İÇİNDEKİLER

 

 

 

BÖLÜM I

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNE GENEL BAKIŞ

 

I. TARİHÇE................................................................................................................................. 3

II. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN BÜTÇE GELİRLERİ İÇİNDEKİ YERİ .................... 5

III. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ................. 10

IV. BAZI AVRUPA BİRLİĞİ(AB) ÜYESİ ÜLKELERDE VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ UYGULAMASI   14

V. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İNCELEMESİ ............................................................... 23

 

BÖLÜM II

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU

 

1.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNİN KONUSU .............................................................. 25

1.1. Kanun Maddesi ............................................................................................................ 25

1.2. Kanun Maddesi Gerekçesi ........................................................................................... 25

1.3. Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama .................................................................................. 27

1.4. Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ............................................................................ 28

1.5. Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler ................................................................................. 29

1.6. Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı ............................................................................. 33

2.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE VERGİ İLE İLGİLİ TANIMLAR 34

2.1.  Kanun Maddesi ........................................................................................................... 34

2.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi .......................................................................................... 34

2.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ................................................................................. 36

2.3.1.  Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Yer Alan Vergilendirmeye İlişkin Tanımlar            36

2.3.1.1.  Kişi ........................................................................................................... 36

2.3.1.2.  Mal ........................................................................................................... 36

2.3.1.3.  Mamelek .................................................................................................. 36

2.3.1.4. Veraset ..................................................................................................... 36

2.3.1.5. Miras (tereke) ........................................................................................... 37

2.3.1.6. Mirasçı ...................................................................................................... 37

2.3.1.7. Vasiyet ...................................................................................................... 37

2.3.1.8. Miras Mukavelesi ...................................................................................... 37

2.3.2.  Veraset ve İntikal Vergisi Kanununda Vergiyi Doğuran Olay ................... 37

2.3.2.1. Ölüm ......................................................................................................... 39

2.3.2.2. Gaiplik ....................................................................................................... 39

2.3.2.3. İvazsız İntikal (Bağış) ................................................................................. 39

2.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ........................................................................... 39

2.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Sirküler ................................................................................... 41

2.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler ................................................................................ 43

2.7.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı ............................................................................ 46

3.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUAFİYETLER .................................................... 47

3.1. Kanun Maddesi ............................................................................................................ 47

3.2. Kanun Maddesi Gerekçesi ........................................................................................... 47

3.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ................................................................................. 49

3.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ........................................................................... 50

3.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler ................................................................................ 51

3.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı ............................................................................ 53

4.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İSTİSNALAR ....................................................... 54

4.1.  Kanun Maddesi ........................................................................................................... 54

4.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi .......................................................................................... 56

4.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ................................................................................. 61

4.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğler ....................................................................... 63

4.4.1. 1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği .................... 63

4.4.2. 35 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği .................. 66

4.4.3. 36 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği .................. 66

4.4.4.  37 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ................. 67

4.4.5. 38 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği .................. 67

4.4.6.  39 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ................. 68

4.4.7.  40 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ................. 68

4.5.  Kanun Maddesi İle İlgili İç Genelgeler .......................................................................... 69

4.5.1. 6 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ..................... 69

4.5.2.  1996/3 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ........... 69

4.5.2.  1997/2 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ........... 70

4.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Sirküler ................................................................................... 71

4.7.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler ................................................................................ 73

4.8.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararları ........................................................................ 74

5.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU DIŞINDAKİ MUAFİYET VE İSTİSNA DÜZENLEMELERİ  76

5.1. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Dışındaki Kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Veraset ve İntikal Vergisi İle İlgili Muafiyet ve İstisna Düzenlemeleri................................................................................. 76

5.2. Türkiye ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşmasında Veraset ve İntikal Vergisi İstisnası          80

6.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MÜKELLEF ......................................................... 82

6.1.  Kanun Maddesi ........................................................................................................... 82

6.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi .......................................................................................... 82

6.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ................................................................................. 82

6.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ........................................................................... 84

6.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler ................................................................................ 85

6.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararları ........................................................................ 86

7.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TEKLİF MAHALLİ ............................................... 87

7.1.  Kanun Maddesi ........................................................................................................... 87

7.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi .......................................................................................... 87

7.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ................................................................................. 88

7.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ........................................................................... 88

7.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler ................................................................................ 88

7.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı ............................................................................ 90

8.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAME........................................................ 91

8.1.  Kanun Maddesi ........................................................................................................... 91

8.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi .......................................................................................... 92

8.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ................................................................................. 93

8.3.1.  Genel Açıklama ............................................................................................... 93

8.3.2.  Beyannameye Eklenmesi Gereken Belgeler ................................................ 95

8.4. Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğler ........................................................................ 96

8.4.1.  1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ................... 96

8.4.2.  28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ................. 96

8.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler .............................................................................. 101

8.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı .......................................................................... 101

9. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER ............... 103

9.1.  Kanun Maddesi ......................................................................................................... 103

9.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ........................................................................................ 103

9.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ............................................................................... 103

9.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ......................................................................... 103

9.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelge .................................................................................. 104

10. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BEYANNAMENİN VERİLME SÜRESİ ............ 105

10.1. Kanun Maddesi ........................................................................................................ 105

10.2. Kanun Maddesi Gerekçesi ....................................................................................... 105

10.3. Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama .............................................................................. 107

10.3.1. Genel Açıklama ............................................................................................ 107

10.3.2. Beyannamelerin Süresinden Sonra Verilmesi Durumunda Usulsüzlük Cezası Uygulaması          108

10.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğler ................................................................... 108

10.4.1.  1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............... 108

10.4.2.  28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 109

10.4.3.  33 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 110

10.5.  Kanun Maddesi İle İlgili İç Genelge .......................................................................... 111

11. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MATRAH VE İLK TARHİYAT ............................ 115

11.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 115

11.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 116

11.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ............................................................................. 118

11.3.1.  Genel Açıklama ........................................................................................... 118

11.3.2. Veraset ve İntikal Vergisi Matrahının Tespitinde İndirilebilecek Borç ve Giderler           120

11.3.3.  İntikal Eden Mallarda Değerleme Ölçüleri ............................................... 121

11.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğler ................................................................... 122

11.4.1.  16 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 122

11.4.2.  17 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 128

11.4.3.  18 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 129

11.4.4.  19 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 131

11.4.5.  20 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 132

11.4.6.  22 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 133

11.5.  Kanun Maddesi İle İlgili İç Genelgeler ...................................................................... 135

11.5.1.  2002/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ....... 135

11.5.2.  1997/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ....... 136

11.5.3.  1996/4 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ....... 137

11.5.4.  1996/2 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ....... 137

11.5.5.  1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ................ 139

11.5.6.  2 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi ................ 140

11.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Sirküler ............................................................................... 140

11.7.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler ............................................................................ 141

11.8.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararları .................................................................... 143

12. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE DEĞERLEME GÜNÜ ........................................ 146

12.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 146

12.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 146

12.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ............................................................................. 146

12.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelge ................................................................................ 147

12.4. Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı ......................................................................... 147

13. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TENZİL OLUNABİLECEK BORÇLAR VE MASRAFLAR            148

13.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 148

13.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 148

13.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ............................................................................. 149

13.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ....................................................................... 149

13.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelge ................................................................................ 151

14. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İHTİLAFLI BORÇLAR ..................................... 152

14.1. Kanun Maddesi ........................................................................................................ 152

14.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 152

14.3.  Kanun Maddesi ile İlgili Açıklama ............................................................................. 152

14.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ....................................................................... 153

14.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelge ................................................................................ 153

14.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararları..................................................................... 154

15.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİNİN TARHI ........................................... 156

15.1. Kanun Maddesi ........................................................................................................ 156

15.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 156

15.3.  Kanun Maddesi ile İlgili Açıklama ............................................................................. 156

16. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MADDE.......... 158

16.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 158

16.2.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama.............................................................................. 158

17. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE VERGİ TARİFESİ ............................................. 158

17.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 158

17.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 159

17.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ............................................................................. 160

17.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ....................................................................... 162

17.4.1.  28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 162

17.4.2.  30 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 164

17.4.3.  31 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 164

17.4.4.  32 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 165

17.4.5.  33 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 166

17.4.6.  34 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 166

17.4.7.  35 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 167

17.4.8.  36 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 167

17. 4. 9.  37 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ........... 168

17.4.10.  38 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ........... 169

17.4.11. 39 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............ 169

17.4.12. 40 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............ 170

17.5.  Kanun Maddesi İle İlgili İç Genelge .......................................................................... 171

18.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE TEMİNAT .......................................................... 172

18.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 172

18.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 172

18.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ............................................................................. 173

18.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ....................................................................... 176

18.4.1.  1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............... 176

18.4.2.  28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği ............. 178

18.5.  Kanun Maddesi İle İlgili İç Genelge .......................................................................... 181

18.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı ........................................................................ 183

19.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE İHTİYAT TEDBİRLERİ .................................... 184

19.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 184

19.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi....................................................................................... 184

19.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama.............................................................................. 185

19.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ........................................................................ 185

20.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE ÖDEME ZAMANI ............................................. 186

20.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 186

20.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 186

20.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ............................................................................. 188

20.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ ....................................................................... 189

20.4.1. 21 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği............... 189

20.4.2.  28 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği.............. 190

20.5.  Kanun Maddesi İle İlgili İç Genelge........................................................................... 191

20.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler............................................................................. 192

20.7.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı......................................................................... 194

21. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETİN BAŞLANGICI .................. 195

21.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 195

21.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi ...................................................................................... 195

21.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama.............................................................................. 196

21.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ........................................................................ 198

21.5.  Kanun Maddesi İle İlgili İç Genelgeler....................................................................... 199

21.5.1. 2000/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi......... 199

21.5.2.  2007/1 Seri No.lu Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu İç Genelgesi........ 201

21.6.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelge................................................................................. 202

21.7. Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı.......................................................................... 204

22.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE GAİBİN ZUHURU............................................. 205

22.1. Kanun Maddesi......................................................................................................... 205

22.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi....................................................................................... 205

22.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama ............................................................................. 205

22.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelge................................................................................. 206

22.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı......................................................................... 206

23.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MİRASÇILIKLARI SABİT OLANLAR............. 207

23.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 207

23.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi....................................................................................... 207

23.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelge................................................................................. 207

23.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Yargı Kararı......................................................................... 208

24. VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE BANKALARDAKİ KİRALIK KASALAR MUHTEVİYATININ TESPİTİ        209

24.1.  Kanun Maddesi........................................................................................................ 209

24.2.  Kanun Maddesi Gerekçesi....................................................................................... 209

24.3.  Kanun Maddesi İle İlgili Açıklama.............................................................................. 209

24.4.  Kanun Maddesi İle İlgili Genel Tebliğ........................................................................ 209

24.5.  Kanun Maddesi İle İlgili Özelgeler............................................................................. 210

25.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE KALDIRILAN HÜKÜMLER.............................. 213

26.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE MUVAKKAT MADDELER................................. 213

26.1.  Kanun Maddesi........................................................................................................ 213

26.2.  Kanun Maddesi........................................................................................................ 214

27.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE GEÇİCİ 3. MADDE .......................................... 214

28.  VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDE YÜRÜRLÜK MADDELERİ............................... 214

28.1.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 214

28.2.  Kanun Maddesi ....................................................................................................... 214

 

15 SORUDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ.................................................................... 215

KAYNAKÇA ........................................................................................................................... 221