İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM

YURTDIŞI BORÇLANMA MEVZUATI VE İŞLEMLERİ

A- GİRİŞ...................................................................................................................................... 17

1- 2147 Sayılı Kanun........................................................................................................... 17

2- 3201 Sayılı Kanun........................................................................................................... 17

3- 4958 Sayılı Kanun........................................................................................................... 18

4- 5754 Sayılı Kanun........................................................................................................... 18

B- KAVRAMLAR.......................................................................................................................... 19

C- BORÇLANMANIN ŞARTLARI................................................................................................... 20

D- BORÇLANMA BAŞVURULARINDA İSTENİLECEK BELGELER................................................... 24

E- BAŞVURULACAK KURULUŞ VE BİRİM.................................................................................... 25

F- BORÇLANMA MİKTARININ TESPİTİ, TEBLİĞİ, ÖDENMESİ VE BORÇLANMADAN VAZGEÇİLMESİ 27

G- BORÇLANILAN SÜRELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ................................................................. 29

1- Prim Gün Sayısı ve Sigortalılık Süresinde Değerlendirilmesi........................................... 29

2- Aylık Bağlanmasında Değerlendirilmesi......................................................................... 30

3- Aylıkların Bağlanması, Yoklanması ve Kesilmesi............................................................ 32

H- KAMU GÖREVLİLERİNİN BORÇLANMA İŞLEMLERİ................................................................. 35

I- ZORUNLU GÖÇE TABİ TUTULANLARIN BORÇLANMA İŞLEMLERİ............................................ 35

 

İKİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİ

A- GENEL OLARAK..................................................................................................................... 38

B- SÖZLEŞMELERDE YER ALAN ORTAK TERİMLER..................................................................... 40

C- MEVZUATA TABİ OLMA........................................................................................................... 42

1- Genel Kurallar................................................................................................................ 42

2- Geçici Bir Süre ile Akit Ülkeye Gönderilenler.................................................................. 43

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SÖZLEŞMELERE GÖRE KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI

A- HASTALIK VE ANALIK YARDIMLARI....................................................................................... 52

1- Sigortalılık Sürelerinin Birleştirilmesi............................................................................. 52

2- Diğer Akit Taraf Ülkede Çalışma veya Bulunma............................................................... 52

3- Sigortalının Aile Bireylerinin Sağlık Yardımları............................................................... 53

4- Aylık Sahiplerinin Sağlık Yardımları............................................................................... 53

5- Protezler ve Önemli Sağlık Yardımları............................................................................. 54

6- İş Göremezlik Ödenekleri................................................................................................ 56

B - KİMLER HANGİ HALLERDE SAĞLIK YARDIMI TALEP EDEBİLİR?........................................... 56

C- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN SAĞLIK HİZMETİNİ SATIN ALMASI..................................... 57

1- Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Göre Sağlık Yardım Belgesinin Düzenlenmesi ................ 57

2- Geçici veya Daimi Olarak Ülkemizde İkamet Edenler ....................................................... 60

3- Tedavisi İçin Ülkemize Gelenlerle Kaza ve Meslek Hastalığı Sigortasından Sağlık Yardım Hakkına Sahip Olanlar       60

4- Hasta Sevkleri, Yol Parası ve Zaruri Masraf Karşılıklarının Ödenmesi............................... 60

5- İstirahat Raporları ......................................................................................................... 61

D- TÜRKİYE’DE DAİMİ OLARAK İKAMET EDEN AİLE BİREYLERİ.................................................. 62

1- Aile Bireylerine Sağlık Yardım Hakkının Verilmesi.......................................................... 62

2- Aile Bireylerine Yapılacak Sağlık Yardımlarının Kapsamı................................................ 62

3- Sağlık Yardımlarına Hak Sahibi Olan Aile Bireylerinin Tespiti ve Kayıt İşlemleri.............. 63

E- ANALIK HALİNDE SAĞLIK HİZMETLERİ.................................................................................. 64

1- Uygulanacak Mevzuat..................................................................................................... 64

2- Sözleşmeli Ülke Sigorta Kurumları Adına Kurumumuz Analık Sigortasından Yardım Talebinde Bulunacak Olanlar  65

3- Analık Yardımının Akit Ülke Sigorta Kurumlarına Bildirilmesi........................................ 66

F- GİDER İADESİ- HESAPLAŞMA................................................................................................. 66

1- Gerçek Bedeller Üzerinden Hesaplaşma (Fiili Hesaplaşma).............................................. 67

2- Aylık Ortalama Maliyetler Üzerinden Hesaplaşma............................................................ 67

3- Yıllık Ortalama Maliyetler Üzerinden Hesaplaşma............................................................ 67

4- Götürü Bedeller Üzerinden Hesaplaşma.......................................................................... 67

G- MESLEK HASTALIKLARI VE İŞ KAZALARI.............................................................................. 68

1- Her İki Akit Taraf Ülkesinde Aynı Riske Maruz Kalma...................................................... 68

2- Diğer Akit Tarafta Oturma veya Bulunma......................................................................... 68

3- Meslek Hastalığının Ağırlaşması..................................................................................... 69

H- TIBBİ KONTROLLER................................................................................................................ 69

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SÖZLEŞMELERE GÖRE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI

A- SİGORTALILIK SÜRELERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ..................................................................... 70

B- AYLIKLARIN HESAPLANMASI................................................................................................. 71

C- CENAZE/ÖLÜM YARDIMLARININ ÖDENMESİ........................................................................... 72

D- ALMANYA PRİM İADESİ ......................................................................................................... 73

1- Sigortalılara Prim İadesi ................................................................................................ 73

2- Hak Sahiplerine Prim İadesi............................................................................................ 73

3- İade Edilecek veya Edilmeyecek Primler.......................................................................... 74

4- Prim İadesinin Sonuçları................................................................................................ 74

E- İSVİÇRE PRİM TRANSFERİ...................................................................................................... 74

1- Prim Transferi Şartları.................................................................................................... 75

2- Transfer Edilen Primlerin Sigortalılara veya Hak Sahiplerine Ödenmesi........................... 75

3- Transfer Edilen Primlere İstinaden Aylıkların Bağlanması............................................... 76

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

DİĞER KONULAR

A- AYLIKLARIN TRANSFERİ........................................................................................................ 77

1- Alman Rant (Dİ) ve Alman Kaza (DK) Aylık ve Gelirleri.................................................... 77

2- Bulgaristan Emekli Aylıkları........................................................................................... 77

B- AİLE YARDIMLARI.................................................................................................................. 78

C- İDARİ ÖNLEMLER VE İŞBİRLİĞİ USULLERİ............................................................................. 78

D- ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU.......................................................................................... 79

E- ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ................................................................................... 80

Ek-1: Sosyal Güvenlik Kurumu Merkez ve Taşra Birimleri Arasında Görev Dağılımı................................. 81

Ek-2: Sosyal Güvenlik Sözleşmesi İmzalanan Ülkeler......................................................................... 82

Ek-3: Sağlık Yardımlarında Ülke Bazında Kullanılan Formülerler............................................................. 83

Ek-4: Hizmet Birleştirilerek Aylık Bağlanması İçin Mevzuatlarında Geçmesi Gereken Asgari Süre............... 84

 

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINA AİT (SORU VE CEVAPLAR)

Soru: 1- 3201 sayılı Kanun hakkında kısaca bilgi verir misiniz? ........................................................... 85

Soru: 2- 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen hangi süreler borçlandırılır? .................................... 85

Soru: 3- Borçlanma kapsamında olmayan yurtdışı süreleri hangileridir? ................................................ 86

Soru: 4- Yurtdışında geçen sürelerimin tamamını borçlanmak zorunda mıyım? ....................................... 86

Soru: 5- Yurtdışı süreleri hangi şartlarla borçlandırılır? Bunlardan “Türk vatandaşı olmak” şartı neyi ifade eder? Yurda dönüş şartı aranmakta mıdır?   86

Soru: 6- Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilen ülkelerde geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekir?               87

Soru: 7- Sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde geçen sürelerin borçlandırılabilmesi için hangi belgelerin ibraz edilmesi gerekir?         88

Soru: 8- Ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanmasında, hangi belgelerin ibraz zorunludur?................... 88

Soru: 9- Yurtdışı sürelerinin borçlandırılmasında “yazılı istekte bulunmak” şartı nasıl yerine getirilir?............ 89

Soru: 10- Yurtdışı sürelerinin borçlandırılabilmesi için hangi sosyal güvenlik kuruluşuna başvurmak gerekir? 89

Soru: 11- Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak borçlanma başvuruları, bu Kurumun hangi birimince alınmaktadır?              89

Soru: 12- Yurtdışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanılması için hangi sosyal güvenlik kuruluşuna başvurulmalıdır? 90

Soru: 13- Sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kısmi aylık alanların borçlanma başvuruları nereye yapılmalıdır?  91

Soru: 14- Yurtdışı sürelerine ait borçlanma miktarı nasıl belirlenir?......................................................... 91

Soru: 15- Sosyal Güvenlik Kurumuna 30.05.2009 tarihinde yapılan başvuruda yurtdışında geçen 10 yıllık sigortalılık süresi günlük 25,00 TL üzerinden borçlanma talebinde bulunan sigortalı ne kadar ödeme yapar?.............................................................................. 92

Soru: 16- Yurtdışına gitmeden önce Türkiye’de son defa devlet memuru statüsünde çalışıp, yurtdışında geçen sürelerini borçlanmak isteyen kişinin ödemesi gereken tutar nasıl hesaplanmaktadır?..................................................................................................... 92

Soru: 17- Yurt dışı hizmet borçlanması talebinde bulunarak borç tutarı kendisine tebliğ edilen kişi için ödemede bir süre var mı?              93

Soru: 18- 5754 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce (08.05.2008) yapılan başvurular ile yurtdışında geçen sürelere ait USD (Amerikan) doları bazında tahakkuk ettirilen borcun ödenmesinde bir süre var mı? ................................................................................. 93

Soru: 19- Sosyal güvenlik sözleşmesine göre Türkiye’ye transfer edilen İsviçre’deki primlere ait süreleri borçlanmak isteyenlere ödenecek olan prim iadesi nasıl belirlenmektedir? .............................................................................................................. 93

Soru: 20- Borçlanma talebinde bulunan sigortalı veya hak sahibi borçlanma işleminden vazgeçebilir mi?.... 94

Soru: 21- Yurt dışı hizmet borçlanması yapanların hizmetleri Türkiye’deki hangi sigortalılık statüsüne göre değerlendirilir?       94

Soru: 22- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında borçlandırılan süreler, Türkiye’deki sigortalılık süresinin başlangıcını değiştirir mi?      94

Soru: 23- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında borçlandırılan sürelere göre aylık bağlanması için aranan şartlar nelerdir, bağlanan aylıklar hangi tarihten başlatılır?       95

Soru: 24- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında aylık bağlanabilmesi için aranan “kesin dönüş” şartı içindeki “sosyal sigorta ödeneği” ve “sosyal yardım ödeneği” hangi anlamı taşımaktadır?.......................................................................................................... 95

Soru: 25- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında aylığa hak kazananlara aylık bağlanabilmesi için hangi belgeler istenir?   96

Soru: 26- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında aylığa hak kazanan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumuna bizzat başvurulması gerekir mi?           96

Soru: 27- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylık almakta iken yurtdışı hizmet borçlanması yapanların aylıkları hangi tarih itibarı ile tam aylığa dönüştürülür?........................................................................................ 96

Soru: 28- Yurtdışı borçlanma yoluyla bağlanan aylıklar hangi hallerde kesilir?......................................... 97

Soru: 29- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında aylık talebinde bulunulan tarihte ve aylık alma sürelerinde kişinin Türk vatandaşı olma şartı var mıdır ?       07

Soru: 30- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında tarafına aylık bağlananlar 5510 sayılı Kanun kapsamında esnaf sigortalısı olarak çalışmaya başladıklarında sosyal güvenlik destek primine tabi olarak ve aylıklarını alarak çalışma imkanları var mı?..................... 97

Soru: 31- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında borçlanarak aylık almaya başlayanlar yurtdışına çıktıklarında durumlarını SGK’ya bildirecekler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediğimde hakkımda yapılacak olan işlem nedir? ........................................................... 98

Soru: 32- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananlar hakkında SGK’ca yürütülecek olan yoklama işlemlerini nasıl yapmaktadır? ...................................................................................................................................... 98

Soru: 33- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında malullük, yaşlılık ve emekli aylığı kesilenlerin aylıkları, hangi durumda yeniden bağlanır, Sonradan geçen çalışmalar nasıl değerlendirilir? ................................................................................................................. 98

Soru: 34- 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulduktan sonra Türk vatandaşlığına alınanlar hangi şartlarla bu ülkede geçen hizmetlerini emeklilikte değerlendirebilirler? .......................................................................................................... 99

Soru: 35- 1989 yılında Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan herkes bu haktan faydalanır mı, Ölüm aylığı ve malullük aylığı için aranan gün sayısında dikkate alınır mı? 99

Soru: 36- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında aylık bağlanabilmesi için aranan “kesin dönüş” ibaresi neyi ifade eder?   100

Soru: 37- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında güncel tarihli hizmet belgesi hangi durumda ibraz edilmelidir? 100

Soru: 38- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında borçlanarak aylık alanlar yurt dışında 6 aydan fazla kalınca durumlarını SGK’ya bildirmezlerse haklarında hangi işlem yapılır? ......................................................................................................................... 100

Soru: 39- Hem Almanya da çalışarak emekli olan kişi aynı zamanda yurt dışı hizmet borçlanması yaparak Türkiye den aylık alabilir mi?                101

Soru: 40- Hem Almanya da çalışırken iş kazasından dolayı erken yaşta Malulen emekli olsun hem de Türkiye’ye dönerek burada gerekli şartları taşıması halinde iki aylığı alabilir mi? .................................................................................................................... 101

Soru: 41- Yurt dışında 1986 yılında Libya’da çalışması bulunan kişi Türkiye’ye 1990 yılında dönmüş olsun. Yurt dışı hizmet borçlanması yapabilmesi için 2 yıl içinde başvurması gerekir mi?................................................................................................... 101

Soru: 42- Türkiye’de borçlanma işlemi yapanın çalışması yoksa sigortalılık süresinin başlangıcı nasıl belirlenecektir?            101

Soru: 43- Yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında kendisine borç tebliğ edilen kişi 3 aylık süreyi beklemeden hemen ödemesinin kendisine bir avantajı var mıdır?           102

Soru: 44- Türk müteahhitler tarafından yurt dışında çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçiler yurt dışında çalıştıkları süreleri borçlanma işlemi yaparken hangi oran üzerinden borçlanma yapacaklardır.................................................................................................. 102

Soru: 45- Yurt dışında çalışması bulunan sigortalının ölmesi durumunda hak sahipleri sigortalının yurt dışında çalıştığı süreleri borçlanabilirler mi?      102

Soru: 46- Yurt dışından malullük aylığı alan Türk vatandaşının Türkiye’de çalışması halinde yabancı ülkelerce bağlanan malullük aylığı kesilir mi?    103

Soru: 47- Yurt dışı hizmet borçlanması yaparak yurt içindeki hizmetleri ile çalışmalarını birleştirmek suretiyle yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalı Türkiye de esnaflığa veya şirket ortağı olarak faaliyete başlarsa aylığı kesilir mi?........................................................... 103

Soru: 48- Yurt dışı hizmet borçlanması yaparak kendisine yaşlılık aylığı bağlanan kişi Türk müteahhit tarafından yurt dışında çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülüp orada çalışırsa yaşlılık aylığı kesilir mi?....................................................................................... 103

Soru: 49- 5 yıl süre ile yurt dışında çalışan sigortalının Türkiye’de sadece 1 aylık hizmeti bulunması halinde hak sahipleri borçlanma yaparak ölüm aylığı, cenaze yardımı alabilirler mi?.................................................................................................................. 103

Soru: 50- 5 yıl süre ile yurt dışında çalışan sigortalının Türkiye’de işe başladığı gün iş kazasına uğrayarak vefat etmesi halinde hak sahipleri iş kazası geliri yanında borçlanma yaparak ölüm aylığı alabilirler mi?...................................................................................... 104

Soru: 51- Almanya’da çocuk yetiştirme süreleri hangi usulle ve aylık kaç Avro üzerinden borçlanılabilmektedir?   104

Soru: 52- Almanya’da çocuk yetiştirme sürelerinden annenin yanında baba da borçlanılabilmekte midir?... 104

Soru: 53- Almanya’da çocuk yetiştirme sürelerinde ikiz veya daha fazla çocuğu olan anneler her çocuk için ayrı ayrı borçlanma imkanı var mıdır?  105

Soru: 54- Almanya’da çocuk yetiştirme sürelerini borçlanmak isteyenler nereye nasıl başvuruda bulunmaları gerekmektedir? 105

Soru: 55- Almanya’da çocuk yetiştirme sürelerini borçlanmak isteyenler hangi adreslere başvuruda bulunacaklar?               106

YURT DIŞI İLE İLGİLİ DİLEKÇE VE TALEP BELGELERİ ÖRNEKLERİ................................................ 107

ATEŞELİK VE TÜRK SOSYAL GÜVENLİK KURULUŞ ADRES VE TELEFONLARI.............................. 115

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI İLE İLGİLİ YARGI KARARLARI................................................. 123

3201 SAYILI YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN................................................................................... 277

YURTDIŞINDA GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANDIRILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK              283

 

İKİLİ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE

SİGORTALILARA SAĞLANAN GENEL HAKLAR

 

TÜRKİYE-ALMANYA

Soru-1: Türkiye - Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı Olanaklar nelerdir? 298

Soru-2: Almanya’da çalışan sigortalılar, öncelikle nelere dikkat etmelidirler?.......................................... 298

Soru-3: Almanya’da çalışan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık yardımları yapılmaktadır?        299

Soru-4: Almanya’da çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar?          299

Soru-5: Almanya’da çalışan sigortalılar ile yanlarında oturan aile bireyleri, geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir?................................................................................................................... 300

Soru-6: Almanya’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireylerinin hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır? 300

Soru-7: Sigortalı ve beraberinde aile bireylerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra (hastalandıktan sonra) bağlı oldukları hastalık sandığının izniyle Türkiye’ye gelmeleri halinde, sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır?................................................... 301

Soru-8: Almanya’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilen sigortalı, sağlık yardımını alabilmesi için ne yapmalıdır?...................................................................................................................................... 302

Soru-9: Almanya’da çalışan işçilerin Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri, sağlık yardımlarından yararlanabilirler?     302

Soru-10: Almanya’da çalışan işçilerin, Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?   303

Soru-11: Sağlık yardım hakkına sahip bir kimsenin geçici olarak ülkemizde bulunduğu sırada kendi imkanları ile ücretli tedavi görmesi halinde muayene ve tedavi masraflarının alman hastalık sandıklarınca ödenmesi ne şekilde olur?...................................... 303

Soru-12: Almanya mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir?.......................................... 304

Soru-13: Alman mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir?............................................... 305

Soru-14: Türkiye’de veya Almanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?    305

Soru-15: Türkiye’de veya Almanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?             305

Soru-16: Türkiye- Almanya sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?............... 305

Soru-17: Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir?................................................................ 305

Soru-18: Çocuk paralarının Türkiye’ye transferi mümkün müdür?........................................................ 306

Soru-19: Almanya’dan prim iadesi ne zaman talep edilebilir?.............................................................. 306

Soru-20: Primlerin iade edileceği hak sahipleri kimlerdir?................................................................... 306

Soru-21: Dul ve yetimlere prim iadesi için bekleme süresi ne kadardır?............................................... 306

Soru-22: Yetimler ne zamana kadar prim iadesi talebinde bulunabilirler?............................................... 307

Soru-23: Hangi primler iade edilemez?............................................................................................ 307

Soru-24: Prim iadesi için nereye başvurmak gerekir?....................................................................... 307

 

TÜRKİYE-AVUSTURYA

Soru-1: Türkiye- Avusturya sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir? 308

Soru-2: Avusturya’da çalışan vatandaşlarımız öncelikle nelere dikkat etmelidirler?................................. 308

Soru-3: Avusturya’da çalışmakta olan vatandaşlarımız ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?                309

Soru-4: Avusturya’da çalışan sigortalılar, Avusturya’da ikamet eden ve Avusturya’dan aylık alanlar ile bunların yanlarında ikamet eden aile fertlerinden geçici olarak ülkemize gelenlerin, hastalıkları halinde, kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? ..................... 309

Soru-5: Avusturya’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireyleri hastalanmaları halinde ne yapmalıdır?    309

Soru-6: Avusturya’da ikamet eden ve Avusturya mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanan bir kimsenin bağlı olduğu sigorta merciinin izniyle ülkemize gelmesi halinde sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanır? ......................................................................... 310

Soru-7: Avusturya’da çalışan sigortalılar Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yararlanabilir?    310

Soru-8: Avusturya’dan aylık alıp Türkiye’de oturan aylık sahiplerinin aile bireylerinden hangileri bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir?      310

Soru-9: Avusturya’da çalışan sigortalıların Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?              311

Soru-10: Sağlık yardım hakkına sahip bir kimsenin geçici olarak ülkemizde bulunduğu sırada kendi imkanları ile ücretli tedavi görmesi halinde muayene ve tedavilere ait masrafların Avusturya hastalık sandıklarınca ödenmesi ne şekilde olabilir? .............................. 311

Soru-11: Avusturya mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? ....................................... 311

Soru-12: Avusturya mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? ......................................... 312

Soru-13: Avusturya mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir? ................................. 312

Soru-14: Avusturya mevzuatına göre ölüm aylığı bağlanmaması durumunda toptan ödeme yapılır mı? .... 313

Soru-15: Türkiye’de veya Avusturya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi? 313

Soru-16: Türkiye- Avusturya sosyal güvenlik sözleşmesine göre Türkiye’deki hangi hizmetler birleştirilebilir?      314

Soru-17: Anlaşmaya göre aile yardımları (çocuk paraları) Avusturya tarafınca ödenmekte midir? ............ 314

Soru-19: Kısmi aylık alanlar borçlanabilir mi? .................................................................................. 314

 

TÜRKİYE-AZERBAYCAN

Soru-1: Türkiye- Azerbaycan sosyal güvenlik sözleşmesinin getirdiği genel haklar nelerdir? .................. 315

Soru-2: Azerbaycan’da çalışan sigortalılar, öncelikle nelere dikkat etmelidirler? ..................................... 315

Soru-3: Azerbaycan’da çalışan sigortalılar ile Azerbaycan’dan aylık sahibi olarak Azerbaycan’da ikamet eden kimseler ile bunların yanlarında ikamet eden aile fertleri, geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? 315

Soru-4: Azerbaycan’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile fertlerinin hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır?               316

Soru-5: Sigortalı ve beraberinde aile fertlerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra (hastalandıktan sonra) yetkili Azerbaycan kurumunun izniyle Türkiye’ye gelmeleri halinde, sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır? ................................................. 317

Soru-6: Azerbaycan’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilen sigortalı, sağlık yardımını alabilmesi için ne yapmalıdır? ..................................................................................................................... 317

Soru-7: Azerbaycan mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile fertlerinden hangileri, sağlık yardımlarından yararlanabilirler?             317

Soru-8: Azerbaycan mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile fertlerinin ücretsiz sağlık yardımlarından faydalanabilmesi için ne yapılmalıdır?    317

Soru-9: Azerbaycan’dan aylık sahibi olanların veya dul- yetim aylığı alanların, Türkiye’de ikamet ettikleri sırada, sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapmaları gerekir?........................................................................................................ 318

Soru-10: Türkiye’de veya Azerbaycan’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?               318

Soru-11: Türkiye’de veya Azerbaycan’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?        319

Soru-12: Türkiye- Azerbaycan sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? .......... 319

Soru-13: Sosyal güvenlik konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde nereye başvurulmalıdır?              319

 

TÜRKİYE-BELÇİKA

Soru-1: Türkiye- Belçika sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir? ... 320

Soru-2: Belçika’da çalışan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? .......................... 320

Soru-3: Belçika’da çalışmakta olan vatandaşlarımız ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?    320

Soru-4: Belçika’da çalışan sigortalılar ile yanlarında oturan aile bireyleri geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? .................................................................................................................. 321

Soru-5: Belçika’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireylerinin hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır?   321

Soru-6: Sigortalı ve beraberindeki aile bireyleri sigorta vak’ası meydana geldikten sonra (hastalıktan sonra) bağlı oldukları hastalık sandığının izniyle Türkiye’ye gelmeleri halinde sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır? ................................................... 322

Soru-7: Belçika’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilen sigortalı, sağlık yardımını alabilmesi için ne yapmalıdır? ....................................................................................................................................... 323

Soru-8: Belçika’da çalışan işçilerin Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yararlanabilir?            323

Soru-9: Belçika’da çalışan işçilerin, Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?       324

Soru-10: Sağlık yardım hakkına sahip bir kimsenin geçici olarak ülkemizde bulunduğu sırada kendi imkanları ile ücretli tedavi görmesi halinde yaptırdıkları muayene ve tedavilere ait masraflarının Belçika hastalık sandıklarınca ödenmesi ne şekilde olabilir? .............. 324

Soru-11: Belçika mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir?............................................ 324

Soru-12: Belçika mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? ............................................. 325

Soru-13: Belçika mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir? ..................................... 325

Soru-14: Belçika mevzuatına göre yetim aylığı hakkı var mıdır? ........................................................ 325

Soru-15: Türkiye ve Belçika kurumlarınca hesaplanan sözleşme ve sözleşme harici aylıklarda tercih hakkı var mıdır?         325

Soru-16: Türkiye ve Belçika sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir?.............. 326

Soru-17: Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir? ............................................................... 326

Soru-18: Çocuk paralarının Türkiye’ye transferi mümkün müdür? ....................................................... 326

Soru-19: Belçika’da prim iadesi talep etme hakkı var mıdır? .............................................................. 326

 

TÜRKİYE-BOSNA HERSEK

Soru-1: Türkiye- Bosna hersek sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir?      327

Soru-2: Bosna Hersek’de çalışan vatandaşlarımız öncelikle nelere dikkat etmelidirler? ........................... 327

Soru-3: Bosna Hersek’de çalışmakta sigortalılar ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?          328

Soru-4: Bosna Hersek’de çalışan sigortalılar, Bosna Hersek’te ikamet eden ve Bosna Hersek’ten aylık alanlar ile bunların yanlarında ikamet eden aile fertlerinden geçici olarak ülkemize gelenlerin, hastalıkları halinde, kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? ........ 328

Soru-5: Bosna Hersek’ten Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireyleri hastalanmaları halinde ne yapmalıdır?                328

Soru-6: Bosna Hersek’de ikamet eden sigortalılar ile yanlarında ikamet eden bu ülke mevzuatına göre bakmakla yükümlü oldukları kimselerin bağlı oldukları sigorta merciinin izniyle ülkemize gelmesi halinde sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanır? ............................ 329

Soru-7: Bosna Hersek’de çalışan sigortalılar Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yararlanabilir?               329

Soru-8: Bosna Hersek’ten aylık alıp Türkiye’de oturan aylık sahiplerinin aile bireylerinden hangileri bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir?  329

Soru-9: Bosna Hersek’de çalışan sigortalıların Türkiye’de bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır? ...................................................................................................................................... 330

Soru-10: Türkiye’de veya Bosna Hersek’de geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?             330

Soru-11: Türkiye- Bosna Hersek sosyal güvenlik sözleşmesine göre Türkiye’deki hangi hizmetler birleştirilebilir?                 330

Soru-12: Anlaşmaya göre aile yardımları Bosna Hersek tarafınca ödenmekte midir? .............................. 330

Soru-13: Bosna Hersek’de prim iadesi var mıdır? ............................................................................ 330

Soru-14: Kısmi aylık alanlar borçlanabilir mi?................................................................................... 330

 

TÜRKİYE-ÇEK CUMHURİYETİ

Soru-1: Türkiye- Çek Cumhuriyeti sosyal güvenlik sözleşmesinin sigortalılara sağladığı olanaklar nelerdir? 331

Soru-2: Çek Cumhuriyeti’nde çalışan sigortalılar öncelikle nelere dikkat etmelidirler? ............................. 331

Soru-3: Çek Cumhuriyeti’nde çalışan sigortalılar ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?         332

Soru-4: Çek Cumhuriyeti’nde çalışan sigortalılar ile bunların yanlarında ikamet eden aile fertlerinden geçici olarak ülkemize gelenlerin, hastalıkları halinde, kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? ................................................................................... 332

Soru-5: Çek Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireyleri hastalanmaları halinde ne yapmalıdır?         332

Soru-6: Çek Cumhuriyeti’nde ikamet eden sigortalılar ile yanlarında ikamet eden bakmakla yükümlü oldukları kimselerden bu ülke mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanan bir kimsenin bağlı olduğu sigorta merciinin izniyle ülkemize gelmesi halinde sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanır?                333

Soru-7: Çek Cumhuriyeti’nde çalışan sigortalıların Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yararlanabilir?       333

Soru-8: Çek Cumhuriyeti’nden aylık alıp Türkiye’de oturan aylık sahiplerinin aile bireylerinden hangileri bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir?           333

Soru-9: Çek Cumhuriyeti’nde çalışan sigortalıların Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?   334

Soru-10: Türkiye’de veya Çek Cumhuriyeti’nde geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?       334

Soru-11: Türkiye- Çek Cumhuriyeti sosyal güvenlik sözleşmesine göre Türkiye’deki hangi hizmetler birleştirilebilir?             334

Soru-12: Anlaşmaya göre aile yardımları çek cumhuriyeti tarafınca ödenmekte midir? ........................... 334

Soru-13: Çek Cumhuriyeti’nde prim iadesi var mıdır? ....................................................................... 334

Soru-14: Kısmi aylık alanlar borçlanabilir mi? .................................................................................. 334

 

TÜRKİYE-DANİMARKA

Soru-1: Türkiye- Danimarka sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı imkanlar nelerdir? 335

Soru-2: Danimarka’da çalışan sigortalılar öncelikle nelere dikkat etmelidirler?......................................... 335

Soru-3: Danimarka’da çalışan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık yardımları yapılmaktadır?     336

Soru-4: Danimarka’da çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?           336

Soru-5: Danimarka’da çalışan vatandaşlarımızın ülkemizde oturan aile fertleri ile sadece Danimarka’dan aylık alıp, ülkemizde oturan vatandaşlarımız ile aile fertlerinin sağlık yardım hakkı var mıdır?.................................................................................................... 336

Soru-6: Danimarka mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir?......................................... 336

Soru-7: Danimarka mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? .......................................... 337

Soru-8: Danimarka mevzuatına göre dul aylığı alma koşulları nelerdir?................................................. 337

Soru-9: Türkiye’de veya Danimarka’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?   337

Soru-10: Türkiye’de veya Danimarka’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?          337

Soru-11: Türkiye- Danimarka sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? ............ 338

Soru-12: Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir?................................................................ 338

Soru-13: Danimarka’da prim iadesi var mıdır? ................................................................................. 338

 

TÜRKİYE-FRANSA

Soru-1: Türkiye cumhuriyeti ile Fransa cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi hangi hakları kapsar?                339

Soru-2: Fransa’da çalışan sigortalı işçilerimiz öncelikle nelere dikkat etmelidir? ..................................... 339

Soru-3: Fransa’da çalışmakta olan sigortalı işçilerimiz ile yanlarında bulunan aile bireylerine hangi sağlık yardımları sağlanmaktadır?       339

Soru-4: Fransa’da oturan sigortalı işçilerimiz ve aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?                 340

Soru-5: Fransa’da çalışan sigortalı işçilerimiz ile yanlarında oturan aile bireyleri geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? .................................................................................................................. 340

Soru-6: Fransa’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen işçilerimiz veya aile bireyleri; hastalanmaları halinde ne yapmalıdırlar?     341

Soru-7: Fransa’da hastalık raporu verilen işçilerimiz ve kendilerine eşlik eden aile bireyleri, Türkiye’de bulundukları sürede hangi durumlarda sağlık yardımı görmeye devam ederler?............................................................................................................................ 341

Soru-8: Fransa’da çalışan işçilerimizin Türkiye’de oturan aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanabilir?          342

Soru-9: Fransa’da çalışan işçilerin Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından ücretsiz olarak yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?               342

Soru-10: Fransa mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? ............................................ 343

Soru-11: Yaşlılık aylığından hangi şekillerde yararlanılabilir? .............................................................. 343

Soru-12: Fransa’daki sigortalı çalışmalar ile Türkiye’deki çalışmalar birleştirilebilir mi? ........................... 344

Soru-13: Fransa ve Türkiye’de geçen hizmetlerin birleştirilmesi sonucu aylık bağlanabilir mi?................. 344

Soru-14: Fransa’daki sigortalı çalışmalar 360 günden az ise yaşlılık aylığından yararlanabilme olanağı var mı dır? 344

Soru-15: Kimler Fransa’dan ölüm (dul) aylığı alabilir? ....................................................................... 344

Soru-16: Fransa’dan ölüm aylığı bağlanmazsa, Türkiye’den bu yardımı alma olanağı var mıdır? ............. 344

Soru-17: Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir?................................................................ 345

Soru-18: Fransa’daki diğer yardımlar nelerdir? ................................................................................ 346

 

TÜRKİYE-HOLLANDA

Soru-1: Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir? . 347

Soru-2: Hollanda’da çalışan vatandaşlarımız öncelikle nelere dikkat etmelidirler? ................................... 347

Soru-3: Hollanda’da çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yararlanmaktadırlar?        348

Soru-4: Hollanda’da çalışan sigortalılar ile yanlarında oturan aile bireyleri geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? ................................................................................................................. 348

Soru-5: Hollanda’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireylerinin hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır? 349

Soru-6: Sigortalı ve beraberindeki aile bireylerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra (hastalandıktan sonra) bağlı oldukları hastalık sandığının izniyle Türkiye’ye gelmeleri halinde sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır? ..................................... 349

Soru-7: Hollanda’da çalışan işçilerin Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yaralanabilirler?        350

Soru-8: Hollanda’da çalışan işçilerin Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?       350

Soru-9: Sağlık yardım hakkına sahip bir kimsenin geçici olarak ülkemizde bulunduğu sırada kendi imkanları ile ücretli olarak tedavi görmesi halinde muayene ve tedavilere ait masraflarının Hollanda hastalık sandıklarınca ödenmesi ne şekilde olabilir? ................................ 351

Soru-10: Hollanda ve Türkiye’den aylık alan sigortalıların sağlık yardımları hangi ülke sigorta mercii tarafından karşılanır?       351

Soru-11: Hollanda mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? .......................................... 351

Soru-12: Hollanda’dan malullük aylığı alan bir işçimiz Türkiye’den de ayrıca emekli aylığı alabilir mi? ...... 352

Soru-13: Hollanda mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? ........................................... 352

Soru-14: Hollanda mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir? .................................... 352

Soru-15: Türkiye’de veya Hollanda’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı kısmi aylık bağlanabilir mi? 353

Soru-16: Türkiye- Hollanda sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? ............... 353

Soru-17: Hollanda sigorta merciince aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir? .......................... 353

Soru-18: Hollanda’da 1.1.2000 tarihi itibari ile uygulanacak olan ödenek ihracını kısıtlama yasasından Türkiye’de ikamet eden vatandaşlarımız etkilenecek midir?               353

Soru-19: Hollanda’dan aylık alan kimselerden 1.1.2000 tarihinden itibaren halk sigortası primi kesilmemesi neticesinde Türkiye’de ikamet eden vatandaşlarımızda etkisi ne olacaktır?....................................................................................................................... 354

 

TÜRKİYE-İNGİLTERE

Soru-1: Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında sosyal güvenlik sözleşmesi kimlere yardım yapılmasını sağlar?      355

Soru-2: Birleşik Krallık’da çalışan sigortalılar öncelikle nelere dikkat etmelidirler? ................................... 355

Soru-3: Birleşik Krallık’da çalışmakta olan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık yardımları yapılmaktadır.     355

Soru-4: Birleşik Krallık’da çalışmakta olan vatandaşlarımız ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?           356

Soru-5: Birleşik Krallık’da çalışan vatandaşlarımız ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardım hakları mevcut mudur?             356

Soru-6: Birleşik Krallık mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? .................................... 356

Soru-7: Birleşik Krallık mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? ..................................... 356

Soru-8: Birleşik Krallık mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir? .............................. 356

Soru-9: Türkiye’de ve birleşik krallıkta geçen sigortalılık süreleri birleştirilebilir mi?................................. 357

Soru-10: Türkiye’de ve Birleşik Krallık’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?                357

Soru-11: Birleşik Krallık’da prim iadesi var mıdır? ............................................................................ 357

Soru-12: Aile yardımları (çocuk paraları) kimlere ödenir? ................................................................... 357

 

TÜRKİYE-İSVEÇ

Soru-1: Türkiye- İsveç sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı imkanlar nelerdir?....... 358

Soru-2: İsveç’te çalışan sigortalılar öncelikle nelere dikkat etmelidirler?................................................. 358

Soru-3: İsveç’te çalışan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık yardımları yapılmaktadır?             359

Soru-4: İsveç’te çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?   359

Soru-5: İsveç’te çalışan vatandaşlarımızın ülkemizde oturan aile fertleri ile sadece İsveç’ten aylık alıp, ülkemizde oturan vatandaşlarımız ile aile fertlerinin sağlık yardım hakkı var mıdır? ....................................................................................................................... 359

Soru-6: İsveç’te çalışan vatandaşlarımızın Türk mevzuatına göre isteğe bağlı sigortaya prim ödeme imkanı var mıdır?          359

Soru-7: İsteğe bağlı sigortaya primi ödenen hizmetler, hizmet birleştirilmesinde dikkate alınacak sürelerden midir?                 359

Soru-8: İsveç mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? ............................................... 359

Soru-9: İsveç mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? ................................................. 360

Soru-10: İsveç mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir?......................................... 360

Soru-11: Türkiye’de veya İsveç’te geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi? 360

Soru-12: Türkiye’de veya İsveç’te geçen sigortalılık süreleri yeterli değilse hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?    360

Soru-13: Türkiye- İsveç sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? ................... 361

Soru-14: Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir?................................................................ 361

Soru-15: İsveç’te prim iadesi var mıdır? ......................................................................................... 361

 

TÜRKİYE-İSVİÇRE

Soru-1: Türkiye cumhuriyeti ile İsviçre cumhuriyeti arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi kimlere yardım yapılmasını sağlar?             362

Soru-2: Türkiye- İsviçre sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir? ... 362

Soru-3: İsviçre’de çalışan vatandaşlarımızın dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir? ........................... 362

Soru-4: İsviçre’de çalışmakta olan vatandaşlarımız ve yanlarında bulunan aile fertleri hastalık sigortası kapsamında ne şekilde yardım görürler?       363

Soru-5: İsviçre’de çalışan sigortalılar ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertlerinin ülkemizde bulundukları sırada sağlık yardım hakları mevcut mudur?            363

Soru-6: İsviçre’de iş kazası geçirerek yada meslek hastalığı nedeniyle tedavilerine devam edilmek üzere, ülkemize gönderilen sigortalıların yapmaları gereken işlemler nelerdir? .......................................................................................................................... 363

Soru-7: İsviçre mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? .............................................. 364

Soru-8: Maluliyet derecelerine göre bağlanan aylıkların oranı nedir? .................................................... 364

Soru-9: İsviçre sigorta kurumunca bağlanan maluliyet aylıklarında ilgilinin aile durumu dikkate alınır mı? .. 364

Soru-10: İsviçre mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? .............................................. 364

Soru-11: İsviçre mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir? ...................................... 365

Soru-12: İsviçre’de geçirilen bir kaza veya meslek hastalığı sonucunda sigortalı ne gibi haklara sahiptir? . 365

Soru-13: İsviçre’de emeklilik sigortası niteliğinde ikinci bir sigortalılık hakkı mevcut mudur? .................... 366

Soru-14: İsviçre’yi terk eden vatandaşlarımız pansiyon kasa haklarından yararlanabilirler mi? ................ 366

Soru-15: Türkiye’de ve İsviçre’de geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi? 366

Soru-16: Türkiye’de geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?       367

Soru-17: Türkiye- İsviçre sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? ................. 367

Soru-18: İsviçre sigortasınca bağlanan aylıklar, sigortalı İsviçre’yi terk ettiğinde ödenir mi? .................... 367

Soru-19: İsviçre sigorta kurumundan aylık alan ve ülkemize kesin dönüş yapmak isteyen vatandaşlarımızın yapması gereken işlemler nelerdir?     367

Soru-20: Aile yardımları (çocuk paraları) kimler için ödenir? miktarı her kantonda aynı mıdır? .................. 368

Soru-21: İsviçre’de çocuk parası ödemesi, işçinin Türkiye’de ikamet eden çocukları için de yapılır mı? ... 368

Soru-22: Türkiye- İsviçre sosyal güvenlik sözleşmesi prim transferine imkan tanımakta mıdır? tanımakta ise aranılan şartlar nelerdir?     368

Soru-23: İsviçre’den transfer edilen primlerin ilgililere iadesi mümkün müdür? ....................................... 368

 

TÜRKİYE-KKTC

Soru-1: Türkiye ile K.K.T.C. arasındaki sosyal güvenlik sözleşmesi kimlere yardım yapılmasını sağlar? 370

Soru-2: K.K.T.C.’de çalışan sigortalı işçilerimiz öncelikle nelere dikkat etmelidirler? ............................... 370

Soru-3: K.K.T.C.’de çalışmakta olan sigortalılar ile yanlarında ikamet eden aile bireylerine hangi sağlık yardımları yapılmaktadır?            370

Soru-4: K.KT.C.’de çalışmakta olan sigortalı işçilerimiz ve aile bireylerinden, kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?                 371

Soru-5: K.K.T.C. ‘ de çalışan sigortalılar ile yanlarında oturan aile bireyleri, geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? .................................................................................................................. 371

Soru-6: K.K.T.C.’den Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireylerinin hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır?                 371

Soru-7: Sigortalı veya beraberindeki aile bireylerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra ( hastalandıktan sonra) bağlı oldukları K.K.T.C. sigorta kurumunun izniyle Türkiye’ye gelmeleri halinde sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır? ...................... 372

Soru-8: K.K.T.C.’de çalışan işçilerin Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yararlanırlar?           373

Soru-9: K.K.T.C.’de çalışan işçilerin Türkiye’deki aile bireylerinden sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?   373

Soru-10: K.K.T.C. mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? ......................................... 374

Soru-11: K.K.T.C. mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? ........................................... 374

Soru-12: K.K.T.C. sosyal sigortalar yasasına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir? ............... 374

Soru-13: K.K.T.C.’deki sigortalı çalışmalar ile Türkiye’deki çalışmalar birleştirilebilir mi? ........................ 375

Soru-14: Türkiye’de veya K.K.T.C.’de geçen sigortalılık süreleri yeterli değilse hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?              375

Soru-15: Türkiye- K.K.T.C. sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? .............. 375

Soru-16: K.K.T.C .’den prim iadesi yapılabilir mi? ............................................................................ 375

 

TÜRKİYE-KANADA

Soru-1: Türkiye- Kanada sosyal güvenlik sözleşmesinin uygulama alanı ve getirdiği genel haklar nelerdir? 376

Soru-2: Türkiye’de veya Kanada’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi? 376

Soru-3: Türkiye’de veya Kanada’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?                376

Soru-4: Türkiye- Kanada sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? .................. 376

Soru-5: Sosyal güvenlik konusunda sorununuz olduğunda veya bilgi almak istediğinizde nereye başvurulmalıdır?                377

 

TÜRKİYE-MAKEDONYA

Soru-1: Türkiye- Makedonya sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir? 378

Soru-2: Makedonya’da çalışan vatandaşlarımız öncelikle nelere dikkat etmelidirler? .............................. 378

Soru-3: Makedonya’da çalışmakta sigortalılar ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?             378

Soru-4: Makedonya’da çalışan sigortalılar, Makedonya’da ikamet eden ve Makedonya’dan aylık alanlar ile bunların yanlarında ikamet eden aile fertlerinden geçici olarak ülkemize gelenlerin, hastalıkları halinde, kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? ........ 379

Soru-5: Makedonya’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireyleri hastalanmaları halinde ne yapmalıdır? 379

Soru-6: Makedonya’da ikamet eden ve iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bu ülke mevzuatına göre sağlık yardımına hak kazanan bir kimsenin bağlı olduğu sigorta merciinin izniyle ülkemize gelmesi halinde sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanır? .............. 380

Soru-7: Makedonya’da çalışan sigortalılar Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri sağlık yardımlarından yararlanabilir? 380

Soru-8: Makedonya’dan aylık alıp Türkiye’de oturan aylık sahiplerinin aile bireylerinden hangileri bakmakla yükümlü olduğu kişilerdir?    380

Soru-9: Makedonya’da çalışan sigortalıların Türkiye’deki aile bireylerinin sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapılmalıdır?            380

Soru-10: Türkiye’de veya Makedonya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?                381

Soru-11: Türkiye- Makedonya sosyal güvenlik sözleşmesine göre Türkiye’deki hangi hizmetler birleştirilebilir?    381

Soru-12: Anlaşmaya göre aile yardımları (çocuklar için ek ödeme) Makedonya tarafınca ödenmekte midir? 381

Soru-13: Makedonya’da prim iadesi var mıdır? ............................................................................... 381

Soru-14: Kısmi aylık alanlar borçlanabilir mi? .................................................................................. 381

 

TÜRKİYE-NORVEÇ

Soru-1: Türkiye- Norveç sosyal güvenlik sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir? .. 382

Soru-2: Norveç’te çalışan vatandaşlarımız öncelikle nelere dikkat etmelidirler? ..................................... 382

Soru-3: Norveç’te çalışmakta olan sigortalı ile beraberinde ikamet eden aile bireylerinden kimler sağlık yardımlarından yararlanmaktadır?                382

Soru-4: Norveç mevzuatına göre malullük aylığı alma koşulları nelerdir? ............................................. 383

Soru-5: Norveç mevzuatına göre yaşlılık aylığı alma koşulları nelerdir? .............................................. 383

Soru-6: Norveç mevzuatına göre dul ve yetim aylığı alma koşulları nelerdir? ....................................... 383

Soru-7: Türkiye’de veya Norveç’te geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi? 384

Soru-8: Türkiye- Norveç sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? .................. 384

Soru-9: Aile (çocuk parası) yardımlarından yararlanmanın koşulları nelerdir? ........................................ 384

 

TÜRKİYE-ROMANYA

Soru-1: Türkiye- Romanya sosyal güvenlik sözleşmesinin getirdiği genel haklar nelerdir? ..................... 385

Soru-2: Romanya’da çalışan sigortalılar, öncelikle nelere dikkat etmelidirler? ........................................ 385

Soru-3: Romanya’da çalışan sigortalılar ile Romanya’dan aylık sahibi olarak Romanya’da ikamet eden kimseler ile bunların yanlarında ikamet eden ile bireyleri, geçici olarak (gezme, tatil vb.) Türkiye’ye geldiklerinde kendilerine ne şekilde sağlık yardımı verilmektedir? .... 385

Soru-4: Romanya’dan Türkiye’ye geçici olarak gelen sigortalılar veya aile bireylerinin hastalanmaları halinde ne yapılmalıdır?               386

Soru-5: Sigortalı ve beraberinde aile bireylerinin sigorta vak’ası meydana geldikten sonra (hastalandıktan sonra) yetkili Romanya Kurumunun izniyle Türkiye’ye gelmeleri halinde, sağlık yardımlarından ne şekilde yararlanacaklardır? .................................................. 386

Soru-6: Romanya’da kaza geçirip veya meslek hastalığına tutulup bir süre tedavi görmek üzere Türkiye’ye gönderilen sigortalı, sağlık yardımını alabilmesi için ne yapmalıdır? ...................................................................................................................................... 387

Soru-7: Romanya mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile bireylerinden hangileri, sağlık yardımlarından yararlanabilirler?             387

Soru-8: Romanya mevzuatına tabi çalışan sigortalının Türkiye’de oturan aile bireylerinin ücretsiz sağlık yardımlarından faydalanabilmesi için ne yapılmalıdır?    387

Soru-9: Romanya’dan aylık sahibi olanların veya dul- yetim aylığı alanların, Türkiye’de ikamet ettikleri sırada, sağlık yardımlarından ücretsiz yararlanmalarını sağlamak için ne yapmaları gerekir?........................................................................................................ 388

Soru-10: Romanya’dan aylık sahibi olarak Türkiye’de ikamet eden bir kimsenin aile bireylerine ücretsiz sağlık yardımı yapılması için ne yapılmalıdır?              388

Soru-11: Romanya mevzuatına göre aylıklar ve aylık alma koşulları nelerdir?...................................... 388

Soru-12: Türkiye’de veya Romanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli ise, ayrı ayrı tam aylık bağlanabilir mi?   391

Soru-13: Türkiye’de veya Romanya’da geçen sigortalılık süreleri yeterli değil ise hizmet birleştirilmesi yapılarak kısmi aylık bağlanabilir mi?           391

Soru-14: Türkiye- Romanya sosyal güvenlik sözleşmesine göre hangi hizmetler birleştirilebilir? ............. 391

TÜRKİYE-LÜKSEMBURG

Soru-1: Türkiye Lüksemburg Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin vatandaşlarımıza sağladığı olanaklar nelerdir? 392

Soru-2: Geçici olarak ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan, Lüksemburg sigorta kurumları adına kimler ve hangi formülerler ile sağlık yardımı talep edebileceklerdir? ...................................................................................................................................... 392

Soru-3: Daimi olarak ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızdan Lüksemburg sigorta kurumları adına kimler ve hangi formülerler ile sağlık yardımı talep edebileceklerdir?  393

Soru-4: Lüksemburg sigortalısı ile Lüksemburg’dan aylık sahibi olan vatandaşımızın, daimi olarak ülkemizde ikamet eden sağlık yardımına hak sahibi olacak aile bireyleri, hangi ülke mevzuatına göre tespit edilir?............................................................................... 393

Soru-5: Geçici veya daimi olarak ülkemizde ikamet eden vatandaşlarımızın, Lüksemburg sigorta kurumları adına sağlık hizmetlerinden ne şekilde yararlanma hakları vardır?...................................................................................................................................... 393

Soru-6: Vatandaşlarımızın Kurumumuz mevzuatına tabi kalarak geçici görevle Lüksemburg’da çalışabilir mi ve sağlık yardım hakları var mıdır?       394

Soru-7: Kurumumuzdan sağlık yardım hakkı bulunan vatandaşlarımızın Lüksemburg’da geçici ikametleri sırasında kimlerin ve hangi koşullarda sağlık yardım hakları vardır?...................................................................................................................................... 394

Soru-8: Kurumumuzdan sağlık yardım hakkı bulunan vatandaşlarımızın, Lüksemburg’da daimi ikametleri sırasında kimler ve hangi koşullarda sağlık yardım hakları vardır?...................................................................................................................................... 394

 

HER STATÜDEKİ SİGORTALI İÇİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Her Statüdeki Sigortalı İçin Emeklilik Şartları Tablosu ......................................................................... 395

SSK'dan (Normal Şartlarla) Emekli Olacak ERKEKLER için Emeklilik Tablosu....................................... 397

SSK'dan (Normal Şartlarla) Emekli Olacak KADINLAR için Emeklilik Tablosu......................................... 399

SSK Tarım İşçilerinin Emekliliği....................................................................................................... 402

BAĞ-KUR’dan Emeklilik................................................................................................................ 403

Bağ-Kur’dan Yaşlılık Nedeniyle Emeklilik.......................................................................................... 405

Erkek Memurların Emekliliği........................................................................................................... 406

Kadın Memurların Emekliliği........................................................................................................... 409

Engelli Emeklilik Tablosu............................................................................................................... 411

4759 Sayılı Kanunda Emeklilik İçin Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci................................................... 412

Sakatlığı Nedeniyle Vergi İndiriminden Yararlanan Sigortalıların Emekliliğe Hak Kazanma Şartları............... 413

Süreksiz Tarım İşçileri İçin Emeklilikte Öngörülen Kademeli Geçiş Süreci.............................................. 414

5510/28. Maddesinin İki ve Üçüncü Fıkralarına Göre Aylığa Hak Kazanma Koşulları............................... 415

4/a Sigortalıları için 5510/Geçici 6. ve 7. Fıkranın (B) Bendine Göre Aylığa Hak Kazanma........................ 415

4/a Sigortalıları için 5510/28-4.-Geçici 6/7-C Fıkrasına Göre İlk Defa Çalışmaya Başladığı Tarih İtibariyle Malül Sayılanlar        416

4/a Sigortalıları için 5510/28. 5. Geçici M.6/ 7/D ve E Fıkralarına Göre Çalışma Gücü Kaybı Oranı %60’ın Altında Olanlar        416

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU TARAFINDAN YAYINLANAN YURT DIŞI MEVZUATI İLE İLGİLİ GENELGELER

GENELGE 2008/36- Yetki Devri..................................................................................................... 418

GENELGE 2008/37- 3201 Sayılı Kanunun Uygulanmasından Kaynaklanan Davalar............................... 420

GENELGE 2008/44- Yurtdışı Borçlanma İşlemleri.............................................................................. 423

GENELGE 2008/72- Yurtdışı Borçlanma İşlemleri.............................................................................. 442

GENELGE 2008/87- SG Sözleşmelerine Göre Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları.................................... 443

GENELGE 2008/115- Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesi......................... 449

GENELGE 2009/140- Yurtdışı Borçlanma ve Tahsis İşlemlerinde Tereddüt Edilen Hususlar..................... 468

GENELGE 2009/143- Yabancı Ülkelerdeki Rücû Alacaklarımızın Takibi................................................ 477

GENELGE 2010/68- Almanya’daki Çocuk Yetiştirme Süreleri.............................................................. 479

GENELGE 2010/80- 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yeniden Çalışması................................... 481

GENELGE 2010/91- Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Sözleşme Aylıklarına Ait İşlemlerin Taşra Ünitelerine Devri              486

GENELGE 2010/103-  3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanların Yurtdışında Çalışması, Ödenek Veya Yardım Alması             507

ÜLKELERİN YAZIŞMA ADRESLERİ............................................................................................. 509

ÜLKEMİZE GEÇİCİ OLARAK GELEN TÜRK VATANDAŞLARININ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNE GÖRE SAĞLIK YARDIMLARINDAN YARARLANMALARI................................................................................................................... 512

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................................................... 519