İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ......................................................................................................................................... III

SUNUM....................................................................................................................................... VII

TÜRKÇE VE İNGİLİZCE KISALTMALAR VE LUGATÇE........................................................ IX

KİTABIN PLANI........................................................................................................................ XIII

KİTABI KULLANMA REHBERİ................................................................................................ XV

 

BİRİNCİ KISIM

Ar-Ge-YENİLİK-TEKNOLOJİ ALTYAPI-TEORİK TEMEL

 

KONUYA GİRİŞ........................................................................................................................... 3

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİ VE İKTİSADİ KALKINMA

 

GİRİŞ............................................................................................................................................. 5

I- SEMİNERİN DAYANDIĞI İKİ TEMEL KAVRAM: TEKNOLOJİ VE İKTİSADİ KALKINMA. 6

II- TEKNOLOJİ TRANSFERİ..................................................................................................... 11

1. Amerika Birleşik Devletleri........................................................................................... 12

2. Federal Almanya ........................................................................................................... 12

3. Gelişmekte Olan Düşük Gelirli Bir Ülke.................................................................... 12

III- İKTİSATÇILARIN TEKNOLOJİ KONUSUNA YAKLAŞIMLARI....................................... 14

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ar-Ge: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME-YENİLİK-İKTİSADİ BÜYÜME

 

GİRİŞ........................................................................................................................................... 17

I- Ar-Ge: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE KULLANILMASI   18

II- YENİLİK (innovation)........................................................................................................... 19

III- Ar-Ge: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇEŞİTLERİ.......................................................... 20

1. Temel Araştırmalar (basic research)......................................................................... 20

2. Uygulama Araştırmaları (applied research)............................................................. 20

IV- Ar-Ge VE YENİLİKLE İLGİLİ YATIRIM VE HARCAMALAR............................................ 21

V- DEVLET Ar-Ge HARCAMALARINI NİÇİN TEŞVİK EDER................................................ 23

VI- BÜYÜME VE KALKINMANIN İTİCİ GÜCÜ OLARAK Ar-Ge VE YENİLİK....................... 23

VII- İKTİSADİ KALKINMA VE Ar-Ge YENİLİK İLİŞKİSİ........................................................ 24

VIII- Ar-Ge VE YENİLİK - EKONOMİK BÜYÜME SÜRECİ..................................................... 25

IX- Ar-Ge VE YENİLİK - İKTİSADİ BÜYÜME.......................................................................... 25

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE Ar-Ge YARIŞINDA GERİLERDE KALDI

 

GİRİŞ........................................................................................................................................... 27

I- BİLİM ADAMI VE UZMANLARI SORUNA NASIL YAKLAŞIYOR?................................... 28

1. Tübitak Başkanı Prof. Dr. Nükhet Yetiş...................................................................... 28

2. Technoinvest Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ruhi Kaykayoğlu’nun Görüşleri      28

II- AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE KİŞİ BAŞINA GELİR................................................... 30

1. Ar-Ge Harcamalarının GSYİH: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla İçindeki Payı................... 32

2. Türkiye’de Her Bin Kişiye 1, OECD Ülkelerinde 7 Araştırmacı Düşüyor............. 34

3. Toplam İhracat İçinde Yüksek Teknoloji (High-Tech) Ürünlerinin Payı .............. 35

4. Türkiye Bilgi Teknolojisine Hazır mı?......................................................................... 36

5. Türkiye Bilgisayardan Yoksun Bir Ülke...................................................................... 37

6. Türkiye Yeni Yatırımlarda Bilişim Teknolojilerini Yeterince Kullanamıyor.......... 39

7. 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Yürürlüğe Girdi   41

 

İKİNCİ KISIM

TÜRKİYE’DE Ar-Ge TEŞVİKLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE Ar-Ge TEŞVİK SİSTEMİ

 

GİRİŞ........................................................................................................................................... 46

 

Birinci Aşama-Birinci Dönem

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası

 

I- Ar-Ge İLE İLGİLİ İLK YASAL DÜZENLEME........................................................................ 47

1. 4691 Sayılı Yasası......................................................................................................... 47

2. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği.......................................... 48

3. Maliye Bakanlığı’nın 28.10.2003 Tarih ve 1 Sayılı; 15.03.2004                             Tarih ve 6 Sayılı; 04.03.2005 Tarih ve 16 Sayılı Üç Kurumlar Vergisi Sirküleri..................................................................................... 49

4. 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Genel Tebliği    49

II- 4691 SAYILI TEKNOPARK KANUNU İÇİNDE Ar-Ge FAALİYETLERİNİN TEŞVİKİ İLE İLGİLİ UYGULAMA         50

1. İstisna Kapsamına Giren Faaliyetler......................................................................... 50

2. Yönetici Şirketlerin Yararlanabilecekleri İstisnanın Kapsamı............................... 50

3. İstisna Kazanç Tutarının Hesaplanması................................................................... 51

4. Müşterek Genel Giderler ve Amortismanların Dağıtımı.......................................... 51

5. İstisna Kapsamındaki Kazançların Dağıtılması...................................................... 52

 

İkinci Aşama-İkinci Dönem

Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunlarına

Yapılan Ekleme İle Ar-Ge İndirimi

 

I- YASAL DÜZENLEME............................................................................................................. 52

II- 193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 89/9. MADDESİ.......................................... 53

III- 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NUN 10/A MADDESİ............................. 54

1. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No. 1................................................................ 55

2. KVK İçinde Yer Alan Ar-Ge İndiriminin Uygulama Esasları................................... 55

IV- ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETİ TANIMI VE ÖRNEKLER............................. 55

1. Ar-Ge Faaliyeti ve Örnekleri.......................................................................................... 56

2. Ar-Ge Sayılmayan Faaliyetler ...................................................................................... 56

3. Ar-Ge Faaliyetlerine Getirilen Sınır............................................................................. 57

V- Ar-Ge HARCAMALARI KAVRAMI VE ÖRNEKLER ......................................................... 57

VI- Ar-Ge HARCAMALARININ KAYITLARDA İZLENMESİ................................................... 59

VII- Ar-Ge İNDİRİMİNDEN YARARLANMAK İÇİN MÜKELLEFLERDEN İSTENECEK BELGE VE BİLGİLER              60

1. Ar-Ge Projesi ................................................................................................................. 60

2. Ar-Ge Projesi İle İlgili Diğer Belgeler......................................................................... 60

3. Projenin Ar-Ge Projesi Olarak Değerlendirilmemesinin Sonuçları..................... 61

4. Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu.......................................................................... 61

5. Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler, İlgili Belgeler......................................... 63

6. Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri ve Belgeleri................................ 63

VIII- Ar-Ge İNDİRİMİ UYGULAMA ESASLARI....................................................................... 63

IX- AKTİFLEŞTİRİLEN KIYMETLERİN DEVRİ........................................................................ 64

Üçüncü Aşama - Üçüncü Dönem

Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

28.02.2008 Tarih ve 5746 Sayılı Kanun

 

Giriş............................................................................................................................................ 64

I- YASAL DÜZENLEME............................................................................................................. 65

1. 28.02.2008 Tarih ve 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun           65

2. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği    66

3. 1 Seri No.lu 5746 Sayılı Kanun Genel Tebliği.......................................................... 67

4. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlanan İki Başvuru Dosyası Formatı 67

5. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tarafından Yayımlanan Genelge.............. 67

6. Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 18.02.2009 Tarih ve 5838 Sayılı (Torba) Yasası         67

II- Ar-Ge VE YENİLİK TEŞVİK ÖĞELERİ................................................................................ 68

III- UYGULAMA VE DENETİM ESASLARI.............................................................................. 68

IV- 5746 SAYILI YASA İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YENİ Ar-Ge TEŞVİK YÖNTEMİNİN ÖNCEKİLERDEN FARKI                69

BİRİNCİ BÖLÜMLE İLGİLİ EKLER: AR-GE PROJESİ......................................................... 71

DENET SİRKÜLERİ: AR-GE İNDİRİMİNDE TERCİH HAKKI................................................ 74

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ar-Ge VE YENİLİKLE İLGİLİ DEYİM VE KAVRAMLAR

 

GİRİŞ........................................................................................................................................... 79

I- 5746 SAYILI Ar-Ge TEŞVİK YASASI VE YÖNETMELİĞİN VERGİ VE EKONOMİ LİTERATÜRÜNE GETİRDİĞİ YENİ KAVRAM, DEYİM VE TANIMLAR............................................................................................................................. 80

1. Ar-Ge: Araştırma ve Geliştirme (R and D: Research and Development)............ 80

2. Yenilik (Innovation)........................................................................................................ 82

3. Ar-Ge Merkezi (R and D Center).................................................................................. 82

4. Ar-Ge Personeli (R and D Employee)........................................................................ 83

5. Ar-Ge Projesi (R and D Project).................................................................................. 84

6. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri............................................................................... 84

7. Destek Personeli........................................................................................................... 84

8. Girişimci (Enterprenuer)............................................................................................... 85

9. İşletme (Firm)................................................................................................................. 85

10. Kamu Kurum ve Kuruluşları...................................................................................... 86

11. Kanun............................................................................................................................ 86

12. Kamu Personeli........................................................................................................... 86

13. Teknoloji Merkezleri (Teknoloji Merkezi İşletmeleri)............................................. 87

14. Teknogirişim Sermayesi............................................................................................ 87

II- DİĞER YASALARDA YER ALAN DEYİM VE KAVRAMLAR............................................. 88

1. KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi...... 88

2. Teknoloji Geliştirme Merkezi....................................................................................... 89

3. TGB: Teknoloji Geliştirme Bölgesi............................................................................. 89

4. CE İşaretlemesi............................................................................................................. 89

5. e-Ticaret........................................................................................................................... 89

6. İŞGEM: İş Geliştirme Merkezi...................................................................................... 90

7. KOBİ: Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeler..................................................................... 90

8. TEKNOPARK: Teknoloji Geliştirme Bölgeleri.......................................................... 90

9. Ar-Ge Yatırımları............................................................................................................. 91

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE Ar-Ge UYGULAMASI İLE İLGİLİ ÖRGÜT VE KURULUŞLAR

 

GİRİŞ........................................................................................................................................... 92

I- TÜRKİYE’DE Ar-Ge İLE İLGİLİ KURULUŞLAR................................................................... 93

1. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı.......................................................................................... 93

2. Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.................................................. 94

3. TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu............................ 96

4. MAM: Marmara Araştırma Merkezi............................................................................ 100

5. KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı             100

6. Teknoparklar-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri......................................................... 101

7. Değerlendirme ve Denetim Komisyonu................................................................. 102

8. TTGV: Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı................................................................ 103

9. TBV: Türkiye Bilişim Vakfı........................................................................................... 106

II- TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KURULMALI MI?.................................................................... 107

 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ar-Ge FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA 5746 SAYILI YASA

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 110

I- AMAÇ.................................................................................................................................... 111

II- KAPSAM............................................................................................................................. 111

III- 5746 SAYILI YASANIN ÖZELLİKLERİ............................................................................ 112

IV- DEYİMLER-TANIMLAR.................................................................................................... 113

V- Ar-Ge VE YENİLİK İLE İLGİLİ İNDİRİM, İSTİSNA, DESTEK VE TEŞVİK ÖĞELERİ (UNSURLARI)        114

VI- UYGULAMA VE DENETİM ESASLARI........................................................................... 114

VII- YÜRÜRLÜK....................................................................................................................... 114

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ

 

I- AMAÇ.................................................................................................................................... 116

II- KAPSAM............................................................................................................................. 117

III- YASAL DAYANAK............................................................................................................. 117

IV- YÖNETMELİĞİN YAPI VE İÇERİĞİ.................................................................................. 117

V- DEYİMLER VE TANIMLAR................................................................................................ 118

VI- YASA VE YÖNETMELİKTE YER ALAN İKİ ÖNEMLİ KURULUŞ.................................. 120

VII- Ar-Ge TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ DENETİM ESASLARI.................................................. 121

VIII- YAPTIRIMLAR................................................................................................................. 121

IX- YÖNETMELİĞİN EKİ: İKİ AYRI DOSYA (FORMAT)....................................................... 122

1. Ar-Ge Merkezi Başvuru Dosyası............................................................................... 122

2. Rekabet Öncesi İşbirliği Projesi Başvuru Dosyası............................................... 122

 

ALTINCI BÖLÜM

Ar-Ge MERKEZİ KURMAK İÇİN YAPILACAK BAŞVURU

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 124

I- Ar-Ge MERKEZİ KAVRAMI (R and D center)................................................................. 125

II- Ar-Ge MERKEZİ BELGESİ ALMA KOŞULLARI.............................................................. 126

III- Ar-Ge MERKEZİ BAŞVURU DOSYASI........................................................................... 127

IV- DEĞERLENDİRME VE DENETİM KOMİSYONU............................................................ 129

V- BAŞVURU DOSYASININ DEĞERLENDİRİLMESİ.......................................................... 130

VI- DEĞERLENDİRME VE DENETİM KOMİSYONU ÜYE VE HAKEMLERİN ÖZLÜK HAKLARI  131

 

YEDİNCİ BÖLÜM

5746 SAYILI YASADA YER ALAN İNDİRİM, İSTİSNA VE TEŞVİK ÖĞELERİ

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 133

I- YASAL DÜZENLEME.......................................................................................................... 134

1. Ar-Ge İndirimi............................................................................................................... 135

2. Gelir Vergisi Stopaj Teşviki........................................................................................ 138

3. Sigorta Primi Desteği................................................................................................. 139

4. Damga Vergisi İstisnası............................................................................................ 140

5. Teknogirişim Sermayesi Desteği............................................................................ 140

6. Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri İle İlgili Teşvikler............................................. 141

7. Ar-Ge ve Yenilik İle İlgili Fonlar.................................................................................. 144

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Ar-Ge İNDİRİMİ (ESASLARI-KOŞULLARI-UYGULAMASI)

 

GİRİŞ ....................................................................................................................................... 146

I- VERGİ UYGULAMASINDA İNDİRİM KAVRAMI VE ÖNEMİ............................................ 146

II- Ar-Ge İNDİRİMİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME........................................................... 147

1. 5746 Sayılı Ar-Ge Teşvik Yasası............................................................................... 148

2. Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği    149

III- Ar-Ge VE YENİLİK İNDİRİMİNİN UYGULAMA ESASLARI............................................ 149

1. Ar-Ge ve Yenilik Faaliyetlerinin Konu ve Kapsamına Giren Harcamalar.......... 150

2. Ar-Ge ve Yenilik Sayılmayan Faaliyetler.................................................................. 151

3. Ar-Ge Faaliyetlerinin Sınırı......................................................................................... 153

4. Ar-Ge İndirimine Getirilen Sınırlamalar................................................................... 154

5. Ar-Ge ve Yenilik Harcamalarında İndirim Oranı..................................................... 155

6. Süre................................................................................................................................ 155

7. Ar-Ge İndirimi Uygulama Esasları........................................................................... 156

8. Ar-Ge İndiriminin Uygulamasında İzlenecek Yöntem........................................... 157

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ar-Ge’de ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 160

I- YASAL DÜZENLEME.......................................................................................................... 160

II- DÜNYA’DAKİ DURUM VE UYGULAMA............................................................................ 161

III- ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ ZORUNLULUĞU........................................................ 162

IV- ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ KURULMASINDAKİ BAZI GÜÇLÜKLER................ 163

V- DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İLE İLGİLİ BİR ÖNERİ....................................................... 164

VI- ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ İLE İLGİLİ SON ZAMANLARDA GERÇEKLEŞEN BİRKAÇ ÖRNEK 165

1. Olay................................................................................................................................ 165

2. Olay................................................................................................................................ 166

3. Olay................................................................................................................................ 166

4. Olay................................................................................................................................ 167

VII- ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE YENİ BİR MODEL............................................. 168

 

ONUNCU BÖLÜM

Ar-Ge FAALİYETLERİNİN VE TEŞVİKLERİNİN DENETİMİ

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 169

I- Ar-Ge TEŞVİKLERİNDEKİ GELİŞME VE DENETİMDEKİ YENİLİKLER......................... 170

II- VERGİ DENETİMİ İÇİNDE Ar-Ge FAALİYETLERİ VE TEŞVİKLERİNİN DENETİMİ...... 171

III- DENETİMİN KONUSU, İÇİRİĞİ VE SONUÇLARI............................................................ 173

1. 5746 Sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun.................. 173

2. Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği    174

 

ONBİRİNCİ BÖLÜM

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 181

I- Ar-Ge FAALİYETLERİNE BÜYÜK KAYNAK AYIRAN ÜLKELER.................................... 182

II- AB: AVRUPA BİRLİĞİ’NDE Ar-Ge FAALİYETLERİ......................................................... 183

III- TÜRKİYE’DE Ar-Ge ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ SAYISAL VERİLER............................ 184

IV- DÜNYA’DAN Ar-Ge VERGİ TEŞVİKLERİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ.......................... 186

A- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ............................................................................. 186

1. Deneysel Ar-Ge Vergi İndirimi                                                                                               (Research and development experimental credit)............................................................................................................................ 187

2. Alternatif Artışa Dayanan Vergi İndirimi (Alternative incremental credit)........... 188

3. Alternatif Basitleştirilmiş Vergi İndirimi (Alternative simplified credit)............... 188

B- JAPONYA........................................................................................................................ 189

C- İNGİLTERE.................................................................................................................... 190

D- FRANSA.......................................................................................................................... 190

E- İRLANDA......................................................................................................................... 191

F- ÇİN HALK CUMHURİYETİ........................................................................................... 192

 

ONİKİNCİ BÖLÜM

(AB) AVRUPA BİRLİĞİNİN Ar-Ge DESTEKLERİ İLE İLGİLİ FONLARI

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 193

I- AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI.......................................................................................... 194

II- AB: AVRUPA BİRLİĞİNİN ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI İÇİN TAHSİS ETTİĞİ Ar-Ge TEŞVİK FONLARI        194

III- AB: AVRUPA BİRLİĞİNİN Ar-Ge DESTEKLERİ............................................................. 195

1. 1501 - Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı.................................................... 195

2. 1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı.................................................... 195

3. 1508 - Teknogirişim: Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı   196

4. 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı................... 197

IV- Ar-Ge İLE İLGİLİ DIŞ FONLARI YÖNETEN ÖRGÜT TEYDEB: TEKNOLOJİ VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI BAŞKANLIĞI............................................................................................................................................ 198

V- YASAL DÜZENLEME......................................................................................................... 198

VI- YURT İÇİ Ar-Ge FONLARI................................................................................................ 198

1. Yurt Dışı Marka Tescil Fonu....................................................................................... 199

2. Teknogirişim Sermayesi Desteği............................................................................ 199

VII- TÜBİTAK TARAFINDAN SAĞLANAN Ar-Ge DESTEKLERİ........................................ 200

VIII- AGY 101: KOBİ Ar-Ge BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI....................................... 201

 


ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE VE DÜNYA’DA TEKNOPARKLAR

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 202

I- TEKNOLOJİ VE DEYİMLER............................................................................................... 202

II- TANIMLAR.......................................................................................................................... 203

III- YASAL DÜZENLEME........................................................................................................ 204

IV- AMAÇ VE TEKNOPARKLARIN Ar-Ge KURULUŞLARINA SAĞLADIĞI YARARLAR 205

V- TÜRKİYE’DE TEKNOPARKLARIN TARİHÇESİ.............................................................. 206

VI- TÜRKİYE’DE TEKNOPARK FAALİYETLERİ VE SAYISAL VERİLER.......................... 207

VII- DÜNYA’DA TEKNOPARKLAR VE TÜRLERİ................................................................. 209

VIII- TEKNOPARKLARLA İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞ VE BİRLİKLER.............. 210

IX- DÜNYA’DA ÜN YAPMIŞ BAZI TEKNOPARKLAR......................................................... 210

 

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KOBİ’LERE SUNULAN Ar-Ge DESTEKLERİ

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 214

I- 28.02.2008 TARİH VE 5746 SAYILI Ar-Ge TEŞVİK YASASI İLE GETİRİLEN REKABET ÖNCESİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ DESTEĞİ............................................................................................................................................... 215

II- EKONOMİK KRİZ NEDENİYLE DEVLETÇE SAĞLANAN KOBİ DESTEK KREDİLERİ 216

1. KOBİ Destek Kredisi................................................................................................... 216

2. KGF’ye 1 Milyar Dolarlık Hazine Desteği................................................................. 217

III- TÜBİTAK’IN Ar-Ge DESTEKLERİ.................................................................................... 220

IV- TEKMER: TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ DESTEĞİ................................... 222

V- AB: AVRUPA BİRLİĞİ KAYNAKLI KGF DESTEKLERİ................................................... 222

1. AECM: Avrupa Karşılıklı Garanti Kuruluşları Birliği................................................ 222

2. AYF: Avrupa Yatırım Fonu........................................................................................... 223

3. ABİGEM: Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi Destekleri..................................... 223

 

ONBEŞİNCİ BÖLÜM

FİKRİ, ENTELLEKTÜEL VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI VE BUNLARIN KORUNMASI

 

GİRİŞ........................................................................................................................................ 225

I- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI................................................................................................ 226

II- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER................................ 227

1. 05.12.1951 Tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu........................ 228

2. 03.03.1965 Tarih ve 551 Sayılı Markalar Kanunu.................................................. 229

3. 27.06.1995 Tarihli ve 556/KHK Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname                231

4. 06.11.2003 Tarih ve 5000 Sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun                232

5. 03.11.1995 Tarih ve 4128 Sayılı ve 28.01.2009 Tarih ve 5833 Sayılı Kanunlar 233

6. Fikri Mülkiyet Hakları İle İlgili KHK: Kanun Hükmünde Kararnameler............... 234

III- SINAİ MÜLKİYET HAKLARI İLE İLGİLİ MİLLETLERARASI ANLAŞMALAR VE KURULUŞLAR           236

IV- MİLLETLERARASI ANLAŞMALARIN ÖNCELİKLE UYGULANMASI......................... 237

V- FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ ÖRNEKLERİ................................................ 238

1. Telif Hakkı..................................................................................................................... 238

2. Markalar......................................................................................................................... 239

3. Patentler (İhtira Beratı)................................................................................................ 241

4. Lisanslar....................................................................................................................... 243

5. Know-How.................................................................................................................... 244

6. Royalty........................................................................................................................... 245

VI- BİLGİSAYAR TEKNOLOJİ VE UYGULAMASINDAN DOĞAN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI  245

VII- BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN İŞLENEN SUÇLAR-BİLİŞİM SUÇLARI............................ 246

VIII- ULUSLARARASI TİCARET VE TAKLİT ÜRÜNLER.................................................... 248

IX- TAKLİT ÜRÜNLERE KARŞI VERİLEN MÜCADELE...................................................... 250

1. Gri Pazar Ve Sahte Ürünlerle Mücadele Birliği (AGMA: Allıace for Gray Market and Counterfeıt Abatment)            250

2. Taklit (Sahte) Ürünlere Karşı Ticaret Anlaşması (ACTA: Anti-Counterfeiting Trade Agreement)              250

 

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ar-Ge VE YENİLİK İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

 

BİRİNCİ AŞAMA

KOSGEB VE TEKNOPARK İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER................................. 253

 

İKİNCİ AŞAMA

GVK VE KVK İÇİNDE YERALAN HÜKÜMLER (Ar-Ge İNDİRİMLERİ)........................... 333

 

ÜÇÜNCÜ AŞAMA

28.02.2008 TARİH VE 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN.................................................................................................................................................. 349

 

İSİM DİZİNİ............................................................................................................................... 419

Ar-Ge VE İNNOVASYON İLE İLGİLİ BİBLİYOGRAFYA...................................................... 421

YAZARIN DİĞER MESLEKİ ESERLERİ................................................................................. 429