TÜRK VERGİ SİSTEMİ

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ   

İÇİNDEKİLER          

 

BİRİNCİ ANA BÖLÜM

GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

 

BİRİNCİ ALT BÖLÜM

GELİR VERGİSİ

 

1.       GELİR VERGİSİNE İLİŞKİN BAZI KAVRAM VE AÇIKLAMALAR    

I.       GELİR VERGİSİNİN GELİŞİMİ       

II.      GELİR KAVRAMI           

A.   İKTİSADİ GELİR KAVRAMI    

1.    Dar Anlamda Gelir (Kaynak Teorisi) 

2.    Geniş Anlamda Gelir (Safi Artış Teorisi)          

B.   GELİR VERGİSİNDE GELİR KAVRAMI  

C.   GELİR GETİREN FAALİYETİN KANUNLARCA YASAKLANMASI         

III.     VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ        

A.   GELİRİN ŞAHSİLİĞİ              

B.   YILLIK GELİR ESASI              

1.    Normal Hesap Dönemi (Takvim Yılı)

2.    Özel Hesap Dönemi         

3.    Kıst Hesap Dönemi          

4.    Hesap Döneminin İstisnaları            

C.   GELİRİN ELDE EDİLMİŞ OLMASI          

1.    Tahsil Esası     

2.    Tahakkuk Esası

3.    Gelir Unsurları Açısından Elde Etme

D.   GELİRİN GERÇEK OLUŞU    

E.   GELİR UNSURLARININ SAFİ MİKTARLAR OLUŞU              

F.   GELİRİN GENEL OLUŞU       

IV.     GELİR VERGİSİNİN KONUSU       

V.      GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ         

A.   GELİR VERGİSİNİN MÜKELLEFİ          

B.   GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET ŞEKİLLERİ 

1.    Tam Mükellefiyet              

a.    Türkiye’de Yerleşmiş Gerçek Kişiler          

(1)   İkametgaha Bağlı Yerleşme   

(2)   Oturma Süresine Bağlı Yerleşme            

b.   Yabancı Memlekette Oturan Bazı Türk Vatandaşları   

2.    Tam Mükellef Olmanın Sonuçları    

3.    Dar Mükellefiyet

4.    Dar Mükellef Olmanın Sonuçları      

 

2.       GELİR UNSURLARI VE GELİRİN TESPİTİ    

I.       TİCARİ KAZANÇLAR    

A.   TİCARİ KAZANCIN TANIMI    

1.    Ticari Faaliyet Kavramı    

2.    Sınai Faaliyet Kavramı     

3.    Ticari ve Sınai Faaliyetlerin Kapsamı              

4.    Mutlak Olarak Ticari Kazanç Sayılan Faaliyetler               

B.   TİCARİ KAZANÇ KARŞISINDA ORTAKLIKLAR      

1.    Şahıs Şirketleri Biçimindeki Ortaklıklar           

a.    Adi Ortaklık Ortakları 

b.   Kollektif Şirket Ortakları            

c.    Komandit Şirket Ortakları          

2.    Şahıs Şirketlerinin Serbest Meslek Faaliyetiyle Uğraşması              

3.    Sermaye Şirketleri Biçimindeki Ortaklıklar      

4.    Diğer Bazı Ortaklık ve İşletmeler      

C.   TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ  

1.    Vergiye Tabi Olan Ticari Kazançlar 

a.    Ticari Kazancın Gerçek Usulde Tespiti     

(1)   Tüccar Sınıfları     

(2)   Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti          

(3)   İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti               

(4)   Bilanço ve İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespitinde Gelirler (Hasılat)  

(5)   Bilanço ve İşletme Hesabı Esasına Göre Ticari Kazancın Tespitinde Giderler              

(6)   Ticari Bilanço ve Kârdan Mali Bilanço ve Kâra Geçiş 

(7)   Ticari Kazancın Tespitinde Özellik Taşıyan Faaliyetler              

2.    Ticari Kazançlarda Vergi Dışında Olanlar (Muaflık ve İstisnalar)      

a.    Ticari Kazançlarda Muaflıklar     

(1)   Esnaf Muaflığı      

(2)   Dar Mükellef İhracatçı Muafiyeti              

b.   Ticari Kazançlarda İstisnalar      

(1)   Yatırım İndirimi İstisnası         

(2)   Okul Kazançları İstisnası       

(3)   Sergi ve Panayır Kazançları İstisnası      

(4)   Serbest Bölge Kazanç İstisnası              

(5)   PTT Acentaları Kazanç İstisnası            

(6)   Uluslararası Gemicilik Kazançları İstisnası               

(7)   Yazılım ve Ar-Ge İstisnası     

D.   TİCARİ KAZANÇLARDA VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ     

1.    Asgari Vergi ve Mahiyeti  

2.    Asgari Vergiye İlişkin Diğer Hususlar              

a.    Asgari Vergiye Tabi Olanlar      

b.   Ödenecek Asgari Vergi Tutarı    

c.    Asgari Verginin Ödenmesi, Mahsubu ve Eksik Beyanı              

E.   TİCARİ KAZANÇLARDA TEVKİFAT        

1.    Tevkifata İlişkin Genel Esaslar         

2.    Tevkifata Tabi Olan Ticari Kazançlar               

a.    Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşlerinde Tevkifat    

b.   Milli Piyango Bileti Satanlardan Tevkifat   

c.    Kapı Kapı Dolaşarak Mal Satanlardan Tevkifat           

d.   PTT Acenteliği Yapanlardan Tevkifat         

e.    Telif ve Patent Haklarından Tevkifat           

f.    Zirai Ürün Satan Tacirlerden Tevkifat        

g.   Vergiden Muaf Esnaflardan Vergi Tevkifatı

h.   Çeşitli Menkul Sermaye Unsurlarından Sağlanan Tevkifatlar     

II.      ZİRAİ KAZANÇLAR       

A.   ZİRAİ KAZANCIN TANIMI VE NİTELİĞİ 

1.    Zirai Faaliyetin Niteliği     

2.    Zirai Faaliyetin Sınırları   

a.    Zirai ile Ticari Faaliyetin Sınırları              

b.   Zirai Kazançlarla Gayrimenkul Sermaye İradının Sınırları         

3.    Zirai İşletme, Çiftçi ve Mahsul Terimlerinin Tanımı         

a.    Zirai İşletme              

b.   Çiftçi          

c.    Mahsul (Ürün)            

4.    Zirai Kazançlarda Elde Etme            

B.   ZİRAİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ    

1.    Vergiye Tabi Olan Zirai Kazançlar   

a.    Gerçek Usul               

b.   Gerçek Usule Tabi Olanlar         

(1)   İşletme Büyüklüğü Ölçüsü      

(2)   Motorlu Zirai Araç Ölçüsü       

c.    Gerçek Usulde Zirai Kazancın Tespiti        

(1)   Bilanço Esası        

(2)   Zirai İşletme Hesabı               

(3)   Gerçek Usulde Hasılat ve Giderler          

d.   Gerçek Dışı Usul (Gerçek Usulde Vergilendirilmeyenler)           

2.    Zirai Kazançlarda Vergi Dışında Olanlar          

a.    Yatırım İndirimi İstisnası           

b.   Teşvik Ödülü İstisnası               

C.   ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİ TEVKİFATI              

1.    Zirai Ürün ve Hizmet Bedelleri Üzerinden Tevkifat          

a.    Tevkifatın Yapılmasındaki Esaslar             

b.   Zirai Tevkifatlarla İlgili Diğer Hususlar (Müteselsil Sorumluluk)

2.    Bazı Menkul Sermaye İratlarından Tevkifat      

III.     SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

A.   SERBEST MESLEK KAZANCININ NİTELİĞİ VE KAPSAMI   

1.    Serbest Meslek Faaliyetinin Özellikleri             

a.    Faaliyetin Sermayeden Çok Şahsi Mesaiye ve İlmi veya Mesleki Bilgi ve Uzmanlığa Dayanması

b.   Faaliyetin Kişisel Sorumluluk Altında Kendi Nam ve Hesabına Yapılması 

c.    Faaliyetin Devamlılık Göstermesi              

2.    Mutlak Olarak Serbest Meslek Kazancı Sayılan Faaliyetler

a.    Tahkim İşleri Dolayısıyla Hakemlerin Aldıkları Bedeller            

b.   Serbest Meslek Faaliyetinin Kollektif, Adi Komandit ve Adi Şirketler Tarafından Yapılması      

c.    Gümrük Komisyoncuları, Bilumum Borsa Ajan ve Acentaları, Noterler, Noterlik Görevini İfa İle Mükellef Olanlar   

d.   Serbest Meslek Erbabının Bir Araya Getirip Kazançtan Pay Alma             

e.    Telif Haklarının Sahibi veya Kanuni Mirasçıları Tarafından Satılması veya Kiralanması            

3.    Serbest Meslek Erbabının Başka Gelirler Elde Etmesi Durumu        

4.    Serbest Meslek Kazançlarından Elde Etme       

B.   SERBEST MESLEK KAZANCININ TESPİT ŞEKİLLERİ          

1.    Gerçek Usul      

a.    Tutulacak Defterler     

b.   Gerçek Usule Tabi Olanlar         

c.    Serbest Meslek Kazançlarında Hasılat ve Giderler     

(1)   Serbest Meslek Hasılatı         

(2)   Serbest Meslek Giderleri        

b.   Götürü Gider Usulü   

2.    Vergi Dışı Serbest Meslek Kazançları (Muafiyet ve İstisnalar)           

a.    Ebe, Arzuhalci vb. Muaflığı       

b.   Telif Kazançları İstisnası            

c.    Sergi ve Panayır İstisnası          

d.   Teşvik Ödülü İstisnası               

C.   SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA TEVKİFAT

IV.     ÜCRETLER   

A.   ÜCRETİN TANIMI VE NİTELİĞİ             

1.    Ücretin Unsurları ve Özellikleri        

a.    Hizmet Erbabının İşverene Tabi Hizmet Görmesi      

b.   Belirli Bir İşyerine Bağlı Olma   

c.    Hizmet Karşılığı Ödemenin Yapılması       

2.    Mutlak Olarak Ücret Sayılan Ödemeler             

3.    Ücretlerde Elde Etme        

B.   ÜCRETİN TESPİT ŞEKİLLERİ

1.    Ücretlerin Vergilendirilmesi             

a.    Gerçek Usul               

(1)   Gayrisafi Brüt Ücret               

(2)   Gayrisafi Ücretten Kanunen Kabul Edilen İndirimler   

(3)   Gayrisafi Ücretten Kanunen Kabul Edilmeyen İndirimler             

(4)   Safi Ücretin Belirlenmesi ve Verginin Hesabı            

b.   Diğer (Götürü) Usul   

(1)   Diğer Usulde Vergilendirilen Hizmet Erbapları           

(2)   Diğer Usulün İşleyişi              

2.    Ücretlerde Muaflık ve İstisnalar        

a.    Maaş ve Ücretlerde     

b.   Gider Karşılıklarında 

c.    Tazminat ve Yardımlarda           

d.   Vatan Hizmetleri Yardımlarında 

e.    Teçhizat ve Tayın Bedellerinde  

f.    Tahsil ve Tatbikat Ödemelerinde

g.   Teşvik, İkramiye ve Mükafatlarda

C.   ÜCRETLERDE VERGİ TEVKİFATI          

1.    Genel Olarak Ücretlerde Tevkifat      

2.    Vergi Tevkifatına Tabi Olmayan Ücretler         

D.   ÜCRETLERDE VERGİ İADESİ               

V.      GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI          

A.   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ   

1.    Gelir Vergisi Açısından Gayrimenkul Kavramı 

2.    Gayrimenkul Sermaye İradı Sağlayan Mal ve Haklar        

a.    Çeşitli Gayrimenkuller               

b.   Voli Mahalleri ve Dalyanlar        

c.    Gayrimenkullerden Ayrı Olarak Kiraya Verilen Mütemmim Cüzileri ve Teferruatı ile Bilumum Tesisatı, Demirbaş Eşyası ve Döşemeleri  

d.   Gayrimenkul Olarak Tescil Edilen Haklar  

e.    Sınai ve Ticari Haklar 

f.    Telif Hakları               

g.   Gemi ve Gemi Payları ile Yükleme ve Boşaltma Araçları           

h.   Motorlu Nakil ve Çekme Araçları ile Her türlü Motorlu Araç, Makina ve Tesisat ile Eklentileri   

ı.    Zirai Faaliyette Bilfiil Katılmaksızın Zirai Kazançtan Pay Alınması            

i.    Vakıf Gelirlerinden Hizmet Karşılığı Olmaksızın Alınan Hisseler              

3.    Kimler Gayrimenkul Sermaye İradı Elde Etmiş Sayılır?   

4.    Gayrimenkul Sermaye İradının Bazı Kazançlarla Sınırları

a.    Gayrimenkul Sermaye İradı ile Ticari ve Zirai Kazanç Sınırı      

b.   Gayrimenkul Sermaye İradı ile Zirai Kazanç Sınırı    

5.    Gayrimenkul Sermaye İratlarında Elde Etme    

B.   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ TESPİT ŞEKİLLERİ   

1.    Vergiye Tabi Olan Gayrimenkul Sermaye İratları             

a.    Gerçek Usul               

(1)   Gayrisafi İrad        

(2)   Giderler

b.   Götürü Gider Usulü   

2.    Vergi Dışı Gayrimenkul Sermaye İratları (Konut İstisnası)

C.   GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMİ (EMSAL KİRA BEDELİ)        

1.    Emsal Kira Bedelinin Niteliği           

2.    Emsal Kira Bedelinin Ölçüsü           

a.    Bina ve Arazilerde     

b.   Diğer Mal ve Haklarda                

3.    Emsal Kira Bedelinin Uygulanmayacağı Durumlar           

D.   GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT          

VI.     MENKUL SERMAYE İRATLARI     

A.   MENKUL SERMAYE İRADININ NİTELİĞİ             

1.    Menkul Sermaye İradının Tanımı ve Unsurları 

2.    Mutlak Olarak Menkul Sermaye İradı Sayılan Gelirler       

a.    Kâr Payları 

b.   Faiz ve Benzerleri      

c.    Kâr Payı ve Faiz Dışında Kalan İratlar        

3.    Menkul Sermaye İradı Sayılmayan Gelirler       

4.    Menkul Sermaye İratlarında Elde Etme             

B.   MENKUL SERMAYE İRADININ TESPİTİ               

C.   MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR 

1.    Kâr Payı İstisnası             

2.    Bireysel Emeklilik Ödemeleri İstisnası             

3.    Devlet Tahvilleri ve Hazine Bonosu Faizleri İstisnası      

4.    Gelir Ortaklığı Senetlerine Ödenen Gelirler İstisnası        

D.   MENKUL SERMAYE İRATLARINDA VERGİ TEVKİFATI        

1.    Kâr Paylarından               

2.    Faiz ve Benzerlerinden    

3.    Kâr Payı ve Faiz Dışında Kalan İratlardan        

VII.    DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR       

A.   DİĞER KAZANÇ VE İRATLARIN NİTELİĞİ             

B.   GELİRE GİREN DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR      

1.    Değer Artışı Kazançları    

a.    Vergilendirilecek Değer Artışı Kazançları  

b.   Değer Artışı Kazançlarında Safi Tutarın Tespiti         

c.    Vergilendirilmeyecek Değer Artışı Kazançları            

2.    Arızi Kazançlar 

a.    Arızi Kazançların Niteliği           

b.   Arızi Kazançlarda Safi Tutarın Bulunması 

c.    Arızı Kazançlarda İstisna           

 

3.       GELİRİN BEYANI, GELİR VERGİSİNİN TARHI (HESAPLANMASI) VE ÖDENMESİ        

I.       BEYAN ESASI VE BEYANNAME ÇEŞİTLERİ

II.      YILLIK BEYANNAME    

A.   YILLIK BEYANNAMENİN MAHİYETİ VE GELİRLERİN BEYANI           

1.    Gelirlerin Yıllık Beyannamede Toplanması Esası             

2.    Beyanname Verilmeyen ve Beyannameye Dahil Edilmeyen Gelirler 

a.    Tam Mükellefiyette     

b.   Dar Mükellefiyette      

3.    Safi Gelirin Tespitinden Sonra Gelen Aşamalar               

B.   YILLIK BEYANNAMEDE VERGİYE TABİ GELİRİN (MATRAHIN) BELİRLENMESİ

1.    Gelirden Yapılacak İndirimler          

a.    Zararların İndirilmesi 

(1)   Aynı Takvim Yılındaki Zararların İndirilmesi              

(2)   Geçmiş Yıl Zararlarının İndirilmesi           

(3)   Yurt Dışı Faaliyetlerden Doğan Zararlar   

b.   Özel Sigorta Primleri ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları          

c.    Bağ-Kur Primleri       

d.   Bağış ve Yardımlar    

(1)   İndirilecek Bağış ve Yardımlar 

(2)   Bağış ve Yardımlara İlişkin Ortak Hükümler             

e.    Sakatlık İndirimi        

f.    Eğitim ve Sağlık Harcamaları İndirimi       

g.   Araştırma ve Geliştirme Harcamaları         

2.    İndirilemeyecek Giderler  

C.   VERGİNİN TARHI (HESAPLANMASI) VE GENEL VERGİ TARİFESİ    

D.   ÖDENECEK VERGİNİN BULUNMASI  

1.    Geçici Vergi     

2.    Tevkif Edilen Vergilerin Düşülmesi 

3.    Diğer Ücretlilerin Ödedikleri Vergiler              

4.    Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler 

5.    Talih Oyunları İşletmecileri Asgari Vergisi      

E.   BEYANNAMENİN DÜZENLENMESİ, VERİLMESİ, VERGİNİN TARHI VE VERGİNİN ÖDENMESİ     

1.    Yıllık Beyannamenin Düzenlenmesi 

2.    Yıllık Beyannamenin Verilme Zamanı              

a.    Normal Durumlarda Süre          

b.   Özel Durumlarda Süre              

(1)   Ülkeyi Terk Halinde

(2)   Ölüm ve Gaiplik Halinde         

(3)   Zor Durum veya Mücbir Sebebin Varlığı Halinde       

3.    Beyannamenin Verileceği Vergi Dairesi           

a.    Tam Mükellefiyette     

b.   Dar Mükellefiyette      

4.    Beyannamenin Verilme Biçimi         

5.    Verginin Tarhı ve Muhatabı             

6.    Tahakkuk Eden Vergilerin Ödenmesi               

a.    Ödemenin Yapılması 

b.   Vergilerde Erken Ödeme İndirimi             

c.    Süre Uzaması            

d.   Tecil ve Taksitlendirme              

III.     MUHTASAR BEYANNAME            

A.   MUHTASAR BEYANNAMENİN NİTELİĞİ             

B.   VERGİ TEVKİFATI YAPMAK ZORUNDA OLANLAR               

C.   TEVKİFATA KONU ÖDEMELER            

D.   VERGİ TEVKİFATINA TABİ ÖDEMELER VE ORANLARI       

E.   VERGİ TEVKİFATINDA UYULACAK ESASLAR     

F.   MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE YAPILAN TEVKİFATLARIN ÖDENMESİ    

IV.     MÜNFERİT BEYANNAME              

A.   MÜNFERİT BEYANNAMENİN NİTELİĞİ VE MÜNFERİT BEYANNAMEYİ VERECEK OLANLAR        

B.   MÜNFERİT BEYANNAME İLE BİLDİRİLECEK BAZI KAZANÇ VE İRATLARIN BEYAN EDİLECEĞİ YERLER      

C.   MÜNFERİT BEYANNAMENİN VERİLME SÜRESİ VE VERGİNİN ÖDENMESİ    

V.      GEÇİCİ VERGİ               

A.   NİTELİĞİ VE AMACI              

B.   GEÇİCİ VERGİYE TABİ OLANLAR        

C.   GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASI   

1.    Geçici Vergi Dönemleri    

2.    Matrah              

3.    Oran 

4.    Dönemler, Beyan ve Ödeme            

D.   GEÇİCİ VERGİDEN TEVKİFATLARIN DÜŞÜLMESİ              

E.   GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU TERKİNİ VE İADESİ (REDDİ)              

F.   GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYANI      

G.   GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER            

VI.     GÖTÜRÜ USULDE GELİR VERGİSİNİN TARHI (HESAPLANMASI) VE ÖDENMESİ       

A.   GÖTÜRÜ USULE TABİ ÜCRETLERDE TARH VE ÖDEME    

B.   GÖTÜRÜ USULE TABİ ÜCRETLERDE ÖDEME    

 

 

İKİNCİ ALT BÖLÜM

KURUMLAR VERGİSİ

 

1.       KURUMLAR VERGİSİNİN GELİŞİMİ VE BAZI TEORİK AÇIKLAMALAR        

I.       KURUMLAR VERGİSİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ 

II.      KURUMLAR VERGİSİNİN KISA TARİHÇESİ 

III.     GELİR VERGİSİ YANINDA AYRICA KURUMLAR VERGİSİ OLMASININ SEBEPLERİ    

IV.     KURUMLAR VERGİSİNİ GELİR VERGİSİNDEN AYIRAN TEMEL FARKLILIKLAR          

V.      KURUMLAR VERGİSİNİN GELİR VERGİSİNE GÖRE BAZI AVANTAJLARI    

A.   VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUK SINIRI  

B.   BAZI TÜR GİDERLERİN İLAVETEN KABULÜ        

2.       KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEFLERİ VE MÜKELLEFİYET       

I.       KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU              

II.      KURUMLAR VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY  

A.   TAM MÜKELLEFİYETTE ELDE ETME    

1.    Türkiye’deki Kazançlar Bakımından Elde Etme

a.    Tahsil Esası               

b.   Tahakkuk Esası          

2.    Yurt Dışındaki Kazançlar Bakımından Elde Etme             

B.   DAR MÜKELLEFİYETTE ELDE ETME    

1.    Ticari veya Zirai Faaliyette Bulunulması Hali   

2.    Ticari ve Zirai Faaliyette Bulunulmaması Hali  

III.     KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ         

A.   SERMAYE ŞİRKETLERİ         

1.    Türk Ticaret Kanunu’na Göre Kurulan Sermaye Şirketleri               

a.    Anonim Şirket           

b.   Hisseli Komandit Şirket             

c.    Limited Şirket            

2.    Sermaye Şirketi Gibi Kabul Edilen Kurumlar   

B.   KOOPERATİFLER  

C.   İKTİSADİ KAMU MÜESSESELERİ        

1.    Türk İktisadi Kamu Müesseseleri     

2.    Yabancı Kamu İdare ve Müesseselerine Ait İktisadi İşletmeler         

D.   DERNEK VE VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER           

1.    Türk Dernek ve Vakıflarına Ait İşletmeler         

2.    Yabancı Dernek ve Vakıflarına Ait İktisadi İşletmeler       

E.   İŞ ORTAKLIKLARI  

IV.     KURUMLAR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET  

A.   TAM MÜKELLEFİYET             

1.    Niteliği             

2.    Mali Sonuçları  

B.   DAR MÜKELLEFİYET             

1.    Niteliği             

2.    Mali Sonuçları  

 

3.       KURUMLAR VERGİSİNDE MATRAHIN TESPİTİ           

I.       KAZANÇ TESPİTİNDEKİ USUL    

A.   TAM MÜKELLEFLERDE USUL              

B.   DAR MÜKELLEFLERDE USUL              

II.      VERGİLENDİRMEDE HESAP DÖNEMİ           

A.   NORMAL HESAP DÖNEMİ   

B.   ÖZEL HESAP DÖNEMİ          

C.   KIST HESAP DÖNEMİ           

D.   DAR MÜKELLEFLERİN BAZI KAZANÇLARI İÇİN VERGİLENDİRME HESAP DÖNEMİ        

E.   TEVKİF SURETİYLE ÖDENEN VERGİLERDE VERGİLENDİRME DÖNEMİ          

III.     KURUM KAZANCININ TESPİTİ     

A.   KURUM KAZANCININ BİLANÇO ESASINA GÖRE TESPİTİ 

1.    Bilanço Esasında Tutulacak Defterler               

2.    Kazancın Özsermayelerin Karşılaştırılması Yoluyla Tespiti             

3.    Kazancın Gelir Tablosu Yoluyla Tespiti           

B.   KURUM KAZANCININ İŞLETME HESABI ESASINA GÖRE TESPİTİ   

1.    İşletme Hesabı Esasında Tutulacak Defterler    

2.    İşletme Hesabında Ticari Kazancın Hesaplanması           

C.   KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE ÖZELLİK GÖSTEREN DURUMLAR              

1.    Kurumların Zirai Faaliyetle Uğraşması             

2.    Birden Fazla Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarma İşleri        

3.    Yabancı Ulaştırma Kurumlarında Kurum Kazancı            

4.    Dar Mükellef Kurumların Ticari veya Zirai Faaliyet Dışındaki Faaliyetlerinde Kazanç Tespiti           

D.   KAZANCIN TESPİTİNDE HASILAT        

E.   KAZANCIN TESPİTİNDE GİDERLER     

1.    Gelir Vergisi Kanunu'na Göre Kabul Edilen Giderler        

2.    Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kabul Edilen İndirilecek Giderler

a.    Hisse Senetleri ve Tahvillerin İhraç Giderleri            

b.   İlk Tesis ve Taazzuv Giderleri   

c.    Genel Kurul Toplantıları İle Birleşme, Fesih ve Tasfiye Giderleri              

(1)   Genel Kurul Toplantı Giderleri 

(2)   Birleşme, Fesih ve Tasfiye Giderleri        

d.   Sigorta Teknik İhtiyatları           

(1)   Muallak Hasarlara Mahsus Tazminat Karşılıkları       

(2)   Cari Muhataralara Mahsus İhtiyatlar         

(3)   Riyazi (Matematik) İhtiyatlar    

e.    Hisseli Komandit Şirketlerde Komandite Ortağın Kâr Hissesi   

f.    Faizsiz Olarak Kredi Verenlerle Ödenen İle Kâr Payları Kâr ve Zarara Katılma Hesabı Karşılığı Ödenen Kâr Payları 

g.   Araştırma ve Geliştirme Harcamaları         

3.    Diğer Bazı Kanunlara Göre Kabul Edilen Giderler            

a.    İşsizlik Sigortası Kanunu’na Göre             

b.   Katma Değer Vergisi Kanunu’na Göre       

F.   KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER VE İNDİRİMLER    

1.    Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Kabul Edilmeyen Giderler 

2.    Kurumlar Vergisi Kanununa Göre Kabul Edilmeyen İndirimler       

a.    Özsermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler            

b.   Örtülü Sermaye Üzerinden Ödenen veya Hesaplanan Faizler    

c.    Sermaye Şirketlerince Dağıtılan Örtülü Kazançlar     

d.   Her Türlü Yedek (İhtiyat) Akçeler               

(1)   Kanuni Yedek Akçeler           

(2)   İhtiyari Yedek Akçeler            

e.    Dar Mükellef Kurumların Bazı Giderleri     

f.    Kurumlar Vergisi ile Her Türlü Para ve Vergi Cezaları İle Bazı Gecikme Zam ve Faizleri          

g.   Menkul Kıymetlerin İtibari Değerin Altında Satışından Doğan Zarar, Ödenen Komisyon vb. Giderler       

h.   Bazı Ürünlerin İlan ve Reklam Harcamaları

ı.    Bazı Taşıtların Gider ve Amortismanları    

j.    Vergiden İstisna Edilen Kazançlara İlişkin Ödemeler

3.    Diğer Kanunlara Göre Kabul Edilmeyen İndirimler          

a.    Katma Değer Vergisi  

b.   Motorlu Taşıtlar Vergisi             

c.    Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi          

G.   KAZANÇTAN YAPILACAK İNDİRİMLER

1.    Zararlar            

a.    Yurt İçi Faaliyet Zararları           

b.   Yurt Dışı Faaliyet Zararları         

c.    Banka Birleşme ve Devir Zararları             

2.    Kurumca Yapılan Bağış ve Yardımlar              

(1)   Gelirin %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar

(2)   Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar    

(3)   Bağış ve Yardımlara İlişkin Ortak Hükümler             

H.   KURUM KAZANÇLARINDA VERGİ GÜVENLİK MÜESSESELERİ        

 

4.       VERGİYE TABİ MATRAHIN BEYANI, KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI VE ÖDENMESİ

I.       KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ          

A.   BEYANNAMENİN NİTELİĞİ  

B.   BEYANNAME VERMEK ZORUNDA OLANLAR     

C.   KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNİN VERİLME ZAMANI           

1.    Normal Hesap Döneminde               

2.    Özel Hesap Döneminde    

3.    Kıst Hesap Döneminde     

4.    Ülkeyi Terk Halinde          

5.    Maliye Bakanlığı’nın Uygun Görmesi Halinde  

6.    Zor Durum Halinde          

7.    Mücbir Sebebin Varlığı Halinde       

8.    Defter ve Vesikaların Muhafaza Altına Alınması Halinde  

D.   BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ YER   

E.   BEYANNAMENİN KAPSAMI VE EKLERİ             

F.   BEYANNAMENİN VERİLMESİ              

G.   KURUMLAR VERGİSİNİN TARHI          

1.    Tarh Zamanı    

2.    Tarhiyatın Muhatabı         

3.    Tarh İşlemi      

a.    Oran ve Matrah          

b.   İndirimli veya Artırımlı Oran     

H.   ÖDENECEK VERGİNİN BULUNMASI  

1.    Geçici Vergi     

2.    Tevkif Edilen Vergiler      

3.    Yabancı Ülkelerde Ödenen Vergiler 

4.    Talih Salonu İşletmecilerinin Ödedikleri Asgari Vergiler 

I.    VERGİNİN ÖDENME ZAMANI              

1.    Ödemenin Yapılması       

2.    Ödemenin Ertelenmesi     

a.    Maliye Bakanlığının Süre Uzatması           

b.   Tecil ve Taksitlendirme              

II.      ÖZEL BEYANNAME      

A.   ÖZEL BEYANNAMENİN NİTELİĞİ VE BİLDİRİLECEK GELİRLER         

B.   KAZANÇ VE İRATLARIN SAFİ TUTARININ TESPİTİNDEKİ ÖZELLİK     

C.   BEYANNAME VERME SÜRESİ            

D.   TARHİYATIN MUHATABI       

E.   BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ 

F.   BEYANNAMENİN KAPSAMI VE EKLERİ             

G.   VERGİNİN ÖDENMESİ         

III.     MUHTASAR BEYANNAME            

A.   MUHTASAR BEYANNAMENİN NİTELİĞİ             

B.   MUHTASAR BEYANNAMEYLE BİLDİRİLECEK KAZANÇLAR              

C.   VERGİ TEVKİFATI YAPMAK ZORUNDA OLANLAR               

1.    Başkası Tarafından Tevkifat             

2.    Kendi Kendine Tevkifat    

D.   TEVKİFATIN KAYIT DÜZENİ  

E.   TEVKİFATIN YAPILACAĞI ZAMAN        

F.   TEVKİFATIN MATRAHI          

G.   TEVKİFAT TUTARININ HESABI             

H.   MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE VERGİNİN ÖDENMESİ             

I.    TEVKİFAT YAPILMIŞ KAZANÇ VE İRATLARIN KURUMLAR VEYA ÖZEL BEYANNAME İLE BEYAN EDİLİP EDİLMEMESİ DURUMU               

 

5.       TASFİYE, BİRLEŞME DEVİR VE BÖLÜNME HALLERİNDE MATRAHIN TESPİTİ VE BEYANI      

I.       TASFİYE VE TASFİYE HALİNDE VERGİLENDİRME      

A.   TASFİYENİN NİTELİĞİ VE SÜRECİ      

B.   TASFİYEYE BAŞLANGIÇ VE TASFİYE DÖNEMLERİ           

1.    Tasfiyeye Başlangıç         

2.    Tasfiye Dönemleri            

a.    Tasfiyenin Aynı Takvim Yılı İçinde Sonuçlanması     

b.   Tasfiyenin Birden Fazla Takvim Yılını Kapsaması     

C.   TASFİYE KÂRI VE HESAPLANMASI     

1.    Bilanço Esasına Göre Tasfiye Kârı   

2.    İşletme Hesabı Esasına Göre Tasfiye Kârı        

3.    Tasfiye Kârının Hesaplanmasında Giderler veya İndirimler             

D.   TASFİYE KÂRININ BEYANI   

1.    Tasfiyenin Başladığı Takvim Yılında Bitmesi Durumu ve Bu Süre İçinde Verginin Ödenmesi       

2.    Tasfiyenin Başladığından Farklı Takvim Yılında Bitmesi 

E.   TASFİYEDE VERGİNİN ÖDENMESİ     

F.   TASFİYE KÂRI VE ÖNCEKİ DÖNEMLERİN KÂRININ DÜZELTİLMESİ 

G.   TASFİYE HALİNDE ZAMANAŞIMI UYGULAMASI 

H.   TASFİYE MEMURLARININ SORUMLULUĞU       

II.      BİRLEŞME VE BİRLEŞME HALİNDE VERGİLENDİRME 

A.   BİRLEŞMENİN NİTELİĞİ VE DÜZENLENMESİ     

B.   BİRLEŞME DÖNEMİ              

C.   BİRLEŞME KÂRI    

D.   BİRLEŞME BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE VERGİNİN ÖDENMESİ           

E.   BİRLEŞİLEN KURUMUN SORUMLULUĞU          

III.     DEVİR VE DEVİR HALİNDE VERGİLENDİRME              

A.   DEVİR İŞLEMİNİN NİTELİĞİ  

B.   DEVİR VE VERGİLENDİRİLMEME ŞARTLARI       

1.    Devir İçin Aranan Şartlar 

2.    Vergilendirilmemek İçin Aranan Şartlar           

C.   DEVİR BEYANNAMESİNİN VERİLMESİ VE VERGİNİN ÖDENMESİ   

IV.     ŞEKİL DEĞİŞTİRME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİNDE VERGİLENDİRME    

A.   ŞEKİL DEĞİŞTİRMENİN NİTELİĞİ         

B.   ŞEKİL DEĞİŞTİRME VE VERGİLENDİRİLMEME ŞARTLARI 

1.    Şekil Değiştirme İçin Aranan Şartlar

2.    Vergilendirilmemek İçin Aranan Şartlar           

C.   ŞEKİL DEĞİŞTİRME BEYANI VE VERGİNİN ÖDENMESİ    

V.      BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİ    

A.   BÖLÜNME VE HİSSE DEĞİŞİMİNİN NİTELİĞİ     

B.   VERGİLENDİRİLMEMEK İÇİN ARANAN ŞARTLAR              

1.    Tüm Malvarlığının Aktarılması Suretiyle Bölünmede Vergilendirilmeme        

2.    Bazı Kıymetlerin veya Hisselerin Aktarılması Suretiyle Bölünmede Vergilendirilmeme   

 

6.       KURUMLARDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI, GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASI 

I.       KURUMLARDA GELİR VERGİSİ TEVKİFATI 

A.   NİTELİĞİ VE AMACI              

B.   KURUMLARIN VERGİ SORUMLULUĞU KARŞISINDAKİ DURUMU    

C.   KURUMLARIN YAPACAKLARI TEVKİFATLAR VE ORANLARI              

II.      KURUMLARDA GEÇİCİ VERGİ      

A.   NİTELİĞİ VE AMACI              

B.   GEÇİCİ VERGİYE TABİ OLAN KURUMLAR          

C.   GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASI   

D.   GEÇİCİ VERGİDEN TEVKİFATLARIN DÜŞÜLMESİ              

E.   GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU            

F.   GEÇİCİ VERGİNİN EKSİK BEYANI      

7.       VERGİ DIŞI KURUMLAR (MUAFİYET) VE KAZANÇLAR (İSTİSNALAR)        

I.       MUAFİYETLER             

A.   DARPHANE VE DAMGA MATBAASI     

B.   MİLLİ PİYANGO İDARESİ      

C.   ASKERİ FABRİKA VE ATÖLYELER       

D.   KAMU İDARE VE MÜESSESELERİ      

1.    İlim, Fen, Güzel Sanatlar ile Tarım ve Hayvancılığı Öğretmeyi, Yaymayı Amaçlayan Müesseseler  

2.    Genel İnsan ve Hayvan Sağlığını Korumak ve Tedavi Amacıyla İşletilen Kurumlar         

3.    Sosyal Amaçlarla İşletilen Kurumlar

4.    Sergi, Fuar ve Panayırlar 

E.   İDMAN VE SPOR MÜESSESELERİ      

F.   SOSYAL GÜVENLİK KURUMU MUAFİYETİ         

G.   İŞ VEYA HİZMET KARŞILIĞINDA RESİM VE HARÇ ALAN KAMU MÜESSESELERİ          

H.   BAZI KURUMLARCA DOĞRUDAN YA DA OLUŞTURULAN BİRLİKLER VEYA MÜESSESELERCE İŞLETİLEN İŞLETMELER            

1.    Su, Elektrik, Havagazı ve Soğuk Hava Deposu İşletmeleri               

2.    Yolcu Taşıma İşletmeleri 

3.    Mezbahalar       

4.    Köylere, Köy Birliklerine ve Köy Belediyelerine Ait İşletmeler         

5.    Genel ve Özel Bütçeli Kurumların Kreş, Konukevi ile Bunların Kantinleri       

I.    SANATORYUM, PREVANTORYUM İLE KANSER, CÜZZAM VE TRAHOM HASTANELERİ 

İ.    VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR              

J.    BİLİMSEL ARAŞTIRMA GELİŞTİRME YAPAN KURUM VE KURULUŞLARI MUAFİYETİ      

K.   SANAYİ BÖLGESİ OLUŞTURAN KAMU KURUMLARI VE MESLEK KURULUŞLARI MUAFİYETİ       

L.    KOOPERATİF MUAFİYETİ     

1.    Sermaye Üzerinden Kazanç Dağıtılmaması      

2.    İdare Meclisi (Yönetim Kurulu) Başkan ve Üyelerine Kazanç Üzerinden Hisse Verilmemesi            

3.    Yedek Akçelerin Dağıtılmaması        

a.    Yedek Akçe ve Fon Ayrılmasındaki Esaslar               

b.   Ayrılan Ortağa Yedek Akçeden Pay Verilmesi           

4.    Tasfiye Artığından Ortağa Pay Verilmemesi    

5.    Ortaklarla İş Görülmesi    

a.    Ortak İçi İşlem           

b.   Ortak Dışı İşlem         

c.    Ortak İçi veya Dışı İşlemlerde Özellik Gösteren Durumlar         

6.    Üst Kuruluşa Girilmesi     

7.    Kooperatiflerde Muafiyetin Kazanılması ve Kaybedilmesi

a.    Muafiyetin Kazanılması              

b.   Muafiyetin Kaybedilmesi            

M.  ÖZEL KANUNLARLA VEYA SÖZLEŞMELERLE MUAFİYETİ ÖNGÖRÜLEN KURUMLAR     

N.   TRAFİKLE İLGİLİ BASILI KAĞIT VE PLAKA SATIŞI YAPAN KURUMLAR             

O.   TOPLU KONUT VE KAMU ORTAKLIĞI İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE BUNLARIN FONLARI    

Ö.   MENKUL KIYMETLER TANZİM FONU   

P.   GAZETECİLER CEMİYETİ MUAFLIĞI    

R.   ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI İLE ÖZELLEŞTİRME FONU MUAFİYETİ

S.   DAR MÜKELLEFLERDE İHRACATÇI MUAFLIĞI   

T.    SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN KURUMLAR MUAFİYETİ               

U.   KREDİ TEMİNATI SAĞLAYAN KURUMLAR MUAFİYETİ       

Ü.   TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI MUAFİYETİ    

V.   DİĞER MUAFİYETLER           

II.      İSTİSNALAR 

A.   İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI         

1.    Genel Açıklamalar            

2.    İştirak Kazançları İstisnasından Yararlanma Şartları        

3.    Yurt Dışı Kazançlar İstisnası            

B.   RİSTURN İSTİSNASI             

1.    Risturnun Anlamı ve Niteliği           

2.    Risturn İstisnasının Uygulama Esas ve Şartları

C.   YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI               

D.   OKUL İSTİSNASI   

E.   YATIRIM FONLARI VE YATIRIM ORTAKLIKLARI KAZANÇLARI İSTİSNASI          

F.   RÜÇHAN HAKKI KUPON SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI        

G.   EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI

H.   SERBEST BÖLGEDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ İSTİSNASI  

I.    YURT DIŞI İNŞAAT ONARIM, MONTAJ VE TEKNİK HİZMETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLAR İSTİSNASI     

İ.    OLAĞANÜSTÜ HAL BÖLGESİ KAZANÇLARI İSTİSNASI      

J.    ÜRETİM TESİSLERİ TURİZM YATIRIM VE İŞLETME BELGESİNE SAHİP VE BU TESİSLERE İLİŞKİN GAYRİMENKULLERİN AYNÎ SERMAYE OLARAK KONULMASINDAN DOĞAN KAZANÇ İSTİSNASI               

K.   GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR İSTİSNASI   

L.    ULUSLARARASI GEMİCİLİK KAZANÇLARI İSTİSNASI        

M.  BANKA DEVİR VE BİRLEŞMELERİNDEN DOĞAN KAZANÇ İSTİSNASI             

N.   YAZILIM VE AR-GE İSTİSNASI              

O.   EMEKLİLİK YATIRIM FONLARI              

Ö.   BANKALARIN GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSELERİ SATIŞ KAZANCI           

P.   DİĞER BAZI MUAFİYET VE İSTİSNALAR              

 

İKİNCİ ANA BÖLÜM

HARCAMALAR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

 

BİRİNCİ ALT BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİ

 

1.       KATMA DEĞER VERGİSİNİN GELİŞİMİ VE BAZI TEORİK AÇIKLAMALAR   

I.       KATMA DEĞER VERGİSİNİN TÜRK VERGİ SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ VE GELİŞİMİ      

II.      KATMA DEĞER VERGİSİNE İLİŞKİN TEORİK AÇIKLAMALAR     

 

2.       KATMA DEĞER VERGİSİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY   

I.       VERGİNİN KONUSU      

A.   VERGİYE TABİ İŞLEMLER     

1.    Ticari, Sınai, Zirai ve Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler             

a.    Ticari ve Sınai Faaliyetin Niteliği               

(1)   Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Ticari Faaliyet            

(2)   Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Sınai Faaliyet             

(3)   Gelir Vergisi Kanunu’na Göre Mutlak Olarak Ticari Kazanç Sayılan Faaliyetler            

(4)   Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticari ve Sınai Faaliyet

(5)   Ticari ve Sınai Faaliyetin Devamlılık Boyutu             

b.   Zirai Faaliyetin Niteliği              

c.    Serbest Meslek Faaliyeti            

2.    Mal ve Hizmet İthalatı       

3.    Diğer Faaliyetler Çerçevesindeki Teslim ve Hizmetler     

a.    Posta, Telefon, Telgraf, Teleks ve Bunlara Benzer Hizmetler     

b.   Radyo, Televizyon Hizmetleri    

c.    Spor Toto, Piyango ve At Yarışları ve Diğer Müşterek Bahisler Oynanması              

(1)   Spor Toto Oynanması           

(2)   Piyango Düzenlenmesi           

(3)   At Yarışları Düzenlenmesi      

(4)   Müşterek Bahis ve Talih Oyunları            

d.   Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteri ve Konserler Düzenlenmesi  

e.    Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetler, Maçlar ve Yarışmalar Yapılması             

f.    Müzayede Mahallerinde ve Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar             

(1)   Müzayede Mahallerinde Yapılan Satışlar  

(2)   Gümrük Depolarında Yapılan Satışlar      

g.   Boru Hattı ile Ham Petrol, Gaz ve Bunların Ürünlerinin Taşınması           

h.   Gelir Vergisi Kanunu’nun 70. Maddesinde Yer Alan Gayrimenkul Sermaye İradı Sağlayan Mal ve Hakların Kiraya Verilmesi   

ı.    Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Bunların Birliklerine ve Üniversite Dernek, Vakıflar ve Mesleki kuruluşlara Ait veya Tabi Olan İşletmelerin Ticari, Zirai ve Mesleki Nitelikli Teslim ve Hizmetleri             

i.    İsteğe Bağlı Mükellefiyetler        

B.   İŞLEMLERİN TÜRKİYE’DE YAPILMASI 

1.    Mal Tesliminin Türkiye’de Yapılmış Olması    

2.    Hizmetin Türkiye’de Yapılması        

3.    Taşımacılık Hizmetlerinin Türkiye’de Yapılması              

II.      VERGİNİN MÜKELLEFİ VE SORUMLUSU     

A.   VERGİNİN MÜKELLEFİ         

B.   VERGİ SORUMLUSU            

III.     VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

A.   MAL TESLİMLERİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY               

1.    Genel Kural      

2.    Özel Haller       

B.   HİZMET iFALARINDA VERGİYİ DOĞURAN OLAY 

1.    Genel Olarak    

2.    Özel Haller       

C.   DİĞER HALLERDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY    

1.    İthalatta Vergiyi Doğuran Olay         

2.    Dar Mükelleflerin Uluslararası Taşıma İşlerinde Vergiyi Doğuran Olay            

3.    İşin Bırakılması Durumunda Vergiyi Doğuran Olay         

D.   VERGİYİ DOĞURAN OLAY MEYDANA GELMEDİĞİ HALDE VERGİNİN HESAPLANMIŞ OLMASI    

 

3.       MATRAH, ORAN VE İNDİRİM       

I.       MATRAH       

A.   MAL TESLİMLERİ VEYA HİZMET İFALARINDA MATRAH      

B.   İTHALATTA MATRAH             

1.    Gümrük Vergisinin Matrahı              

2.    Ödenen Her Türlü Vergi, Resim, Harç ve Paylar             

3.    Diğer Gider ve Ödemeler 

C.   YÜK VE YOLCU TAŞIMALARINDA MATRAH        

D.   ÖZEL MATRAH ŞEKİLLERİ    

1.    Spor-Toto ile Milli Piyango Dahil Her Türlü Piyangoda Matrah       

2.    At Yarışları ve Diğer Müşterek Bahis ve Talih Oyunlarında Matrah  

3.    Profesyonel Sanatçıların Yer Aldığı Gösteriler ile Profesyonel Sporcuların Katıldığı Sportif Faaliyetlerde Matrah          

4.    Gümrük Depolarında ve Müzayede Salonlarında Yapılan Satışlarda Matrah    

5.    Altın ve Altın İhtiva Eden Sikke ve Eşyalarda Matrah       

6.    Maliye Bakanlığınca Belirlenen Matrah Şekilleri               

E.   MATRAHA DAHİL OLAN VE OLMAYAN UNSURLAR           

1.    Matraha Dahil Olan Unsurlar            

a.    Yükleme, Taşıma, Boşaltma Giderleri       

b.   Ambalaj Giderleri      

(1)   İadeye Konu Ambalaj Malzemeleri           

(2)   İadeye Konu Olmayan Ambalaj Malzemeleri             

c.    Sigorta Giderleri       

d.   Komisyon ve Benzeri Giderler   

e.    Vergi, Resim, Harç, Pay, Fon Karşılığı vb. Unsurlar  

f.    Vade Farkı, Fiyat Farkı, Faiz, Prim vb. Unsurlar        

2.    Matraha Dahil Olmayan Unsurlar     

a.    İskontolar  

(1)   İskontonun Ticari Teamüllere Uygun Olması             

(2)   İskontonun Fatura ve Benzeri Belgelerde Gösterilmesi               

b.   Hesaplanan Katma Değer Vergisi              

c.    Özel İşlem Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi             

F.   EMSAL BEDEL VE EMSAL ÜCRET       

1.    Emsal Bedel ve Emsal Ücretin Niteliği             

2.    Emsal Bedel veya Ücretin Tespiti     

a.    Emsal Bedelin Tespiti

b.   Emsal Ücretin Tespiti

II.      ORAN           

A.   % 1 ORANINA TABİ MAL VE HİZMETLER (I SAYILI LİSTE)  

B.   % 8 ORANINA TABİ MAL VE HİZMETLER (II SAYILI LİSTE) 

C.   % 18 ORANINA TABİ MAL VE HİZMETLER (I ve II SAYILI LİSTELER DIŞINDA YER ALAN MAL VE HİZMETLER)              

III.     KATMA DEĞER VERGİSİNDE İNDİRİM         

A.   İNDİRİM MEKANİZMASI        

1.    Genel Açıklama

2.    İndirim Mekanizmasının Yararları    

B.   İNDİRİLEBİLECEK KATMA DEĞER VERGİLERİ    

1.    Girdiler İçin Ödenen Katma Değer Vergisinin İndirimi    

a.    İndirimin Kapsamı     

b.   İndirimin Yapılabilmesinin Şartları           

(1)   KDV’nin Fatura ve Benzeri Belgelerde Ayrıca Gösterilmesi        

(2)   Kanuni Defterlere İşlenmesi veya Kaydedilmesi        

(3)   Belgenin Deftere Gecikmesiz (Zamanında) İşlenmesi 

2.    İstisna Edilmiş İşletmelerde İndirim ve İade    

a.    Tam İstisna Uygulaması            

b.   İadeye İlişkin Esaslar 

3.    Kısmi Vergi İndirimi        

C.   İNDİRİLMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ       

1.    Vergiye Tabi Olmayan veya İstisna İşlemlerin Girdilerinin Katma Değer Vergileri          

a.    Vergiye Tabi Olmayan İşlemler  

b.   Vergiden İstisna Edilen İşlemler

2.    Binek Otomobillerinin Katma Değer Vergisi    

a.    İndirim Yasağının Şartları         

(1)   Araç, Binek Otomobili Olmalıdır              

(2)   İşletmenin Asıl Faaliyetinin Binek Otomobili ile İlgili Olmaması    

b.   İndirilemeyen Katma Değer Vergisinin Ne Olacağı    

3.    Zayi Olan Malların Katma Değer Vergisi          

4.    Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Katma Değer Vergisi             

D.   MATRAH VE İNDİRİM MİKTARLARININ DEĞİŞMESİ           

 

4.       VERGİLENDİRME USULLERİ VE TEVKİFAT 

I.       GERÇEK USUL             

A.   GERÇEK USULUN İŞLEYİŞİ 

B.   GERÇEK USULE TABİ OLANLAR         

C.   GERÇEK USULDE VERGİLENDİRME DÖNEMİ   

1.    Bir Aylık Vergilendirme Dönemi      

2.    Üç Aylık Vergilendirme Dönemi       

3.    Kıst Vergilendirme Dönemi             

4.    Özel Vergilendirme Dönemi            

a.    İthalatta Vergilendirme Dönemi 

b.   Uluslararası Taşımacılıkta Vergilendirme Dönemi     

II.      VERGİ SORUMLULUĞU VE TEVKİFAT USULÜ            

1.    Mükelleflerin, İkametgah ve İşyeri ile Kanuni ve İş Merkezlerinin Türkiye’de Bulunmaması            

2.    Belgesiz Mal Bulundurma veya Hizmet Satınalma           

3.    Maliye Bakanlığınca Gerekli Görülen Haller      

a.    Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde İfa Edilen Telif Faaliyetleri             

b.   Kiralama İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması        

c.    Reklam Verme İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması

d.   Tekstil ve Konfeksiyon Fason İmalat İşlemlerinde Sorumluluk Uygulaması              

e.    İnşaat ,Taahhüt, Temizlik ,Özel Güvenlik, Bakım Onarım, Yemek Servisi, Danışmanlık Hizmetleri Alımlarında Sorumluluk    

f.    Akaryakıt Teslimlerinde Sorumluluk         

 

5.       VERGİNİN BEYANI, TARHI, TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ           

I.       VERGİNİN BEYANI        

A.   MÜKELLEF VEYA SORUMLU TARAFINDAN BEYAN           

B.   BEYANNAME VERME ZAMANI            

1.    Gerçek Usulde Beyan Zamanı           

a.    Faaliyete Devam ve İşe Başlama Halinde Beyan         

b.   İşi Bırakma Halinde Beyan         

c.    Memleketi Terk Halinde Beyan   

d.   İthalatta Beyan           

2.    Vergi Sorumluluğunda Beyan         

II.      VERGİNİN TARHI          

A.   VERGİYİ TARH EDECEK DAİRE           

1.    İşyerinin Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Tarafından Tarh     

2.    Gayrimenkul Satışlarında Tarh Yeri 

3.    İthalatta Tarh Yeri            

4.    Uluslararası Taşımacılıkta Tarh Yeri

5.    Vergi Sorumluluğu Halinde Tarh Yeri             

B.   TARHİYATIN MUHATABI       

C.   TARH ZAMANI       

1.    Beyannamenin Elden Verilmesinde Tarh Zamanı            

2.    Beyannamenin Posta ile Gönderilmesinde Tarh Zamanı  

D.   VERGİNİN ÖDENMESİ         

6.       USUL HÜKÜMLERİ VE VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

         GİRİŞ            

I.       USUL HÜKÜMLERİ       

A.   BELGE DÜZENİ     

B.   KAYIT DÜZENİ       

II.      VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ     

A.   ASGARİ RANDIMAN             

B.   BİRİM SATIŞ BEDELİ             

 

7.       KATMA DEĞER VERGİSİNDE MUAFİYET VE İSTİSNALAR          

I.       GENEL AÇIKLAMA        

II.      MUAFLIKLAR

A.   ESNAF MUAFLIĞI 

B.   BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLER MUAFLIĞI             

C.   GERÇEK DIŞI USULDE VERGİLENDİRİLEN ÇİFTÇİ MUAFLIĞI          

D.   SERBEST MESLEK ERBABI MUAFLIĞI

E.   TÜRKİYE’DE iKAMET ETMEYEN YOLCU MUAFİYETİ          

1.    Muafiyetten Yararlanma Şartları       

a.    Muafiyetin Kişi Olarak Kapsamı 

b.   Alımın Belirli Kişilerden Yapılması           

c.    Malların Türkiye Dışına Çıkartılması          

d.   Harcamanın Belirli Parasal Sınırı Aşması  

e.    Satıcıların “Özel Fatura” Düzenlenmesi    

f.    Malın Belli Sürede Yurt Dışına Çıkartılması              

2.    Verginin İade Edilmesi     

a.    İadenin Gümrükten Çıkış Sırasında Yapılması          

b.   İadenin Gümrük Çıkışından Sonra Yapılması           

(1)   Banka veya Havale Yoluyla Alınma         

(2)   Elden Alınma        

c.    İadenin Gümrük Çıkışından Önce Yapılması             

F.   BAZI KAMU KURUMLARI, MESLEK KURULUŞLARI SİYASİ PARTİ, SENDİKA EMEKLİ VE YARDIM SANDIKLARI İLE BAZI DERNEK VE KOOPERATİF MUAFİYETİ     

1.    Muafiyetin Kapsamına Giren Kuruluşlar           

2.    Muafiyet Belirli Teslim ve Hizmetler İçin Öngörülmüştür

a.    Kültür ve Eğitim Amaçlı Teslim ve Hizmetler            

b.   Sosyal Amaçlı Teslim ve Hizmetler           

G.   ASKERİ FABRİKA, TERSANE VE ATÖLYE MUAFİYETİ        

H.   DARPHANE DAMGA MATBAASI VE MİLLİ PİYANGO İDARESİ MUAFLIĞI         

I.    KAMU KURULUŞLARI, TARIMSAL KOOPERATİF VE ÇİFTÇİ BİRLİKLERİ MUAFİYETİ       

J.    BAZI TAŞIMA İŞLERİ YAPANLAR VE FUARLARA KATILANLAR MUAFLIĞI         

K.   YABANCI DEVLET MUAFLIĞI               

L.    KREDİ TEMİNAT FONLARI MUAFLIĞI   

M.  TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDEKİ İŞLETMELER MUAFLIĞI     

N.   MESLEK KURULUŞLARI MUAFİYETİ   

O.   BANKALAR VE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU MUAFİYETİ 

Ö.   HAZİNE İLE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUAFLIĞI

III.     İSTİSNALAR 

A.   İHRACAT İSTİSNASI             

1.    Genel İhracat    

a.    İhracat İşlemlerinin Niteliği       

(1)   Mal Teslimlerinde İhracat        

(2)   Hizmet Teslimlerinde İhracat   

b.   İstisnadan Yararlanacaklar         

c.    İhraç Tarihi

d.   İstisnanın Uygulanması             

(1)   Mal İhracında İstisna Uygulaması            

(2)   Hizmet İhracında İstisna Uygulaması       

e.    Mal ve Hizmet İhracında İade Yapılma Esasları         

B.   DİPLOMATİK İSTİSNA           

1.    İstisnanın Uygulanması    

2.    İstisnadan Yararlanma Şartları         

a.    Satış Diplomatik Nitelikteki Kişilere Yapılmalıdır      

b.   Karşılıklılığın Bulunması           

c.    Mal veya Hizmetin İstisna Kapsamında Olması          

d.   Satışın Belirli Kişilerce Yapılması             

C.   DENİZ, HAVA, DEMİRYOLU TAŞIMA VE YÜZER TESİS ARAÇLARI iSTİSNASI   

1.    Araçların Teslimi             

2.    Araçların İmal ve İnşası ile İlgili Teslim ve Hizmetleri     

3.    Araçlara Tadil, Onarım ve Bakım Hizmetleri    

D.   DENİZ LİMANI VE HAVA MEYDANLARINDA YAPILAN HİZMETLER iSTİSNASI  

1.    Hizmetten Belirli Nitelikteki Araçların Yararlanması         

2.    Hizmetin Taşıma İşlemine Yönelik Olması      

3.    Hizmetlerin Deniz Limanları veya Hava Meydanlarında Sunulması  

E.   ALTIN, GÜMÜŞ VE PETROL ARAYANLARA KARŞI YAPILAN MAL TESLİMLERİ VE HİZMET İFALARI               

F.   ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASI           

1.    Taşımacılık İşlerinin Nitelikleri        

2.    Taşımacılık İşinin Bakanlar Kurulu’nca Belirlenmesi       

G.   İTHALAT İSTİSNASI               

1.    Teslim ve İfaları Yurt İçinde KDV’den İstisna Edilen Mal ve Hizmetler            

2.    Gümrük Vergisinden Muaf veya İstisna Edilen Eşyalar     

3.    İhracat İstisnasından Yararlanarak İhraç Edilen Eşyaların Geri Gelmesi           

4.    Özel Rejimlerin Uygulandığı Mal ve Hizmetler 

H.   BAZI KURUMLARA BEDELSİZ VERİLEN MAL VEYA SUNULAN HİZMET İSTİSNASI          

1.    Kamu Kurumlarına Bedelsiz Teslim ve İfalar İstisnası     

a.    Teslim veya İfanın Belirli Kurumlara Karşı Yapılması

b.   Teslim veya İfanın Bedelsiz Yapılması       

2.    Bedelsiz Verilen Eğitim ve Öğretim Hizmetleri İstisnası  

3.    Gıda Bankalarına Bedelsiz Yapılan Teslimler İstisnası     

4.    Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Verilen Mal ve Hizmet İstisnası               

I.    HURDA MALZEMELER TESLİM İSTİSNASI           

İ.    ULUSLARARASI KURULUŞ VE MENSUPLARINA YAPILAN TESLİM VE HİZMET İSTİSNASI            

J.    DEVİR İŞLEMLERİ İSTİSNASI               

1.    Gelir Vergisi Açısından Devir İşlemleri            

2.    Kurumlar Vergisi Açısından Devir ve Bölünme İşlemleri

K.   İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI İŞLEMLERİ İSTİSNASI       

L.    BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER İSTİSNASI            

M.  KÜLÇE ALTIN VE KÜLÇE GÜMÜŞ, KIYMETLİ TAŞLAR DÖVİZ, PARA, DAMGA PULU, HARÇ PULU, DEĞERLİ KAĞITLAR, HİSSE SENEDİ TAHVİL HURDA METAL, TESLİMLERİ İSTİSNASI 

N.   ZİRAİ AMAÇLI VEYA KÖYDE İKAMET EDENLERE SU TESLİMİ İSTİSNASI        

O.   BORU HATTI iLE YAPILAN TAŞIMA HİZMETLERİ İSTİSNASI               

Ö.   LİMAN VE HAVA MEYDANLARI İNŞA İŞLERİ İSTİSNASI    

P.   ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİMLER İSTİSNASI          

R.   KONUT YAPI KOOOPERATİFLERİNİN KONUT TESLİMLERİ İSTİSNASI             

S.   KONUT İNŞAATI TAAHHÜT İŞLERİ İSTİSNASI     

1.    Konut Yapı Kooperatiflerine Karşı Yapılan İnşaat Taahhüt İşleri İstisnası       

2.    Sosyal Güvenlik Kuruluşları İle Belediyelere Yapılan Konut İnşaat Taahhüt İşleri İstisnası             

Ş.   GÜMRÜKLEMEYE İLİŞKİN DEPOLAMA VE KİRALAMA HİZMETLERİ İSTİSNASI               

T.    ÖZELLEŞTİRME KANUNUNUN KAPSAMINDAKİ TESLİMLER İSTİSNASI           

U.   ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ İLE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN ARSA VE İŞYERİ TESLİMLERİ İSTİSNASI             

Ü.   TEŞVİK BELGESİ KAPSAMINDAKİ İŞLETMELERE YAPILAN MAKİNA TEÇHİZAT TESLİMLERİ İSTİSNASI       

V.   DİĞER İSTİSNALAR               

1.    İştirak Hisseleri, Gayrimenkuller İle Üretim Tesisleri Teslimleri İstisnası        

2.    Bankaların Gayrimenkul Ve İştirak Hisseleri Teslim İstisnası           

3.    Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Kapsamında İhraç Edilen Malların Girdilerinin Teslim İstisnası     

4.    Uluslararası Toplantılara Yönelik Teslimler İstisnası       

IV.     İSTİSNALARDAN VAZGEÇME VE İSTİNADAN VAZGEÇME SEBEBİ            

A.   İSTİSNADAN VAZGEÇME UYGULAMASI            

B.   İSTİNADAN VAZGEÇMENİN UYGULANMAYACAĞI İSTİSNALAR      

V.      İSTİSNA VE MUAFİYETLERİN SINIRLARI    

 

İKİNCİ ALT BÖLÜM

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

 

1.       VERGİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, VERGİNİN MÜKELLEFİ, VERGİDEN MUAFLIK VE İSTİSNALAR     

I.       VERGİNİN KONUSU      

A.   PETROL VE ÜRÜNLERİ: (I SAYILI LİSTE)             

B.   MOTORLU TAŞITLAR (II SAYILI LİSTE)  

C.   TÜTÜN MAMULLERİ İLE ALKOL VE KOLALI İÇECEKLER (III SAYILI LİSTE)        

D.   LÜKS MALLAR VE ELEKTRONİK ÜRÜNLER (IV SAYILI LİSTE)            

E.   LİSTEDEKİ MALLARIN MÜZAYEDE YOLUYLA SATIŞI          

II.      VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

A.   LİSTELERDEKİ MALLARA GÖRE VERGİYİ DOĞURAN OLAY              

B.   VERGİYİ DOĞURAN OLAY OLARAK TESLİM, İTHALAT VE İKTİSAP   

1.    Teslim             

2.    İthalat               

3.    İlk İktisap         

III.     VERGİNİN MÜKELLEFİ  

IV.     VERGİDEN MUAFLIK VE İSTİSNALAR         

A.   İHRACAT İSTİSNASI             

1.    Malın İmalatçıları Tarafından İhracı  

2.    Malların İmalatçılar Dışındaki İhracatçılar Tarafından İhracı            

3.    Malın İhracatçıya İhraç Kaydı Olmaksızın Teslimi            

4.    Malın İhracatçıya İhraç Kayıtlı Teslimi             

B.   DİPLOMATİK İSTİSNA           

C.   KAMU KURUMLARINA BEDELSİZ TESLİM İSTİSNASI         

D.   ASKERİ VE GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM İSTİSNASI           

E.   PETROL ARAMA VE ÜRETİM AMAÇLI TESLİMLER              

F.   SAKATLARA TAŞIT TESLİMLERİ            

G.   TÜRK HAVA KURUMUNA HAVA TAŞITI TESLİMLERİ İSTİSNASI        

H.   İTHALAT İSTİSNASI               

I.    İTHALAT BENZERİ REJİMLER İSTİSNASI             

İ.    İSTİSNALARIN SINIRI           

 

2.       VERGİNİN MATRAHI VE ORANI   

I.       VERGİNİN MATRAHI VE ORANI   

A.   VERGİNİN MATRAHI             

1.    Miktar Esaslı Matraha Tabi Olan Mallar            

2.    Değer Esaslı Matraha Tabi Olan Mallar            

a.    Matrahı KDV Matrahı İle Aynı Olan Mallar  

b.   Matrahı Perakende Satış Fiyatı Olan Mallar

3.    Matrahı Aynı Anda Değer ve Miktar Esasına Tabi Olan Mallar          

B.   VERGİNİN ORANI VE MİKTARI            

C.   VERGİLENDİRME DÖNEMLERİ            

 

3.       VERGİNİN BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ   

I.       BEYAN SÜRELERİ        

II.      VERGİNİN TARHI          

A.   TARHİYATIN MUHATABI       

B.   TARH YERİ            

C.   TARH ZAMANI       

III.     VERGİNİN ÖDENMESİ   

 

4.       VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE USUL HÜKÜMLERİ

I.       VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ     

A.   VERGİDE MÜTESELSİL SORUMLULUK               

1.    Petrol Ürünlerinde Müteselsil Sorumluluk       

2.    Tescile Tabi Araçlarda Müteselsil Sorumluluk 

B.   EMSAL BEDEL       

C.   VERGİ İÇİN TEMİNAT ALINMASI          

II.      VERGİDE BAZI USUL HÜKÜMLERİ               

A.   VERGİNİN BELGEDE GÖSTERİLME ZORUNLULUĞU         

B.   İTHALE KONU MALLARDA DÜZELTME VE CEZA USULÜ    

C.   YERSİZ ALINAN VERGİLERİN MAHSUP VE İADESİ           

D.   MALLARIN İADESİ VEYA İŞLEMDEN VAZGEÇME              

E.   VERGİ İNDİRİMİ    

 

ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM

BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ

 

I.       VERGİNİN KONUSU      

II.      VERGİNİN MÜKELLEFİ  

III.     VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

IV.     MUAFLIK VE İSTİSNALAR           

A.   MUAFLIKLAR         

B.   İSTİSNALAR           

V.      VERGİNİN MATRAHI     

VI.     VERGİNİN ORANI         

VII.    VERGİLENDİRME DÖNEMİ VE BEYAN          

VIII.   VERGİNİN TARHI VE ÖDENMESİ  

 

DÖRDÜNCÜ ALT BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

 

I.       VERGİNİN KONUSU      

II.      VERGİNİN MÜKELLEFİ  

III.     VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

IV.     MATRAH       

V.      VERGİNİN ORANI         

VI.     BEYAN, TARH VE ÖDEME            

 

BEŞİNCİ ALT BÖLÜM

ŞANS OYUNLARI VERGİSİ

 

I.       VERGİNİN KONUSU      

II.      VERGİNİN MÜKELLEFİ  

III.     VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

IV.     MATRAH       

V.      ORAN           

VI.     BEYAN, TARH VE ÖDEME            

 

ALTINCI ALT BÖLÜM

DAMGA VERGİSİ

 

I.       VERGİNİN KONUSU      

II.      MÜKELLEF    

III.     VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

IV.     İSTİSNALAR 

V.      MATRAH       

VI.     ORAN           

VII.    ÖDENMESİ    

A.   PUL YAPIŞTIRMA ŞEKLİYLE ÖDEME   

B.   BASILI DAMGA KONULMASI ŞEKLİYLE ÖDEME 

C.   MAKBUZ VERİLMESİ ŞEKLİYLE ÖDEME             

D.   İSTİHKAKTAN KESİNTİ ŞEKLİNDE ÖDEME         

VIII.   MÜTESELSİL SORUMLULUK       

A.   İBRAZ EDENLERİN SORUMLULUĞU   

B.   İMZA EDENLERİN SORUMLULUĞU     

C.   RESMİ DAİRE VE NOTERLERİN SORUMLULUĞU              

D.   HAMİLLERİN SORUMLULUĞU             

IX.     KAĞIDIN KONTROL SORUMLULUĞU          

A.   RESMİ DAİRELERİN KONTROL SORUMLULUĞU

B.   NOTERLERİN KONTROL SORUMLULUĞU           

C.   BANKA VE KİT’LERİN SORUMLULUĞU               

D.   PULLARIN YAPIŞTIRILMAKLA BİRLİKTE İPTAL EDİLMEMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUK  

X.      VERGİNİN USULÜNE GÖRE ÖDENMEME SORUMLULUĞU          

 

YEDİNCİ ALT BÖLÜM

GÜMRÜK VERGİSİ

 

I.       VERGİNİN KONUSU      

II.      VERGİNİN MÜKELLEFİ  

III.     VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

IV.     MUAFLIK VE İSTİSNALAR           

V.      MATRAH       

VI.     ORAN VE TARİFE         

VII.    TARH            

VIII.   TEBLİĞ VE TAHAKKUK

IX.     ÖDEME         

X.      VERGİNİN GERİ VERİLMESİ VE KALDIRMA 

XI.     VERGİYE İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR VE CEZALAR     

 

 

ÜÇÜNCÜ ANA BÖLÜM

SERVET ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER

 

BİRİNCİ ALT BÖLÜM

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ

 

1.       VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, VERGİYİ DOĞURAN OLAY MUAFLIK VE İSTİSNALAR         

I.       VERGİNİN KONUSU      

II.      VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

III.     VERGİNİN MÜKELLEFİ  

IV.     MUAFLIK VE İSTİSNALAR           

A.   MUAFLIKLAR         

1.    Kamu İdareleri 

2.    Emekli ve Yardım Sandıkları ile Sosyal Sigorta Kurumları             

3.    Kamuya Yararlı Dernekler

4.    Siyasi Partiler  

5.    Bazı Kurumlara Ait Teşekküller       

6.    Kamu Yararına Kurulan Bazı Teşekküller        

7.    Yabancı Devlet Temsilcileri             

8.    Vakıf Muafiyeti  

B.   İSTİSNALAR           

1.    Eşya İstisnası   

2.    Miras Hissesinin Bir Kısmı              

3.    Hediye, Cihaz, Yüzgörümlüğü ve Drahomalar 

4.    Sadakalar         

5.    Sağlararası İvazsız İntikallerin Bir Kısmı         

6.    Piyango ve İkramiyelerin Bir Kısmı ile Milli Piyango İkramiyesi      

7.    Bazı Kurumlarca Yapılan Yardımlar 

8.    Emekli, Dul ve Yetim Aylık ve İkramiyeleri      

9.    Görev Sırasında Ölenlerden İntikal Eden Malların Bir Kısmı           

10.  Rücu Şartı İle Yapılan Bağışlar        

11.  Kuru Mülkiyet İntikali       

12.  Ticari Plakalı Taşıt Sahiplerine Dağıtılan Paylar              

 

2.       VERGİNİN MATRAHININ BULUNMASI          

I.       VERGİNİN MATRAHININ BULUNMASINDA DEĞERLEME             

A.   ÖN TARHİYAT İÇİN MALLARIN DEĞERLEMESİ   

1.    Ticari Sermayenin Değerlemesi       

2.    Ticari Sermaye Dışındaki Unsurların Değerlemesi           

a.    Gayrimenkullerin Değerlemesi  

b.   Menkul Malların Değerlemesi     

c.    Gemilerin Değerlemesi              

d.   Hisse Senetlerinin Değerlemesi 

e.    Tahvillerin Değerlemesi             

f.    Yabancı Paraların Değerlemesi  

g.   Hakların Değerlemesi 

B.   KESİN TARHİYAT İÇİN MALLARIN DEĞERLEMESİ             

1.    Ticari Sermayenin Değerlemesi       

2.    Ticari Sermaye Dışındaki Unsurların Değerlemesi           

a.    Gayrimenkuller          

b.   Menkul Mallar ve Gemiler          

c.    Hisse Senetleri          

d.   Tahvilat      

e.    Yabancı Paralar         

f.    Alacak ve Borçlar       

g.   Haklar        

3.    Özellik Gösteren Bazı Servet Unsurlarının Değerlemesi  

II.      MATRAHIN TESPİTİNDE İNDİRİLECEK BORÇ VE MASRAFLAR 

A.   İNDİRİLECEK BORÇLAR       

1.    Murisin Belgeye Bağlı Borçları        

2.    Mala Ait Borçlar               

3.    Yurt Dışındaki Mallara İlişkin Borçlar              

B.   İNDİRİLECEK MASRAFLAR   

3.       MATRAHIN BEYANI, VERGİNİN TARHI, ORANI VE ÖDENMESİ   

I.       MATRAHIN BEYAN SÜRESİ         

II.      VERGİNİN TARHI VE ORANI        

A.   VERGİNİN TARHI  

B.   VERGİNİN ORANI 

III.     VERGİNİN ÖDENMESİ   

 

4.       VERGİ SORUMLULUĞU, TEVKİFAT VE İHTİYATİ TEDBİRLER   

I.       MÜŞTEREK BAHİS, YARIŞMA VE ÇEKİLİŞLERDE TEVKİFAT     

II.      VERGİYE KARŞI ALINACAK TEMİNAT ÇERÇEVESİNDE TEVKİFAT           

III.     İHTİYATİ TEDBİRLER  

 

İKİNCİ ALT BÖLÜM

EMLAK VERGİSİ

 

1.       BİNA VERGİSİ              

I.       VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MUAFLIK VE İSTİSNALAR        

A.   VERGİNİN KONUSU             

B.   VERGİNİN MÜKELLEFİ         

C.   VERGİYİ DOĞURAN OLAY   

D.   MUAFLIK VE İSTİSNALAR     

1.    Muaflıklar         

a.    Kiraya Verilseler Bile Muafiyet Uygulanacak Binalar  

b.   Muafiyet Uygulaması Kiraya Verilmeme Şartına Bağlı Binalar   

2.    İstisnalar          

E.   MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ            

1.    Mükellefiyetin Başlaması  

2.    Mükellefiyetin Sona Ermesi              

II.      BİNALARIN BİLDİRİMİ, MATRAHI, VERGİNİN ORANI, TARHI, TAHAKKUK VE ÖDENMESİ        

A.   BİNALARIN BİLDİRİLMESİ VE SÜRESİ 

1.    Bildirim Sebepleri           

2.    Bildirim Süreleri              

B.   BİLDİRİMLERİN VERİLECEĞİ YER       

C.   BİNA VERGİSİNİN MATRAHI

D.   VERGİNİN ORANI 

E.   VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU       

1.    Verginin Tarhı 

a.    Bildirime Bağlı Tarh  

b.   Takdire Bağlı Tarh     

c.    Kamulaştırmaya Bağlı Tarh       

2.    Verginin Tahakkuku         

F.   VERGİNİN ÖDENME SÜRESİ              

III.     VERGİ İNDİRİMİ, MÜTESELSİL SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ              

A.   KISITLANMIŞ BİNALARA İLİŞKİN VERGİ İNDİRİMİ              

B.   VERGİDEN MÜTESELSİL SORUMLULUK            

C.   ZAMANAŞIMI SÜRELERİ      

 

2.       ARAZİ VERGİSİ            

I.       VERGİNİN KONUSU, MÜKELLEFİ, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MUAFLIK VE İSTİSNALAR        

A.   VERGİNİN KONUSU             

B.   VERGİNİN MÜKELLEFİ         

C.   VERGİYİ DOĞURAN OLAY   

D.   MUAFLIK VE İSTİSNALAR     

1.    Muaflıklar         

a.    Kiraya Verilseler Bile Muafiyet Uygulanacak Araziler 

b.   Muafiyet Uygulaması Kiraya Verilmeme Şartına Bağlı Olan Araziler         

2.    İstisnalar          

E.   MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ            

1.    Mükellefiyetin Başlaması  

2.    Mükellefiyetin Sona Ermesi              

II.      ARAZİLERİN BİLDİRİMİ, MATRAHI, VERGİLERİN ORANI TARHI, TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ 

A.   ARAZİLERİN BİLDİRİLMESİ VE SÜRESİ               

1.    Bildirim Sebepleri           

2.    Bildirim Süreleri              

B.   BİLDİRİMLERİN VERİLECEĞİ YER       

C.   ARAZİ VERGİSİNİN MATRAHI              

D.   ARAZİ VERGİSİNİN ORANI   

E.   VERGİNİN TARH VE TAHAKKUKU       

1.    Verginin Tarhı 

a.    Bildirime Bağlı Tarh  

b.   Takdire Bağlı Tarh     

c.    Kamulaştırmaya Bağlı Tarh       

2.    Verginin Tahakkuku         

F.   VERGİNİN ÖDENME SÜRESİ              

III.     VERGİ İNDİRİMİ, MÜTESELSİL SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ              

A.   KISITLANMIŞ ARAZİLERE İLİŞKİN İNDİRİMLİ VERGİ           

B.   VERGİDE MÜTESELSİL SORUMLULUK VE ZAMANAŞIMI SÜRELERİ

 

ÜÇÜNCÜ ALT BÖLÜM

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

 

1.       VERGİNİN KONUSU, VERGİYİ DOĞURAN OLAY, MÜKELLEF, MUAFLIK VE İSTİSNALAR         

I.       VERGİNİN KONUSU      

II.      VERGİYİ DOĞURAN OLAY           

III.     VERGİNİN MÜKELLEFİ  

IV.     MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ     

A.   MÜKELLEFİYETİN BAŞLAMASI            

B.   MÜKELLEFİYETİN SONA ERMESİ       

V.      MUAFLIK VE İSTİSNALAR           

 

2.       VERGİNİN MATRAHI VE TARİFESİ TARHI, TAHAKKUKU VE ÖDENMESİ   

I.       VERGİNİN MATRAHI VE TARİFE YAPISI     

A.   (I) SAYILI TARİFE   

B.   (II) SAYILI TARİFE  

C.   (III) SAYILI TARİFE 

D.   (IV) SAYILI TARİFE 

II.      TARİFELERDE VE ARAÇTA YIL İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI               

A.   TARİFELERDE YIL İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI            

B.   ARAÇTA YIL İÇİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI     

III.     VERGİNİN TARHI VE TAHAKKUKU              

IV.     VERGİNİN ÖDENMESİ   

 

3.       VERGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ     

I.       BİLDİRİME İLİŞKİN ÖNLEMLER    

A.   MEMURLARA AİT GÖREVLER              

B.   MÜKELLEFLERE AİT GÖREVLER:        

II.      KONTROLE İLİŞKİN ÖNLEMLER  

III.     BAZI TAŞITLARIN VERGİSİNİN GİDER KAYDEDİLEMEMESİ       

 

YARARLANILAN KAYNAKLAR