İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GİRİŞ

 

 

I- SOSYAL GÜVENLİĞİN TARİHİ VE GELİŞİMİ................................................................... 17

II- ÜLKEMİZDE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI............................................................ 18

III- YENİ SOSYAL GÜVENLİK KANUNUNUN AMACI VE KAPSAMI................................... 19

IV- KISACA SOSYAL GÜVENLİK REFORMU SÖZLÜĞÜ.................................................... 21

V- MEMUR GEÇİŞ DÜZENLEMELERİ................................................................................... 24

A- EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ İLE HAK SAHİPLERİNİN AYLIKLARININ ÖDENMESİ, ARTIRILMASI              25

B- EKİM 2008 ÖNCESİ MEMUR OLANLARIN KESENEK VE KARŞILIKLARI................. 27

C- MEMURLARDAN DOĞUŞTAN VEYA SONRADAN ÖZÜRLÜ OLANLARLA, ÇALIŞMA GÜCÜNÜ KAYBEDENLERE AYLIK BAĞLANMASI   27

D- SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARDAN ÖZEL KANUNLARI GEREĞİ EMEKLİ SANDIĞI İLE İLGİLENDİRİLENLER   28

E- EKİM 2008 ÖNCESİNDE ATANAN VE GÖREVİNE DEVAM EDEN EMNİYET PERSONELİ İLE MUVAZZAF ASTSUBAYLARIN OKUL SÜRELERİNİ BORÇLANMALARI................................................................................ 29

F- 01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE BELEDİYE BAŞKANI OLARAK GÖREV YAPANLAR 29

G- HİZMETİ 5-10 YIL ARASINDA İKEN VEFAT EDEN MEMURUN DUL VE YETİMLERİNE AYLIK BAĞLANMASI               32

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLAR

 

I- MEMURLARDA SİGORTALILIK KAVRAMI........................................................................ 33

II- MEMURLARIN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA BİLDİRİMİ VE SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI   35

III- MEMURLARDA SİGORTALILIĞIN SONA ERMESİ........................................................ 36

IV- MEMURLARIN EMEKLİLİKTE GEÇERLİ DOĞUM TARİHİ............................................ 37

A- EMEKLİ SANDIĞINDA EMEKLİLİKTE GEÇERLİ DOĞUM TARİHİ............................. 39

B- 5510 SAYILI KANUNDA EMEKLİLİKTE GEÇERLİ DOĞUM TARİHİ........................... 40

V- MEMURLARDA AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİ........................................................ 42

VI- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ............................................ 43

A- EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLİĞİ NEDENİYLE 4/c SİGORTALISI SAYILANLARIN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ..................................................................................................................................... 43

B- İLK DEFA 4/c SİGORTALISI OLANLARIN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN DÜZENLENMESİ                47

VII- MEMURLARIN AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME ŞEKLİ.................. 49

VIII- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİN VERİLME SÜRESİ ...................................... 49

IX- MEMURLARIN PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ  ............................................................. 51

X- KESENEK/PRİMLERİN ÖDENME SÜRESİ...................................................................... 51

XI- EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK, PRİME ESAS KAZANÇ KAVRAMI.................... 53

XII- EMEKLİ SANDIĞINDA EMEKLİ KESENEĞİNE ESAS AYLIK...................................... 53

XIII- 5510 SAYILI KANUNDA PRİME ESAS KAZANÇ.......................................................... 55

XIV- KESENEK, KARŞILIK VE PRİM ORANLARI................................................................ 56

XV- HİZMET BİRLEŞTİRME................................................................................................... 57

A- ESKİ MEMURLAR AÇISINDAN HİZMET BİRLEŞTİRMESİ........................................ 58

1- Birleştirilen Hizmet Sürelerinin Emekli Keseneğine Esas Aylıkta Değerlendirilmesi              59

2- Öğrenim Durumu Değişenler Hakkında Yapılacak İşlem.................................. 60

3- Hizmet Birleştirmesi Yapacak Kurum.................................................................. 60

4- Birleştirilen Hizmet Süreleri Üzerinden Emekli Aylığı Bağlanacak Statü........ 61

5- Emekli İkramiyesi Ödenmesi................................................................................ 61

6- Emekli Keseneği/Sigorta Primi Ödenen Sürelerin Çakışması.......................... 62

B- YENİ MEMURLAR AÇISINDAN HİZMET BİRLEŞTİRMESİ........................................ 63

1- Yeni Memurlarda Farklı Statülerde Geçen Hizmetlerin Bileştirilerek Aylık Bağlanması          63

2- Yeni Memurlarda Birleştirilen Sürelerin Prime Esas Kazanca ve Yaşlılık Aylığına Etkisi        63

3- Farklı Statülerde Çalışması Olan Yeni Memurların Emekli İkramiyesi............. 64

4- Yeni Memurlarda Prim Ödenen Sürelerin Çakışması......................................... 66

XVI- HİZMET BORÇLANMASI VE SİGORTALILIK SÜRESİNDEN SAYILMASI................ 67

A- ESKİ MEMURLAR İÇİN BORÇLANMA........................................................................ 67

B- YENİ MEMURLAR İÇİN BORÇLANMA........................................................................ 69

XVII- DEVLET MEMURLARINDA AYLIKSIZ İZİN................................................................. 71

A- AYLIKSIZ İZİN VERİLMESİNİN USUL VE ESASLARI................................................. 72

B- DOĞUM NEDENİYLE AYLIKSIZ İZNİN BAŞLANGIÇ TARİHİ..................................... 74

C- AYLIKSIZ İZİN SONRASI GÖREVE BAŞLAMA........................................................... 74

D- AYLIKSIZ İZİNDE GEÇEN SÜRELERİN BORÇLANILMASI....................................... 75

1- Eski Memurların Aylıksız İzin Sürelerini Borçlanması....................................... 75

2- Yeni Memurların Aylıksız İzin Sürelerini Borçlanması....................................... 76

E- BORCUN HESABI VE BORÇLANILAN SÜRENİN EMEKLİLİKTE GEÇERLİLİĞİ....... 76

1- Eski Memurların Aylıksız İzin Borç Tutarının Hesabı......................................... 76

2- Yeni Memurların Aylıksız İzin Borç Tutarının Hesabı........................................ 77

XVIII- FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI.................................................................................... 78

A- EMEKLİ SANDIĞINDA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI............................................... 79

B- 5510 SAYILI KANUNDA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI............................................. 83

XIX- İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI................................................................................. 93

A- EMEKLİ SANDIĞINDA İTİBARİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI.......................................... 93

B- 5510 SAYILI KANUNDA İTİBARİ HİZMET SÜRESİ.................................................... 96

C- 5510 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ MADDELERİNE VE 3160 SAYILI KANUNUN 15. MADDESİNE GÖRE İTİBARİ HİZMET SÜRESİ UYGULAMASI.............................................................................................................. 98

XX- MALUL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN MEMURLAR...................................................... 100

A- MALUL ÇOCUĞU BULUNANLARDAN ERKEN EMEKLİLİK HAKKI TANINAN SİGORTALILAR         100

B- MALUL ÇOCUĞU BULUNAN KADIN MEMURLARIN BAŞVURU İŞLEMLERİ......... 101

C- MALUL ÇOCUĞU BİRDEN FAZLA OLAN KADIN MEMURLAR............................... 102

D- EVLAT EDİNİLEN VEYA KORUMA ALTINDA OLAN ÇOCUKLAR........................... 102

E- HİZMET İLAVESİNDE DİKKATE ALINACAK VE YAŞTAN DÜŞÜLECEK ÇALIŞMA SÜRELERİ         103

F- HİZMET İLAVESİNDE DİKKATE ALINMAYACAK SÜRELER................................... 104

XXI- EMEKLİLİKTE EK GÖSTERGE.................................................................................... 105

A- EK GÖSTERGEYE HAK KAZANMA........................................................................... 106

B- YÜKSEK EK GÖSTERGELİ GÖREVLERDEN DÜŞÜK EK GÖSTERGELİ GÖREVLERE ATANMA     109

XXII- MAKAM VE YÜKSEK HÂKİMLİK TAZMİNATI............................................................ 112

XXIII- TEMSİL/GÖREV TAZMİNATI...................................................................................... 117

A- TEMSİL TAZMİNATI.................................................................................................. 122

1- Görevde Bulunanlar Açısından Değerlendirme............................................... 122

2- Emekliler Açısından Değerlendirme.................................................................. 125

B- 657 SAYILI KANUNA EKLİ (IV) SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ...................... 28

XXIV- KESENEK İADESİ VE TOPTAN ÖDEME.................................................................... 132

A- EMEKLİ SANDIĞINDA KESENEK İADESİ................................................................. 132

B- EMEKLİ SANDIĞINDA TOPTAN ÖDEME.................................................................. 134

1- Toptan Ödemenin Hesabı................................................................................... 136

2- Toptan Ödeme Yapılacak Kişiler ve Şartları..................................................... 138

C- 5510 SAYILI KANUNDA KESENEK İADESİ VE TOPTAN ÖDEME........................... 140

XXV- HİZMET İHYASI VE HİZMET ZAMANAŞIMI............................................................... 142

XXVI- MEMURLARIN ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE ERKEN EMEKLİLİĞİ......... 144

A- HASTALIKLARI NEDENİYLE MEMURLARIN EMEKLİLİĞE SEVKİ.......................... 144

B- EMEKLİ SANDIĞINDA HASTALIK NEDENİYLE EMEKLİLİK.................................... 145

C- 5510 SAYILI KANUNDA ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE EMEKLİLİK............ 146

1- İlk Defa 4/c Sigortalısı Olanların Çalışma Gücü Kaybı Nedeniyle Emekliliği 147

2- Emekli Sandığı İştirakçiliği Bulunan ve 4/c Kapsamında Sigortalı Sayılanların Çalışma Gücü Kaybı Nedeniyle Emekliliği            148

XXVII- MALULLÜK................................................................................................................ 149

A- MALÛLİYET KAVRAMI............................................................................................... 149

1- Eski Sistemde Maluliyet..................................................................................... 149

2- Yeni Sistemde Maluliyet..................................................................................... 150

B- MALUL AYLIĞININ BAĞLANMASI............................................................................. 152

1- Eski Sistemde Malul Aylığının Bağlanması...................................................... 152

2- Yeni Sistemde Malul Aylığının Bağlanması...................................................... 153

C- MALÛLİYET AYLIĞININ HESABI VE BAŞLANGICI................................................... 153

1- Eski Sistemde Malul Aylığının Hesabı ve Başlangıcı...................................... 153

2- Yeni Sistemde Malul Aylığının Hesabı ve Başlangıcı...................................... 154

D- MALÛLİYET AYLIĞININ KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI.......................... 154

XVIII- VAZİFE MALULLÜĞÜ................................................................................................ 156

A- EMEKLİ SANDIĞINDA VAZİFE MALULLÜĞÜ .......................................................... 157

B- 5510 SAYILI KANUNDA VAZİFE MALULLÜĞÜ........................................................ 159

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

EMEKLİLER

 

I- GENEL OLARAK EMEKLİLİK ŞARTLARI........................................................................ 163

II- EMEKLİ SANDIĞINDA EMEKLİLİKTE YAŞ................................................................... 166

III- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE EMEKLİLİKTE YAŞ....................................................... 170

IV- SAKATLIK NEDENİYLE EMEKLİLİK............................................................................. 172

A- 5434 SAYILI KANUNA GÖRE SAKATLIK VE SAKATLIK AYLIĞI.............................. 172

B- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE SAKATLIK VE SAKATLIK AYLIĞI.............................. 173

V- ÇALIŞMA GÜCÜ KAYBI NEDENİYLE EMEKLİLİK........................................................ 174

A- ÇALIŞMA GÜCÜNDEKİ KAYIP ORANININ %60’IN ÜZERİNDE OLANLARIN EMEKLİLİĞİ                 174

B- ÇALIŞMA GÜCÜNDEKİ KAYIP ORANI %60’IN ALTINDA OLANLARIN EMEKLİLİĞİ 174

VI- MALULLÜK NEDENİYLE EMEKLİLİK........................................................................... 175

A- ADİ MALULLÜK.......................................................................................................... 175

B- VAZİFE MALULLÜĞÜ................................................................................................ 175

VII- YAŞ HADDİ NEDENİYLE EMEKLİLİK.......................................................................... 176

VIII- ERKEN YAŞLANMA...................................................................................................... 177

IX- EMEKLİLİĞE SEVK......................................................................................................... 178

X- İSTEKLE EMEKLİLİK İŞLEMLERİ................................................................................. 180

XI- EMEKLİLİKTEN VAZGEÇME.......................................................................................... 181

XII- YANLIŞ EMEKLİYE SEVK EDİLENLERİN GÖREVE İADESİ..................................... 183

A- EMEKLİLİK İŞLEMLERİNİN KONTROLÜ.................................................................. 183

B- YASAL DÜZENLEME................................................................................................. 184

C- EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANMADAN YANLIŞLIĞIN FARK EDİLMESİ.......................... 185

D- EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANDIKTAN SONRA YANLIŞLIĞIN FARKEDİLMESİ............. 185

1- Yanlışlık Tespit Edildiğinde Emekli Aylığı Ödenen Sürenin Eksik Hizmet Süresinden veya Gerekli Yaş Süresinden Fazla Olması.............................................................................................................................. 185

2- Yanlışlık Tespit Edildiğinde Emekli Aylığı Ödenen Sürenin Eksik Hizmet Süresinden veya Gerekli Yaş Süresinden Az Olması     186

XIII- EMEKLİ SANDIĞINDA EMEKLİ AYLIĞI..................................................................... 187

A- GÖSTERGE AYLIĞI................................................................................................... 189

C- KIDEM AYLIĞI............................................................................................................ 193

D- TABAN AYLIĞI........................................................................................................... 194

E- TAZMİNAT AYLIĞI..................................................................................................... 194

F- AYLIK BAĞLAMA ORANI........................................................................................... 195

XIV- ALT SINIR EMEKLİLİK AYLIĞI................................................................................... 197

XV- EMEKLİ AYLIĞININ ARTIRILMASI.............................................................................. 197

XVI- EMEKLİ AYLIĞIYLA BİRLİKTE ÖDENEN ÇEŞİTLİ ÖDEMELER.............................. 198

XVII- MAKAM VEYA YÜKSEK HÂKİMLİK TAZMİNATI....................................................... 199

XVIII- TEMSİL VEYA GÖREV TAZMİNATI........................................................................... 201

XIX- MİLLÎ İSTİHBARAT HİZMETLERİ VE EMNİYET HİZMETLERİ SINIFINA DAHİL KADROLAR İLE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO UNVANI ESAS ALINARAK EMEKLİ AYLIĞI ÖDENENLERE YAPILAN EK ÖDEME 204

XX- KADROSUZLUK TAZMİNATI......................................................................................... 205

XXI- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE EMEKLİ AYLIĞI........................................................... 208

A- AYLIK BAĞLAMA ORANI........................................................................................... 211

B- PRİME ESAS KAZANÇ TUTARI ............................................................................... 212

1- Aylıklarını Personel Kanunlarına Göre Alan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarları        213

2- Kadro Karşılığı Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı     217

3- Açıktan Vekil Olarak Atanan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı........... 217

4- Başka Bir Kadro Ya Da Görevin Ödeme Unsurları Esas Alınmak ve Kıyaslanmak Suretiyle Aylık veya Ücret Ödenen Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı........................................................... 217

5- Belediye Başkanı Olarak Görev Yapan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı     218

6- İlgili Kanunlar Uyarınca Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Konservatuarlarda Sözleşme İle İstihdam Edilen Öğretim Elemanlarından Sanatçı Öğretim Elemanı Olarak İstihdam Edilen Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı      219

7- Kamu İdarelerinde Sanatçı, Sanatkar ve Sanatçı Öğretmen Olarak Sözleşme İle İstihdam Edilen Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı....................................................................................................... 219

8- Yüksek Öğretim Kurumları İle Diğer Kamu İdarelerinde Sanat Uygulatıcısı Ve Sahne Uygulatıcısı Olarak Sözleşme İle İstihdam Edilen Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı............................................... 220

9- İlgili Kanunlarında Emeklilik Ya Da Ek Gösterge Açısından Belirli Bir Kadro, Unvan Veya Görevle Bağlantı Kurulanlar Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı........................................................... 220

10- Yukarıda Sayılanlar Dışında Kalan Sigortalıların Prime Esas Kazanç Tutarı 220

C- ALT SINIR AYLIĞI...................................................................................................... 221

D- YAŞLILIK AYLIKLARININ ARTIRILMASI................................................................... 222

XXII- EMEKLİ AYLIĞI İLE BERABER YAPILAN ÖDEMELER............................................ 223

XXIII- EMEKLİ İKRAMİYESİ................................................................................................ 224

A- FARKLI STATÜLERDE ÇALIŞMASI OLANLAR İÇİN EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER            225

1- Eski Memurları İçeren Düzenleme..................................................................... 225

2- Yeni Memurları İçeren Düzenleme..................................................................... 226

3- Emekli Sandığında İkramiye Ödeme Esasları................................................... 227

B- ANAYASA MAHKEMESİ KARARI.............................................................................. 227

1- Kıdem Tazminatı ile Emekli İkramiyesi Karşılaştırması.................................... 228

2- Hukuk Devleti ve Anayasanın Eşitlik İlkesi...................................................... 229

3- İptal Kararının Yürürlüğü................................................................................... 229

C- EMEKLİ İKRAMİYESİ İLE İLGİLİ ÖZEL DURUMLAR................................................ 230

XXIV- EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİNİN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE TABİ OLARAK ÇALIŞMALARI            231

XXV- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ....................... 234

XXVI- EMEKLİLERİN KAMU KURUMLARINDA YENİDEN ÇALIŞMASI........................... 236

XXVII- BAZI UNVANLARIN EMEKLİ AYLIĞI VE İKRAMİYE TUTARLARI........................ 238

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HAK SAHİBİ DUL, YETİMLER VE YAPILAN ÖDEMELER

 

I- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER VE SAĞLIK YARDIMLARI........................ 239

A- EMEKLİ SANDIĞI KANUNUNA TABİ VE HALEN GÖREVDE OLAN DEVLET MEMURLARI               240

B- 5510 SAYILI KANUNA GÖRE İLK DEFA 4/C SİGORTALISI OLANLAR.................... 241

C- EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ................................................................................. 242

D- GENEL SAĞLIK SİGORTASI GEÇİŞ HÜKÜMLERİ................................................... 245

II- EMEKLİ SANDIĞINDA DUL VE YETİMLER................................................................... 245

A- EMEKLİ SANDIĞINDA DUL VE YETİM KAVRAMI İLE SAĞLANAN HAKLAR.......... 245

B- EMEKLİ SANDIĞINDA DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANMASINI GEREKTİREN HALLER  248

C- EMEKLİ SANDIĞINDA DUL VE YETİMLERE AYLIK BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR          249

1- Eşe (Karı Veya Koca) Aylık Bağlanması İçin Gereken Şartlar........................ 249

2- Çocuklara Aylık Bağlanması İçin Gereken Şartlar........................................... 252

D- EMEKLİ SANDIĞINDA DUL - YETİM AYLIĞI BAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ İŞLEMLER     258

1- Görevde veya Açıkta İken Vefat Edenlerin Dul ve Yetimlerinin Yapacağı İşlemler  258

2- Emekli, Adi Malul ve Vazife Malul Aylığı Almakta İken Ölenlerin Dul ve Yetimlerinin Yapacağı İşlemler              258

3- Dul ve Yetimlerden İstenilecek Belgeler........................................................... 258

E- EMEKLİ SANDIĞINDA DUL VE YETİM AYLIKLARININ BAĞLANMASI VE AYLIK BAĞLAMA ORANI 259

F- EMEKLİ SANDIĞINDA DUL VE YETİM AYLIĞI BAĞLANMASINA ENGEL TEŞKİL EDEN VE AYLIĞIN KESİLMESİNİ GEREKTİREN HALLER................................................................................................................................... 263

III- 5510 SAYILI KANUNDA ÖLÜM (DUL VE YETİM) AYLIĞI............................................ 264

A- ÖLÜM SİGORTASINDAN SAĞLANAN HAKLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI..... 264

B- 5510 SAYILI KANUNDA ÖLÜM SİGORTASINDAN AYLIK BAĞLAMA ŞARTI, HESABI VE ORANLARI              266

C- 5510 SAYILI KANUNDA HAK SAHİPLERİNİN AYLIKLARININ BAŞLANGICI, KESİLMESİ VE YENİDEN BAĞLANMASI   269

IV- EKİM 2008 ÖNCESİ 5-10 YIL ARASI HİZMETİ VARKEN VEFAT EDENLERİN DUL VE YETİMLERİ HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER....................................................................................................................... 270

V- EVLENME YARDIMI.......................................................................................................... 274

A- ESKİ EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLİĞİ NEDENİYLE 4/C SİGORTALISI SAYILANLARIN DUL/YETİMLERİNİN EVLENME YARDIMLARI      274

B- İLK DEFA 4/c SİGORTALISI OLANLARIN HAK SAHİPLERİNİN EVLENME İKRAMİYELERİ               274

C- ESKİ EMEKLİ SANDIĞI İŞTİRAKÇİLERİNİN DUL/YETİMLERİ İÇİN ÖZEL DURUMLAR    275

VII- VEFATA BAĞLI ÖDEMELER.......................................................................................... 275

A- CENAZE ÖDENEĞİ.................................................................................................... 275

B- ÖLÜM YARDIMI......................................................................................................... 176

1- Eski Memurlar...................................................................................................... 277

2- Yeni Memurlar...................................................................................................... 277

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖZEL DURUMLAR

 

I- İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK VE İSTEĞE BAĞLI SİGORTA....................................... 278

II- EMEKLİ SANDIĞINDA İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK ............................................... 278

A- İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİKLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ............................ 278

B- İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİK İÇİN GEREKLİ HİZMET VE BAŞVURU SÜRESİ...... 279

C- İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİ OLAMAYACAKLAR........................................................ 280

D- EMEKLİ KESENEĞİ VE KURUM KARŞILIĞI TUTARININ HESABI.......................... 280

E- İSTEĞE BAĞLI İŞTİRAKÇİLİĞİN SONA ERMESİ VE DİĞER HUSUSLAR............... 281

III- 5510 SAYILI KANUNDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTA...................................................... 281

A- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İLE İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ ................................ 282

B- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ŞARTLARI........................................................................ 283

C- İSTEĞE BAĞLI SİGORTANIN BAŞLANGICI VE SONA ERMESİ.............................. 284

D- İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMLERİ, ÖDENMESİ VE SAĞLIK YARDIMI................ 285

IV- BELEDİYE BAŞKANLARININ SOSYAL GÜVENLİĞİ................................................... 286

A- BELEDİYE BAŞKANLARININ EMEKLİ SANDIĞI İLE İLGİLENDİRİLMELERİ........... 287

1- Mevzuat Hükümleri.............................................................................................. 287

2- Farklı Statülerden Gelen Belediye Başkanları................................................. 288

3- Belediye Başkanlığı Görevi Sona Erdikten Sonraki Durum........................... 289

B- EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİSİ BELEDİYE BAŞKANLARINA ÖDENEN TAZMİNATLAR 289

C- EMEKLİLİK STATÜSÜ SEÇİMİ.................................................................................. 292

1- Emekli Sandığında Emekli Aylığına Hak Kazanma.......................................... 292

2- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu Hükümlerine Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma       293

3- 1479 Sayılı Bağ-Kur Kanunu Hükümlerine Göre Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma     293

D- 5510 SAYILI KANUN SONRASI EMEKLİ SANDIĞI, SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ BELEDİYE BAŞKANLARININ DURUMU           293

1- 5510 Sayılı Kanunda Yasal Düzenleme............................................................. 294

2- Tazminatlardan Yararlanma Şartları.................................................................. 295

V- YURTDIŞI HİZMET SÜRELERİ İLE EMEKLİLİK........................................................... 296

A- SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMELERİNE GÖRE KISMİ AYLIK BAĞLANMASI........ 297

B- YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI YAPILMAK SURETİYLE AYLIK BAĞLANMASI 300

C- KISMİ AYLIĞIN BORÇLANMA SURETİYLE TAM AYLIĞA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ..... 302

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR............................................................................................. 304