SGK (SSK) UYGULAMASINDA SEKTÖREL ASGARİ İŞÇİLİK

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ASGARİ İŞÇİLİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ

 

I- ASGARİ İŞÇİLİK KAVRAMI............................................................................................... 43

A- GENEL OLARAK ASGARİ İŞÇİLİK KAVRAMI.............................................................. 43

B- SEKTÖREL (DEVAMLI VE MEVSİMLİK İŞLERDE) ASGARİ İŞÇİLİK KAVRAMI.... 44

II- SEKTÖREL (DEVAMLI VE MEVSİMLİK İŞLERDE) ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMALARININ TARİHSEL GELİŞİMİ     45

A- ÖLÇÜMLEME DÖNEMİ................................................................................................... 45

B- 3917 SAYILI KANUN DÖNEMİ........................................................................................ 46

1- Yerel Denetim ve Nitelik-Nicelik Tespit Tutanaklarına Göre Saptama................. 47

2- Benzer İşletmelerden Tespit Edilecek Bilgilere Göre Saptama............................ 47

a- Aynı Çevrede Bulunması........................................................................................ 48

b- Üretilen Mal veya Hizmetin Aynı Cins Olması..................................................... 48

c- Üretim Araç Sayıları ve Teknoloji Denkliği........................................................... 48

d- Mal veya Hizmet Üretim Kapasite ve Gerçekleşen Üretimin Denk Olması...... 48

3- Meslek Veya Kamu Kuruluşlarından Alınan Bilgilere Göre Saptama.................. 49

4- Diğer Kıstaslara Göre Saptama................................................................................. 49

C- 616 KHK DÖNEMİ............................................................................................................ 50

D- 4958 SAYILI YASA DÖNEMİ .......................................................................................... 51

 

İKİNCİ BÖLÜM

İLGİLİ MEVZUAT

 

I- 506 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR KANUNU................................................................ 52

II- 5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU................................................ 58

III- 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU.. 58

IV- SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ......................................................... 64

V- REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ .............................................. 67

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SEKTÖREL ASGARİ İŞÇİLİĞİN USUL VE ESASLARI

 

I- ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE YAPILACAK ÇALIŞMALAR 69

A- ASGARİ İŞÇİLİĞİN BELİRLENMESİNDE KULLANILACAK KISTASLAR.................. 70

1- Yapılan İşin Niteliği...................................................................................................... 70

2- Bünyesinde Kullanılan Teknoloji............................................................................... 70

3- İşyerinin Büyüklüğü ................................................................................................... 71

4- Benzer - Emsal İşletmeler........................................................................................... 71

5- Meslek Veya Kamu Kuruluşlarının Görüşü............................................................. 72

6- Yerel Denetim Yapılması............................................................................................. 73

7- Tespit Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi............................................................... 73

II- ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT YÖNTEMLERİ........................................................................ 74

A- EMSAL-BENZER İŞLETMELERDEN TESPİT EDİLECEK BİLGİLERE GÖRE SAPTAMA               74

1- Aynı Çevrede Bulunması............................................................................................ 75

2- Üretilen Mal veya Hizmetin Aynı Cins Olması.......................................................... 75

3- Teknoloji Denkliği ve Üretim Araç Sayıları............................................................... 75

4- Mal veya Hizmet Üretim Kapasite ve Gerçekleşen Üretim..................................... 75

B- MESLEK VEYA KAMU KURULUŞLARINDAN ALINAN BİLGİLERE GÖRE SAPTAMA    76

1- Günlük Çalıştırılacak En Az İşçi Sayısının Bildirilmesi ......................................... 77

2- Günlük En Az Prime Esas Kazancın (İşçilik Tutarının) Bildirilmesi .................... 77

3- Kapasite Raporu.......................................................................................................... 77

4- Çalıştırılacak İşçi Sayısı............................................................................................... 77

5- İşçilik Gideri.................................................................................................................. 77

C- KARİNELERDEN YARARLANMA YÖNTEMİ................................................................ 78

D- İŞVEREN VEYA SİGORTALILARIN BEYANLARINDAN TESPİT YÖNTEMİ............ 80

E- İŞYERİ KAYITLARINDAN EDİNİLEN BİLGİLERDEN TESPİT YÖNTEMİ.................. 80

F- DİĞER BİLGİLERİN ESAS ALINMASI SURETİYLE SAPTAMA YÖNTEMİ............... 81

III- DİĞER HUSULAR.............................................................................................................. 82

A- İNCELEME SIRASINDA DİKKATE ALINACAK DİĞER BİLGİLER.............................. 82

1- Denetimlerde Tespit Edilen Bilgiler.......................................................................... 82

2- Sigortalı sayılmayanların çalışmaları........................................................................ 82

3- Aracılar.......................................................................................................................... 83

B-ORTAK KONULAR............................................................................................................ 83

1- Aylık Çalışma Gününün Saptanması........................................................................ 83

2- Aylık Prime Esas Kazancın Tespiti............................................................................ 83

3- İncelemenin Her Ay İçin Ayrı Ayrı Yapılması........................................................... 83

4- Ek Tahakkuk Matrahının Bulunması......................................................................... 83

5- İş Kanununa Göre Asgari Ücret................................................................................ 85

6- Re’sen Hesaplanan Primlerin Vergi Kanunları Açısından Durumu..................... 85

7- Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanan Primlerin Ödenmesi ve İtiraz Yolları 86

8- Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanan Primlerin Ödenmemesi Durumunda Gecikme Zammının Hesaplanması            88

9-Asgari İşçilik Sonucu Re’sen Hesaplanacak Prim Matrahından İşsizlik Sigortası Priminin Kesilip Kesilmeyeceği               88

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİ

 

I- TURİZM İŞLETMELERİ...................................................................................................... 89

A- OTELLER.......................................................................................................................... 89

B- MOTELLER ...................................................................................................................... 93

C- TATİL KÖYLERİ................................................................................................................ 94

D- PANSİYONLAR ............................................................................................................... 97

E- KAMPİNGLER ................................................................................................................. 97

F- APART OTELLER ............................................................................................................ 98

G- HOSTELLER .................................................................................................................... 99

H- ÖZEL TESİSLER............................................................................................................ 100

II- TESİSLERDE KONAKLAMA TÜRLERİ......................................................................... 100

III- BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE DENETİM SÜRECİ....................................... 101

A- TURİZM BAKANLIĞI KONTROLÖRLERİ..................................................................... 102

B- TURİZM İL MÜDÜRLÜKLERİ......................................................................................... 103

C- VALİ-KAYMAKAM VE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİ.................................................. 104

D- DİĞER GENEL BÜTÇELİ DAİRELER VE KATMA BÜTÇELİ İDARELERİN DENETİM BİRİMLERİ   104

IV- TURİZM İŞLETMELERİNE YÖNELİK ÖZEL ASGARİ İŞÇİLİK YÖNTEMİ.............. 108

A- TURİZM İŞLETMELERİNDE ORGANİZASYON YAPISI............................................ 109

1- Odalar Bölümü........................................................................................................... 109

2- Yiyecek İçecek Bölümü............................................................................................. 110

3- İdari ve Mali İşler ....................................................................................................... 112

4-Yardımcı Bölümler...................................................................................................... 114

B- OTEL İŞLETMELERİNİN GÖREV TANIMLAMALARI................................................ 118

1- Muhasebe.................................................................................................................... 118

2- Mutfak.......................................................................................................................... 119

3- Ambar.......................................................................................................................... 127

4- Animasyon.................................................................................................................. 128

5- Banket ......................................................................................................................... 131

6- Cost Control............................................................................................................... 131

7- Çamaşırhane............................................................................................................... 132

8- Ön Büro....................................................................................................................... 134

9- Personel...................................................................................................................... 137

10- Peyzaj........................................................................................................................ 140

11- Güvenlik.................................................................................................................... 141

12- Satınalma.................................................................................................................. 143

13- F&B............................................................................................................................ 144

14- Halkla İlişkiler............................................................................................................ 149

15- Housekeeping........................................................................................................... 150

16- Kat Görevlisi............................................................................................................. 154

17- Teknik Servis............................................................................................................ 155

18- Cankurtaran.............................................................................................................. 160

19- Bilgi İşlem Şefi.......................................................................................................... 160

C- İŞ ANALİZİ....................................................................................................................... 161

D- İŞİN NİTELİĞİNİN TESPİTİNDE TEMEL KAVRAMLAR............................................. 164

E- ASGARİ İŞÇİLİĞİN TESPİTİNDE UYGULANACAK YÖNTEMİN ESASLARI.......... 166

1- Tablo Bilgilerinin Hazırlanması................................................................................ 168

2- Asgari İşçilik Uygulaması.......................................................................................... 169

a- Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi........................................................................... 169

b- Mahalli Kontrol...................................................................................................... 170

c- Tabloların Doldurulması....................................................................................... 170

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÖZEL DERSANELER

 

I- GENEL BİLGİ..................................................................................................................... 184

II- İŞ SÖZLEŞMELERİ ........................................................................................................ 187

III- İNCELEMENİN YÖNTEMİ.............................................................................................. 188

IV- YASAL KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ...................................................... 190

V- UYGULAMA..................................................................................................................... 193

 

ALTINCI BÖLÜM

OTOBÜS İŞLETMELERİ

 

I- TANIMLAR......................................................................................................................... 196

1- Genel Denetim............................................................................................................ 196

2- Asgari İşçilik İnceleme Raporu................................................................................ 196

3- Taşıma İşleri İşletmecisi............................................................................................ 196

4- Taşıma......................................................................................................................... 196

5- Taşımacı...................................................................................................................... 196

6- Taşıma Hattı................................................................................................................ 196

7- Kalkış Noktası............................................................................................................. 196

8- Varış Noktası.............................................................................................................. 197

9- Yolcu............................................................................................................................ 197

10- Yolcu Bileti................................................................................................................ 197

11- Şehirlerarası Taşıma............................................................................................... 197

12- Düzenli Sefer............................................................................................................ 197

13- Arızi Sefer................................................................................................................. 197

14- Mekik Sefer............................................................................................................... 197

15- Ara Durak.................................................................................................................. 197

16- İstiap Haddi ve/veya Taşıma Kapasitesi................................................................ 197

17- Mali Yeterlilik............................................................................................................ 197

18- Orta Düzey Yönetici................................................................................................ 198

19- Otobüs....................................................................................................................... 198

20- Özmal Taşıt............................................................................................................... 198

21- Sözleşmeli Taşıt....................................................................................................... 198

22- Sürücü....................................................................................................................... 198

23- Taşıma Güzerğahı.................................................................................................... 198

24- Taşıma İşleri Organizatörü..................................................................................... 198

25- Taşıt Belgesi............................................................................................................. 198

26- Taşıt Kartı.................................................................................................................. 198

27- Üst Düzey Yönetici.................................................................................................. 199

28- Yetki Belgesi............................................................................................................. 199

29- Yurtiçi Taşıma.......................................................................................................... 199

30- Zaman Tarifesi.......................................................................................................... 199

II- KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS FİRMALARIYLA İLGİLİ ULAŞTIRMA MEVZUATI........................................................................................................................................... 199

1- Mevzuat Fihristi......................................................................................................... 199

A- Kanunlar.................................................................................................................. 199

B- Yönetmelik ve Yönergeler...................................................................................... 199

C- Tebliğler ve Talimatlar........................................................................................... 200

III- MEVZUATIN BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLMESİ......................................................... 200

1- Şehir İçi ve 100 Km’ye Kadar Olan Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Genel Esaslar      220

2- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi................................................................................... 225

3- Mesleki Yeterlik Eğitimi............................................................................................ 226

4- Terminaller İle ilgili Düzenlemeler........................................................................... 230

5- 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler......................... 231

IV- ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS İŞLETMESİ İŞYERLERİNİN İNCELEME YÖNTEMİ VE İNCELEME AŞAMALARI............................................................................................... 236

1- İncelemenin Yöntemi................................................................................................. 236

2- İncelemenin Aşamaları.............................................................................................. 237

3- Kapasite Kullanım Tutanaklarında Bulunması Gereken Hususlar..................... 238

4- Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Diğer Kuruluşlardaki Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi             242

5- Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından İstenilebilecek Belgeler................................. 242

6- Terminal İşletmelerinin Giriş- Çıkışlarını Kontrolle Görevli Emniyet Kuvvetlerinden İstenilebilecek Kayıt ve Belgeler       243

7- Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan İşyerlerinin Sektörel Olarak Düzenlemesi Gereken Belgeler             243

8- SGK Müfettişi Tarafından Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi      244

9- Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşverenlerle İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi...................................................................................................................................... 244

10- Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşverenlerle İlgili Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.................................................................................................................................... 245

11- SGK Müfettişi Tarafından Terminal İşletmelerinin Giriş- Çıkışlarını Kontrolle Görevli Emniyet Kuvvetlerinden (Emniyet Müdürlüklerinden) Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi................. 251

12- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşverenlerle İlgili Emniyet Müdürlüklerinden Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi............................................................................................................... 251

V- İŞYERİNE AİT YASAL KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ............................. 252

1- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşverenlerin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler  252

2- SGK Müfettişi Tarafından İşverenlerden İstenilecek Kayıt ve Belgeler............. 254

3- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs İşletmelerinin Ulaştırma Mevzuatı Gereği Düzenlemek Zorunda Oldukları Belgelerin İncelenmesi.............................................................................................. 254

4- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs İşletmelerine Taşıma Araçlarını Kiraya Verenlerin İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi................................................................................................................. 254


 

VI- KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS İŞLETMESİ İŞYERLERİNİN İNCELENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN KURUMUMUZ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ               255

1- Taşıma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların ve Acente Faaliyetlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri...................................................................................................................................... 255

2- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Faaliyetlerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri    256

3- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı İşyerlerinde Personellerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi               256

4- Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi          257

5- Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler...................................................................................................................................... 258

6- Kuruma Bildirilmesi Gereken Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme 262

A- Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar.............................................................. 262

B- Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi...................... 263

C- Genel Hususlar....................................................................................................... 265

VII- ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ İLE YAPILAN ÇALIŞMALAR............................................. 267

1- Ulaştırma Sektöründe Sigortalı Bildirimine İlişkin Getirilen Öneri.................... 267

A- Konu........................................................................................................................ 267

B- Yasal Dayanak........................................................................................................ 267

C- Genel Bilgiler.......................................................................................................... 268

D- Değerlendirme, Sonuç ve Öneri............................................................................ 269

2- Kayıt Dışı İstihdamın Önlenmesine İlişkin Getirilen Öneri................................... 271

A- Konu........................................................................................................................ 271

B- Yasal Dayanak........................................................................................................ 271

D- Değerlendirme, Sonuç ve Öneri............................................................................ 273

VIII- UYGULAMA.................................................................................................................. 275

                                              


 

YEDİNCİ BÖLÜM

SÜRÜCÜ KURSLARI

 

I- TANIMLAR...............................................................................................................................

1- Motorlu Taşıt Sürücü Kursu ................................................................................... 280

2- Kurucu ........................................................................................................................ 280

3- Öğretici ....................................................................................................................... 280

4- Direksiyon Eğitimi Alanı Sorumlusu ..................................................................... 280

5- Kursiyer ...................................................................................................................... 280

II- ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARIYLA İLGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEVZUATI 281

1- Mevzuat Fihristi......................................................................................................... 281

A- Kanunlar.................................................................................................................. 281

B- Yönetmelik ve Yönergeler...................................................................................... 281

C- Tebliğler, Genelgeler, Genel Yazılar..................................................................... 281

III- MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI MEVZUATIYLA İLGİLİ GENEL HUSUSLAR 282

1- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması ve Kapatılması ............................... 282

2- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması........................................................... 282

3- Sertifika Proğramları, Kursların Süresi, Verilecek Dersler................................. 283

4- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Görevlendirilecek Personeller.................... 285

5- Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları............................................... 287

6- Öğreticilerin Ders Saatleri........................................................................................ 288

7- Çalışma Saatleri, Dönemler, Kurslarda Eğitim ve Öğretim................................. 288

8- Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının MEB İlköğretim Müfettişlerince İncelenmesi               290

9- Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları............................................... 291

10- Öğreticilerin Ders Saatleri...................................................................................... 293

11- Çalışma Saatleri, Dönemler, Kurslarda Eğitim ve Öğretim............................... 293

12- Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının MEB İlköğretim Müfettişlerince İncelenmesi             294

IV- MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARININ İNCELEME YÖNTEM VE AŞAMALARI 296

1- İncelemenin Yöntemi................................................................................................. 296

2- İncelemenin Aşamaları.............................................................................................. 296

V- MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ...... 299

1- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması, Öğretime Başlaması Devri, Kurucu Değişikliği İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler........................................................................................................ 299

2- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Eğitim- Öğretim Faaliyetleriyle İlgili Olarak Hazırlayarak Vermesi Gereken Belgeler   302

3- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Çalıştırılacak Personellerin Atamalarında Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler   303

4- SGK Müfettişi Tarafından Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi........................................................................................ 305

5- MEB Müdürlüklerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi              306

6- İşyerine Ait Yasal Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi............................................... 312

A- Defterler................................................................................................................... 312

B- Dosya ve Belgeler.................................................................................................. 314

7- SGK Müfettişi Tarafından İşverenlerden İstenilecek Kayıt ve Belgeler............. 315

VI- MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARININ İNCELENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN KURUMUMUZ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ....................................................... 316

1- Sürücü Kursunun Açılması, Devri ve Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri 316

2- Sürücü Kurslarında Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri...... 317

3- Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler...................................................................................................................................... 318

4- Kuruma Bildirilmesi Gereken Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme 321

5- Uygulamalı Direksiyon Eğitimi Dersiyle İlgili Değerlendirme.............................. 323

6- Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım ile Motor ve Araç Bilgisi Dersleriyle İlgili Değerlendirme    324

7- İdari Personelle İlgili Değerlendirme...................................................................... 326

8- Sürücü Kurslarının Mali Durumlarıyla İlgili Değerlendirme................................ 326

9- Genel Hususlar........................................................................................................... 326

VII- UYGULAMA................................................................................................................... 328

 

 

BELGELİ TURİZM İŞLETMELERİNDE

Genel Denetim Rehberi

 

GİRİŞ...................................................................................................................................... 333

1- GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR................................................. 334

1.1- Yasal Dayanak .................................................................................................... 335

1.2- Tanımlar............................................................................................................... 336

1.3- Asgari İşçiliğin Tespitinde Uygulanacak Yöntemin Esasları ....................... 338

1.4- Denetim Esnasında Göz Önünde Bulundurulacak Hususlar 341

2- DENETİM ÖN HAZIRLIĞI.......................................................................................... 344

2.1- Dosya İncelemesi................................................................................................ 345

2.2- İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Bilgi/Belge İsteme........................... 345

2.2.1- Turizm İl Müdürlüğü................................................................................ 345

2.2.2- Kolluk Kuvvetleri...................................................................................... 346

2.2.3- İl Sağlık Müdürlüğü.................................................................................. 346

2.3- Tablo Bilgilerinin Hazırlanması ........................................................................ 346

3- ASGARİ İŞÇİLİK UYGULAMASI.............................................................................. 346

3.1- Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi........................................................................ 346

3.2- Mahalli Kontrol.................................................................................................... 347

3.3- Tabloların Doldurulması.................................................................................... 348

3.3.1- Doluluk Oran Tablosunun Doldurulması.............................................. 348

3.3.2- Bildirilen Departman Kişi/Çalışma Gün Sayıları Tablosunun Doldurulması               349

3.3.3- Görev Tanım Tablosunun Doldurulması.............................................. 349

3.3.3.1- Tablo Verilerinin Girilme Esasları............................................ 350

3.3.3.2- Departman Görev Tanım Tablolarının Oluşturulması........... 352

A) Ön Büro Departmanı Görev Tanım Tablosu.............................................................. 352

B) Kat Hizmetleri Departmanı Görev Tanım Tablosu.................................................... 353

C) Restaurant/Bar/Bulaşıkhane Departmanı Görev Tanım Tablosu............................. 353

D) Mutfak Departmanı Görev Tanım Tablosu................................................................ 354

E) Diğer Departmanlara ait Görev Tanım Tabloları....................................................... 354

3.4- Değerlendirme Sonuç Formu........................................................................... 355

a) Formun Doldurulması................................................................................... 355

b) Fark Çalışma Gün Sayısı Tespiti.................................................................. 357

 

MEB’E BAĞLI ÖZEL DERSHANELER

Genel Denetim Rehberi

 

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

1- Amaç............................................................................................................................ 361

2- Kapsam........................................................................................................................ 361

3- Tanımlar...................................................................................................................... 361

3.1. Genel Denetim..................................................................................................... 361

3.2. Genel Denetim Raporu ...................................................................................... 361

3.3. Özel Dershane .................................................................................................... 361

3.4. Kurucu ................................................................................................................. 361

3.5. Öğretmen............................................................................................................. 362

3.6. Dönem................................................................................................................... 362

3.7. Grup...................................................................................................................... 362

3.8. Öğretim Programları.......................................................................................... 362

 

ÖZEL DERSHANELERLE İLGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEVZUATI

 

1- Mevzuat....................................................................................................................... 363

2- Özel Dershaneler Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar............................................. 363

2.2. Çalışma Saatleri, Dönemler, Gruplar, Dershanelerde Eğitim ve Öğretim.. 364


 

2.3. Özel Dershanelerde Görevlendirilecek Personeller ve Aranılan Nitelikler. 366

2.4. Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları......................................... 369

2.5. Dershanede Çalıştırılan Personellerin Girebilecekleri Ders Saatleri.......... 370

2.6. Özel Dershanelerin MEB İlköğretim Müfettişlerince İncelenmesi............... 371

 

ÖZEL DERSHANELERİN İNCELEME YÖNTEMİ VE İNCELEME AŞAMALARI

 

1- İncelemenin Yöntemi................................................................................................. 372

2- İncelemenin Aşamaları.............................................................................................. 372

 

SİGORTA İL /SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARININ İNCELENMESİ

 

1- İşyeri Dosyasının İncelenmesi.................................................................................. 374

2- Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Eklerinin İncelenmesi..................................... 375

 

İŞYERİNDE YEREL DENETİM YAPILMASI

 

1- İşyerinde Yerel Denetim Yapılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 376

2- Yerel Denetim Tutanaklarında Bulunması Gereken (Denetim Sırasında Tespit Edilecek) Hususlar        377

3- Kapasite Kullanım Tutanaklarında Bulunması Gereken Hususlar..................... 381

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

 

1- Dershanelerin Açılması, Öğretime Başlaması Devri, Kurucu Değişikliği İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler    382

1.1. Kurum Açma İçin Kurucu Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler...... 382

1.2. Valilikçe Hazırlanacak Raporlar........................................................................ 383

1.3. Öğretime Başlama İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler................................ 383

1.4. Aynı Binada Farklı Kurum Açmak İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler...... 383

1.5. Kurumların Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler............. 383

1.6. Kurucu Temsilcisi Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler...... 384

1.7. Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler.................. 384

1.8. Kurum Kontenjanının Arttırılması Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 385

2- Dershanelerin Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle İlgili Olarak Hazırlayarak Vermesi Gereken Belgeler       385

3- Dershanelerde Çalıştırılacak Personellerin Atamalarında Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler      386

3.1. Öğretmen-Usta Öğretici-Uzman Öğreticilerin Asıl-Aday Kadrolu Olarak Atanmalarında   386

3.2. Memur-Sekreter-Yardımcı Hizmetler vb. Atamalarında................................ 387

3.3. Müdür-Müdür Yardımcısı Atamalarında......................................................... 387

3.4. Ders Saati Ücretli Uzman ve Usta Öğretici Atamalarında............................. 387

4- Kurum Müfettişi Tarafından Özel Dershanelerle İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi................................................................................................................. 388

4.1. Özel Dershanelerle İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgeler        388

4.2. MEB Müdürlüklerinden Özel Dershanelerle İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi 389

4.3. MEB Müdürlüklerinden Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi..... 389

4.3.1. Özel Dershaneyle İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgelerden          389

 

İŞYERİNE AİT YASAL KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

 

1- Özel Dershanelerin MEB Mevzuatı Gereği Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 394

1.1. Defterler................................................................................................................ 394

1.1.1. Personel Sicil Defteri ............................................................................... 394

1.1.2. Teftiş Defteri............................................................................................... 394

1.1.3. Disiplin Kurulu Karar Defteri................................................................... 394

1.1.4. Personel İzin Defteri................................................................................. 395

1.1.5. Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri............................................................. 395

1.1.6. Demirbaş Eşya Kayıt Defteri.................................................................... 395

1.1.7. Ders Defterleri............................................................................................ 395

1.1.8. Ziyaretçi Defterleri..................................................................................... 395

1.1.9. Zimmet Defteri........................................................................................... 395

1.1.10. Öğretmenler Kurulu Karar Defteri........................................................ 395

1.1.11. Disiplin Kurulu Karar Defteri................................................................. 396

1.1.12. Yoklama Defteri....................................................................................... 396

1.1.13.  Nöbet Defteri........................................................................................... 396

1.2. Dosya ve Belgeler................................................................................................ 396

1.2.1. Dosyalar...................................................................................................... 396

1.2.2. Belgeler....................................................................................................... 397

2- Kurum Müfettişi Tarafından İşverenlerden İstenilecek Kayıt ve Belgeler......... 398

3- Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi................................................................................. 398

4- Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi............................................................................... 398

4.1. Defterlerin İncelenmesi...................................................................................... 398

4.1.1. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin İncelenmesi  399

4.1.2. Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin İncelenmesi   399

4.2. Ücret Ödeme Belgeleri ve Diğer Belgelerin İncelenmesi............................... 400

4.3. Özel dershanelerin MEB İl/İlçe Müdürlüklerine Verdikleri Belgelerin İncelenmesi              401

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ İNCELENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN KURUMUMUZ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1- Özel Dershanelerin Açılması, Devri ve Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri 402

2- Özel Dershanelerde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri....... 403

2.1. Aylık Ücretli Öğretmenlerin ve Diğer Personellerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi     403

2.2. Ders Saat Ücreti Karşılığı Çalıştırılan Öğretmenlerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi  404

2.3. Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi   404

3- Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler...................................................................................................................................... 404

4- Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme              408

4.1. Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar.......................................................... 408

4.2. İdari Personelle İlgili Değerlendirme................................................................ 409

4.3. Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi.............. 410

4.3.1. Dershanelerde Uygulanan Öğretim Programları ve Çalıştırılan Öğretmen ve Yöneticilerle İlgili Değerlendirme...................................................................................................................... 410

4.3.2. Özel Dershanelerin Mali Durumlarıyla İlgili Değerlendirme................ 412

4.3.3. Genel Hususlar.......................................................................................... 413

 

 

 

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS İŞYERLERİ

Genel Denetim Rehberi

 

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

 

1- Amaç............................................................................................................................ 419

2- Kapsam........................................................................................................................ 419

3- Tanımlar...................................................................................................................... 419

3.1. Genel Denetim..................................................................................................... 419

3.2. Genel Denetim Raporu....................................................................................... 419

3.3. Taşıma İşleri İşletmecisi..................................................................................... 419

3.4. Taşıma................................................................................................................... 419

3.5. Taşımacı................................................................................................................ 419

3.6. Taşıma Hattı......................................................................................................... 419

3.7. Kalkış Noktası...................................................................................................... 420

3.8. Varış Noktası........................................................................................................ 420

3.9. Yolcu..................................................................................................................... 420

3.10. Yolcu Bileti......................................................................................................... 420

3.11. Şehirlerarası Taşıma......................................................................................... 420

3.12. Düzenli Sefer..................................................................................................... 420

3.13. Arızi Sefer.......................................................................................................... 420

3.14. Mekik Sefer........................................................................................................ 420

3.15. Ara Durak........................................................................................................... 420

3.16. İstiap Haddi ve/veya Taşıma Kapasitesi......................................................... 420

3.17. Mali Yeterlilik..................................................................................................... 421

3.17. Orta Düzey Yönetici (ODY).............................................................................. 421

3.19. Otobüs................................................................................................................ 421

3.20. Özmal Taşıt........................................................................................................ 421

3.21. Sözleşmeli Taşıt................................................................................................ 421

3.22. Sürücü................................................................................................................ 421

3.23. Taşıma Güzergahı............................................................................................. 421

3.24. Taşıma İşleri Organizatörü.............................................................................. 421

3.25. Taşıt Belgesi....................................................................................................... 422

3.26. Taşıt Kartı........................................................................................................... 422

3.27. Üst Düzey Yönetici (ÜDY)................................................................................ 422

3.28 Yetki Belgesi....................................................................................................... 422

3.29. Yurtiçi Taşıma.................................................................................................... 422

3.30. Zaman Tarifesi................................................................................................... 422

 

 

KARAYOLUYLA ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS FİRMALARIYLA İLGİLİ ULAŞTIRMA MEVZUATI

 

1- Mevzuat....................................................................................................................... 423

1.1. Yönetmelik ve Yönergeler................................................................................. 423

1.2. Tebliğler ve Talimatlar........................................................................................ 423

2- Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs Firmalarıyla İlgili Mevzuatın Genel Hususları                423

2.1. 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği.................. 424

2.2. Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımaları Hakkında Yönetmelik............. 437

2.3. Karayolu Taşıma Yönetmeliği Uygulama Talimatı.......................................... 439

2.4. Şehir içi ve 100 Km’ye Kadar Olan Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı İle İlgili Genel Esaslar               442

2.5. 2918 Sayılı Trafik Kanunu ve Karayolu Trafik Yönetmeliği........................... 444

2.6. Ticari Taşıt Kullanma Belgesi............................................................................ 448

2.7. Mesleki Yeterlik Eğitimi...................................................................................... 449

2.8. Terminaller İle ilgili Düzenlemeler.................................................................... 453

2.9. 4857 Sayılı İş Kanunu ve İlgili Yönetmeliklerdeki Düzenlemeler.................. 454

2.10. Haftalık İş Günlerine Bölünemeyen Çalışma Süreleri Yönetmeliği........... 457

2.11. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği 459

 

 

ŞEHİRLERARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS İŞLETMESİ İŞYERLERİNİN İNCELEME YÖNTEMİ VE İNCELEME AŞAMALARI

 

1- İncelemenin Yöntemi................................................................................................. 461

2- İncelemenin Aşamaları.............................................................................................. 462

 

 

SİGORTA İL /SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARININ İNCELENMESİ

 

1- İşyeri Dosyasının İncelenmesi.................................................................................. 463

2- Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Eklerinin İncelenmesi..................................... 464

 

İŞYERİNDE YEREL DENETİM YAPILMASI

 

1- İşyerinde Yerel Denetim Yapılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 465

2- Yerel Denetim Tutanaklarında Bulunması Gereken (Denetim Sırasında Tespit Edilecek) Hususlar        466

3- Kapasite Kullanım Tutanaklarında Bulunması Gereken Hususlar..................... 469

4- Taşıma İşinin Yapıldığı Araçlarda Düzenlenecek Kapasite Kullanım Tutanaklarında Bulunması Gereken Hususlar           469

5- Taşıma İşinin Yapan İşletmelerin Merkez ve Büro İşyerlerinde Düzenlenecek Kapasite Kullanım Tutanaklarında Bulunması Gereken Hususlar...................................................................................................... 470

 

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE DİĞER KURULUŞLARDAKİ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

 

1- Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından İstenilebilecek Belgeler................................. 471

2- Terminal İşletmelerinin Giriş-Çıkışlarını Kontrolle Görevli Emniyet Kuvvetlerinden İstenilebilecek Kayıt ve Belgeler        472

3- Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Yapan İşyerlerinin Sektörel Olarak Düzenlemesi Gereken Belgeler             472

4- Kurum Müfettişi Tarafından Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi  473

4.1. Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından İstenilecek Belgeler................................. 473

4.2. Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşverenlerle İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi............................................................................................................................... 474

4.3. Ulaştırma Bakanlığı Teşkilatından Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşverenlerle İlgili Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi............................................................................................................................... 474

5- Kurum Müfettişi Tarafından Terminal İşletmelerinin Giriş-Çıkışlarını Kontrolle Görevli Emniyet Kuvvetlerinden (Emniyet Müdürlüklerinden) Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi.................... 476

5.1. Emniyet Kuvvetlerinden İstenilecek Kayıt ve Belgeler.................................. 476

5.2. Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşverenlerle İlgili Emniyet Müdürlüklerinden Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.......................................................................................................... 477

 

 

İŞYERİNE AİT YASAL KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

 

1- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan İşverenlerin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler  478

2- Kurum Müfettişi Tarafından İşverenlerden İstenilecek Kayıt ve Belgeler......... 479

3- Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi................................................................................. 480

4- Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi............................................................................... 480

4.1. Defterlerin İncelenmesi...................................................................................... 480

4.2. Ücret Ödeme Belgeleri ve Diğer Belgelerin İncelenmesi............................... 481

4.3. Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs İşletmelerinin Ulaştırma Mevzuatı Gereği Düzenlemek Zorunda Oldukları Belgelerin İncelenmesi....................................................................................... 483

4.4. Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Yapan Otobüs İşletmelerine Taşıma Araçlarını Kiraya Verenlerin İşyeri Kayıt ve Belgelerinin İncelenmesi.......................................................................................................... 483

 

 

KARAYOLUYLA YOLCU TAŞIMACILIĞI YAPAN OTOBÜS İŞLETMESİ İŞYERLERİNİN İNCELENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN KURUMUMUZ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1- Taşıma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların ve Acente Faaliyetlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri...................................................................................................................................... 484

2- Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı Faaliyetlerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri    485

2.1. Karayoluyla Yolcu Taşımacılığı İşyerlerinde Personellerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi        486

2.2. Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi   487

3- Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler...................................................................................................................................... 487

3.1. Çalışanların Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler.. 487

3.2. Çalışanların Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler 490

4- Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme              492

4.1. Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar.......................................................... 492

4.2. Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi.............. 493

4.2.1. Taşıma Faaliyetlerinde Kullanılan Araçların ve Araçların Çalışma Günlerinin Tespit Edilmesi  493

4.2.2. Taşıma Güzergahlarının ve Taşıma Faaliyetlerinin Süre ve Mesafe Olarak Tespit Edilmesi       494

4.2.3. Çalışanların Ücretlerinin Tespit Edilmesi................................................ 494

4.2.4. Araçlarda Çalıştırılan/Çalıştırılması Gereken Kişilerin Tespit Edilmesi 494

4.2.5. Asgari İşçiliğin Tespit Edilmesi................................................................. 495

4.3. Genel Hususlar.................................................................................................... 495

 

 

 

MEB’E BAĞLI MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI

Genel Denetim Rehberi

 

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

 

1- Amaç............................................................................................................................ 501

2- Kapsam........................................................................................................................ 501

3- Tanımlar...................................................................................................................... 501

3.1. Genel Denetim..................................................................................................... 501

3.2. Genel Denetim Raporu ...................................................................................... 501

3.3. Motorlu Taşıt Sürücü Kursu............................................................................. 501

3.4. Kurucu.................................................................................................................. 501

3.5. Öğretici ................................................................................................................ 502

3.6. Direksiyon Eğitimi Alanı Sorumlusu................................................................ 502

3.7. Kursiyer................................................................................................................ 502


 

ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARIYLA İLGİLİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEVZUATI

 

1- Mevzuat....................................................................................................................... 503

1.1. Kanunlar............................................................................................................... 503

1.2. Yönetmelik ve Yönergeler................................................................................. 503

1.3. Tebliğler, Genelgeler, Genel Yazılar................................................................. 503

2- Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Mevzuatıyla İlgili Genel Hususlar...................... 504

2.1. Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması ve Kapatılması ........................ 504

2.2. Sertifika Programları, Kursların Süresi, Verilecek Dersler.......................... 504

2.3. İlk Defa Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını Almak İsteyenlerin Kurs Süreleri 505

2.4. Sürücü Belgesi Sahibi Olanlardan, Diğer Bir Sınıfın Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikasını Almak İsteyenlerin Kurs Süreleri............................................................................................................................... 505

2.5. Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Görevlendirilecek Personeller............. 507

2.6. Personellerin İş Sözleşmeleri ve Ücret Durumları......................................... 509

2.7. Öğreticilerin Ders Saatleri................................................................................. 510

2.8. Çalışma Saatleri, Dönemler, Kurslarda Eğitim ve Öğretim.......................... 511

2.9. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının MEB İlköğretim Müfettişlerince İncelenmesi         512

 

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARININ İNCELEME YÖNTEM VE AŞAMALARI

 

1- İncelemenin Yöntemi................................................................................................. 514

2- İncelemenin Aşamaları.............................................................................................. 514

 

SİGORTA İL/SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARININ İNCELENMESİ

 

1- İşyeri Dosyasının İncelenmesi.................................................................................. 516

2- Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Eklerinin İncelenmesi..................................... 517

 

 

 

İŞYERİNDE YEREL DENETİM YAPILMASI

 

1- İşyerinde Yerel Denetim Yapılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 518

2- Yerel Denetim Tutanaklarında Bulunması Gereken (Denetim Sırasında Tespit Edilecek) Hususlar        519

3- Kapasite Kullanım Tutanaklarında Bulunması Gereken Hususlar..................... 523

 

 

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

 

1- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Açılması, Öğretime Başlaması Devri, Kurucu Değişikliği İlgili Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler........................................................................................................ 524

1.1. Kurum Açma İçin Kurucu Tarafından Hazırlanması Gereken Belgeler...... 524

1.2. Valilikçe Hazırlanacak Raporlar........................................................................ 525

1.3. Öğretime Başlama İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler................................ 525

1.4. Aynı Binada Farklı Kurum Açmak İçin Düzenlenmesi Gerekli Belgeler...... 525

1.5. Kurumların Devredilmesi Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler............. 526

1.6. Kurucu Temsilcisi Değişikliği Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler...... 526

1.7. Kurum Binasının Nakli Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler.................. 526

1.8. Kurum Kontenjanının Arttırılması Halinde Düzenlenmesi Gerekli Belgeler 527

2- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Eğitim-Öğretim Faaliyetleriyle İlgili Olarak Hazırlayarak Vermesi Gereken Belgeler    527

3- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Çalıştırılacak Personellerin Atamalarında Hazırlanarak Verilmesi Gereken Belgeler   528

3.1. Usta Öğretici-Uzman Öğreticilerin Asıl-Aday Kadrolu Olarak Atanmalarında 528

3.2. Memur-Sekreter-Yardımcı Hizmetler vb. Atamalarında................................ 529

3.3. Müdür-Müdür Yardımcısı Atamalarında......................................................... 529

3.4. Ders Saati Ücretli Uzman ve Usta Öğretici Atamalarında............................. 530

3.4.1. Kamu veya Özel Kurumda Çalışanlar....................................................... 530

3.4.2. Herhangi Bir Kamu Veya Özel Kurumda Çalışmayanlar....................... 530

4- Kurum Müfettişi Tarafından Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi........................................................................................ 531

4.1. Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgeler     531

4.2. MEB Müdürlüklerinden Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarıyla İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi       532

4.3. MEB Müdürlüklerinden Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi..... 532

4.4. Sürücü Kursuyla İlgili Olarak MEB Müdürlüklerinden İstenilecek Kayıt ve Belgelerden Tespit Edilecek Hususlar      532

 

 

İŞYERİNE AİT YASAL KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

 

1- Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının MEB Mevzuatı Gereği Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler       537

1.1. Defterler................................................................................................................ 537

1.1.1. Öğretmen ve Diğer Personel Sicil Defteri .............................................. 537

1.1.2. Teftiş Defteri................................................................................................. 537

1.1.3. Disiplin Kurulu Karar Defteri..................................................................... 537

1.1.4. Personel İzin Defteri................................................................................... 537

1.1.5. Gelen Evrak Defteri/Giden Evrak Defteri................................................. 538

1.1.6. Zümre Defteri............................................................................................... 538

1.1.7. Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Kurs Kayıt Defteri............................... 538

1.1.8. Yoklama Defteri........................................................................................... 538

1.1.9. Aday Bilgi Defteri......................................................................................... 538

1.1.10. Demirbaş Eşya Kayıt Defteri.................................................................... 538

1.2. Dosya ve Belgeler................................................................................................ 538

1.3. Kurum Müfettişi Tarafından İşverenlerden İstenilecek Kayıt ve Belgeler.. 540

1.4. Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi.......................................................................... 540

1.5. Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi........................................................................ 540

1.5.1. Defterlerin İncelenmesi............................................................................... 540

1.5.1.1. Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin İncelenmesi           541

1.5.1.2. Özel Öğretim Kurumları Mevzuatı Gereği Tutulması Zorunlu Olan Defterlerin İncelenmesi            541

1.5.2. Ücret Ödeme Belgeleri ve Diğer Belgelerin İncelenmesi....................... 542

1.5.3. Sürücü Kurslarının MEB İl/İlçe Müdürlüklerine Verdikleri Belgelerin İncelenmesi      543

 

 

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARININ İNCELENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN KURUMUMUZ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1- Sürücü Kursunun Açılması, Devri ve Kurumumuz Açısından Tescil İşlemleri 544

2- Sürücü Kurslarında Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri...... 545

2.1. Aylık Ücretli Öğreticilerin ve Diğer Personellerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi        545

2.2. Ders Saat Ücreti Karşılığı Çalıştırılan Öğreticilerin Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi      546

2.3. Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş Tarihlerinin Tespit Edilmesi   546

3- Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler...................................................................................................................................... 546

4- Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme              550

4.1. Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar.......................................................... 550

4.2. Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi.............. 551

4.2.1. Uygulamalı Direksiyon Eğitimi Dersiyle İlgili Değerlendirme............... 552

4.2.2. Trafik ve Çevre Bilgisi, İlk Yardım ile Motor ve Araç Bilgisi Dersleriyle İlgili Değerlendirme      553

4.2.3. İdari Personelle İlgili Değerlendirme........................................................ 554

4.2.4. Sürücü Kurslarının Mali Durumlarıyla İlgili Değerlendirme................. 554

4.2.5. Genel Hususlar............................................................................................ 555

 

 

 

PROFESYONEL FUTBOL KULÜPLERİ 

Genel Denetim Rehberi

 

AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR

 

1- Amaç............................................................................................................................ 561

2- Kapsam........................................................................................................................ 561

3- Tanımlar...................................................................................................................... 561

3.1. Genel Denetim..................................................................................................... 561

3.2. Genel Denetim Raporu....................................................................................... 561

3.3. Profesyonel Futbolcu......................................................................................... 561

3.4. Amatör Futbolcu................................................................................................. 561

3.5. Kulüp..................................................................................................................... 562

3.6. Profesyonel Futbol Takımı................................................................................ 562

3.7. Transfer................................................................................................................ 562

3.8. Transfer Dönemi................................................................................................. 562

3.9 Sezon..................................................................................................................... 562

3.10. Vize...................................................................................................................... 562

3.11. Teknik Adam...................................................................................................... 562

3.12. Teknik Sorumlu................................................................................................. 562

3.13. Teknik Direktör.................................................................................................. 562

3.14. Antrenör............................................................................................................. 563

3.15. Alt Yapı Sorumlusu.......................................................................................... 563

3.16. Tek Tip Sözleşme.............................................................................................. 563

3.17. Amatör Takım Çalışma Sözleşmesi................................................................ 563

3.18. Amatör Antrenör............................................................................................... 563

3.19. Kulüp Futbol İdari Direktörü........................................................................... 563

3.20. Alt Yapı Antrenör Taahhütnamesi.................................................................. 563

3.21. Futbol Sağlık Elemanları.................................................................................. 563

3.22. Masör.................................................................................................................. 563

 

 

FUTBOL KULÜPLERİ VE ÇALIŞANLARLA İLGİLİ MEVZUAT

 

1- Mevzuat....................................................................................................................... 564

1.1. Kanunlar............................................................................................................... 564

2.2. Yönetmelikler ...................................................................................................... 564

3.3. Talimatlar.............................................................................................................. 564

3.4. Genelgeler............................................................................................................ 565

2- Futbol Kulüpleri ve Çalışanlarıyla İlgili Mevzuatın Genel Hususları.................. 565

2.1. Futbol Kulüpleri ve Yapıları............................................................................... 565

2.1.1. Kulüplere İsim Verilmesi............................................................................ 566

2.1.2. Tescil Edilecek Kulüplerde Aranılacak Şartlar........................................ 567

2.1.3. Tescil İşlemi İçin Gerekli Olan Belgeler ve Tescil İçin Uygunluk Belgesi 567

2.1.4. Müsabakalara Katılma Zorunluluğu ve Vize İşlemleri............................ 568

2.1.5. Kulüp Yönetim Kurullarının Bildirilmesi ve Kulübü Temsil Yetkisi..... 568

2.1.6. Kulübün Yer Değiştirmesi.......................................................................... 569

2.1.7. İsim Değişikliği Yapılması, Kulüplerin Birleşmesi.................................. 569

2.1.8. İsim Değişikliği İçin...................................................................................... 569

2.1.9. Tüzük Değişikliği İçin.................................................................................. 569

2.1.10. Birleşen Kulüpler İçin............................................................................... 569

2.1.11. Kulüplerin Şirketleşmesi.......................................................................... 570

2.2. Futbol Kulüplerinde Çalışanlar ve Nitelikleri.................................................. 570

2.2.1. Futbolcular................................................................................................... 570

2.2.1.1. Amatör Futbolcular........................................................................ 571

2.2.1.2. Profesyonel Futbolcular................................................................ 571

A- Amatör Futbolcunun Profesyonel Oluşu............................................. 571

B- Profesyonel Futbolcunun Amatör Oluşu............................................. 571

C- Profesyonel Futbolcunun Faal Futbolculuğunun Sona Ermesi.......... 572

2.2.2. Teknik Yönetici ve Öğreticiler................................................................... 572

2.2.2.1. B Lisanslı Antrenör......................................................................... 572

2.2.2.2. A Lisanslı Antrenör......................................................................... 573

2.2.2.3. Teknik Direktör................................................................................ 573

2.2.2.4. Kaleci Antrenörü............................................................................. 573

2.2.2.5. Aday Antrenör................................................................................. 573

2.2.2.6. Alt Yapı Antrenörü.......................................................................... 573

2.2.2.7. Amatör Antrenör............................................................................. 573

2.2.2.8. Bayan Futbol Antrenörü................................................................ 574

2.2.2.9. Yabancı Uyruklu Futbol Antrenörleri.......................................... 574

A- Antrenör Kurslarına Katılacaklarda Aranacak Genel Şartlar............. 575

B- Antrenör Kurslarına Katılacaklarda Aranacak Özel Şartlar ve Görev Yapacakları Alanlar        575

C- Yabancı Antrenörleri İçin Genel Şartlar.............................................. 578

2.2.3. Kulüp İdari Direktörü.................................................................................. 578

2.2.4. Kulüp Futbol Sağlık Elemanları................................................................ 578

2.2.4.1. Kulüp Doktoru................................................................................. 578

2.2.4.2. Kulüp Fizyoterapisti....................................................................... 578

2.2.4.3. Kulüp Masörü.................................................................................. 579

2.2.5. Kulüplerin Profesyonel ve Amatör Futbol Takımlarında Görevlendirilmesi Zorunlu Teknik ve Sağlık Elemanları Kadroları....................................................................................................................... 579

2.3. Futbol Kulüplerinde Çalışanlar ile Kulüp Arasında Yapılan Sözleşmeler ve Nitelikleri       580

2.3.1. Sözleşmelerin Konusu ve Kapsamı.......................................................... 580

2.3.2. Sözleşmelerin Tabi Olduğu Hukuk........................................................... 581

2.3.3. Sözleşmelerin Şekli ve Unsurları.............................................................. 581

2.3.3.1. Sözleşmelerin Şekli ve Şartları..................................................... 581

2.3.3.2. Sözleşmelerin Unsurları................................................................ 583

A- İş Görülmesi......................................................................................... 583

B- Süreklilik ve Süre................................................................................. 583

C- Ücret...................................................................................................... 584

D- Bağımlılık.............................................................................................. 584

2.4. Sözleşmelerin Kurulması ve Hükümlerini Doğurmaya Başlaması.............. 585

2.4.1. Sözleşmelerin Kurulma Zamanı................................................................ 585

2.4.2. Sözleşmelerin Hüküm ve Sonuçlarını Doğurma Zamanı...................... 585

2.4.3. Tarafların Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülükleri.......................... 586

2.4.3.1. Profesyonel Futbolcularla Sözleşme Yapmış Kulüplerinin Yükümlülükleri     586

2.4.3.2. Profesyonel Sözleşme Yapmış Futbolcuların Yükümlülükleri 588

2.4.3.3. Teknik Yönetici ve Öğreticilerle Sözleşme Yapmış Kulüplerin Yükümlülükleri               589

2.4.3.4. Teknik Yönetici ve Öğreticilerin Yükümlülükleri........................ 590

2.4.3.5. Masörlerin Yükümlülükleri............................................................ 591

2.4.4. Sözleşmelerin Sona Ermesi...................................................................... 592

2.4.4.1. Sözleşmenin Kendiliğinden Sona Ermesi................................... 592

2.4.4.2. Sözleşmelerin Sona Ermiş Sayılması ......................................... 592

A- Sözleşme Yapılan Kişinin, Sözleşmenin Kurulabilmesi İçin Gerekli Şartları Taşımaması       592

B- Sözleşmenin Kurulmasına Engel Olan Sebebin Sonradan Ortaya Çıkması                593

2.4.4.3. Fesih Yoluyla Sona Erme.............................................................. 593

A- Karşılıklı Fesih...................................................................................... 593

B- Kulübün Fesih Hakkı............................................................................ 594

C- Çalışanın Fesih Hakkı.......................................................................... 594

D- Feshin Bildirimi.................................................................................... 595

2.4.4.4. Kulübün Fesih Bildirimi................................................................. 595

2.4.4.5. Futbolcu, Teknik yönetici ve öğreticiler Fesih Bildirimi............ 595

E- Federasyonca Feshin Kayıtlara İşlenmesi.......................................... 595

2.4.5. Sözleşmelere Kulübün Ücret Ödeme Yükümlülüğü ve Esasları.......... 596

2.4.5.1. Genel Ödemeler............................................................................... 596

A- Transfer Ücreti...................................................................................... 596

B- Aylık Ücretler........................................................................................ 597

C- Primler.................................................................................................. 597

2.4.5.2. Ödemelerin Şekli............................................................................. 597

A- Ödeme Yapacak ve Yapılacak Kişiler................................................ 597

B- Ödeme Biçimi ve Belgelendirilmesi................................................... 598

C- Ödeme Zamanı..................................................................................... 598

 

FUTBOL KULÜBÜ İŞYERLERİNİN İNCELEME YÖNTEMİ VE İNCELEME AŞAMALARI

 

1- İncelemenin Yöntemi................................................................................................. 599

2- İncelemenin Aşamaları.............................................................................................. 600

 

SİGORTA İL/SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜ KAYITLARININ İNCELENMESİ

 

1- İşyeri Dosyasının İncelenmesi.................................................................................. 601

2- Aylık Prim ve Hizmet Belgeleri ile Eklerinin İncelenmesi:................................... 602

 

İŞYERİNDE YEREL DENETİM YAPILMASI

 

1- İşyerinde Yerel Denetim Yapılması Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 603

2- Yerel Denetim Tutanaklarında Bulunması Gereken (Denetim Sırasında Tespit Edilecek) Hususlar        603

 

KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE DİĞER KURULUŞLARDAKİ KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

 

1- Futbolcularla İlgili Olarak Türkiye Futbol Federasyonuna Verilmesi Gereken Belgeler            607

1.1. Sözleşmesi Devam Eden Profesyonel Futbolcular İçin Vize İşlemine Ait Lisans Evrakları                607

1.2. Kendi Kulübü İle Sözleşme Yenileyen Profesyonel Futbolcular İşlemine Ait Lisans Evrakları         608

1.3. Kulüp Değiştiren Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları.. 608

1.4. Amatörlükten Profesyonelliğe Geçen Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları 609

1.5. Geçici Transfer Tip Sözleşmesi İmzalayan Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları Lisansı Vize Edilmiş Futbolcular İçin İstenen Belgeler..................................................................... 609

1.6. Lisansı Vize Edilmiş Futbolcular İçin İstenen Belgeler................................. 609

1.7. Amatör Olmadan Doğrudan Profesyonellik Sözleşmesi İmzalayan ve Herhangi Bir Kulüpte Tescili Bulunmayan Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları............................................................................. 610

1.8. Sözleşmesi Devam Eden ve Lisansı Vize Edilecek Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları............................................................................................................................... 610

1.9. Kendi Kulübü İle Sözleşme Yenileyen Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları           611

1.10. Türkiye’de Kulüp Değiştiren Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları         611

1.11. Başka Ülkelerden Transfer Edilen Yabancı Uyruklu Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları               611

1.12. Başka Ülkelerden Transfer Edilen Türk Profesyonel Futbolcular İçin İstenen Lisans Evrakları     612

2- Teknik Yönetici ve Öğreticilerle İlgili Olarak Türkiye Futbol Federasyonuna Verilmesi Gereken Belgeler            612

3- Masörlerle İlgili Olarak Türkiye Futbol Federasyonuna Verilmesi Gereken Belgeler 613

4- Futbol Kulübü İşyerlerinin Sektörel Olarak Düzenlemesi Gereken Belgeler... 613

5- Sigorta Müfettişi Tarafından Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından Belgelerin İstenilmesi ve İncelenmesi 613

5.1. Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından İstenilecek Belgeler................. 613

5.2. Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından Futbol Kulübü İşverenleriyle İlgili Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi              614

5.3. Türkiye Futbol Federasyonu Teşkilatından Futbol Kulübü İşverenleri ve Çalışanlarıyla İlgili Temin Edilen Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi.......................................................................................................... 614

 

İŞYERİNE AİT YASAL KAYIT VE BELGELERİN İNCELENMESİ

 

1- Futbol Kulübü İşverenlerinin Düzenlemek Zorunda Oldukları Kayıt ve Belgeler 616

1.1. Tutulması Zorunlu Defterler.............................................................................. 616

1.1.1. Karar Defteri ................................................................................................ 616

1.1.2. Üye Kayıt Defteri ......................................................................................... 616

1.1.3. Evrak Kayıt Defteri ..................................................................................... 616

1.1.4. Demirbaş Defteri.......................................................................................... 616

1.1.5. İşletme Hesabı Defteri ................................................................................ 617

1.1.6. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ....................................................................... 617

1.1.2. Bilanço Esasında Tutulacak Defterler...................................................... 617

1.1.2.1. Büyük Defter.................................................................................... 617

1.1.2.2. Envanter Defteri.............................................................................. 617

1.1.2.3. Düzenlenmesi Zorunlu Olan Belgeler.......................................... 617

2- Sigorta Müfettişi Tarafından İşverenlerden İstenilecek Kayıt ve Belgeler........ 618

3- Kayıt ve Belgelerin İstenilmesi................................................................................. 619

4- Kayıt ve Belgelerin İncelenmesi............................................................................... 619

4.1. Defterlerin İncelenmesi...................................................................................... 619

4.2. Ücret Ödeme Belgeleri ve Diğer Belgelerin İncelenmesi............................... 620

4.3. Futbol Kulüplerinin Türkiye Futbol Federasyonu Mevzuatı Gereği Düzenlemek Zorunda Oldukları Belgelerin İncelenmesi............................................................................................................................... 621

 

FUTBOL KULÜBÜ İŞYERLERİNİN İNCELENMESİ SONUCU ELDE EDİLEN BİLGİ VE BELGELERİN KURUMUMUZ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1- Futbol Kulübü İşyerlerinin Kurumumuz Açısından İşyeri Olarak Tescil İşlemleri 622

2- Futbol Kulüplerinde Çalışanların Sigortalılık Nitelikleri ve Tescil İşlemleri...... 623

2.1. Profesyonel Futbol Kulübü İşyerlerinde Çalışanların Sigortalılık Durumlarının Değerlendirilmesi 624

2.2. Çalışanların Sigortalı Tescillerinin Sağlanması ve İşe Giriş-Çıkış Tarihlerinin Tespit Edilmesi         624

3- Çalışanlarla İlgili Kuruma Yapılacak Çalışma Gün Sayıları, Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler...................................................................................................................................... 625

3.1. Çalışanların Çalışma Gün Sayılarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler . 625

3.2. Çalışanların Prime Esas Kazanç Tutarlarının Tespitine İlişkin Değerlendirmeler                626

4- Kurumumuza Bildirilmesi Gereken Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Değerlendirme              628

4.1. Kayden/Fiilen Tespitle İlgili Açıklamalar.......................................................... 628

4.2. Asgari İşçiliğin Tespitine Yönelik Yöntemlerin Değerlendirilmesi.............. 629

4.3. Genel Hususlar.................................................................................................... 630