İNSAN HAKLARINA İLİŞKİN ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İÇİNDEKİLER

 

1982 Anayasasının İş, Çalışma Hayatı Ve Sosyal Güvenlik  Hukuku İle Milletlerarası Antlaşmalara Ait  Maddeleri Ve Kararları....................................................................................................................... 1

Anayasa Mahkemesi Kararı.............................................................................................................. 1

Danıştay Kararı.................................................................................................................................. 11

Milletlerarası Sözleşmelerin Yapımı İle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı............................. 16

10,13,51,53,67,68,91 Ve 128. Maddeleriyle İlgili  Anayasa Mahkemesi Kararı .................. 25

2,4,7,90 Ve 174. Maddelerle İlgili Anayasa Mahkemesi Kararı............................................... 55

Milletlerarası Andlaşmaların Yapılması, Yürürlülüğü Ve Yayınlanması İle Bazı Andlaşmaların Yapılması İçin  Bakanlar Kuruluna Yetki Verilmesi Hakkında Kanun................................................................. 69

Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi  Ve Koordinasyonu Hakkında Kanun................ 72

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 77

Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun.................................................. 81

Milletlerarası 1969 Tarihli Viyana Andlaşmaları Yapma Hukuku Sözleşmesi...................... 82

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun...................................................... 83

2527 sayılı Türksoylu Yabancıların Türkiye’de Serbestçe Meslek Edinme ve Çalıştırabilme Kanunu          89

168 Sayılı Yabancı Memleketlerde Türk Asıllı ve Yabancı Uyruklu Öğretmenlere Sosyal Yardım Yapılması Hakkında Kanun................................................................................................................................ 90

Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Çalıştırılabilmeleri Hakkında Kararlar........................... 91

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun............................... 95

2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Kanununa Ait Kararlar................... 101

Milletlerarası Çalışma Teşkilatı  (İ.L.O.=İnternational Labour Organization) İ.L.O. Anayasası...      113

İşsizlik İle Savaşma Hakkındaki 2 Nolu İlo Sözleşmesi (İnternational Labour Organization-Milletlerarası  Çalışma Teşkilatı Sözleşmesi)..................................................................................................... 123

(11) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi:Tarım İşçilerinin Dernek Kurma Ve Birleşme Haklarına Dair Sözleşme          125

(14) No’lu I.LO. Sözleşmesi: Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında Sözleşme     126

(15)  No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Trimci Ve Ateşci Sıfatıyla Gemilerde İşe  Alınacakların Asgari Yaşının Tesbitine Dair Sözleşme................................................................................................................................. 128

(26) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi:Asgari Ücret Tesbit Usulleri İhdasına İlişkin Sözleşme........ 130

(29) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Cebri Veya Mecburi Çalıştırmanın Yasaklanmasına İlişkin Sözleşme            132

(34) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkında Sözleşme 138

(42) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi : Çalışanlar İçin Mesleki Hastalıkların Tazmini Hakkında Sözleşme 140

(45) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Her Nevi Maden Ocaklarında Veya Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında Sözleşme:...................................................................................................................... 143

(53) Sayılı İ.L.O. Sözleşmesi:Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşme................................................................... 145

(55) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması Ya Da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme................................................................................................. 148

(58) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tesbiti Hakkında Sözleşme:........................................................................................................................................ 152

(59) No'lu İ.L.O Sözleşmesi: Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen  Sözleşme............................................................................................................................................................ 154

(68) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemilerde Mürettebat İçin İaşe Ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme     157

(69) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemi Aşçılarının Mesleki Yeterlilik Diplomalarına Dair Sözleşme    160

(73) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme... 162

(77) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Çocukların Ve Gençlerin İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık Muayenesine Tabi Tutulmaları Hakkında Sözleşme:................................................................................................ 165

(80) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Milletlerarası Çalışma Teşkilatının 1946 Yılında Montreal’de Akdettiği 29 Uncu Toplantısında Kabul Edilen Son Maddelerin Değiştirilmesi Hakkında Sözleşme:............ 169

(81) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Sanayi Ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi:............................................................................................................................................................ 171

(87) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme:............................................................................................................................................................ 177

(88) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Parasız İş Ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında Sözleşme:     182

(92) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Mürettebatın Gemide Barınmasına (İbatesine) İlişkin Sözleşme:     186

(94) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Bir Amme (Kamu İdaresi) Tarafından Yapılan Mukaveleye Konulacak Çalışma Şartlarına Ait Sözleşme................................................................................................................. 195

(95) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Ücretin Korunmasına Dair Sözleşme:.................................... 201

Çalışanların Ücretlerinin Korunmasına Dair (95) No’lu İ.L.O Sözleşmesi Kararları.......... 205........

(96) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Ücretli İş Bulma Büroları Kurulması Hakkında Sözleşme : 215

(98) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Teşkilatlanma Ve Kollektif Müzakere Yapma Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Ait Sözleşme:................................................................................................................................... 219

(99) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Tarımda Asgari Ücret Tesbiti Usulleri Hakkında Sözleşme: 222

(100) No’lu İ.L.O Sözleşmesi: Eşit Değerde İş İçin Erkek Ve Kadın İşçiler Arasında Ücret Eşitliği Uygulanması Hakkında Sözleşme:...................................................................................................................... 225

(102) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Sosyal Güvenliğin Asgari Standartlarının Uygulanması Hakkında Sözleşme:............................................................................................................................................................ 228

Sosyal Güvenliğin Asgari Standartlarının Uygulanması Hakkında (102) No’lu İ.L.O. Sözleşmesi ve Kararları............................................................................................................................................................ 245

(105) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Cebri Çalıştırmanın Yasaklanmasına Dair Sözleşme:..... 252

(108) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemi Adamlarının Milli Kimlik Kartı Taşıması Gerektiğine Dair Sözleşme: 254

(111) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: İş Ve Meslek Bakımından Kişiye Ayrımcılık  Yapılmaması (Eşitlik Uygulaması) Hakkında Sözleşme:...................................................................................................................... 257

(115) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: İşçilerin İyonizan Radyasyonlara Karşı Korunması Hakkında Sözleşme:     260

(116) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Sözleşmelerin Uygulanmasıyla İlgili Sonuç  Maddelerinin Revizyonuna Dair Sözleşme:........................................................................................................................................ 263

(118) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal  Güvenlik Konusunda Eşit İşlem Yapılması Hakkında Sözleşme:........................................................................................ 265

Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal  Güvenlik Konusunda Eşit İşlem Yapılması (118) No'lu İ.L.O Sözleşmesi Kararları............................................................................................................ 269

(119) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: İş Makinalarının Gerekli Koruyucu Taktırılması  İle Teçhizine(Donatılmasına) Dair Sözleşme:........................................................................................................................................ 271

(122) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Sosyal Gelişme,Kalkınma , İstihdam Ve Teşvik Politikası Sözleşmesi:        275

(123) No'lu İlo Sözleşmesi: Yeraltı Madenlerinde Çalıştırmanın Asgari Yaşı Hakkında Sözleşme:               277

(127) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Kadınlar,Erkekler Ve Genç İşçilerden Tek İşçinin Taşıyabileceği Yükün Azami Ağırlığı Hakkında Sözleşme:........................................................................................................ 279

(133) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin İlave Hükümler Sözleşmesi         282

(134) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemi Adamlarına Karşı İş Kazalarının Önlenmesine Dair Sözleşme:          287

(135) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması Ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklara İlişkin Sözleşme:............................................................................................................................. 290

(138) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi:İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin Sözleşme:............. 292

(142) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim Ve Yönlendirmenin Gereği Hakkında Sözleşme.......................................................................................................... 296

(144) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi Uluslararası Çalışma Normları Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışmaya İlişkin Sözleşme:............................................................................................................................. 298

(146) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemi Adamlarına Yıllık Ücretli İzin Verilmesine Dair Sözleşme:    300

(151) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Kamu Hizmetinde Teşkilatlanma Hakkının Korunması ve İstihdam Şartlarının Tespiti Usullerine Dair Sözleşme................................................................................................ 304

Kamu Hizmetinde Sendika Kurma ve İstihdam Şartlarıyla İlgili (151) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi Kararları      307

(152) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Liman İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Tedbirlerinin Alınması Hakkında Sözleşme:............................................................................................................................................................ 326

(153) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri Ve Dinlenme Süreleri Hakkında Sözleşme:........................................................................................................................................ 335

(155) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi İş Sağlığı, İş Güvenliği Ve Uygun Çalışma Ortamına Deniz Taşımacılığı Ve Balıkçılık Gibi Bazı Kollarda Son Verilmesi Hakkında Sözleşme:......................................... 339

(158) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesinin Şartları (Haklı Fesih Sebepleri) Sözleşmesi.................................................................................................................. 344

İşverenin Hizmet Akdine Haklı Fesih Sebepleriyle İlgili (158) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi Kararları    348

(159) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu Ve İstihdamı Gerektiğine Dair Sözleşme:............................................................................................................................................................ 355

(161) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi İş Sağlığı Ve Uygun Çalışma Ortamının Hazırlanması Hizmetlerine İlişkin Sözleşme:........................................................................................................................................ 358

(164) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemiadamlarının Sağlığının Korunması Ve Tıbbi Bakımı Gerektiğine İlişkin Sözleşme:........................................................................................................................................ 362

(166) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi: Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme (Revize):............................................................................................................................................................ 368

(182) No'lu İ.L.O. Sözleşmesi Kötü Şartlardaki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması Ve Ortadan Kaldırılmasına Dair Acil Önlemler Alınması Hakkında Sözleşme:........................................................................... 372

Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Hakkında Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı ve Sözleşme 375

Türkiye İle Almanya 1964 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ait Nihai Protokol....... 388

Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda I. Ek ve Ara Sözleşme   389

Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Arasında 1984 Tarihli Değişiklik Maddelerini Gösteren 2. Ek Sözleşme......................................................................................................................................... 391

Türkiye İle Federal Almanya Arasında 2. Değişiklik Sözleşme Maddelerinin İşlenmiş Şekliyle Sözleşmenin Son Durumu............................................................................................................................................. 401

Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 2. Ek Sözleşmeye Ait Nihai Protokol............................................................................................................................ 415

Türkiye İle Almanya Arasında 2.11.1984 de Kabul Edilip 1.4.1987 de Yürürlüğe Giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulamasına Ait İdari Tatbikat Anlaşması(Yönetmelik)............................ 417

Türkiye İle Almanya Arasında 2.11.1984 de Kabul Edilip 1.4.1987 de Yürürlüğe Giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulamasına Ait İdari Tatbikat Anlaşması................................................... 417

Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Firmaların Geçici Çalışma Sözleşmesinin Uygulamasına Ait 1991 Tarihli İstisna Akdi (Anlaşması)........................................................ 420

Türkiye Cumhuriyeti İle Federal Almanya Cumhuriyeti Arasında Firmaların Geçici Çalışma Sözleşmesinin Uygulamasına Ait Akdi Tebliği..................................................................................................... 423

Türkiye ve Almanya Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bağlantılı Yargı Kararları 426

Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı Ve Sözleşmesi 462

Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1998 Tarihli Sözleşme............................................................................................................................................................ 462

Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1998 Tarihli İdari Anlaşma (Yönetmelik)................................................................................................................... 470

Türkiye Cumhuriyeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda İdari Anlaşma Genel Yazısı................................................................................................................................................. 474

Türkiye İle Arnavutluk Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına Dair İdari Anlaşmanın Açıklaması........................................................................................................................................ 475

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşması 490

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusundaki Anlaşmalar, Kanunları Ve Bakanlar Kurulu Kararları........................................................................................................ 491

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1966 Tarihli Sözleşme............................................................................................................................................................ 492

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1966 Tarihli Ek Nihai Protokol............................................................................................................................................. 502

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1973 Tarihli İdari Anlaşma........................................................................................................................................... 505

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Kanun ve Ek Sözleşme............................................................................................................................................................ 512

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda İkinci Ek Sözleşme............................................................................................................................................................ 516

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında 1982 Tarihli İdari Anlaşması (Yönetmelik)          518

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında 1982 Tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması             522

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1982 Tarihli Nihai Protokol............................................................................................................................................. 532

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1999 Tarihli Sözleşme......................................................................................................................................... 534

Türkiye Cumhuriyeti İle Avusturya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik 2000 Tarihli İdari Anlaşması (Yönetmelik)..................................................................................................................................... 543

Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan  Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı................................................................................................................................................. 546

Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan  Arasındaki Sosyal Güvenlik Konusunda 1998 Tarihli Sözleşme        547

Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan  Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 2004 Tarihli İdari Anlaşması (Yönetmelik)..................................................................................................................................... 554

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ve Onaylama Kanunu       560

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1966 Tarihli Sözleşme      561

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 1966 Tarihli İdari Anlaşması (Yönetmelik)..................................................................................................................................... 571

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında 1978 Tarihli Gemi Adamları Sosyal Güvenlik Rejimi Yönetmeliği...................................................................................................................................... 587

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında 1978 Tarihli Sosyal Güvenlik Sağlık Yardımları Yönetmeliği............................................................................................................................................................ 588

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Soru ve Cevaplar                589

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Revizyon Sözleşmesi ve Kanunu          595

Türkiye Cumhuriyeti İle Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Revizyonu İle İlgili 1978 Tarihli Ek Revizyon Sözleşmesi...................................................................................................................................... 596

Türkiye ile Belçika Arasında 1969 Tarihli İdari Anlaşmayı Değiştiren 1997 Tarihli İdari Anlaşma 601

Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı................................................................................................................................................. 604

Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 2003 Tarihli Sözleşme       605

Türkiye Cumhuriyeti İle Bosna-Hersek Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Tatbikatına Ait 2003 Tarihli İdari Anlaşma (Yönetmelik).......................................................................................................... 614

Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında 1998 Tarihli Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesi Konusunda Yapılan Anlaşma .................................................................................. 619

Türkiye’ye Göçeden Türk Soylu Bulgaristan Vatandaşlarının Çalışmaları İle İlgili Yargıtay Kararları            624

Türkiye Cumhuriyeti İle Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan Sözleşmenin Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı............................................................................................................. 633

Türkiye Cumhuriyeti İle Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 2003 Tarihli Sözleşme   634

Türkiye Cumhuriyeti İle Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Tatbikatına Ait 2004 Tarihli İdari Anlaşması (Yönetmelik)....................................................................................................... 641

Türkiye Cumhuriyeti İle Danimarka Krallığı Arasında 1976 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Kanunu ve BKK. si......................................................................................................................................................... 647

Türkiye Cumhuriyeti İle Danimarka Krallığı Arasında 1976 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesi   648

Türkiye Cumhuriyeti İle Danimarka Krallığı Arasında 1976 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 1984 Tarihli İdari Anlaşması (Yönetmelik)....................................................................................................... 657

Türkiye Cumhuriyeti İle Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenliğe Ait Bakanlar Kurulu Kararı, Kanunu ve Sözleşmesi...................................................................................................................................... 664

Türkiye Cumhuriyeti İle Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1999 Tarihli Sözleşme ............................................................................................................................................................ 665

Türkiye Cumhuriyeti İle Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1999 Tarihli Protokol   674

Türkiye Cumhuriyeti İle Danimarka Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ait 1999 Tarihli İdari Anlaşma (Yönetmelik)................................................................................................................... 675

Türkiye Cumhuriyeti İle Fransa Cumhuriyeti Arasında  Sosyal Güvenlik Konusundta 1972 Tarihli Sözleşme ............................................................................................................................................................ 681

Türkiye İle Fransa Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 1972 Tarihli Ek Protokolü. 693

Türkiye Cumhuriyeti İle Fransa Cumhuriyeti Arasında 1973 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması............................................................................................................................................................ 694

Türkiye Cumhuriyeti İle Fransa Cumhuriyeti Arasında 1973 Tarihli İdari Tatbikat Anlaşması ve Ekleri        711

Türkiye Cumhuriyeti İle Fransa Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, Kanunu ve Bakanlar Kurulu Kararı................................................................................................................................................. 716

Türkiye İle Fransa Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine 1990’da Eklenen Ek Sözleşme II 717

Türkiye İle Fransa Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Yargı Kararları...... 719

Türkiye İle Gürcistan Arasında 1998 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Kanunu, Sözleşmesi ve Bakanlar Kurulu Kararı.................................................................................................................................... 720

Türkiye İle Gürcistan Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1998 Tarihli Sözleşme      721

Türkiye İle Gürcistan Hükümeti Arasında 1998 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması ve B.K.K. si  727

Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Kanun, B.K.K ve Sözleşmesi............................................................................................................................................................ 730

Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1966 Tarihli Sözleşme............................................................................................................................................................ 731

Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında 1967 Tarihli Sosyal Güvenlik İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması........................................................................................................................................ 741

Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenliğe Ait 1980 Tarihli Revizyon Sözleşmesi, Kanunu ve B.K.K. SI....................................................................................................................... 749

Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında 1980 Tarihli Revizyon Sözleşmesi.. 750

Türkiye İle Hollanda Arasında Sözleşmenin Revizyonunu Amaçlayan ve Hakların Meşruluğunu İlgilendiren 2000 Tarihli Ek Anlaşma ve İdari Anlaşma............................................................................... 753

1972 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Göre 1966 Tarihli Sözleşmenin 2000 Tarihli Revizyon Anlaşması.......................................................................................................... 757

1972 Tarihli Sözleşmesinin 7 ve 26 ncı Maddelerine Göre 1966 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonuyla İlgili Ek 2000 Tarihli Anlaşma............................................................................. 762

Türkiye Cumhuriyeti İle Hollanda Krallığı Arasında 2000 Tarihli Sosyal Güvenlik Nihai Protokolüf              764

Türkiye İle Hollanda Arasında 2000 Tarihli İdari Anlaşma..................................................... 765

Türkiye İle Hollanda Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesiyle İlgili Kararlar.................... 769

Türkiye Cumhuriyeti İle İngiltere Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Onay Kanunu ve Sözleşmesi       770

Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1959 Tarihli Sözleşme    771

Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Arasında 1959 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması      779

Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda 1999 Tarihli Sözleşme, Kanun ve Bakanlar Kurulu Kararı.................................................................................................................. 782

Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1999 Tarihli Sözleşme    783

Türkiye Cumhuriyeti ile İngiltere Arasında Sosyal Güvenlik Sağlık Konusunda Yapılan 1999 Tarihli Protokol............................................................................................................................................................ 799

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Kanunu, B.K.K ve Sözleşmesi    801

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1978 Tarihli Sözleşme............................................................................................................................................................ 802

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1978 Tarihli Sözleşme ve Protokol............................................................................................................................................. 809

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal 1978 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması............................................................................................................................................................ 810

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal 1997 Tarihli Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşma............................................................................................................................................................ 812

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal 2002 Tarihli Ek İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması............................................................................................................................................................ 814

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1969 Tarihli Sözleşme, Kanun ve B.K.K. si.......................................................................................................................... 816

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1969 Tarihli Sözleşme............................................................................................................................................................ 817

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1969 Tarihli Protokol............................................................................................................................................................ 824

Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Hükümeti Arasında 1970 Tarihli İdari Tatbikat B.K.K. sı ile Anlaşması (Yönetmeliği)................................................................................................................................... 826

Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yargıtay Kararları               834

Türkiye Cumhuriyeti İle Kanada Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Kanunu, B.K.K.si ve Sözleşmesi     843

Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1998 Tarihli Sözleşme......................................................................................................................................... 844

Türkiye Cumhuriyeti ile Kanada Hükümeti Arasında 1998 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması   850

Türkiye Cumhuriyeti İle Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Kanunu, B.K.K. si ve Sözleşmesi       853

Türkiye Cumhuriyeti İle Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 2000 Tarihli Sözleşme............................................................................................................................................................ 854

Türkiye Cumhuriyeti İle Kebek Hükümeti Arasında 2000 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması      860

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Kanunu, B.K.K ve Sözleşmesi           862

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1987 Tarihli Sözleşme............................................................................................................................................................ 863

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1989 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması      871

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 1996 Tarihli Ek Anlaşma.................. 878

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ek Anlaşmaya İlişkin 1996 Tarihli İdari Düzenleme     881

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 1998 Tarihli Ek Anlaşma.................. 885

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında 1999 Tarihli İşbirliği Protokolü......... 888

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında 2003 Tarihli Ek Protokolü    890

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sağlık Alanında 2004 Tarihli Ek Protokolü    892

Türkiye İle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yargıtay Kararları           894

Türkiye Cumhuriyeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 1976 Tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması........................................................................................................................................ 897

Türkiye İle Libya İmzalan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulama Şekilleri Hakkında 1977 Tarihli İdari Anlaşma........................................................................................................................................... 899

Türkiye Cumhuriyeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Sosyal Güvenlik Kanunu, B.K.K. si ve Sözleşmesi...................................................................................................................................... 902

Türkiye Cumhuriyeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1984 Tarihli Sözleşme................................................................................................................... 903

Türkiye Cumhuriyeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında 1985 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması................................................................................................................ 905

Türkiye Cumhuriyeti İle Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yargıtay Kararları............................................................................................................................................ 908

Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Kanunu, B.K.K.si ve Sözleşmesi............................................................................................................................................................ 915

Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 2003 Tarihli Sözleşme......................................................................................................................................... 916

Türkiye Cumhuriyeti İle Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında 2004 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması........................................................................................................................................ 926

Türkiye Cumhuriyeti İle Makedonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konunu, B.K.K.si ve Sözleşemesi............................................................................................................................................................ 933

Türkiye Cumhuriyeti İle Makedonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1998 Tarihli Sözleşme......................................................................................................................................... 934

Türkiye Cumhuriyeti İle Makedonya Cumhuriyeti Arasında 1998 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması............................................................................................................................................................ 941

Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1978 Tarihli Sözleşmesi ve Eki Protokolü.............................................................................................................................. 945

Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Yapılan 1978 Tarihli Sözleşme............................................................................................................................................................ 946

Türkiye Cumhuriyeti İle Norveç Krallığı Arasında 1981 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması          952

Türkiye Cumhuriyeti İle Romanya Arasında Sosyal Güvenlik Kanunu, B.K.K.si ve Sözleşmesi     955

Türkiye Cumhuriyeti İle Romanya Arasında 1999 Tarihli Sosyal Güvenlik Anlaşması.... 956

Türkiye Cumhuriyeti İle Romanya Arasında 1999 Tarihli Ortak İşbirliği Protokolü............ 965

Türkiye Cumhuriyeti İle Romanya Arasında 2003 Tarihli İdari Tatbikat (Yönetmelik) Anlaşması   967

Türkiye Cumhuriyeti İle Romanya Arasında 1999 Tarihli Konsolosluk Anlaşması........... 973

Avrupa Sosyal Şartı(Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi)........................................................ 987

1961 Tarihli Avrupa Sosyal Şartı Anlaşması............................................................................. 988

Sosyal Şarta Ek Sosyal Şartın Korunan Kimseler Bakımından Kapsamı............................ 997

1991 Tarihli Avrupa Sosyal Şartı Değişiklik Protolü.............................................................. 1004

Gözden Geçirilmiş 1996 Tarihli Avrupa Sosyal Şartı............................................................ 1007

1964 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu (Kapsamı ve Standartları)............................. 1024

1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi................................................................. 1041

Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin 1972 Tarihli Ek Sözleşme (İdari Anlaşma=Yönetmelik)................................................................................................................. 1068

İş ve Çalışma Hayatı İle İlgili AB Direktifleri............................................................................ 1094

Üçüncü Ülke Vatandaşlarına Uygulanması Hakkında 14 Mayıs 2003 Tarih, 859/2003 Sayılı Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü............................................................................................................................. 1094

1-)Avrupa Havayolları Derneği (Aea), Avrupa Ulaşım İşçileri Federasyonu (Etf), Avrupa Kokpit Derneği (Eca), Avrupa Bölgesel Havayolları Derneği (Era) Ve Uluslararası Hava Taşıma Derneği (Iaca) Tarafından Akdedilen  “Havacılık Sektöründe Mobil Personelin Çalışma Sürelerinin Düzenlenmesine İlişkin Avrupa Anlaşması”na Dair 27 Kasım 2000 Tarih Ve 2000/79/Ec Sayılı Konsey Direktifi...................................... 1097

2-)İşverenlerinin İflası Durumunda Çalışanların Korunması İle Bağlantılı Olarak Üye Ülke Yasalarının Yaklaştırılmasına İlişkin 80/987/Aet No’lu Konsey Direktifini Tadil Eden 23 Eylül, 2002 Tarihli Avrupa Parlamentosu Ve Avrupa Konseyi’nin 2002/74/At No’lu Direktifi ...................................... 1099

3-)İşde Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih Ve 89/391/Eec Sayılı Konsey Direktifi............................................................................ 1113

4-)Çalışanlar Tarafından Kullanılan İş Araç Ve Gereçlerinin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Şartlarına İlişkin 30 Kasım 1989 Tarih Ve 89/655/Eec Sayılı Konsey Direktifi (89/391/Eec Sayılı Direktifin 16(1) Maddesine Dayanarak Çıkarılan İkinci Direktif).......................................................................................... 1108

5-)Çalışanların Özellikle Sırt İncinmelerine Neden Olabilecek El İle Yükleme Ve Boşaltma İşlerinde Asgari Sağlık Ve Güvenlik Koşullarının Sağlanması Hakkında 29/05/1990 Tarih Ve 90/269/Eec Sayılı Konsey Direktifi (89/391/Eec Sayılı Direktifin 16(1) Maddesine Göre Çıkarılmış Dördüncü Direktif)....... 1110

6-)Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Asgari Sağlık Ve Güvenlik Koşullarına İlişkin 29 Mayıs Tarih Ve 90/270/Eec Sayılı Konsey Direktifi (89/391/Eec Sayılı Direktifin 16(L). Maddesine Göre Çıkarılmış Beşinci Direktif)     1112

7-)Çalışanların İşyerinde Kanserojenlere Maruziyetleriyle İlgili Risklerden Korunmasına İlişkin 28 Haziran 1990 Tarih Ve 90/394/Eec Sayılı Konsey Direktifi (89/391/Eec Sayılı Direktifin 16(1). Maddesine Göre Çıkarılmış Altıncı Direktif)............................................................................................................................... 1114

8-)Çalışanların, İşde Biyolojik Etkenlere Maruziyet Riskinden Korunmasına İlişkin 26 Kasım 1990 Tarih Ve 90/679/Eec Sayılı Konsey Direktifi (89/391/Eec Sayılı Direktifin 16(1).Maddesine Göre Çıkarılmış Yedinci Direktif)........................................................................................................................................... 1119

9-)93/103/Eec Konsey Direktifi.................................................................................................. 1125

10-)Belirli Süreli Veya Geçici İş Akitleri İle Çalişan İşçilerin İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirmeye Yönelik Önlemlerin Desteklenmesine İlişkin 91/383/Eec Sayılı Konsey Direktifi ......................... 1133

11-)Gemilerde Gelişkin Tıbbi Tedavi İçin Asgari Sağlık Ve Güvenlik Koşulları Hakkında 31 Mart 1992 Tarih Ve 92/29/Eec Sayılı Konsey Direktifi.............................................................................................. 1135

12-)Yerüstü Ve Yer Altı Maden İşyerlerinde Çalışan İşçilerin Sağlığının Korunması Ve İş Güvenliğinin İyileştirilmesine İlişkin Asgari Şartlar Hakkındaki 03.12.1992 Tarih Ve 92/104/Eec Sayılı Konsey Direktifi (89/391/Eec Sayılı Direktifin 16. Maddesinin 1 Paragrafı Anlamında 12. Münferit Direktif) 1150

13-)Üye Ülkelerin İnşaat Malzemeleri İle İlgili Kanun, Yönetmelik Ve İdari Hükümlerinin Uyumlu Hale Getirilmesi Konusunda 93/68/Eec Sayılı Direktifle Tadil Edilen 21 Aralık 1988 Tarih Ve 89/106/Eec Sayılı Konsey Direktifi............................................................................................................................. 1164

14-)Patlayıcı Ortamlarda Oluşan Muhtemel Risklere Karşı İşçilerin Sağlık Ve Güvenliklerinin Korunması İçin Asgari Gereksinimlere İlişkin 1999/92/Ec Sayılı 16 Aralık 1999 Tarihli Konsey Ve Ap Direktifi (89/391/Eec Sayılı Direktifin 16(1) Maddesine Göre Çıkarılan 15 İnci Direktif)................................................. 1177

15-)Kadın Ve Erkeklere Eşit Ücret İlkesinin Uygulanmasına İlişkin Üye Ülke Yasalarının Yaklaştırılması Konusunda 75/117/Eec Sayılı Konsey Direktifi...................................................................... 1184

16-)Kadın Ve Erkeklere, İstihdama Kabul, Mesleki Eğitim Ve Yükselme İle Çalışma Şartlarında Eşit Muamele Yapılmasına İlişkin 76/207/Eec Sayılı Konsey Direktifi......................................................... 1185

17-)Kadın Ve Erkeklere İşe Alınmada, Mesleki Eğitim Ve Yükselme İle Çalışma Şartlarında Eşitlik İlkesinin Uygulanmasına İlişkin 9 Şubat 1976 Tarih Ve 76/207/Eec Sayılı Konsey Direktifi Özeti 1187

18-)Sosyal Güvenlik Konularında Kadın Ve Erkekler Arasında İşlem Eşitliği İlkesinin Aşamalı Olarak Uygulamaya Konulmasına İlişkin 79/7/Eec Sayılı Konsey Direktifi.................................... 1188

19-)Mesleki Sosyal Güvenlik Rejimlerinde Erkeklerle Kadınlar Arasında İşlem Eşitliği İlkesinin Uygulamaya Konmasına İlişkin 24 Temmuz 1986 Tarih Ve 86/378/Eec Sayılı Aet Konsey Direktifi.. 1190

20-)Tarım Dahil, Kendi Nam Ve Hesabına Çalışan Kadın Ve Erkekler Arasında Eşit Muamele İlkesinin Uygulanması Ve Kendi Nam Ve Hesabına Çalışan Kadınların Hamilelik Ve Analık Süresince Korunması Hakkında 11 Aralık 1986 Tarih Ve 86/613/Eec Sayılı Konsey Direktifi.............................. 1192

21-)Ailevi Sebeplerle İzin Çerçeve Anlaşmasına İlişkin 3 Haziran 1996 tarih ve 96/34/EC sayılı AB Konseyi Direktifi........................................................................................................................................... 1194

22-)Mesleki Sosyal Güvenlik Rejimlerinde Erkeklerle Kadınlar Arasında İşlem Eşitliği İlkesinin Uygulamaya Konmasına İlişkin 86/378 Sayılı Aet Konsey Direktifini Değiştiren 20 Aralık L996 Tarih Ve 96/97/Ec Sayılı At Direktifi........................................................................................................................................... 1196

23-)Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Hallerinde Kanıt Yükümlülüğüne İlişkin 97/80/Ec Sayılı Konsey Direktifi   1198

Birlik Vatandaşlarının ve Aile Üyelerinin Üye Ülke Sınırları İçinde Serbestçe Dolaşması ve İkamet Etmesi, 1612/68 sayılı Tüzüğün Değiştirilmesi, 64/221, 68/360, 72/194, 73/148, 75/34, 75/35, 90/364, 90/365 ve 93/96 sayılı Direktiflerin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Direktif............................................. 1200

Tüm Göçmen İşçilerin Ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Milletlerarası Sözleşme 1214

Tüm Göçmen İşçilerin Ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun.......................................................... 1215

Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailesinin Haklarıyla İlgili 1999 Tarihli Milletlerarası Sözleşme 1215

Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk  Sigortasına İlişkin Avrupa Yeşilkart Sözleşmesi, Kanunu ve B.K.K.Sı......................................................................................................................................................... 1236

Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin 1959 Tarihli Avrupa Sözleşmesi       1237

Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin 1959 Tarihli Avrupa Sözleşmesine Ek Hükümler......................................................................................................................................................... 1240

Bibliyografya (Yararlanılan Kaynaklar).................................................................................... 1244