KAÇAKÇILIK SUÇLARI VE NAYLON FATURA İHTİLAFLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

BELGE, ÖNEMİ VE YAYGIN KULLANILAN BİR BELGE OLARAK FATURA

 

I- BELGE KAVRAMI

A- GENEL OLARAK BELGE KAVRAMI

B- VERGİ HUKUKU, TİCARET HUKUKU VE CEZA HUKUKU AÇISINDAN BELGE

1- Vergi Hukuku Yönünden Belgeler

2- Türk Ticaret Kanunu Yönünden

3- Türk Ceza Kanunu Yönünden

II- VERGİ HUKUKUNDA BELGELER VE ÖNEMİ

A- GENEL OLARAK

B- VERGİ HUKUKUNDA BELGELER

C- VERGİ İDARESİ VE MÜKELLEFLER YÖNÜNDEN BELGELERİN ÖNEMİ

1- Vergi İdaresi Yönünden Belgelerin Önemi

2- Mükellefler Yönünden Belgelerin Önemi

III- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI (KAPSAMI) İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENMESİ VEYA KULLANILMASININ NEDENLERİ VE BUNLARIN ALINDIĞI YERLER

A- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLENMESİNİN NEDENLERİ

B- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE KULLANILMASININ NEDENLERİ

1- Gelir ve Kurumlar Vergileri Yönünden

2- KDV Yönünden

C- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGELERİN ALINDIĞI YERLER

1- Gerçek Anlamda Faaliyeti Olan Firmalardan Alınan Belgeler

2- Gerçek Anlamda Faaliyeti Olmayanlardan Alınan Belgeler

IV- YAYGIN BİÇİMDE KULLANILAN BİR BELGE OLARAK FATURA

A- FATURA KAVRAMI VE ÇEŞİTLİ KANUNLAR YÖNÜNDEN FATURA

1- Genel Açıklama

2- Fatura Kavramı5

3- Türk Ticaret Kanunu Yönünden Fatura

4- Vergi Usul Kanunu Yönünden Fatura

5- Faturanın Hukuki Niteliği

6- Fatura Açısından TTK ve VUK İlişkisi

B- FATURA ÇEŞİTLERİ

1- Adi (Basit) Fatura

2- İade Faturası

3- Proforma Fatura

4- Mal Gönderme Faturası

5- Geçici (Muvakkat) Fatura - Kesin Fatura

6- Genel Fatura

7- Nakliye Faturası

8- Komisyoncu Alış Faturası

9- Komisyoncu Satış Faturası

10- Konsolosluk Faturası (Tasdikli Fatura

11- İrsaliyeli Fatura

12- Fatura/Çek

13- Özel Fatura

14- Elektronik Cihaz Çıktısı Fatura

15- Naylon Fatura

16- İhracat İçin Düzenlenen Fatura

17- Numune Faturası

18- Finansal Kiralama Faturası

19- Kapıdan ve Mesafeli Sözleşme Düzenlenerek Yapılan Satışlara İlişkin İade Bölümlü Fatura

C- FATURANIN BİÇİM VE İÇERİĞİ

1- Faturada Yer Alması Gereken Asgari Bilgiler

a) Faturanın Düzenlenme Tarihi, Seri ve Sıra Numarası

b) Faturayı Düzenleyenin Adı, Varsa Ticaret Unvanı, İş Adresi, Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası

c) Müşterinin Adı, Ticaret Unvanı, Adresi, Varsa Vergi Dairesi ve Hesap Numarası

d) Satılan Mal veya Yapılan İşin Türü, Miktarı, Fiyatı ve Tutarı

e) Satılan Malların Teslim Tarihi ve İrsaliye Numarası

2- Kapalı Fatura-Açık Fatura

3- Faturanın Tebliğ Edilmesi

a) Elden Tebliğ

b) Posta ya da Kargo Yoluyla Tebliğ

c) Faturanın Postada ya da Kargoda Kaybolması Halinde Tebliğ

4- İrsaliyeli Fatura Düzenlenmesine İlişkin Uygulama

V- FATURA DÜZENLENMESİ KULLANIMI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

A- FATURA KAYIT DÜZENİ

1- Kayıt ve Düzenleme Esası

a) Faturaların Sıra Numarası Dahilinde Ard Arda Düzenleneceği (Teselsül Ettirileceği)

b) Faturaların Mürekkeple, Makine ile veya Kopya Kurşun Kalemi İle Doldurulacağı

c) Faturaların En Az Bir Asıl ve Bir Örnek Olarak Düzenleneceği

d) Faturanın Yetkili Kişiler Tarafından İmzalanmış Olması Gerektiği

e) Faturanın Azami 7 Gün İçinde Düzenlenmesi Gerektiği

f) Faturada Kayıtlı Bilgilerden Dolayı Fatura Düzenleyenlerin Sorumlu Olacağı

2- Partiler Halinde Mal Teslim Edildiği Durumlarda Faturanın Ne Şekilde Düzenleneceği

3- Faturanın 7 Günlük Süre İçinde Düzenlenmesinin KDV Yönünden Doğurduğu Sonuçlar

4- Avans İçin Düzenlenen Faturanın İptali ve Yeni Fatura

5- Fatura ve Hakediş Belgeleri İlişkisi108

6- Faturanın Teslimden veya Hizmetin Yapılmasından Önce Düzenlenmesi

7- Fatura Düzenlemede Adres Sorumluluğu

8- Faturada KDV Gösterme Zorunluluğu

a) Genel Olarak KDV İndirimi

b) İndirim Açısından KDV’nin Fatura veya Benzeri Belgeler Üzerinde Ayrıca Gösterilme Zorunluluğu

c) İndirim Açısından KDV’nin Ayrıca Gösterilmesine Gerek Olmayan Durumlar

d) Faturada Ayrıca Gösterilmemesi Nedeniyle İndirilemeyecek Olan KDV Hakkında Yapılacak İşlemler

9- Tarihsiz Faturaların Durumu

10- Fiili İhracat Tarihi ile Fatura Tarihi Arasındaki Farklılık

11- Düzenlenen Faturanın Alıcısına Ulaşmadan Zayi Olması

12- Yapılan İş ve Hizmet Nedeniyle Vergi Usul Kanunu’na Göre Düzenlenmesi Gereken Diğer Belgelerle Faturaların Uyumunun Sağlanması

13- Süresinde Düzenlenmemesi Nedeniyle Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Faturalardaki KDV’nin İndirimi

a) Süresinde Düzenlenmemesi Nedeniyle Hiç Düzenlenmemiş Sayılan Faturalardaki KDV’nin İndirilip İndirilemeyeceği

b) Kanunun Değerlendirilmesi

B- FATURA DÜZENLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1- Fatura Düzenleyenlerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

a) Faturalarda Bulunacak Bilgiler Yönünden

b) Malın Satıcı Tarafından Taşınması veya Taşıttırılması Halinde Düzenlenen Sevk İrsaliyesinin Numarası

c) Adına Fatura Düzenlenecek Kişinin Kimlik Bildirimi Yönünden

d) Kullanılacak Faturanın “Vergi Usul Kanunu Uyarınca Vergi Mükellefleri Tarafından Kullanılan Faturaların Basım ve Dağıtımı Hakkında Yönetmelik” Esaslarına Uygunluğu Yönünden

e) Fatura ve Benzeri Vesikaların Kanun’un Öngördüğü Bilgileri Taşımaması Halinde Bu Faturaların Hangi Hallerde Düzenlenmemiş Sayılacağı

2- Adına Fatura Düzenlenen İşletmelerin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

C- FATURA KULLANMA ZORUNLULUĞU

1- Fatura Kullanmak Zorunda Olanlar

a) Ticari, Zirai ve İktisadi İşletmelerde Fatura Alma Zorunluluğu

b) Gelir Vergisine Tâbi Serbest Meslek Kazançlarında Fatura Alma Zorunluluğu

c) Beyanname Vermek Zorunda Olan Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Edenlerden Gerçek Gider Usulünü Tercih Edenlerde Fatura Alma Zorunluluğu

d) Nihai Tüketicilerin Vergi Usul Kanunu’na Göre Fatura Alma Zorunluluğu 

e) Fatura Almak Durumunda Olan Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Vergiden Muaf Kurumların Almış Oldukları Mal ve Yaptırdıkları Hizmet Karşılığında Fatura Yerine Düzenleyecekleri Belgeler

2- Faturanın Bastırılması ve Tasdiki

D- FATURA YERİNE GEÇEN DİĞER BELGELER

1- Bankalar Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler

a) Dekontlar

b) Hesap Bildirim Cetvelleri (Ekstreler

c) Döviz Alım Belgesi - Döviz Satım Belgesi

d) İşlem Sonuç Formları

e) Müşterek Hükümler

2- Sigorta Şirketleri ile Acenteleri Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler (Sigorta ve Reasürans Brokerlerine Yapılan Ödemelerin Belgelendirilmesi

a) Sigorta Poliçeleri ve Zeyilnameler

b) Sigorta Komisyon Gider Belgesi

3- Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler

4- İkrazatçılar Tarafından Fatura Yerine Düzenlenecek Belgeler

5- Döviz ve Kıymetli Maden Alım ve Satım Belgesi

E- NAYLON FATURALAR

1- Genel Olarak

2- Harcamaları Karşılığı Fatura Alamayanların Naylon Fatura Kaydı

3- Gerçek Dışı Bir Gider İçin Naylon Fatura Alanlar

4- Naylon Faturayı Gider Yazanlar Hakkında Yapılacak İşlemler

a) Verginin Cezalı Olarak Alınması

b) Hapis Cezası

c) Diğer Yaptırımlar

F- FATURA İLE İLGİLİ ÖZELLİK TAŞIYAN DURUMLAR

1- Faturanın Düzenlenmesi, Alınması ve Verilmesine İlişkin Esaslara Uyulmaması Halinde Uygulanacak Ceza 

2- Matbaada Basılan Kitapların Partiler Halinde Teslim Edilmesi ve İlk Teslim ile Son Teslim Tarihi Arasında 7 Günlük Fatura Süresinin Aşılması Halinde Ne Şekilde İşlem Yapılacağı

3- İdarece Vergi Dairesi Değiştirilen Mükelleflerin, Önceki Vergi Dairesi İçin Bastırdıkları Faturaları; Yeni Vergi Dairesinde de Kullanıp Kullanamayacakları Durumu

4- Ferdi İşletme Adına Basılı Bulunan Faturaların, İşletmenin Ortaklığa Dönüşmesi Halinde Ortaklık Kaşesi Basılarak Kullanılıp Kullanılmayacağı Durumu

5- Faturaların Yabancı Para Cinsinden Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

6- Yurt Dışı Faturaların Gider Kaydı

7- Otel, Lokanta, Kulüp, Hamam, Sauna, Kuaför, Kahvehane, Pastahane ve Benzeri İşletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü

8- Nakliyecilikle Uğraşan İşletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü

9- Akaryakıt İstasyonlarında Belge Düzeni

10- Özel Okul ve Dershanelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü

11- Gayrimenkul Alım Satımı ile Uğraşan İşletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 

12- Kat Karşılığı Yapılan İnşaatlarda Fatura Kullanma Yükümlülüğü

13- Özel İnşaatlarda Fatura Verme Yükümlülüğü

14- Taahhüt Şeklinde Olan İnşaat ve Onarım İşlerindeki Hakediş Bedelleri İçin Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

15- Zirai İşletmelerde Fatura Kullanma Yükümlülüğü

16- Dernek, Sendika ve Vakıfların İktisadi İşletmelerinde Fatura Kullanma Yükümlülüğü 

17- Komisyonculuk İşleriyle Uğraşanlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

a) Zirai Ürün Komisyoncuları (Yaş Sebze ve Meyve Komisyonculuğunda Belge Düzeni) 

b) Emlak Komisyoncuları

c) Hizmet Komisyoncuları

18- Ticari İşletme Bünyesinde Elde Edilen Kira Gelirleri Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü 

19- Faiz Gelirlerinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

a) İkrazat İşlerinde Fatura

b) Ticari Faaliyetin İcrasından Doğan Faiz Gelirlerinde Fatura

20- Bir Şirketin Başka Bir şirketin Hisse Senetlerini Satması Halinde Fatura

21- Serbest Meslek Faaliyetinin Kurumlar Vergisi Mükellefiyeti Çerçevesinde Yapılması Halinde Fatura  

22- Şahıs İşletmesinin Tüzel Kişi İşletmesine Dönüşmesi Halinde Fatura

23- İşletmenin Faaliyetinin Sona Ermesi Hâlinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü  

a) Gerçek Kişiye Ait Ticari İşletmelerin Sona Erdirilmesi Halinde Fatura

b) Defter Tutmak Zorunda Olan Çiftçilere Ait Zirai İşletmelerinin Faaliyetinin Sona Erdirilmesi Halinde Fatura

c) Tüzel Kişiye Ait Ticari İşletmelerin Sona Erdirilmesi

24- Satın Alınan Malların İadesinde Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

25- Adına İskonto Yapılanların Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

26- Alınan Primler Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

27- Hediye Çeklerinin Fatura Değeri Kavramı İçinde Yer Alıp Alamayacağı

28- Trampa Yoluyla Satışlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

29- Kurumlar Vergisi Mükellefleri ile Birinci ve İkinci Sınıf Tüccarlar, Kazancı Basit Usulde Tespit Edilenler ve Defter Tutan Zirai İşletme Tarafından Yapılan Ayni Bağışlarda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü  

30- Hizmet İşletmelerinin Hizmet İfası Şeklinde Yaptıkları Hizmet Bağışları Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

31- İşletme Sahiplerinin Ticari İşletmeden Özel Amaçla Çek­tikleri Mallar Nedeniyle Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

32- İşverenlerce İşçilere İşyeri Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmesi Durumunda Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

33- Özel Kartlar veya Yemek Çekleri Kullanılmak Suretiyle Lokanta veya Restoranlarda Verilen Hizmetlere İlişkin Fatura Düzenleme Yükümlülüğü

a) Özel Kartların Kullanımı

b) Yemek Çeklerinin Kullanımı

c) Özel Kartlar ve Yemek Çeklerinin Kullanımında Fatura Düzenleme Esasları 

34- Bakım ve Onarım Hizmeti Veren Servis İşletmelerinde Fa­tura Düzenleme Yükümlülüğü 

35- İşletmede Kullanılmak Üzere İnşa Edilerek Aktife Alınan İktisadi Kıymetler İçin Mükellefin Kendi Adına Fatura Dü­zenlemeyeceği

36- İşyerinde Kullanılmak ve Tüketilmek Üzere Satın Alınan Emtia ile İlgili Düzenleme 

37- Taksi Giderleri İçin Fatura Düzenlenmesi

38- Faturanın Hatıra Dayanarak Düzenlenmesi

39- Fatura Verilmemesi Halinde İzlenecek Yol

40- Fatura ve Benzeri Evrak Düzenine Uyulmaması Nedeniyle Uygulanacak Yaptırımlar 

41- Faturası Düzenlenmiş Olan Ancak ihracatı Gelecek Yıl Yapılacak Mallar

42- Faturaların Ciro Edilmesi

a) Faturaların Ciro Edilmesi Olayı

b) KDV İndirimi Yönünden

c) Kişisel Yaklaşımımız

43- Faturaya İtiraz

a) Genel Olarak

b) Türk Ticaret Kanunu’nda Faturaya İtiraz

c) Vergi Usul Kanunu’nda Faturaya İtiraz

44- Fatura Düzenlememe Fiili ve Özel Usulsüzlük

45- Faturadaki Bilgilerin Düzeltilmesi

46- Faturanın İptali

47- Faturanın Kanıt Olması Koşulu

G- FATURAYLA İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

 

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRK VERGİ HUKUKUNDA NAYLON FATURA DÜZENLEMEK YA DA KULLANMAK

 I- GENEL AÇIKLAMA

II- KANUNDAKİ DÜZENLEMENİN GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR

A- BİRİNCİ AŞAMA

B- İKİNCİ AŞAMA

1- 2365 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme

2- 3505 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme

3- 4008 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme

4- 4108 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme

5- 4369 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenleme

C- SON AŞAMA

III- İDARİ VERGİ SUÇU (KABAHAT) OLARAK NAYLON FATURA İLE İLGİLİ FİİLLER VE VERGİ CEZASI UYGULAMASI  

A- GENEL OLARAK VERGİ SUÇU

1- Kavram

2- Vergi Suçu Çeşitleri

a) İdari Suç (Kabahat)

b) Adli Suç

B- VERGİ ZİYAI CEZASI GEREKTİREN NAYLON FATURA FİİLLERİNDE SUÇUN UNSURLARI

1- Naylon Fatura Fiillerinde Kanuni Unsur

2- Naylon Fatura Fiillerinde Maddi Unsur

a) Hareket

b) Sonuç

c) Nedensellik

3- Naylon Fatura Fiillerinde Manevi Unsur

a) Genel Olarak

b) Kusurluluk Dereceleri

c) Manevi Unsur Açısından Faturaya İlişkin Fiiller

C- NAYLON FATURA FİİLLERİNDE CEZA UYGULAMASI

1- Ceza Sorumlusu

a) Gerçek Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti

b) Tüzel Kişiler Açısından Ceza Ehliyeti

2- Verilecek Ceza

a) Vergi Ziyaı Cezası

b) Özel Usulsüzlük

c) Usulsüzlük

3- İdari Suçlarda ve Cezalarda Birleşme

a) Kavram

b) Birleşme Açısından İdari Vergi Suç ve Cezaları

4- Tekerrür

a) Genel Açıklama

b) İdari Vergi Cezalarında Tekerrür

c) Tekerrürde Cezanın Kesinleşme Koşulu

5- İştirak Halinde Ceza

D- İDARİ VERGİ CEZALARINI AZALTAN VEYA ORTADAN KALDIRAN HALLER

1- Yanılma

2- Pişmanlık

a) Genel Açıklama

b) Kapsam ve Uygulama

3- Cezalarda İndirim

a) İndirimli Ödemenin Kapsamı 

b) İndirimli Ödemeden Yararlanabilmenin Koşulları

c) Naylon Fatura Fiillerinde Cezalarda Yapılacak İndirimin Tutarı

4- Uzlaşma

a) Genel Açıklama

b) Uzlaşmanın Kapsamı

c) Tarhiyat Sonrası Uzlaşma

5- Zamanaşımı

a) Ceza Kesme Zamanaşımı

b) Ceza Tahsil Zamanaşımı

6- Af

7- Ölüm

8- Terkin

9- Yargı Kararı

IV- NAYLON FATURA FİİLLERİ NEDENİYLE KESİLEN VERGİ CEZALARINA KARŞI YARGI YOLU

A- DAVANIN AÇILMASI

1- Dava Açmaya Yetkili Olanlar

2- Yetkili Vergi Mahkemesi

a) Genel Olarak

b) Görevsiz ve Yetkisiz Mahkemeye Başvurulması

c) Bağlantılı Davalar

3- Dava Dilekçesi

a) Genel Olarak

b) Dilekçelerin İncelenmesi

4- Dava Açma Süresi

a) Sürelerle İlgili Genel Esaslar

b) Özellikli Durumlar

B- DAVA AÇILMASININ SONUÇLARI

1- Genel Olarak

2- Yürütmenin Durması

C- DAVANIN GÖRÜLMESİ

1- Dosya Üzerinden

2- Duruşma (Murafaa)

D- DAVANIN KARARA BAĞLANMASI

E- KARARA KARŞI KANUN YOLLARI

1- İtiraz 

a) Genel Açıklama

b) İtiraz Dilekçesi

c) Karşı Dava

d) İtirazın İncelenmesi

e) Yürütmenin Durup Durmayacağı

f) Duruşma İstemi

g) Karar ve Kararın Sonuçları

2- Danıştay’a Temyiz Başvurusu

a) Genel Açıklama

b) Temyiz Dilekçesi

c) Yürütmenin Durup Durmayacağı

d) Duruşma İstemi

e) İncelemenin Gerçekleştirilmesi ve Karar

3- Kararın Düzeltilmesi

F- İDARE ALEYHİNE TAZMİNAT DAVASI AÇILMASI

V- NAYLON FATURA DÜZENLEYENLERİN KOMİSYON GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

VI- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI OLAN BELGENİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TEPİTİNDE GİDER YAZILMASI VE KDV İNDİRİMİ

A- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI BELGENİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE GİDER YAZILABİLME DURUMU

B- SAHTE YA DA KAPSAMI İTİBARİYLE YANILTICI OLDUĞU SAPTANAN BELGELERDE YER ALAN KDV’NİN İNDİRİMİ

VII- NAYLON FATURALAR NEDENİYLE KARA LİSTEYE ALINMA (KOD UYGULAMASI)

A- GENEL AÇIKLAMA

B- KODLAR VE AÇIKLAMASI

1- İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Kod Listesi

2- İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Kod Listesi

C- KOD UYGULAMASININ SONUÇLARI

1- Genel Olarak

2- Vergi İncelemesi ve Ceza

3- Vergi İadesinde Özel Esaslara Tabi Olma

a) Kapsamdaki Mükellefler

b) Olumsuz Rapor

c) Olumlu Rapor 

d) Olumsuz Tespit 

3- Mükellef Gruplarına Göre İade Taleplerinde Yapılacak İşlemler

a) Kendileri Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar 

b) Haklarında Olumsuz Tespit Bulunanlar 

c) Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Mükellefler Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar  

d) Doğrudan Mal veya Hizmet Temin Ettikleri Safhadan Önceki Safhalarda Yer Alanlar Hakkında Olumsuz Rapor veya Tespit Bulunanlar 

e) İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati Haciz Uygulanan Mükellefler 

4- Diğer İade Taleplerine İlişkin Uygulama 

D- UYGULAMANIN HUKUKİLİĞİ

E- KODDAN ÇIKMA YOLU

1- SMİYB Düzenleme Raporu Varken

2- SMİYB Kullanma Raporu Varken

3- Belgelerin Zayi Olması Halinde

4- Olumsuz Tespit Halinde

5- Adreste Bulunamama Halinde

6- Defter ve Belge İbraz Etmeme Halinde

VIII- SMİYB VE MÜTESELSİL SORUMLULUK UYGULAMASI

A- GENEL AÇIKLAMA

1- Müteselsil Sorumluluk Kavramı

2- Vergi Hukukunda Müteselsil Sorumluluk

B- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLANLARDA MÜTESELSİL SORUMLULUK

C- İŞLEME DOĞRUDAN TARAF OLMAYANLARDA MÜTESELSİL SORUMLULUK

D- MÜTESESELSİL SORUMLULUK DIŞINDA KALANLAR

E- MESLEK MENSUPLARINDA MÜTESELSİL SORUMLULUK

1- Serbest Muhasebeci (SM) ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerde (SMM) Müteselsil Sorumluluk  

2- Yeminli Mali Müşavirlerde (YMM) Müteselsil Sorumluluk

a) Sorumluluğu Düzenleyen Kaynaklar

b) Tasdik İşleminin Hukuki Niteliği

c) Tasdik İşleminin Hukuki Sonuçları

d) Konuya İlişkin Açıklamalar ve Görüşler

e) Ceza Kanunu Açısından Sorumluluk

F- MÜTESELSİL SORUMLULUK KONUSUNDA KARAR ÖZETLERİ

1- Alım Satıma Taraf Olanlarla İlgili

2- Meslek Mensuplarıyla İlgili

V- NAYLON FATURA FİİLLERİ DOLAYISIYLA KESİLEN VERGİ CEZALARI KONUSUNDA YARGI KARARLARI

A- KARAR ÖZETLERİ

B- KARARLARIN TAM METNİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KAÇAKÇILIK VE SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI VE CEZALARI

 

I- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN UNSURLARI

A- SUÇUN KANUNI UNSURU

1- Genel Açıklama

2- VUK’ta Yer Alan Kaçakçılıkla İlgili Düzenleme

B- SUÇUN MADDI UNSURU

1- Hareket

2- Netice

3- Nedensellik (İlliyet Bağı)

C- MANEVİ UNSUR

1- Genel Olarak

2- Kusurluluğu Kaldıran veya Azaltan Haller

3- Kaçakçılık Suçunda Manevi Unsur

II- FATURA İLE İLGİLİ KAÇAKÇILIK SUÇU SAYILAN FİİLLER

A- GENEL AÇIKLAMA

B- FATURADA TAHRİFATA İLİŞKİN FİİLLER

C- FATURA VE DİĞER BELGELERİ GİZLEME FİİLLERİ

D- FATURAYI YOK ETME FİİLLERİ

E- YANILTICI FATURAYA İLİŞKİN FİİLLER

F- SAHTE FATURAYA İLİŞKİN FİİLLER

G- ANLAŞMA OLMADAN BASILAN FATURALARA İLİŞKİN FİİLLER

III- DİĞER KAÇAKÇILIK FİİLLERİ

A- HESAP VE MUHASEBE HİLELERİ YAPMAK

1- İşlemin Gizlenmiş Olması

2- Muhasebe İlke ve Kurallarına Aykırılık

3- Vergi Yasalarına Aykırılık

4- Maddi veya Manevi Çıkar

5- Mali Tabloların Etkilenmesi

6- Hazine Aleyhine Hatalar

7- Karmaşık İşlemlerle Gizlemeye Çalışma

8- Hataların Düzeltilmesi ve Muhasebe Hilesi İlişkisi

9- Mali Tablolara Yönelik Kayıtlar

10- Kasada Olmayan Paranın Varmış Gibi Gösterilmesi

11- Bilgisayar ve Özel Yazılım

12- Muhasebe Uygulamasının Mali Tabloların Dipnotunda Belirtilmesi

13- Gelirin Avans Olarak Gösterilmesi

14- Gelir ve Giderlerde Dönem Kayması

15- Kaydın Gecikmesi

16- Gerçekte Olmayan Bir Varlığın Bilançoda Gösterilmesi

B- UYDURMA HESAPLAR AÇMAK

C- ÇİFT DEFTER TUTMAK

1- Genel Açıklama

2- Çift Defter Kullanma Fiili İçin Aranan Koşullar

a) Vergi Kanunlarına Göre Tutulması Zorunlu Bir Defterin Bulunması

b) Resmi Defterlere Kaydı Gereken Hususların Kısmen ya da Tamamen Diğer Defter ve Kağıtlara Kaydedilmemiş Olması

c) Yapılan İşlemlerin Vergi Matrahını Azaltacak Biçimde Olması

D- DEFTER KAYIT VE BELGELERİ YOK ETME

E- DEFTER VE BELGELERİ GİZLEME

1- Genel Açıklama

2- Suçun Oluşmayacağı Durumlar

a) İbraz İsteğinin Vergi İncelemesine Yetkili Olmayanlarca Yapılması

b) İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerin Varlığının Noter Kayıtları veya Sair Suretle Sabit Olması

c) Defter ve Belgeler Dışındaki Kayıt ve Materyalin İbraz Edilmemesinin Suç Kapsamına Girmediği 

d) Vergi İncelemesinin Vergi Usul Kanunu’nun 139 Maddesine Uygun Bir Şekilde Yapılmış Olması

e) Defter ve Belgeleri İbraz İsteğinin Vergi İncelemesi Sebebiyle Yapılmış Olması Gerektiği 

f) Defter ve Belgelerin Zamanaşımı Süresi İçinde İbrazının İstenmesi Gerektiği

g) Defter ve Belgelerin Mücbir Sebep Nedeniyle İbraz Edilmemesi

3- Suçun Oluşacağı Durumlar

F- DEFTER VE BELGELERİ TAHRİF ETME

G- DEFTER SAYFALARINI KOPARMAK

IV- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE (SMİYB) KAVRAMI

A- SAHTE BELGE KAVRAMI

1- Genel Açıklama

2- Sahte Belge Düzenleme ve Kullanma Fiiliyle İlgili Birkaç Örnek

3- Gerçek Mal veya Hizmet Alımında Başka Bir Mükellefin Belgesinin Verilmesi

B- MUHTEVİYATI (KAPSAMI) İTİBARİYLE YANILTICI BELGE

1- Genel Açıklama

2- Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge Düzenleme ve Kullanma Fiiliyle İlgili Birkaç Örnek

V- SAHTE BELGE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA FİİLLERİNDE SUÇUN UNSURLARI

A- SUÇUN KANUNİLİK UNSURU

B- SUÇUN MADDİ UNSURU

C- SUÇUN HUKUKA AYKIRILIK UNSURU

D- SUÇUN MANEVİ UNSURU

VI- KAÇAKÇILIK VE SAHTE BELGE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE (SMİYB) DÜZENLEME VEYA KULLANMA FİİLLERİNDE SUÇUN FAİLİ (MUHATABI)

A- GENEL AÇIKLAMA

B- DOLAYLI FAİLLİK

C- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA FAİLİN BELİRLENMESİ

1- Gerçek Kişilerde

2- Tüzel Kişilerde

a) Anonim Şirketlerde Sorumluluk

b) Limited Şirketlerde Sorumluluk

c) Kollektif Şirketlerde Sorumluluk

d) Komandit Şirketlerde Sorumluluk

3- Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları

a) Genel Açıklama

b) Konu Hakkındaki Yasa Hükümleri

c) Yargısal Görüş

VII- SAHTE YADA MUHTEVİYATI (KAPSAMI) İTİBARİYLE YANILTICI BELGE (SMİYB) DÜZENLEME VEYA KULLANMADA İSPAT KÜLFETİ VE İSPAT ŞEKİLLERİ

A- GENEL AÇIKLAMA

1- İdari Yargıda İspat ve İspat Külfeti

2- Ceza Yargılamasında İspatve İspat Külfeti

B- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEYEN KİŞİLERLE İLE İLGİLİ BAZI KARİNELER

1- Fatura Düzenleyen Firmanın Faaliyetinin Olmaması

2- Giderlerinin Olmaması

3- İşçi Çalıştırmaması ya da Yapılan İşle Orantılı İşçi Çalıştırılmaması

4- İşletmelerinin Aktifinde Kayıtlı Motorlu Taşıt ve Gayrimenkulün Bulunmaması, Fatura İçeriğindeki Malları Üretecek Teçhizat ve Ekipmana Sahip Olmaması

5- Vergi Dairesine Bildirdikleri Adreslerde Aramalara Rağmen Bulunamamaları

6- Defter ve Belgelerini İnceleme Elemanına İbraz Etmemeleri, Adreslerinde Komşuları Tarafından Tanınıp Bilinmemeleri

7- KDV Beyannamelerinde Sürekli Devir KDV Beyan Etmeleri ya da Sembolik Tutarda Ödenecek KDV Beyan Etmeleri

8- Verilen Beyanname Üzerinden Tahakkuk Ettirilen Vergilerin Ödenmemesi

9- Mali Polis Tarafından Başka Mükelleflerle İlgili Olarak Yapılan Aramalarda Sahte Fatura Düzenleyen Kişi ya da Kişilere Ait Kullanılmamış Faturaların Ele Geçirilmesi

10- Mal Alış, Nakliye ya da Hizmet Alım Faturalarının Sahte Olması

11- Şirket Ortaklarının Tamamının ya da Bazılarının (Özellikle Kanuni Temsilcinin) Odacı, Şoför, Sekreter, Amele, Bulaşıkçı, Çoban, Hamal Gibi Kişiler Olması

12- Şirket Ortaklarının Banka Hesaplarında Uzun Süreli Para Bulunmaması, Düzenledikleri Faturalarda Yer Alan Hasılatı Elde Edecek Sermaye Yapısı ve Kapasiteye Sahip Olunmaması

13- Fatura Bedelinin Elden Tahsil Edilmesi ya da Alınan Çekin Ciro Edilip Başkalarına (Genellikle Fatura Verilen Kişilerin Elemanlarına) Verilmesi ve Bankadan Parayı Kendilerinin Çekmemesi

14- Ödemelerin Banka Havalesi ile Yapılmaması veya Çek Gibi Ödeme Aracı Kullanılmaması  

C- SAHTE BELGE DÜZENLEYENİN MAL HAREKETLERİNİN İSPATI

D- SAHTE YA DA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE OLAYINDA PARA HAREKETLERİNİN İSPATI 

E- SMİYB DÜZENLEME VEYA KULLANMA FİİLİNDE KASIT UNSURUNUN İSPATI

1- Genel Açıklama

2- İyi Niyet ve Dürüstlük

3- Kullanılan Belgelerin Ciroya Oranı Karinesi

VIII- SMİYB DÜZENLEME YA DA KULLANMA FİİLLERİ VE DİĞER KAÇAKÇILIK SUÇLARINDA SORUŞTURMA VE YARGILAMA USULÜ

A- GENEL AÇIKLAMA

B- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN NİTELİĞİ VE İHBAR

C- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA SAVCILIK İŞLEMLERİ

1- Savcının Suçu Öğrenmesi

2- Soruşturma İşlemleri

a) Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı

b) Takipsizlik Kararı

c) Kararlara İtiraz Edilmesi

3- İddianame Hazırlanması

D- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA MÜTALAA HANGİ DURUMDA DAVA ŞARTIDIR?

E- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME

F- DAVAYA MÜDAHALE VE TAKİP HAKKI

G- İDARİ YARGI KARARLARININ ETKİSİ

IX- KAÇAKÇILIK SUÇUNUN CEZASI

A- GENEL OLARAK

1- 8 Şubat 2008 Öncesinde İşlenen Fiillerde

a) Birinci Grup Fiiller

b) İkinci Grup Fiiller

2- 8 Şubat 2008 – 2 Temmuz 2009 Arasında İşlenen Fiillerde

3- 3 Temmuz 2009 Sonrasında 359 a Kapsamındaki Fiillerde

B- VERGİ KAÇAKÇILIĞI SUÇUNDA İSNAT YETENEĞİ VE KUSURLULUĞU KALDIRAN HALLER

1- Kaçakçılık Suçlarında Ceza Ehliyetini Sınırlayan Durumlar

a) Yaş Küçüklüğü

b) Akıl Hastalığı

c) Kaçakçılık Suçunda Sağır ve Dilsizlerin Cezalandırılması

d) Geçici Nedenler

2- Kaçakçılık Suçlarında Kusurluluğu Ortadan Kaldıran Haller

a) Kaza ve Tesadüf

b) Mücbir Sebepler

c) Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit

d) Esaslı Fiili Yanılma

C- KAÇAKÇILIK CEZASININ BELİRLENMESİ

1- Genel Olarak

2- Hapis Cezasına Seçenek Yaptırımlar

3- İki Yıl ve Daha Az Süreli Hapis Cezalarının Ertelenmesi

4- Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

X- KAÇAKÇILIK SUÇUNDA TEŞEBBÜS-İŞTİRAK-BİRLEŞME VE TEKERRÜR

A- KAÇAKÇILIĞA TEŞEBBÜS

B- KAÇAKÇILIĞA İŞTİRAK

1- 8 Şubat 2008 Öncesi İşlenen Suçlar

a) Asli Maddi İştirak

b) Asli Manevi İştirak

c) Fer’i Maddi İştirak

2- 8 Şubat 2008 Sonrası İşlenen Suçlar

a) İştirakin Menfaat Gözetilerek Yapılması Hali

b) İştirakin Menfaat Gözetilmeksizin Yapılması Hali

C- BİRLEŞME

D- TEKERRÜR

1- Genel Olarak

2- Ergin Olmayanlarda Tekerrürün Uygulanmayacağı

XI- CEZA İLİŞKİSİNİ ETKİLEYEN VEYA SONA ERDİREN DURUMLAR

A- KAÇAKÇILIK SUÇU İŞLEYENİN ÖLÜMÜ

B- CEZANIN İNFAZI

C- KAÇAKÇILIK SUÇLARININ AFFI

D- KAÇAKÇILIKTA ZAMANAŞIMI

1- Dava Zamanaşımı

a) Genel Olarak

b) Yaş Küçüklüğü Halinde Zamanaşımı

c) Dava Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı

d) Dava Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması

2- Ceza Zamanaşımı

a) Genel Olarak

b) Yaş Küçüklüğü Halinde Zamanaşımı

c) Ceza Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı

d) Ceza Zamanaşımının Kesilmesi ve Durması

E- ŞİKAYETTEN VAZGEÇME

F- KAÇAKÇILIK CEZASINDAN KURTULMA YÖNÜNDEN PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESESİNİN SAĞLADIĞI AVANTAJ

1- Genel Açıklama

2- Hukuki Niteliği

3- Yararlanma Şartları

a) Kendiliğinden Haber Verme

b) Bildirimden Sonra Sağlanması Gereken Koşullar

XII- HAPİS CEZASININ İNFAZINA YÖNELİK KURUMLAR

A- ERTELEME

B- KOŞULLU SALIVERME

XIII- KARARA KARŞI BAŞVURU YOLLARI

A- GENEL AÇIKLAMA

1- Ara Derece (İstinaf) Mahkemeleri 

2- Üst Derece Mahkemesi (Yargıtay)

B- İTİRAZ

1- Genel Açıklama

2- İtiraz Yeri ve İtirazın Şekli

C- İSTİNAF

1- Genel Açıklama

2- Türkiye’de İstinaf Yolu

D- YARGITAY’A TEMYİZ BAŞVURUSU

1- Genel Açıklama

a) Temyiz Kavramı

b) Temyizin Niteliği ve Amacı

c) İstinaf-Temyiz İlişkisi

2- Temyiz Başvurusu

a) Başvuru Süresi

b) Başvuru Yeri

c) Başvuru Şekli

d) Başvurunun Etkileri

3- Başvuru Üzerine Mahkemenin Yapacağı İşlemler

a) İlk İnceleme

b) Dosyanın Oluşturulması

4- Yargıtay’da Yapılacak İşlemler

a) Başsavcılık İncelemesi

b) Dosyanın Görevli Dairede İncelenmesi

5- Yargıtay’ın Verebileceği Kararlar

a) Onama Kararı

b) Düzelterek Onama Kararı

c) Düşme Kararı

d) Bozma Kararı

6- Bozma Kararı Sonrası Yargılama

a) Genel Açıklama

b) Yerel Mahkemenin Verebileceği Kararlar

c) Direnme Kararının Temyizi

E- YARGILAMANIN YENİLENMESİ

1- Genel Açıklama

2- Yargılamanın Yenilenmesi Sebepleri

3- Yargılamanın Yenilenmesi Talep Süresi

4- Yargılamanın Yenilenmesi Başvurusu

F- DİĞER YOLLAR

1- Kanun Yararına Bozma

2- Olağanüstü İtiraz

3- AİHM Başvurusu 

XIV- ÖRNEK YARGI KARARLARI

A- SAHTE BELGE KONUSUNDA

B- DEFTER VE BELGELERİN GİZLENMESİ KONUSUNDA

C- MÜTALAA ŞARTI VE TAKİP HAKKI KONUSUNDA

D- SUÇ FAİLİ KONUSUNDA

E- YARGILAMA USULÜ KONUSUNDA

F- SANIK LEHİNE HÜKÜMLER KONUSUNDA

G- SUÇUN UNSURLARI KONUSUNDA

H- İDARİ YARGI KARARLARININ BAĞLAYICI OLMADIĞI

EK-1: CEZA MAHKEMELERİNDE YARGILANAN DİĞER VERGİ SUÇLARI

A- GENEL AÇIKLAMA

B- VUK’TA DÜZENLENEN SUÇLAR

1- Vergi Mahremiyetinin İhlali

2- Haysiyet ve Şerefe Tecavüz

3- Yükümlülerin Özel İşlerini Yapma

4- Ekim ve Sayım Beyanlarını Denetlememe

5- Kaçakçılık

C- DİĞER KANUNLARDA DÜZENLENEN SUÇLAR

1- AATUHK’da Düzenlenen Suçlar ve Kabahatler

a) Mal Bildiriminde Bulunmama

b) Gerçeğe Aykırı Mal Bildiriminde Bulunma

c) Mal Edinme ve Artışlarını Bildirmeme

d) Malları Kaçırmak

e) Borçluya Ait Malları Bildirmeme

f) Artırmaya Katılma Yasağını İhlal

g) Bilgi Vermeme

h) Sırrın Açıklanması

2- 4358 Sayılı Kanunda Düzenlenen Suçlar

EK-2: BAZI YABANCI ÜLKELERDE VERGİ CEZALARI

A- İNGİLTERE’DE

B- FRANSA’DA

C- ALMANYA’DA

D- ABD’DE

YARARLANILAN KAYNAKLAR