakimin Re’en Tespiti............... 793

Karar-242:... Kefalet Sözleşmesi - Kefalet Limiti – Geçersizlik................................................... 794

Karar-243:... Hukuk Devleti - Hak Arama Hürriyeti - Haciz İşlemi - Öğrenme Tarihi................ 795

Karar-244:... Kamu Alacağı - Sıra Cetveline İtiraz – İlk Hacze İştirak – Tahsil İmkânsızlığı....... 798

Karar-245:... İptal Davası - Kesin ve Yürütülebilir İşlem - Ödemeye Davet.............................. 802

Karar-246:... Tahsil İmkânsızlığının Gerçekleşmesi – Aciz Fişi.................................................. 803

Karar-247:... Ödeme Emri – Takip Dayanağının Belirsizliği..................................................... 805

Karar-248:... Prim Borcu - Üst Düzey Yönetici - Genel Müdür - Haklı Sebeplere Dayanan Ödememe - İflasın Ertelenmesi                807

Karar-249:... Prim Borçları - Özel Hüküm - Ödeme Emrine İtiraz Süresi - Hak Düşürücü Süre 808

Karar-250:... Prim Borçları - Limited Şirket Müdürü - Haklı Sebep Olmaksızın Ödememe......... 811

BİBLİYOGRAFYA.................................................................................................................. 813