İDARİ PARA CEZALARI İTİRAZ VE DAVA YOLLARI

 

İÇİNDEKİLER

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK GEREKSİNİMİ, SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIĞI VE KAYITDIŞI İSTİHDAM KAVRAMLARI DOĞRULTUSUNDA CEZA SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ

 

1.1. SOSYAL GÜVENLİK GEREKSİNİMİ   

1.1.1. Sosyal Politika  

1.1.2. Sosyal Risk Olgusu         

a) Niteliğine Göre Sosyal Riskler            

b) Vadelerine Göre Sosyal Riskler         

1.1.3. Sosyal Güvenlik Kavramı              

1.1.4. Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Kavramları            

1.1.5. Sosyal Güvenlik Sistemleri ve Gelişimleri 

1.2. SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ AÇIĞI VE KAYITDIŞI İSTİHDAM KAVRAMLARI DOĞRULTUSUNDA CEZA SİSTEMİNİN GEREKLİLİĞİ   

1.2.1. Sosyal Güvenlik Sistemi Açığı ve Kayıtdışı İstihdam Kavramları          

a) Aktüeryal Denge      

b) Gelir-Gider Dengesizliği ve Finansman Açığı               

c) Kayıtdışı İstihdamın Sosyal Güvenlik Açıklarına Etkisi              

d) Tahsilattaki Başarısızlık         

e) Denetimde Etkinlik ve Koordinasyon(suzluğ)un Sosyal Güvenlik Açıklarına Etkisi      

1.2.2. Sosyal Güvenlik Uygulamalarında Ceza Sisteminin Gerekliliği          

 

İKİNCİ BÖLÜM

SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARINA YÖNELİK İDARİ PARA CEZALARI

 

 

2.1. GENEL AÇIKLAMALAR        

2.2. SİGORTALI SAYILANLAR, SİGORTALI TESCİLİ VE SİGORTALILIĞA İLİŞKİN BİLDİRGELER İÇİN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI      

2.2.1. Sigortalı Sayılanlar          

a) Kanunun 4. Maddesi Birinci Fıkrasının (a) Bendine Göre Sigortalı Sayılanlar  

b) Kanunun 4. Maddesi Birinci Fıkrasının (b) Bendine Göre Sigortalı Sayılanlar 

c) Kanunun 4. Maddesi Birinci Fıkrasının (c) Bendine Göre Sigortalı Sayılanlar  

d) Haklarında Bazı Sigorta Kolları Uygulanacak Sigortalılar        

e) Genel Sağlık Sigortalısı Olanlar          

2.2.2. Sigortalı Sayılmayanlar  

2.2.3. Mülga 506, 1479, 2926 ve 5434 Sayılı Kanunlar İle 2925 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılıkları    

a) Mülga 506 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılığı  

b) 2925 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılığı             

c) Mülga 1479 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılığı

d) Mülga 2926 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılığı               

e) Mülga 5434 Sayılı Kanuna Tabi Olanların Sigortalılığı                

2.2.4. Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim Yükümlülüğü    

a) 4/a Kapsamında Sigortalı Olanlarda Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim Yükümlülüğü              

b) 4/b Kapsamında Sigortalı Olanlarda Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim Yükümlülüğü              

c) 4/c Kapsamında Sigortalı Olanlarda Sigortalılığın Başlangıcı ve Bildirim Yükümlülüğü              

d) Bazı Özel Durumlar 

e) Genel Sağlık Sigortalılığının Tescili   

2.2.5. Sigortalılığa İlişkin Bildirgeler İçin Uygulanacak İdari Para Cezaları   

a) Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Süresi Dışında veya Belirlenen Usule Aykırı Şekilde Verilmesi Hali         

b) Sigortalılığa İlişkin Bildirgenin Verilmediğinin Kurumca Çeşitli Yollarla Öğrenilmesi Hali           

c) Tekerrür Hali              

2.3. İŞYERİNİN TESCİLİ VE İŞYERİ BİLDİRGESİNİN SÜRESİNDE VERİLMEMESİ HALİNDE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 

2.3.1. İşyeri Bildirgesi 

2.3.2. İşyeri Sicil Numarası       

2.3.3. İşyeri Bildirgesi İle Birlikte Verilecek Diğer Belgeler

2.3.4. Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin Tescili  

2.3.5. Tespit veya Resmî Belgelere İstinaden Tescil         

2.3.6. İşyerinin Nakli, Devri, İntikali         

2.3.7. İşyeri Bildirgesinin Süresinde Verilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası     

2.4. PRİM BELGELERİ VE PRİM BELGELERİNE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI    

2.4.1. Prim Belgeleri   

2.4.2. Belgenin Sonradan Verilmesi       

2.4.3. Prim Belgelerinin Verilmemesi Nedeniyle İdari Para Cezası Uygulaması         

a) Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Belgenin Asıl Nitelikte Olması   

b) Belirtilen Şekil ve Usulde ya da Belirlenen Sürede Verilmeyen Belgenin Ek Nitelikte Olması     

c) Bazı Ek Nitelikteki Belgelerin Kurumca Düzenlenmesi              

d) Belgenin Verilmediğinin Kurum Tarafından Değişik Yollarla Tespiti Hali          

e) Diğer Hususlar          

2.4.4. Tespit Edilen Eksik İşçilik Nedeniyle Uygulanacak İdari Para Cezası

2.5. KAYIT VE BELGE İBRAZ YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI 

2.5.1. Kayıt ve Belge İbraz Yükümlülüğü               

2.5.2. Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Halinde Uygulanacak İdari Para Cezası               

2.6. KAYIT VE BELGELERİN GEÇERSİZLİĞİ VE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 

2.6.1. Geçersizlik Halleri           

2.6.2. Defterlerin Tasdiki ve Geçersizlik Hallerine Etkisi   

2.6.3. Geçersizlik Halinde Uygulanacak İdari Para Cezaları           

2.6.4. Tek Düzen Hesap Planına Uymama Hali  

a) Primlerin Ödenmesi İle İlgili Kullanılan Hesaplar          

b) Ödenmeyen Primlerin Muhasebeleştirilmesi

c) Prim Ertelemesinin Muhasebeleştirilmesi       

d) Tek Düzen Hesap Planına Uymamanın Yaptırımı        

2.7. KAMU İDARELERİ VE BANKALARA GETİRİLEN YÜKÜMLÜLÜKLER VE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI         

2.7.1. Asgari İşçilik Denetimleri İle İlgili Kamu Kurumlarına ve Bankalara Getirilen Yükümlülükler ve İdari Para Cezası 

2.7.2. Kurum, Kuruluş ve Tüzel Kişiliklerin Sigortalılık Başlangıcını ve Sona Ermesini Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası            

a) Kurum, Kuruluş ve Tüzel Kişiliklerin Sigortalılık Başlangıcını Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası        

b) Kurum, Kuruluş ve Tüzel Kişiliklerin Sigortalılığın Sona Ermesini Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası        

2.7.3. Vazife Malullüğü, Vazife Malullüğünü Bildirme Yükümlülüğü ve İdariPara Cezası         

a) Vazife Malullüğü       

b) Vazife Malullüğünü Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası           

2.7.4. İhale Konusu İşleri Bildirme Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası          

2.7.5. Kamu İdareleri ve Bankaların Kontrol Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası         

2.7.6. Ticaret Sicil Memurluklarının İşyeri Bildirim Yükümlülüğü ve İdari Para Cezası              

2.7.7. Ruhsat İşlemlerine İlişkin Bildirimler ve İdari Para Cezası     

2.8. AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ ASMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İDARİ PARA CEZASI 

2.9. SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA DENETİM VE DENETİMİ ETKİNLEŞTİRMEYE YÖNELİK UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 

2.9.1. Sosyal Güvenlik Kurumunda Denetim       

a) Sosyal Güvenlik Denetimi ve Önemi 

b) Ülkemizde Sosyal Güvenlik Denetiminin Yapısı ve İşleyişi      

2.9.2. Denetimi Etkinleştirmeye Yönelik Uygulanacak İdari Para Cezaları   

2.9.3. Vergi Denetimlerinde Durum        

2.10. BİLGİ VE BELGE İSTEME HAKKI, BİLGİ VE BELGELERİN KURUMA VERİLMESİ VE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZASI    


 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VEESASLAR, İTİRAZ VE DAVA YOLLARI, ORTADAN KALDIRAN HALLE

 

 

3.1. TÜCCAR SINIFLARI, SINIF DEĞİŞTİRME VE İDARİ PARA CEZALARINA ETKİLERİ        

3.1.1. Vergi Usul Kanunu’na Göre Tüccar Sınıfları             

3.1.2. Vergi Usul Kanunu’na Göre Sınıf Değiştirme           

a) Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş      

b) İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş      

3.1.3. Tüccar Sınıfları ve Sınıf Değiştirme Hükümlerinin 5510 Sayılı Kanun’daki İdari Para Cezası Uygulamalarına Etkisi             

3.2. İDARİ PARA CEZASININ TEBLİĞİ VE TAHAKKUKU   

3.3. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI KURUMA İTİRAZ  

3.4. İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI YARGI YOLU         

3.4.1. Dava Süresi ve Mercii     

3.4.2. Bölge İdare Mahkemesine İtiraz   

3.4.3. Danıştaya Temyiz Yoluyla Başvurulması   

3.4.4. Yargılamanın Yenilenmesi            

3.4.5. Kararın Düzeltilmesi        


 

3.5. İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ VE ZAMANAŞIMI              

3.5.1. İdari Para Cezalarının Tahsili       

3.5.2. İdari Para Cezalarında Zamanaşımı           

3.6. İDARİ PARA CEZALARINDA İNDİRİM UYGULAMASI 

3.6.1. İşyeri ve İşe Giriş Bildirgelerine Yönelik Cezada İndirim Uygulaması

3.6.2. İdari Para Cezalarının Peşin Ödenmesi Halinde İndirim Uygulaması

3.6.3. Çifte İndirim Durumu       

3.6.4. Vergi Uygulamalarında Cezada İndirim Sistemi      

3.7. UZLAŞMA UYGULAMASI     

3.7.1. Uzlaşmanın Kapsamı      

3.7.2. Uzlaşmanın Usulü ve Sonuçları   

3.7.3. Vergi Uygulamalarında Uzlaşma 

3.8. İDARİ PARA CEZALARININ TECİLİ   

3.8.1. Tecilin Kapsamı ve Süresi             

a) Amme Borçlusu Açısından Kapsam

b) Amme Alacakları Açısından Kapsam ve Tecil Süresi 

c) Sosyal Güvenlik Uygulamalarında ve İdari Para Cezalarında Durum  

3.8.2. Tecilde Yetki     

3.8.3. Tecil Uygulama Şartları  

3.8.4. Tecil Faizi          

3.8.5. Tecil Talebinin Kabulü ve Sonuçları           

3.8.6. Tecil Talebinin Reddi ve Sonuçları             

3.8.7. Tecilin İhlali ve Sonuçları              

3.8.8. Tehir Uygulaması            

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

 

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU             

EKLER 

YARARLANILAN KAYNAKLAR