KURUM MATRAHININ TESPİTİNDE GİDERLER

İÇİNDEKİLER

 

I- GİRİŞ

II- KURUMLAR VERGİSİ MATRAH TESPİTİNDE TEMEL ESASLAR               

A- MATRAH TESPİTİNDE, GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN, TİCARİ KAZANÇLARA DAİR ESASLAR GEÇERLİDİR        

B- VERGİLENDİRME DÖNEMİ HESAP DÖNEMİDİR      

C-  KAZANCIN TESPİTİNDE TAHAKKUK VE DÖNEMSELLİK İLKELERİ ESAS ALINIR         

1-   Dönemsellik İlkesinin Tahakkuk Esasına Göre Önceliği              

D- ZİRAİ FAALİYETTEN DOĞAN KAZANÇ TESPİTİ İLE DAR MÜKELLEFLERDE GENEL ESASTAN AYRILINMAKTADIR            

III- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ            

A- SERMAYE ŞİRKETLERİ     

1-   Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler  

2-   Fonlar              

a-   Sermaye Piyasası Kurulunun Düzenleme ve Denetimine Tabi Fonlar             

b- Yabancı Fonlar      

B- KOOPERATİFLER              

1-   Kooperatiflerin Kurumlar Vergisinden Muafiyet Şartları              

a-   Muafiyet Şartları Konusunda 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda Özellikli Durumlar     

b-  Kooperatiflerde Risturn İstisnası   

C- İKTİSADİ KAMU KURULUŞLARI      

a-   Devlete, İl Özel İdarelerine, Belediyelere, Diğer Kamu İdarelerine ve Kuruluşlarına Ait veya Bağlı Olan Ticarî, Sınaî ve Ziraî İşletmeler          

b-   Yabancı Devletlere, Yabancı Kamu İdare ve Kuruluşlarına Ait veya Bağlı Olan Ticarî, Sınaî ve Ziraî İşletmeler 

D- DERNEK VEYA VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER        

1-   Bakanlar Kurulunca Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması            

a-   Vergi Muafiyetinin Şartları  

aa-  Faaliyet Konusu              

ab- Faaliyet Süresi  

ac- Defter Tutma      

ad- Mal Varlığı ve Yıllık Gelir

ae- Gelirin Harcanma Şekli   

af- İlgili Kuruluşların Görüşünün Alınması         

ag- Maliye Bakanlığı Merkezi Denetim Elemanlarınca Yapılacak İnceleme             

b- Muafiyet Kapsamına Giren Vakıflara Tanınan Vergisel Avantajlar     

2-   Kamu Menfaatine Çalışan Dernekler    

a-   Aranan Şartlar        

b- Kamu Menfaatine Derneklere Tanınan Vergisel Ayrıcalıklar

E- İŞ ORTAKLIKLARI               

1-   Tanımı ve Kapsamı     

2-   Unsurları         

3-   İşin Bitiminde Ortaya Çıkan Zararların Durumu              

IV-           KURUM KAZANCININ TESBİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER              

A- GENEL GİDERLER             

1-   Genel İdare Giderleri Örnekleri              

a-   Üretim Üniteleri Haricinde Çalışan Personelin Ücreti              

b- Finansman Giderleri            

c-   Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri            

d- Kira Giderleri          

e-   Finansal Kiralama Giderleri              

ea- Tanımlar             

eb- Değerleme ve Amortisman Uygulaması     

i-    Kiralayana ilişkin hükümler

ii-   Kiracıya İlişkin Hükümler    

ec- Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi             

g- Aydınlatma-Isıtma, Su, Telefon, Kırtasiye vb. Giderler            

h- Temsil ve Ağırlama Giderleri            

ı-    Sigorta Giderleri    

j-    Meslek Örgütlerine Katılım Giderleri              

k-   Danışmanlık Ücretleri          

B- GÖTÜRÜ GİDER 

1-   Uygulamadan Yararlanabilecek Olan Mükellefler           

2-   Götürü Gider Kaydedilebilecek Azami Tutar    

3-   Götürü Gider Uygulamasında Hasılat 

a-   İhracat Şekilleri ve İhracat Hasılatı  

aa- Ön İzne Bağlı İhracat       

ab- Kayda Bağlı İhracat          

ac- Kredili İhracat     

ad- Konsinye İhracat               

ae- Yurt Dışı Fuar ve Sergilere Katılım ve İhracat            

af- İthal Edilmiş Malın İhracı  

ag- Serbest Bölgelere Yapılacak İhracat           

ah- Diğer İhracat Şekilleri      

aı- İhracat Hasılatı    

b- Yurt Dışı Taşımacılık Hasılatı             

c-   Yurt Dışında Yapılan İnşaat, Onarma, Montaj ve Teknik Hizmetlerden Sağlanan Hasılat          

4-   Transit Ticarette Götürü Gider Uygulaması      

5-   Götürü Olarak Hesaplanan Giderlerin Muhasebeleştirilmesi     

C- SOSYAL GİDERLER           

1-   İaşe Giderleri 

a-   Hizmet Erbabına Yemek Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaat          

aa- Hizmet Erbabına İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler              

ab- İşverenlerce İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan Yerlerde Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatler      

ac- Yemek Bedellerinde Katma Değer Vergisi Uygulaması          

ad- Yemek Bedellerinin Sosyal Sigortalar Kanunu Karşısındaki Durumu 

ae- Geçici Görevli Personele Verilen Yemek Bedeli      

b- Hizmet Erbabına Nakit veya Erzak Verilmesi Suretiyle Sağlanan Menfaatler  

2-   İbate (Barınma) Giderleri          

3-   Tedavi ve İlaç Giderleri              

4-   Sigorta Primleri ve Emekli Aidatı            

5-   Demirbaş Niteliğindeki Giyim Giderleri               

D- ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLAR  

1-   Gider Kaydı İçin Aranan Şartlar             

a-   Zarar, Ziyan ve Tazminatın İşle İlgili Olması

b- Zarar, Ziyan ve Tazminatın Mukavelename, İlam veya Kanun Emrine Dayanması      

c-   Zarar, Ziyan ve Tazminatın İşletme Sahibinin Şahsi Kusurundan Doğmaması            

d- Zarar, Ziyan ve Tazminatın Ödenmiş Olması             

2-   Konuya İlişkin Özellik Arzeden Hususlar           

a-   Mahkeme Kararına İstinaden İş Akdine Son Verilen İşçiye Yapılan Ödemeler              

E- SEYAHAT GİDERLERİ       

F- TAŞIT GİDERLERİ              

G- AYNİ VERGİ, RESİM VE HARÇLAR                

H- AMORTİSMANLAR             

1-   Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlerin Sigorta Tazminatı           

I-    İŞVEREN SENDİKALARINA ÖDENEN AİDATLAR     

İ-    BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATKI PAYLARI              

J-   FAKİRLERE YARDIM AMACIYLA GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILACAK BAĞIŞLAR     

K- MENKUL KIYMET İHRAÇ GİDERLERİ           

L-   KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ

M- GENEL KURUL TOPLANTI GİDERLERİ, BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME, FESİH VE TASFİYE GİDERLERİ            

N- SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLERDE KOMANDİTE ORTAĞIN KÂR PAYI      

O- KATILIM BANKALARINCA KATILMA HESABI KARŞILIĞINDA ÖDENEN KÂR PAYLARI 

Ö- SİGORTA TEKNİK KARŞILIKLARI  

1-   Muallak Hasar ve Tazminat Karşılıkları                

2-   Kazanılmamış Prim Karşılıkları               

3-   Hayat Sigortalarında Matematik Karşılıklar        

4-   Deprem Hasar Karşılıkları        

5-   Ayrılan Sigorta Teknik Karşılıklarının Ertesi Bilanço Döneminde Aynen Kâra Nakledilmesi         

P- HOLDİNG ŞİRKETLERİN GENEL İDARE GİDERLERİNİN BAĞLI ŞİRKETLERE DAĞITIMI           

R- KURUMLARIN ZARAR MAHSUBU 

1-   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yer Alan Düzenleme

2-   Geçmiş Yıl Zararları    

3-   Devir ve Bölünme Durumunda Zarar Mahsubu              

a-   Öz Sermaye Tutarı

b- Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubu Yapılabilmesinin Şartları               

c-   Devir ve Bölünme Halinde Zarar Mahsubunun Sırası ve Mahsup Edilemeyen Zarar Tutarları               

4-   Yurt Dışı Zararların Mahsubu  

a-   Yurt Dışı Zararların Tevsiki

b- Denetim Yaptırma Zorunluluğu       

c-   Yurt Dışında Zarar Mahsubu            

d- Geçmiş Yıl Faaliyet Sonuçları           

e-   Faaliyet Sonuçlarının Genel Sonuç Hesaplarına İntikal Ettirilme Zamanı        

S- ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (AR-GE) HARCAMALARININ % 40’I           

1-   Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Harcamalarına Vergi Ertelemesine Yönelik Eski Uygulama              

2-   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Harcamaları Teşviği      

a-   Tanımlar   

b- Ar-Ge Faaliyetleri  

c-   Ar-Ge Sayılmayan Faaliyetler           

d- Ar-Ge Faaliyetinin Sınırı      

e-   Ar-Ge Harcamaları

f-    Ar-Ge Harcamalarının Kayıtlarda İzlenmesi

g- Ar-Ge İndiriminin Uygulanması       

h- Aktifleştirilen Kıymetlerin Devri       

ı-    Diğer Hususlar       

ıa- Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler     

ıb- Mükelleflerden İstenecek Belgeler ve Diğer Hususlar              

i-    Ar-Ge Projesi İle İlgili Olarak İstenecek Belgeler         

ii-   Projenin Ar-Ge Projesi Olarak Değerlendirilmemesinin Sonuçları          

iii- Yeminli Mali Müşavir Tasdik Raporu               

iv- Diğer Kurumlardan Sağlanan Ar-Ge Destekleri           

v-   Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ve Serbest Bölgelerde Yapılan Ar-Ge Harcamaları      

T- SPONSORLUK HARCAMALARI      

1-   Kapsam           

2-   Sponsorluk Alanları   

3-   Sponsorluk Esasları   

4-   Sponsorluk Sözleşmesi            

5-   Sponsorlara Verilebilecek Haklar ve Sponsorlukla İlgili Kısıtlamalar      

6-   Ayniyat İşlemleri ve Sponsorların Koordinasyonu        

7-   Sponsorluk ve Reklam Alınmasında Uyulacak Hususlar            

8-   5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda ve Kurumlar Vergisi Tebliğinde Sponsorluk Harcamaları        

U- BAĞIŞ VE YARDIMLAR      

1-   Kurum Kazancının %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar    

2-   Eğitim ve Sağlık Tesislerine İlişkin Bağış ve Yardımlar 

a-   Kapsam    

b- Kapsama Dahil Olan Bağış ve Yardımlar     

c-   Kapsam Dışında Kalan Bağış ve Yardımlar

d- Bağış ve Yardımın Belgelendirilmesi             

3-   Kültür ve Turizm Amaçlı Bağış ve Yardımlar     

4-   Doğal Afetlere İlişkin Bağış ve Yardımlar           

5-   Diğer Kanunlar Uyarınca Yapılabilecek Bağışlar            

Ü- GİDER YAZILABİLEN KATMA DEĞER VERGİLERİ   

1-   Gider Yazılabilen Katma Değer Vergisi Örnekleri            

a-   Binek Otomobillere Ait Katma Değer Vergisi             

b- Zayi Olan Emtiaya İlişkin Katma Değer Vergisi          

c-   Promosyon Ürünlerine İlişkin Katma Değer Vergisi

d- İşverenler Tarafından; İşyerinde veya İşyerinin Müştemilatında, Hizmet Erbabına Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin Katma Değer Vergisi

e-   Takvim Yılının Aşılması Dolayısıyla İndirilemeyen Katma Değer Vergisi          

f-    1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde Verilen Örnekler             

g- Basit Usulde Vergilendirilen Mükelleflerin Alımlarına İlişkin Katma Değer Vergisi       

h- Bankaların Katma Değer Vergisi Yüklenimleri           

i-    Vergi Barışı Kanunu Çerçevesinde Kayıtlara İntikal Ettirilen Makine, Teçhizat ve Demirbaşlara Ait Katma Değer Vergisi          

j-    Kurumlar Vergisi Kanunu’na Uygun Yapılmayan Devir ve Birleşme Halinde Devredilen veya Birleşilen Kurumun Sonraki Döneme Devreden Katma Değer Vergisi

k-   Diğer İstisna İşlemlere İlişkin Katma Değer Vergileri               

V- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI          

1-   Yasal Düzenleme         

2-   Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Şartları

a-   Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması   

b- Alacağın Dava veya İcra Safhasında Bulunması ya da Yapılan Protestoya veya Yazı ile Bir Defadan Fazla İstenilmesine Rağmen Ödenmemiş Küçük Alacaklar Olması  

c-   Alacağın Teminatlı Olmaması           

d- Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması       

e-   Karşılık, Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemde Ayrılmalıdır            

3-   Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırabilmenin Yöntemi ve Muhasebeleştirilmesi            

4-   Şüpheli Alacaklarda Özellikli Durumlar               

a-   Kamu Alacaklarının Şüpheli Alacak Durumu             

b- Aciz Vesikasına Bağlanan Alacaklar             

c-   Tahsil Edilemeyen Katma Değer Vergisi İçin Karşılık Ayrılabilmesi   

d- Avansların Şüpheli Alacak Karşısındaki Durumu    

Y- DEĞERSİZ ALACAKLAR   

1-   Yasal Düzenleme         

2-   Değersiz Alacak Yoluyla Gider Yazabilmenin Koşulları

a-   Alacağın Ticari ve Zirai Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İle İlgili Olması   

b- Alacağın Tahsil İmkansızlığına Dair Yargı Kararının Olması 

c-   Alacağın Tahsil İmkansızlığına Dair Kanaat Verici Bir Vesikanın Olması         

3-   Avansların Değersiz Alacak Durumu   

4-   Değersiz Alacakların Muhasebeleştirilmesi       

Z- ALACAK SENETLERİ REESKONTU              

1-   Yasal Düzenleme         

2-   Reeskont İşleminin Genel Esasları       

a-   Alacak veya Borcun İşletme ile İlgili Olması Gerekir

b- Alacak veya Borç Senede Bağlı Olmalıdır   

c-   Senet Belirli Bir Vade İçermeli ve Değerleme Gününde Senedin Vadesi Henüz Gelmemiş Olmalıdır   

d- Alacak veya Borç Senedi Değerleme Günü İtibariyle İşletmenin Bilançosunda Yer Almalıdır

3-   Reeskont Hesaplaması             

4- Katma Değer Vergisi Dahil Senetlerde Reeskont Uygulaması     

ZA- MALLARDA DÜŞÜK BEDELLE DEĞERLEME           

1-   Maliyet Bedeline Göre Satış Bedeli Düşen Mallarda Değerleme

2-   Kıymeti Düşen Mallarda Değerleme     

ZB- KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE DİĞER İNDİRİM LER SATIRI         

1-   Temettü İkramiyesi     

2-   Alınan Çeklerle İlgili Olarak Bir Önceki Dönem Ayrılan Reeskont            

V- KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER (KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER)  

A- ÖZSERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER

B- ÖRTÜLÜ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZ, KUR FARKLARI VE BENZERİ GİDERLER  

1-   Örtülü Sermayenin Tanımı ve Borç/Öz Sermaye Oranı 

a-   Ortak          

b- Ortakla İlişkili Kişi  

c-   Borcun Doğrudan veya Dolaylı Olarak Temin Edilmesi         

d- Borcun İşletmede Kullanılması Gereği         

e-   Borcun Öz Sermayenin Üç Katını Aşması   

f-    Örtülü Sermaye Tutarı        

2-   Örtülü Sermaye Sayılmayacak Borçlanmalar   

a-   Gayrinakdi Teminatlar Karşılığında Üçüncü Kişilerden Yapılan Borçlanmalar            

b- Banka ve Finans Kurumlarından Temin Edilerek Kullandırılan Borçlar          

c-   Bankalar Tarafından Yapılan Borçlanmalar

d- Finansal Kiralama Şirketleri, Finansman ve Faktoring Şirketleri İle İpotek Finansman Kuruluşlarının Bankalardan Yaptıkları Borçlanmalar           

3-   Örtülü Sermaye Uygulamasında Kur Farkı Gelirlerinin Durumu              

4-   Örtülü Sermaye Üzerinden Yapılan Ödemeler veya Hesaplanan Tutarların Kâr Payı Sayılması ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri       

a-   Borç Verenin Tam Mükellef Kurum Olması 

b- Borç Verenin Dar Mükellef Kurum, Gerçek Kişi, Vergiye Tabi Olmayan veya Vergiden Muaf Herhangi Bir Kişi Olması              

5-   Örtülü Sermayenin Hesaplanması        

6-   5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Örtülü Sermaye        

a-   Örtülü Sermayenin Unsurları           

aa- Borçlanmanın Kurumla Aralarında Vasıtalı, Vasıtasız Bir Şirket Münasebeti veya Devamlı ve Sıkı Bir İktisadi Münasebet Bulunan Kişilerden Yapılması  

ab- Borcun Kurumda Devamlı Olarak Kullanılması         

ac- Borç Alınan Meblağla Kurumun Özsermayesi Arasındaki Nispetin Emsali Kurumlarınkine Nazaran Bariz Bir Fazlalık Göstermesi         

ad- Döviz Olarak Borç Verilen Örtülü Sermayede Kur Farklarının Durumu              

C- TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ OLARAK DAĞITILAN KAZANÇLAR           

1-   İlişkili Kişi Kavramı ve Emsallere Uygunluk İlkesi            

2-   Emsaline Uygun Fiyat veya Bedelin Tespitinde Uygulanacak Yöntemler             

3-   Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Dağıtılan Örtülü Kazanç Tutarlarının Kâr Payı Sayılması ve Yapılacak Düzeltme İşlemleri       

4-   5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Örtülü Kazanç Dağıtımı          

a-   Örtülü Kazanç Dağıtımında Sermaye Şirketi Kavramı             

b- Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı    

c-   Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Müesseselerinin Çakışması Dolayısıyla Karşılaşılan Problem        

d- 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Düzenlenen Örtülü Sermaye ve Örtülü Kazanç Üzerine Değerlendirmemiz

D- YEDEK AKÇELER               

E- HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ İLE HER TÜRLÜ PARA CEZALARI İLE VERGİ CEZALARI VE GECİKME ZAMLARI

F- MENKUL KIYMETLERİN İTİBARİ DEĞERİNİN ALTINDA SATIŞINDAN DOĞAN ZARARLAR İLE ÖDENEN KOMİSYONLAR   

G- İŞLETMENİN ESAS FAALİYET KONUSU İLE İLGİLİ OLMAYAN DENİZ VE HAVA TAŞITLARININ GİDERLERİ VE AMORTİSMANLARI            

H- KURUMUN KENDİSİNİN, ORTAKLARININ, YÖNETİCİLERİNİN VE ÇALIŞANLARININ SUÇLARINDAN DOĞAN TAZMİNAT GİDERLERİ     

I-    BASIN YOLUYLA İŞLENEN FİİLLERDEN DOLAYI ÖDENEN TAZMİNATLAR    

J-   ALKOL VE TÜTÜN REKLAM VE İLAN GİDERLERİNİN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER KISMI % 0 OLARAK BELİRLENMİŞTİR                

K- KURUMLARIN YÖNETİM KURULU BAŞKAN VE ÜYELERİNE VERİLEN TEMETTÜ İKRAMİYELERİ          

L-   TEVSİK EDİLEMEYEN GİDERLER 

M- KURUMLAR VERGİSİNDEN İSTİSNA EDİLEN KAZANÇLARA İLİŞKİN GİDERLERİN İNDİRİMİ KABUL OLUNMAZ   

N- DAR MÜKELLEF KURUMLARIN AYRICA İNDİREMEYECEKLERİ GİDERLER  

O- KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLMAYAN GİDERLER              

VI-           GİDERLERİN TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ        

A- GİDERLERİN BELGELENDİRİLMESİNDE GENEL ESASLAR 

B- FATURA VE FATURA YERİNE GEÇEN VESİKALAR

1-   Fatura              

2-   Fatura Yerine Geçen Vesikalar              

a-   Perakende Satış Vesikaları

b- Gider Pusulası       

c-   Müstahsil Makbuzu              

C- DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU DEFTERLERİN TASDİKİ VE İBRAZI           

1-   Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Tutacakları Defterler 

2-   Defterlerin Tasdiki       

3-   Defter ve Belgelerin İbraz Mecburiyeti 

D- 8.000.YTL’Yİ AŞAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKA, BENZERİ FİNANS KURUMLARI VEYA POSTA İDARELERİNCE DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSİK ETMELERİ ZORUNLUDUR     

1-   Tevsik Zorunluluğuna Uyma Zorunluluğu Olan Mükellefler      

2-   8.000 YTL’yi Aşan Tahsilat ve Ödemeler Tevsik Zorunluluğu Kapsamındadır   

3-   Tevsik Zorunluluğu Kapsamında Tahsilat ve Ödemelerin Yapılabileceği Aracı Kurumlar             

4-   Tevsik Zorunluluğu Kapsamı Dışında Kalan Tahsilat ve Ödemeler        

5-   Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar          

a-   Vadeli Satışlarda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar              

b- Cari Hesap Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar        

6-   Ceza Uygulaması         

KAYNAKÇA