İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ....................................................................................................................................... 5

KISALTMALAR.......................................................................................................................... 7

TABLO LİSTESİ......................................................................................................................... 9

GİRİŞ........................................................................................................................................ 21

 

1. VERGİ İLİŞKİSİNDE VE İNCELEME SÜRECİNDE USUL VE STANDARTLAR           29

1.1. İDARİ USUL................................................................................................................ 30

1.2. CEZA HUKUKU KAPSAMINDA USUL İLİŞKİSİ.......................................................... 34

1.3. VERGİ TEKNİĞİNE BAĞLI USUL............................................................................... 36

1.4. VERGİ İNCELEMESİNDE USUL VE STANDARTLAR............................................... 42

1.4.1. İdarenin Birliği ve Hukuka Bağlılığı ile Etkinliği Açısından Usul ve Standartlar                44

1.4.2. Mükellef Hukukunun Korunması Yönünden Usul....................................... 44

2. VERGİ İNCELEMESİ......................................................................... 47

2.1. VERGİ DENETİMİ....................................................................................................... 47

2.2. VERGİ İNCELEMESİNİN TANIMI............................................................................... 49

2.3. VERGİ İNCELEMESİNİN AMACI................................................................................ 51

2.4. VERGİ İNCELEMESİNİN HUKUKİ MAHİYETİ............................................................ 57

2.5. VERGİ İNCELEMESİNİN VERGİ SİSTEMİNDEKİ YERİ............................................. 61

2.5.1. Vergi İlişkisi İçindeki Yeri................................................................................ 61

2.5.2. Teşkilat Yapısı İçindeki Yeri............................................................................ 63

2.5.2.1. İnceleme Yetkisinin Özelliği ve Vergi İnceleme Elemanının Konumu 63

2.5.2.2. İncelemeye Yetkili Olanlar....................................................................... 64

2.5.2.3. İnceleme ve Denetim Birimlerinin Mevcut Durumu.............................. 67

2.5.3. Vergi Gelirleri İçinde Vergi İncelemesinin Katkısı........................................ 68

2.5.3.1. Vergi İncelemesi Sonuçları..................................................................... 68

2.5.3.2. Vergi İncelemesi Sonucunda Tarh Edilen Vergilerin Vergi Gelirlerine Oranı             68

2.5.4. Vergi İncelemesinin Olumsuz Yönleri............................................................ 70

2.5.4.1. Geçmişe Doğru Bir Faaliyettir................................................................ 70

2.5.4.2. Beyana Dayalı Sistemden Farklı Olarak Yapılan İşlemler Kesinlik Arz Etmemektedir                71

3. VERGİ İNCELEME SÜRECİ............................................................... 73

3.1. İNCELEME SÜRECİNİN PLANLANMASI................................................................... 74

3.1.1. Vergi İnceleme ve Denetim Koordinasyon Kurulu....................................... 74

3.1.1.1. Koordinasyon Kurulunun Oluşumu...................................................... 80

3.1.1.2. Koordinasyon Kurulunun Görev ve Yetkileri....................................... 80

3.1.1.3. Koordinasyon Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları.... 81

3.1.1.3.1. Toplanma ve Çalışma Esasları...................................................... 81

3.1.1.3.2. Sekreterya ve Görevleri................................................................. 82

3.1.2. Vergi İnceleme ve Denetim Planının Hazırlanması....................................... 82

3.1.3. Yıllık Vergi İnceleme ve Denetim Planının Uygulanması ve Sonuçlarının İzlenmesi         85

3.1.3.1. Yıllık Planın Uygulanması....................................................................... 85

3.1.3.2. Yıllık Plan Sonuçlarının İzlenmesi.......................................................... 85

3.1.3.3. Denetim Sonuçlarının Kamuoyuna Açıklanması.................................. 86

3.1.4. İnceleme Görevlendirme Süreci..................................................................... 86

3.2. NORMAL İNCELEME SÜRECİ................................................................................... 87

3.2.1. Hazırlık Süreci Ve İnceleme Dosyasının Oluşturulması............................... 89

3.2.1.1. Hazırlık Süreci........................................................................................... 89

3.2.1.2. İnceleme Dosyası Oluşturulması............................................................ 90

3.2.2. İşe ve İncelemeye Başlama............................................................................. 90

3.2.2.1. İşe Başlama............................................................................................... 91

3.2.2.2. İncelemeye Başlama................................................................................ 91

3.2.3.1. Mükellefle İlk Görüşme ve İncelemeye Başlama Tutanağı Alınması.. 94

3.2.3.2. İncelemenin Yapılacağı Yer..................................................................... 95

3.2.3.3. İbraz Yazısı ve Defter ve Belgelerin Alınması...................................... 100

3.2.4. İncelemenin Yürütülmesi ve Tamamlanması............................................... 104

3.2.4.1. İncelemenin Aşamaları.......................................................................... 105

3.2.4.1.1. Araştırma ve İnceleme................................................................. 105

3.2.4.1.2. Tespitlerin Yapılması ve Tutanak Alınması.................................. 108

3.2.4.1.3. Değerlendirme Aşaması: Vergi İnceleme Raporlarının Düzenlenmesi     109

3.2.4.1.3.1. Vergi İnceleme Raporu.................................................... 112

3.2.4.1.3.2. Vergi Tekniği İnceleme Raporu...................................... 113

3.2.4.1.3.3. Vergi Suçu ve Suç Duyurusu Raporları........................ 113

3.2.4.1.3.4. Vergi İnceleme Raporlarının Düzenlenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar          114

3.2.4.1.3.5. Vergi İnceleme Raporlarının İlgili Komisyona Gönderilmesi  114

3.2.4.2. İncelemede Bağlayıcı Kaynaklar ve Yorum......................................... 114

3.2.4.3. Vergi İncelemesinde Süre..................................................................... 121

3.2.4.3.1. Zaman ve Süre Kavramları.......................................................... 121

3.2.4.3.2. Vergi İlişkisinde Süre.................................................................... 122

3.2.4.3.3. Vergi İncelemesinde Zaman ve Süre Sınırları............................. 127

3.2.4.3.3.1. İnceleme Zamanı.............................................................. 127

3.2.4.3.3.2. İnceleme Süresi................................................................ 129

3.2.4.3.3.3. İnceleme Süresinin Etkileri............................................. 138

3.2.4.4. Defter ve Belgelerin İade Edilmesi....................................................... 142

3.2.4.4.1. Defter ve Belgelerin Alıkonulması................................................ 143

3.2.4.4.1.1. Tutanağı İmzadan İmtina................................................. 144

3.2.4.4.1.2. Defter ve Belgelerin Suç Unsuru/Delili Teşkil Etmesi.. 145

3.2.4.4.1.3. Elkonulan Defter Ve Belgelerin Muhafazası................. 145

3.3. ARAMALI İNCELEME SÜRECİ................................................................................. 148

3.3.1. Arama Uygulaması.......................................................................................... 148

3.3.1.1. Arama Kavramı....................................................................................... 148

3.3.1.2. Aramanın Hukuki Niteliği...................................................................... 150

3.3.1.3. Aramanın Hukuki Dayanakları.............................................................. 153

3.3.1.4. Arama Çeşitleri....................................................................................... 156

3.3.1.4.1. Amacına Göre Arama Çeşitleri.................................................... 156

3.3.1.4.1.1. Yakalama Araması............................................................ 157

3.3.1.4.1.2. Delil/Araştırma ve Elkoyma Araması.............................. 157

3.3.1.4.2. Aramaya Tabi Kişiye Göre Arama Çeşitleri.................................. 157

3.3.1.4.2.1. Şüpheli veya Sanık Nezdinde Arama............................. 157

3.3.1.4.2.2 Diğer Kişiler Nezdinde Arama.......................................... 158

3.3.1.4.2.3. Avukatın Üst Araması ile Avukata Ait Büroda ve Konutta Arama         158

3.3.1.4.3. Aramanın Konusuna Göre Arama Çeşitleri.................................. 159

3.3.1.4.3.1. Üst Araması...................................................................... 159

3.3.1.4.3.2. Eşyada Arama................................................................... 159

3.3.1.4.3.3. Konutta Arama................................................................. 159

3.3.1.4.3.4. İşyerinde Arama............................................................... 160

3.3.2. Vergi Hukukunda Arama................................................................................ 160

3.3.2.1. Tarihsel Gelişim...................................................................................... 160

3.3.2.2. Vergi Hukukunda Aramanın Niteliği.................................................... 164

3.3.2.3. Vergi Hukukunda Aramaya İlişkin Usul Hükümlerinin CMK İle İlişkisi 171

3.3.2.4. Vergi Hukukunda Arama Kararı Talebi İçin Gerekli Ön Koşulları..... 173

3.3.2.4.1. Mükellef Hakkında Vergi Kaçırıldığına Dair Emareler Bulunması ve Diğer Kişilerin Kaçakçılıkla İlgisi Görülmesi    173

3.3.2.4.2. İhbar............................................................................................ 176

3.3.2.4.3. İncelemeye Bağlı olarak Arama Kararı Alınması.......................... 181

3.3.2.4.4. Aramanın Gerekli, Elverişli ve Orantılı Olması............................. 182

3.3.2.5. Arama Kararının Alınması..................................................................... 182

3.3.2.5.1. Yetkili Merci.................................................................................. 182

3.3.2.5.2. Arama Talebine İlişkin Kararlar.................................................... 184

3.3.2.5.2.1. Kabul Kararı...................................................................... 184

3.3.3.5.2.1. Ret Kararı.......................................................................... 186

3.3.2.6. Arama Kararının Uygulanma Süreci..................................................... 186

3.3.2.6.1. Kişi Açısından Arama................................................................... 187

3.3.2.6.2. Arama Yapılacak Yerler............................................................... 187

3.3.2.6.3. Üst ve Eşya Açısından Arama...................................................... 189

3.3.2.6.4. Belge Veya Kâğıtları İnceleme Yetkisi.......................................... 190

3.3.2.6.5. Bilgisayarlarda, Bilgisayar Programlarında ve Kütüklerinde Arama, Kopyalama ve Elkoyma   193

3.3.2.6.6. Arama Zamanı............................................................................. 199

3.3.2.6.7. Aramada Bulunması Gereken Kişiler........................................... 201

3.3.2.6.8. Aramada Elkoyma Hükümleri....................................................... 202

3.3.2.6.8.1. Müfredatlı Tutanak.......................................................... 202

3.3.2.6.8.2. Defter ve Belgelerin Nakli ve Korunması...................... 202

3.3.2.6.9. Aramanın Tamamlanması........................................................... 204

3.3.2.6.10. Arama Esnasında Tesadüfen Elde Edilen Deliller...................... 206

3.3.2.6.11. Aramada Elkonulan Eşyanın Muhafazası................................... 207

3.3.2.7. İnceleme Tutanağının İmzalanması...................................................... 207

3.4. RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ..................................................................... 210

3.4.1. Rapor Okuma Komisyonlarından Rapor Değerlendirme Komisyonlarına 210

3.4.2. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Gerekliliği..................................... 211

3.4.2.1. Hukuk Güvenliği ve İdarenin Hukuka Bağlılığı.................................. 211

3.4.2.2. Vergilendirme Sürecinde Belirlilik Yaratılması................................... 214

3.4.2.3. Denetimin Denetimi............................................................................... 215

3.4.2.4. Denetime Standart Getirilmesi.............................................................. 216

3.4.3. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Kuruluş ve İşleyişi................. 216

3.4.3.1. Yasal Dayanak........................................................................................ 216

3.4.3.2. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşekkülleri......................... 218

3.4.3.2.1. Merkez İnceleme Elemanlarınca Düzenlenecek Vergi İnceleme Raporları İçin Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşkili.................................................................................................... 218

3.4.3.2.2. Mahalli İnceleme Elemanlarınca Düzenlenecek Vergi İnceleme Raporları İçin Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Teşkili.................................................................................................... 219

3.4.3.2.2.1. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde................... 219

3.4.3.2.2.2. Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan Yerlerde............ 219

3.4.3.2.3. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonu.................................. 220

3.4.3.2.4. Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonu... 220

3.4.4. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri...................................... 221

3.4.4.1. Vergi İnceleme Raporlarına Yönelik Görevleri.................................... 221

3.4.4.2. Vergi Suçu Raporlarına Yönelik Görevleri.......................................... 222

3.4.4.3. Özelgelerin Değerlendirilmesi............................................................... 223

3.4.4.4. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görev Dağılımı.................... 223

3.4.4.4.1. Rapor Değerlendirme Komisyonları............................................. 223

3.4.4.4.2. Vergi Dairesi Başkanlığı Üst Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Görevleri       226

3.4.4.4.3. Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun Görevleri............. 226

3.4.5. Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Çalışma Usul ve Esasları............ 227

3.4.5.1. Toplantı ve Karar Yeter Sayısı.............................................................. 227

3.4.5.2. Değerlendirme ve Mütalaa Süresi........................................................ 227

3.4.5.3. Mükellef ve Vergi İnceleme Elemanının Dinlenmesi.......................... 228

3.4.6. Raporların Değerlendirilme Sonuçları......................................................... 228

3.4.6.1. Olumlu Değerlendirme........................................................................... 228

3.4.6.2. Olumsuz Değerlendirme........................................................................ 229

3.5. RAPORLARIN İŞLEME KONULMAK ÜZERE TEVDİİ.............................................. 230

3.6. İNCELEME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI........................................................... 231

4. KAMU ALACAKLARININ YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6111 SAYILI KANUN’UN VERGİ İNCELEME SÜRECİNE ETKİLERİ.................................................... 232

4.1. 6111 SAYILI KANUN’UN VERGİSEL YÖNDEN KAPSAMI....................................... 234

4.1.1. Maliye Bakanlığı’na Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Amme Alacakları Yönünden Kapsam   234

4.1.1.1. Vergi Usul Kanunu Açısından Kapsam.............................................. 234

4.1.1.1.1. Alacağın Türü.............................................................................. 234

4.1.1.1.2. Alacağın Dönemleri...................................................................... 235

4.1.1.1.2.1. Beyana Dayanan Vergilerde .......................................... 235

4.1.1.1.2.1.1. Vergilendirme Dönemi 15 Gün Olan Mükellefiyetler.. 235

4.1.1.1.2.1.2. Vergilendirme Dönemi Aylık Olarak Belirlenen Mükellefiyetler               235

4.1.1.1.2.1.3. Vergilendirme Dönemi 3 Aylık Olarak Belirlenen Mükellefiyetler            235

4.1.1.1.2.1.4. Yıllık Beyanname İle Beyan Edilen Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefiyetleri        236

4.1.1.1.2.1.5. Veraset ve İntikal Vergisi Mükellefiyetleri .................. 236

4.1.1.1.2.1.6. Harç Mükellefiyetleri.................................................. 236

4.1.1.1.2.1.7. Ücretlilerde Vergi İndirimi ve Asgari Geçim İndirimi .. 237

4.1.1.1.1.2.2. İdarece Yapılan Tarhiyatlarda................................... 237

4.1.1.1.1.2.3. Vergi Aslına Bağlı Olmayan Vergi Cezaları .............. 238

4.1.1.2. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Kapsamında Takip Edilen Alacaklar Açısından Kapsam     238

4.1.1.3. İdari Para Cezaları Açısından Kapsam................................................. 239

4.1.1.4. Stok Beyanları ....................................................................................... 240

4.1.2. Tanımlar........................................................................................................... 240

4.2. İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER........................... 240

4.2.1. 6111 Sayılı Kanun’un İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemlere Etkisi            241

4.2.2. İştirak Nedeniyle Kesilecek Vergi Ziyaı Cezalarına Etkisi.......................... 242

4.2.3. Pişmanlık Talebiyle Ve Kendiliğinden Verilen Beyannamelere Etkisi...... 242

4.2.4. 6111 Sayılı Kanun’un Yayımlandığı Tarihten Önce Tamamlandığı Halde Henüz İşleme Konulmamış Olan Takdir Komisyonu Kararlarına Ve Vergi İnceleme Raporlarına Etkisi...................................... 242

4.2.5. Uzlaşmaya Konu Edilmiş İşlemlere Etkisi.................................................... 243

4.2.6. Alacak Tutarının Yeni Hükümlere Göre Hesaplanması............................... 243

4.2.7. 6111 Sayılı Kanun’un 4. Maddesinden Yararlanma Koşulları................... 246

4.2.7.1. Öngörülen Süre İçinde Yazılı Başvuru................................................ 246

4.2.7.2. Ödeme Süresi ve Şekli........................................................................... 247

4.2.7.3. Dava Açmama yada Açılan Davalardan Feragat................................. 247

4.2.7.4. Diğer İdari Çözüm Alternatiflerinin Kullanılamaması......................... 247

4.2.8. Pişmanlıkla yada Kendiliğinden Yapılan Beyanlar..................................... 247

4.2.8.1. Pişmanlıkla Beyan.................................................................................. 248

4.2.8.1.1. Başvuru Süresi ve Şekli ............................................................... 248

4.2.8.1.2. Alacak Tutarının Tespiti .............................................................. 249

4.2.8.1.3. Ödeme Süresi ve Şekli ................................................................ 249

4.2.8.1.4. Diğer Hususlar ............................................................................ 250

4.2.8.2. Kendiliğinden Yapılan Beyanlar ......................................................... 250

4.2.8.2.1. Başvuru Süresi ve Şekli ............................................................... 251

4.2.8.2.2. Alacak Tutarının Tespiti .............................................................. 251

4.2.8.2.3. Ödeme Süresi ve Şekli ................................................................ 251

4.2.8.2.4. Diğer Hususlar ............................................................................ 252

4.3. MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI................................................................................. 252

4.3.1. Matrah ve Vergi Artırımında Bulunabilecek Mükellefler ............................ 254

4.3.2. Matrah ve Vergi Artırımından Yararlanabilmek İçin Yapılacak Başvurunun Süresi ve Şekli            257

4.3.2.1. Başvurunun Süresi ............................................................................... 257

4.3.2.2. Başvurunun Şekli ................................................................................. 257

4.3.3. Gelir ve Kurumlar Vergisinde Artırım ........................................................... 259

4.3.3.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı ............... 259

4.3.3.1.1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı 259

4.3.3.1.1.1. Özellik Arzeden Durumlar ............................................... 260

4.3.3.1.1.2. Konuya İlişkin Örnekler .................................................. 261

4.3.3.1.2. Mükellefiyet Kayıtları Olup da Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinde Zarar Beyan Etmiş veya Hiç Beyanname Vermemiş Olan Mükellefler İle Faaliyette Bulunduğu veya Gelir Elde Ettiği Halde Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Olanların Matrah Artırımı .................................................................................................... 264

4.3.3.1.2.1. Özellik Arzeden Durumlar ............................................... 265

4.3.3.1.2.2.  Konuya İlişkin Örnekler ................................................. 265

4.3.3.2. Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesine İlişkin Matrah Artırımı ....... 266

4.3.3.2.1. Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı  266

4.3.3.2.2. Mükellefiyet Kayıtları Olup da Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Zarar Beyan Etmiş veya Hiç Beyanname Vermemiş Olan Mükellefler ile Faaliyette Bulunduğu veya Gelir Elde Ettiği Halde Mükellefiyet Tesis Ettirmemiş Olan Kurumların Matrah Artırımı ....................................................................................... 267

4.3.3.3. Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerince Matrah Artırımı ve Matrah Beyanında Uygulanacak Vergi Oranları     268

4.3.3.4. GVK’nın Geçici 61. Maddesi ve Geçici 67. Maddesinin Sekizinci Fıkrası ile KVK’nın 15. Maddesinin Üçüncü Fıkrasına Göre Vergi Tevkifatına Tabi Kazanç ve İratları Bulunan Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Artırımı ve Matrah Beyanı................................................................................................................. 269

4.3.3.4.1. Yatırım İndirimi İstisnası Tevkifatında Vergi Artırımı ve Matrah Beyanı    269

4.3.3.4.1.1. Yatırım İndirimi İstisnasına Tabi Kazançları Bulunan ve Bu Kazançlarını Muhtasar Beyanname İle Beyan Etmiş Olan Kurumlar Vergisi Mükellefleri .............................. 270

4.3.3.4.1.2. Verdikleri Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde Yatırım İndirimi İstisnası Uygulaması Nedeniyle Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılan Kazanç Bulunan ve Bu Kazançlarını Muhtasar Beyanname İle Beyan Etmemiş Olan Mükellefler .............................................. 271

4.3.3.4.2. Yatırım Fon ve Ortaklıklarında Kurum Bünyesinde Yapılan Vergi Tevkifatında Vergi Artırımı ve Matrah Beyanı   271

4.3.3.4.2.1. GVK’nın Geçici 67. Maddesinin Sekizinci Fıkrası İle 5520 Sayılı Kanunun 15. Maddesinin Üçüncü Fıkrasına Göre Vergi Tevkifatına Tabi Kazanç ve İratları Bulunan ve Bu Gelirlerini Muhtasar Beyanname İle Beyan Etmiş Olan Kurumlar Vergisi Mükellefleri..................... 273

4.3.3.4.2.2. Verdikleri Kurumlar Vergisi Beyannamelerinde İstisna Uygulaması Nedeniyle Kurum Kazancından İndirim Konusu Yapılan Kazanç ve İratları Bulunan ve Bu Gelirlerini Muhtasar Beyanname İle Beyan Etmemiş Olan Mükellefler........................................................................ 273

4.3.3.4.3. Dağıtılan Kar Paylarından Yapılan Vergi Tevkifatının Durumu.... 274

4.3.3.4.4. Konuya İlişkin Örnekler................................................................ 274

4.3.3.5. Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanına İlişkin Diğer Hususlar 275

4.3.3.5.1. Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılmaması ................................. 275

4.3.3.5.2. Daha Önce Tevkif Yoluyla Ödenmiş Vergilerin Durumu ............. 275

4.3.3.5.3. Geçmiş Yıl Zararları .................................................................... 275

4.3.3.5.4. Gelecek Yıllarda Matrahtan İndirim Konusu Yapılacak İstisna ve İndirim Tutarları İle Geçmiş Yıl Zararlarının Artırılan Matrahlardan İndirilememesi ...................................................... 276

4.3.3.5.5. Tevkif Yoluyla Ödenmiş Bulunan Vergilerin İadesinin Talep edilmesi 277

4.3.3.5.6. Kıst Dönemde Faaliyette Bulunan Mükelleflerde Asgari Matrah Beyanı   277

4.3.3.5.7. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşi Yapan Mükelleflerin Durumu .. 278

4.3.3.5.8. Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin Durumu ..................... 278

4.3.4. Katma Değer Vergisinde Artırım .................................................................. 279

4.3.4.1. Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV Beyannamelerinin Tamamını Vermiş Olan Mükellefler       279

4.3.4.1.1. Artırıma Esas Tutar ve Uygulanacak Artırım Oranları ................ 279

4.3.4.1.2. Kısmi Tevkifat Uygulaması Kapsamında İşlemi Bulunanlarda Bu İşlemlerine İlişkin Olarak, Yıllık Hesaplanan KDV Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Tutar ............................................. 281

4.3.4.1.3. Sorumlu Sıfatıyla Beyan Edilen KDV ........................................... 281

4.3.4.1.4. Artırımın Takvim Yılı Bazında Yapılması Koşulu ......................... 282

4.3.4.1.5. Beyannamelerin Tamamı Verilmekle Birlikte, Vergiye Tabi İşlemlerin Bulunmaması Halinde Artırım Tutarı           282

4.3.4.1.6. Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflerin Durumu ..................... 282

4.3.4.1.7. Kullanılacak Bildirim ..................................................................... 282

4.3.4.2. Artırıma İlişkin Yılda Verilmesi Gereken 1 No.lu KDV Beyannamelerini Vermemiş Olan Mükellefler      283

4.3.4.2.1. En Az Üç Döneme Ait KDV Beyannamesi Vermiş Olanlar .......... 283

4.3.4.2.2. Hiç Beyanname Vermemiş veya En Fazla İki Dönemde Beyanname Vermiş Olanlar             284

4.3.4.2.3. 1 No.lu KDV Beyannamelerinde, Hesaplanan KDV Bulunmayan veya Hesaplanan KDV Beyanları Sadece Tecil-Terkin Uygulaması Kapsamındaki Teslimlere İlişkin Olanlar .................. 286

4.3.4.2.4. Vergilendirme Dönemleri Üç Aylık Olan KDV Mükelleflerinin Durumu      287

4.3.4.2.4.1. Bir, İki veya Üç Dönem İçin Beyanname Verilmiş Olması 287

4.3.4.2.4.2. Üç Aylık Vergilendirme Dönemlerinin Hiçbirinde Beyanname Verilmemiş Olması              288

4.3.4.2.5. Yıl İçinde İşe Başlayan veya Bırakan KDV Mükellefleri ................ 288

4.3.4.2.6. Artırımda Bulunanlar Nezdinde İnceleme ve Tarhiyat Yapılması 288

4.3.4.2.7. Ödenen KDV’nin Gelir veya Kurumlar Vergisi Matrahından İndirilememesi, İade Konusu Yapılamaması              289

4.3.4.2.8. KDV Artırımı Başvurusunda Bulunabilecekler ............................. 289

4.3.5. Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisinde Artırım ............................ 289

4.3.5.1. Ücret Ödemeleri ..................................................................................... 290

4.3.5.1.1. Artırıma İlişkin Yıla Ait Vergilendirme Dönemlerinin Tamamında Muhtasar Beyanname Verilmiş Olması              290

4.3.5.1.2. Artırıma İlişkin Yıl İçinde En Az Bir Dönemde Muhtasar Beyanname Verilmiş Olması             291

4.3.5.1.3. Artırıma İlişkin Yılda Hiç Muhtasar Beyanname Verilmemiş Olması 291

4.3.5.2. Serbest Meslek Ödemeleri .................................................................... 293

4.3.5.2.1. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar ........ 293

4.3.5.2.2. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar ... 293

4.3.5.3. Kira Ödemeleri ....................................................................................... 294

4.3.5.3.1. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar ........ 294

4.3.5.3.2. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar ... 294

4.3.5.4. Yıllara Sari İnşaat ve Onarma İşlerine İlişkin Hakedişler ................... 296

4.3.5.4.1. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar ........ 296

4.3.5.4.2. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar ... 296

4.3.5.5. Çiftçilerden Satın Alınan Zirai Mahsuller ve Hizmetler İçin Yapılan Ödemeler            297

4.3.5.5.1.  Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar........ 297

4.3.5.5.2. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar ... 297

4.3.5.6. Esnaf Muaflığı Kapsamında Bulunanlara Yapılan Ödemeler ........... 298

4.3.5.6.1. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar ... 298

4.3.5.6.2. Artırıma İlişkin Yılda Muhtasar Beyanname Vermemiş Olanlar.... 298

4.3.5.7. Gelir (Stopaj) ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi Artırımı İle İlgili Ortak Hükümler             300

4.3.5.7.1. Başvuru Süresi............................................................................. 300

4.3.5.7.2. Yıl İçinde İşe Başlayan veya İşi Bırakan Mükelleflerin Durumu .... 300

4.3.5.7.3. Artırım Sonucu Ödenen Vergilerin Gelir veya Kurumlar Vergisinden İndirilmemesi                 300

4.3.5.7.4. Farklı Vergi Dairelerine Muhtasar Beyanname Vermiş Olanlar .. 301

4.3.5.7.5. Tevkifata Tabi Ödemelerin Yıla İblağ Edilmesi ............................ 301

4.3.5.7.6. Vergi İncelemesi ve Tarhiyat Yapılmaması ................................. 301

4.3.6. Matrah ve Vergi Artırımına İlişkin Ortak Hükümler .................................... 301

4.3.6.1. Matrah ve Vergi Artırımı İle Matrah Beyanı Dolayısıyla Hesaplanan Vergilerin Ödenmesi       302

4.3.6.2. Matrah ve Vergi Beyanında Bulunan Mükelleflere Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Usulsüzlük Cezası Uygulanmaması .................................................................................... 302

4.3.6.3. Matrah ve Vergi Artırımında Bulunulan Vergilendirme Dönemlerine İlişkin Kesinleşen Tarhiyatların Durumu   302

4.3.6.4. İstisna ve İndirimlerin Uygulanmayacağı ........................................... 303

4.3.6.5. Diğer Hususlar ...................................................................................... 303

4.3.7. Matrah ve Vergi Artırımının Vergi İncelemesine Etkisi............................... 304

4.3.7.1. 6111 Sayılı Kanun’un Yürürlüğünden Önce Başlanılan ve Devam Eden İncelemelere Etkisi  304

4.3.7.2. Yapılacak Vergi İncelemelerine Etkisi.................................................. 307

4.4. STOK BEYANLARI.................................................................................................... 313

4.4.1. İşletmede Mevcut Olduğu Halde Kayıtlarda Yer Almayan Emtia, Makine, Teçhizat ve Demirbaşların Kayda Alınması ......................................................................................................................... 313

4.4.1.1. Kapsam .................................................................................................. 313

4.4.1.2. Beyan ..................................................................................................... 313

4.4.1.3. Bildirilen Malların Satış Bedeli ve Amortisman Uygulaması ............ 314

4.4.1.4. Vergisel Yükümlülükler ........................................................................ 314

4.4.1.4.1. KDV Yönünden Beyan ve Ödeme............................................... 314

4.4.1.4.2. ÖTV Kapsamındaki Mallar İçin ÖTV’nin Beyanı ve Ödenmesi..... 316

4.4.1.5. Beyan Edilen Kıymetlerin Kayıtlara İntikali ........................................ 316

4.4.1.6. Beyan Edilen Kıymetlerin Ba Formu Karşısındaki Durumu ............. 318

4.4.2. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtia ................ 318

4.4.2.1. Kapsam .................................................................................................. 319

4.4.2.2. Belge Düzeni ......................................................................................... 319

4.4.2.3. Değer Tespiti ......................................................................................... 319

4.4.2.4. Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları ................................. 319

4.4.2.4.1. Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler .......................... 319

4.4.2.4.2. İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler .............. 321

4.4.2.5. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Emtianın Bs Formu Karşısındaki Durumu       321

4.4.3. Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Mevcut Olmayan Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacakların Beyanı                 321

4.4.3.1. Kapsam................................................................................................... 321

4.4.3.2. Bilanço Düzenleme ve Beyan .............................................................. 321

4.4.3.3. Vergisel Yükümlülükler ve Muhasebe Kayıtları ................................. 322

4.4.3.4. Diğer Hususlar ...................................................................................... 325

4.4.4. Yeminli Mali Müşavirlerin Sorumluluğu ...................................................... 325

4.4.5. Stok Beyanlarının Vergi İncelemesine Etkisi.............................................. 325

5. İNCELEME SÜRECİNDE MÜKELLEFİN HAK VE ÖDEVLERİ İLE İNCELEME ELEMANININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ...................................................................................................... 326

5.1. VERGİ İNCELEMESİNE TABİ OLAN MÜKELLEFİN ÖDEVLERİ.............................. 326

5.1.1. İnceleme Sürecinde Gerekli Kolaylığı Sağlamak........................................ 326

5.1.2. Çalışma Yeri Göstermek................................................................................. 328

5.1.3. Defter ve Belgelerin İbrazı............................................................................. 328

5.1.4. Bilgi Vermek ................................................................................................... 329

5.1.5. Gerekli Açıklamaları Yapmak ve Yardımda Bulunmak................................ 331

5.2. VERGİ İNCELEMESİNE TABİ OLAN MÜKELLEFİN HAKLARI................................ 332

5.2.1. Bilgi Alma Hakkı.............................................................................................. 332

5.2.2. İncelemenin İşyerinde Yapılması................................................................. 333

5.2.3. Süre Talep Hakkı ........................................................................................... 334

5.2.4. Hukuki Temsil ve Yardım Hakkı..................................................................... 338

5.2.5. Savunma ve Dinlenilme Hakkı...................................................................... 338

5.2.6. Elkonulmuş Defter ve Belgeleri Üzerinde İnceleme Yapmak.................... 341

5.2.7. Asılsız İhbar Durumunda İhbarcıyı Öğrenme Hakkı................................... 342

5.2.8. Usulde ve Savunmada Eşitlik (Silahların Eşitliği)...................................... 342

5.2.9. Başvuru ve İtiraz Hakkı.................................................................................. 344

5.3. İNCELEME ELEMANININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................................................ 345

5.3.1. Kendini Tanıtma ve Bilgi Verme.................................................................... 345

5.3.2. Vergi Kanunlarına Bağlılık............................................................................ 346

5.3.3. Tarafsız Davranma.......................................................................................... 347

5.3.4. Mükellefe Savunma ve Açıklama Hakkı Verme............................................ 348

5.3.5. Vergi Mahremiyetini Koruma......................................................................... 348

5.3.6. Yazılı Usule Bağlı Kalma................................................................................ 350

5.3.7. İşyerindeki Çalışma Düzenine Uygunluk.................................................... 352

5.3.8. İncelemenin Makul Sürede Tamamlanması................................................. 352

5.3.9. İbraz Nedeniyle veya Arama Kapsamında Alınan Defter ve Belgelerin Muhafazası ve İnceleme Sonunda Eksiksiz Olarak İadesi......................................................................................................................... 352

 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ............................................................ 354

 

EKLER

 

• VERGİ İNCELEME VE DENETİM KOORDİNASYON KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.................................................................................... 360

• VERGİ İNCELEME VE DENETİM PLANININ HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE SONUÇLARININ İZLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK........................ 364

• VERGİ İNCELEMELERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 369

• RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK.................................................................................... 377

• ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ................................... 386

• SUÇ EŞYASI YÖNETMELİĞİ................................................................ 407

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................. 419