MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
 

MENKUL KIYMET VE DİĞER SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI KAVRAMI

 

I-    GENEL AÇIKLAMA  

II-  MENKUL KIYMET TÜRLERİ 

A-   HİSSE SENETLERİ             

1-   Hisse Senedi Çeşitleri              

a-   Nama ve Hamiline Yazılı Hisse Senetleri     

b-  Adi ve İmtiyazlı Hisse Senetleri       

c-   Bedelli ve Bedelsiz Hisse Senetleri               

d-  Primli ve Primsiz Hisse Senetleri    

e-   Kurucu ve İntifa Hisse Senetleri      

2-   Hisse Senedi Sahiplerinin Hak ve Yükümlülükleri       

3-   Hisse Senedi Türevleri             

a-   Kâr Zarar Ortaklığı Belgeleri (KZOB)             

b-  Katılma İntifa Senetleri (KİS)             

c-   Oydan Yoksun Hisse Senetleri (OYHS)        

B-  TAHVİLLER           

1-   Tahvil Türleri

a-   Devlet Tahvilleri - Özel Sektör Tahvilleri     

b-  Primli Tahviller - Başabaş Tahviller              

c-   İkramiyeli Tahviller              

d-  Nama ve Hamiline Yazılı Tahviller  

e-   Paraya Çevrilme Kolaylığı Olan Tahviller   

f-    Garantili ve Garantisiz Tahviller     

g-   Sabit ve Değişken Faizli Tahviller   

h-  İndeksli Tahviller  

2-   Tahvillerin Kurul Kaydına Alınması   

3-   Tahvil Türevleri           

a-   Kâra İştirakli Tahviller         

b-  Hisse Senetleri İle Değiştirilebilir Tahviller (HDT)    

C-  GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ (GOS)        

D-  BANKA BONOLARI VE BANKA GARANTİLİ BONOLAR             

E-  FİNANSMAN BONOLARI   

F-  VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER (VDMK)       

G-  GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI     

H-  YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİ         

İ-    YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ             

1-   Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Esaslar   

2-   Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Esaslar       

3-   Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının Kuruluş ve İşleyişine İlişkin Esaslar            

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

YENİ SİSTEME GÖRE MENKUL KIYMETLERDEN

ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

 

 

I-    GENEL AÇIKLAMA  

II-  TEVKİFAT UYGULAMASI      

A-   MADDE METNİ VE GEREKÇE        

B-  MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ ELDEN ÇIKARILMASI VE ELDE TUTULMASI SÜRECİNDE ELDE EDİLEN GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT   

1-   Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar       

a-   Genel Açıklama     

b-  Saklamacı Kuruluşların Tevkifat Sorumluluğu        

c-   Tezgah Üstü İşlemlerde Tevkifat    

d-  Takasbank Dışındaki Saklamacı Kuruluşlardan Saklama Hizmeti Alan Yatırımcı Talimatlarını Yerine Getiren Banka ve Aracı Kurumların Yapacağı İşlemler         

2-   Tevkifat Uygulamasında Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları Tabiri    

3-   Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacak Kişiler               

4-   Tevkifatın Uygulanacağı Dönem          

a-   Tevkifat Uygulamasının Başlangıcı               

b-  Tevkifat Uygulamasının Sona Ermesi          

c-   Tevkifatın Uygulanacağı Döneme İlişkin Örnekler  

5-   Tevkifata Tabi Gelirler              

a-   Tevkifatın Uygulamasının İstisnaları             

b-  Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Menkul Kıymetlerden Elde Ettikleri Gelirlerin Tevkifat Uygulaması Karşısındaki Durumu          

ba-                İştirak Kazançları İstisnasının Tevkifat Uygulaması Karşısındaki Durumu           

bb-                İştirak Hissesi Satış Kazançları İstisnasının Tevkifat Uygulaması Karşısındaki Durumu  

6-   GVK’nın Geçici 67/1. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat Matrahının Tespiti  

a-   Alım–Satım İşlemlerinde Tevkifat Matrahının Tespiti             

aa-                Tevkifat Matrahının Tespitinde İlk Giren İlk Çıkâr (FIFO) Yöntemi         

ab-                Açığa Satış (Alımdan Önce Satış) İşlemlerinde Tevkifat Matrahı           

ac- Tevkifat Matrahından Düşülecek Giderler   

i-    Alış ve Satış İşlemleri Sırasında Ödenen Komisyonlar      

ii-   Alış ve Satış İşlemleri Sırasında Ödenen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi       

ad-                Üç Aylık Dönem İçerisinde Aynı Türden Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracı ile İlgili Olarak Birden Fazla Alım Satım İşlemi Yapılması     

ae-                Aynı Türden Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracı Alım Satımından Doğan Zararların Takvim Yılı İçinde Mahsubu            

af-  Dövize, Altına veya Başka Bir Değere Endeksli Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Elden Çıkarılmasında Tevkifat Matrahı        

ag-                Yabancı Para Cinsinden İhraç Edilen Menkul Kıymetler veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarında Kur Farkının Tevkifat Matrahına Etkisi          

ah-                Sermaye Artırımları Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin İktisap Tarihleri           

i-    Sermaye ve Kâr Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi              

ii-   Bedelli Sermaye Artırımı Sonucu Sahip Olunan Hisse Senetlerinin İktisap Tarihi      

iii-  Geçici İlmühaberlerin Durumu 

ai-  Sermaye Artırımları Sonucunda Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Alış Bedeli  

i-    Sermaye Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Alış Bedeli        

ii-   Kâr Yedeklerinin Sermayeye Eklenmesi Dolayısıyla Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Alış Bedeli       

iii-  Bedelli Sermaye Artırımı Sonucu Sahip Olunan Hisse Senetlerinin Alış Bedeli          

aj-  Rüçhan Hakkı Kuponlarının Satışı Halinde Alış Bedelinin Tespiti         

ak- Kuponlu Tahvillerde Alış Bedeli    

al-  Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri        

am-Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Başka Bir Banka veya Aracı Kuruma Nakli            

an-                Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının Fiziken Bir Banka veya Aracı Kuruma Teslim Edilmesi              

b-  Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracının İtfası Halinde Tevkifat Matrahı             

c-   Menkul Kıymetlerin veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Herhangi Bir Menkul Kıymet veya Diğer Sermaye Piyasası Aracına Bağlı Olmayan Dönemsel Getirilerinde Tevkifat Matrahı

d-  Menkul Kıymetlerin veya Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Ödünç İşlemlerinden Sağlanan Gelirlerde Tevkifat Matrahı

da-                Ödünç Alma ve Verme İşlemlerine İlişkin Genel Açıklama     

db-                Ödünç Alma ve Verme İşlemlerinde Tevkifat Matrahının Belirlenmesi 

e-   Bir Şahsın Banka veya Aracı Kurumda Birden Fazla Hesap Kullanması veya Müşterek Hesap Kullanılması Durumunda Tevkifat Uygulaması       

7-   Tevkifat Oranı              

8-   Tevkifat Dönemi          

9-   Beyan ve Ödeme         

10-             Maliye Bakanlığı’na Yapılacak Bildirimler          

C-  GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN 75/5. MADDESİNDE YAZILI MENKUL SERMAYE İRATLARINDA TEVKİFAT UYGULAMASI       

1-   Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar       

2-   Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacak Kişiler               

3-   Tevkifata Tabi Tutulacak ve Tutulmayacak Gelirler     

4-   Tevkifatın Uygulanacağı Dönem          

a-   Tevkifat Uygulamasının Başlangıcı               

b-  Tevkifat Uygulamasının Sona Ermesi          

5-   GVK’nın Geçici 67/2. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat Matrahının Tespiti  

6-   Tevkifat Oranı              

7-   Tevkifat Dönemi          

8-   Beyan ve Ödeme         

9-   GVK’nın Geçici 67/2. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat İle Eski Tevkifat Uygulamasının Farkları      

a-   GVK’nın Geçici 67/2. İle 94/7. Maddelerine Göre Yapılacak Tevkifatın Farklılıkları      

aa-                Tevkifatı Yapacak Kişiler Açısından              

ab-                Geliri Elde Eden Açısından             

ac- Tevkifat Oranları Açısından            

b-  GVK’nın Geçici 67/2. Maddesi İle KVK’nın 24. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifatın Farklılıkları         

ba-                Tevkifatı Yapacak Kişiler Açısından              

bb-                Geliri Elde Edenler Açısından        

bc- Tevkifat Oranları Açısından            

D-  BANKALAR VE ARACI KURUMLARCA TEVKİFATSIZ OLARAK SATIN ALINAN MENKUL KIYMETLERDEN ELDE EDİLECEK GELİRLER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT   

1-   Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar       

2-   Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacak Kişiler               

3-   Tevkifata Tabi Tutulacak ve Tutulmayacak Gelirler     

a-   Tevkifata Tabi Tutulacak Gelirler   

b-  Tevkifata Tabi Tutulmayacak Gelirler          

c-   Tevkifatın Uygulanacağı Dönem     

ca- Tevkifat Uygulamasının Başlangıcı               

cb- Tevkifat Uygulamasının Sona Ermesi          

4-   GVK’nın Geçici 67/3. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat Matrahının Tespiti  

5-   Tevkifat Oranı              

6-   Tevkifat Dönemi          

7-   Beyan ve Ödeme         

E-  MEVDUAT FAİZLERİ, ÖZEL FİNANS KURUMLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER VE REPO KAZANÇLARINDAN YAPILACAK TEVKİFAT       

1-   Mevduat Faizlerinden Yapılacak Tevkifat        

a-   Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar

b-  Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacak Kişiler           

c-   Tevkifatın Uygulanacağı Dönem     

d-  Mevduat Faizleri Üzerinden Yapılacak Tevkifat Matrahının Tespiti   

e-   Tevkifat Oranı         

f-    Tevkifat Dönemi    

g-   Beyan ve Ödeme  

h-  GVK’nın Geçici 67/4. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat İle Eski Tevkifat Uygulamasının Farkları    

ha-                GVK’nın Geçici 67/4. Maddesi ile 94/8. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifatın Farklılıkları           

i-    Tevkifatı Yapacak Kişiler Açısından        

ii-   Geliri Elde Eden Açısından      

iii-  Tevkifat Oranları Açısından      

hb-                GVK’nın Geçici 67/4. Maddesi ile KVK’nın 24. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifatın Farklılıkları              

i-    Tevkifatı Yapacak Kişiler Açısından        

ii-   Geliri Elde Eden Açısından      

iii-  Tevkifat Oranları Açısından      

2-   Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirlerden Yapılacak Tevkifat           

a-   Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar

b-  Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacak Kişiler           

c-   Tevkifatın Uygulanacağı Dönem     

d-  Özel Finans Kurumlarından Elde Edilen Gelirler Üzerinden Yapılacak Tevkifat Matrahının Tespiti   

e-   Tevkifat Oranı         

f-    Tevkifat Dönemi    

g-   Beyan ve Ödeme  

h-  GVK’nın Geçici 67/4. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat İle Eski Tevkifat Uygulamasının Farkları    

ha-                GVK’nın Geçici 67/4. Maddesi ile 94/9. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifatın Farklılıkları           

i-    Tevkifatı Yapacak Kişiler Açısından        

ii-   Geliri Elde Eden Açısından      

iii-  Tevkifat Oranları Açısından      

hb-                GVK’nın Geçici 67/4. Maddesi ile KVK’nın 24. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifatın Farklılıkları              

i-    Tevkifatı Yapacak Kişiler Açısından        

ii-   Geliri Elde Eden Açısından      

iii-  Tevkifat Oranları Açısından      

3-   Repo Gelirleri Üzerinden Gelirlerden Yapılacak Tevkifat         

a-   Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar

b-  Gelirleri Üzerinden Tevkifat Yapılacak Kişiler           

c-   Tevkifatın Uygulanacağı Dönem     

d-  Repo Gelirleri Üzerinden Yapılacak Tevkifat Matrahının Tespiti        

e-   Tevkifat Oranı         

f-    Tevkifat Dönemi    

g-   Beyan ve Ödeme  

h-  GVK’nın Geçici 67/4. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat ile Eski Tevkifat Uygulamasının Farkları    

ha-                GVK’nın Geçici 67/4. Maddesi ile 94/14. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifatın Farklılıkları         

i-    Tevkifatı Yapacak Kişiler Açısından        

ii-   Geliri Elde Eden Açısından      

iii-  Tevkifat Oranları Açısından      

hb-                GVK’nın Geçici 67/4. Maddesi ile KVK’nın 24. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifatın Farklılıkları              

i-    Tevkifatı Yapacak Kişiler Açısından        

ii-   Geliri Elde Eden Açısından      

iii-  Tevkifat Oranları Açısından      

F-  MENKUL KIYMET YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARININ PORTFÖY KAZANÇLARI ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT              

1-   Tevkifat Yapmak Zorunda Olanlar       

2-   Portföy Kazançları Üzerinden Yapılacak Tevkifat         

a-   Türkiye’de Yerleşik Menkul Kıymetler Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy Kazançları Üzerinden Yapılacak Tevkifat

b-  Dar Mükellefiyete Tabi Yatırım Fonlarının Portföy Kazançları Üzerinden Yapılacak Tevkifat 

3-   Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Elden Çıkarma ve İtfa Kazançları Üzerinden Tevkifat    

a-   Türkiye’de Yerleşik Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Elden Çıkarma ve İtfa Kazançları Üzerinden Yapılacak Tevkifat

b-  Dar Mükellefiyete Tabi Yatırım Fonlarının Elden Çıkarma ve İtfa Kazançları Üzerinden Yapılacak Tevkifat     

4-   GVK’nın Geçici 67/8. Maddesi Kapsamında Yapılacak Tevkifattan Diğer İşlemler Nedeniyle Yapılacak Tevkifatın Mahsubu ve İadesi               

5-   Tevkifatın Uygulanacağı Dönem          

6-   Tevkifat Oranı              

7-   Tevkifat Dönemi, Beyan ve Ödeme      

8-   GVK’nın Geçici 67/8. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifat İle 94/6. Maddesine Göre Yapılacak Tevkifatın Farkları           

a-   Tevkifat Yapacak Kişiler Açısından               

b-  Geliri Elde Eden Açısından               

c-   Tevkifat Oranları Açısından              

G-  MENKUL KIYMET GELİRLERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT UYGULAMASI AÇISINDAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMALARININ ÖNEMİ      

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

2005 VE 2006-2015 YILLARINDA MENKUL KIYMETLERDEN

ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

 

I-    GENEL AÇIKLAMA  

A-   5281 SAYILI KANUNLA 2005 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARI MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE İLİŞKİN OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-   GVK’nın Geçici 55. Maddesinin Yürürlük Süresi Uzatılmış ve İstisnanın Kapsamı Genişletilmiştir       

2-   GVK’nın Geçici 59. Maddesinin Yürürlük Süresi Uzatılmıştır  

3-   Menkul Kıymetlerin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Değer Artış Kazançlarına İlişkin Olarak Yapılan Değişiklikler 

4-   Dar Mükellef Kurumların GVK’nın Geçici 67. Maddesi Kapsamında Tevkifata Tabi Tutulan Kazançlarının Vergilendirilmesine Yönelik Düzenleme          

II-  HİSSE SENETLERİ VE İŞTİRAK HİSSELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ             

A-   HİSSE SENETLERİ VE İŞTİRAK HİSSELERİNDEN ELDE EDİLEN KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİ           

1-   2005 Yılında Elde Edilen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi       

a-   Genel Açıklama     

b-  Dağıtılan Kâr Payları Üzerinden Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı      

ba-                Genel Açıklama 

bb-                Tevkifata Tabi Olan Kâr Payları     

bc- Kâr Payını Elde Edenlerin Hukuki Statülerinin Önemi             

c-   Geçiş Dönemine İlişkin Olarak Yapılan Düzenlemeler          

ca- 2002 ve Daha Önceki Dönemlere Ait Kurum Kazancından Pay Alanların Vergilendirilmesi         

i-    1998 ve Daha Önceki Dönemlere Ait Kurum Kazançları  

ii-   1999-2002 Dönemlerine Ait Kurum Kazançları   

iii-  GVK’nın Geçici 61. Maddesi Uyarınca Tevkifata Tabi Tutulmuş Kazançlar  

d-  Bedelsiz Hisse Senetleri    

e-   Yabancı Memleketlerde Elde Edilen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi            

ea-                Genel Açıklama 

eb-                Yabancı Memleketlerde Elde Edilen Kâr Paylarının Beyanı   

ec- Yabancı Memleketlerde Ödenen Vergilerin Mahsubu             

ed-                Çifte Vergilemeyi Önleme Anlaşmalarına Göre Vergileme     

2-   2006 ve Daha Sonraki Yıllarda Elde Edilen Kâr Paylarının Vergilendirilmesi   

B-  HİSSE SENETLERİ VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ        

1-   2005 Yılında Elde Edilen Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi

a-   Vergilendirilmeyecek Hisse Senedi Alım Satım Kazançları 

b-  Hisse senetlerinin İktisap Tarihinin Tespiti 

c-   Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Değer Artış Kazancı Tutarının Tespiti  

d-  Değer Artış Kazancının Tespitinde Endeksleme Uygulaması             

e-   Birden Fazla Gerçekleşen Alım-Satım İşlemlerinde Zarar Mahsubu              

f-    Hisse Senedi Alım-Satım Kazançlarında İstisna Uygulaması             

2-   2006 ve Daha Sonraki Yıllarda Elde Edilen Değer Artış Kazançlarının Vergilendirilmesi            

a-   Vergilendirilmeyecek Hisse Senedi Alım Satım Kazançları 

b-  Hisse Senetlerinin Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlarda Tevkifat Uygulaması        

ba-                Genel Açıklama 

bb-                Tevkifat Matrahı  

i-    Sermaye Yedeklerinin Sermaye İlave Edilmesi   

ii-   Kâr Yedeklerinin Sermaye İlave Edilmesi             

iii-  Rüçhan Hakkı Kullanılmak Suretiyle Hisse Senedi Edinilmesi        

iv-  Bedelli Sermaye Artırımı Suretiyle Hisse Senedi Edinilmesi            

v-   Rüçhan Hakkı Kuponlarının Satışı Halinde Maliyet Bedeli               

vi-  Geçici İlmühaberlerin Durumu 

vii- Farklı Tarihlerde Alınan Hisse Senetlerinin Kısmen Elden Çıkarılmasında Maliyet Bedelinin Tespiti    

viii-         Açığa Satış (Alımdan Önce Satış) İşlemlerinde Tevkifat Matrahı           

ix-  Hisse Senetleri ile Birlikte Diğer Menkul Kıymet ve/veya Sermaye Piyasası Aracının Elden Çıkarılması Durumunda Tevkifat Uygulaması            

x-   01.01.2006 Tarihinden Önce İktisap Edilen Hisse Senetlerinin Bu Tarihten Sonra Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi               

xi-  Tevkifat Kapsamına Dahil Olmayan Hisse Senedi Alım Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi             

c-   Hisse Senedi Alım Satım Kazançlarının Beyanı        

III- YATIRIM FONU KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇ VE İRATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ    

A-   2005 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ        

1-   Katılma Belgelerinin Fona İade Edilmesinden Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi            

a-   Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi       

b-  Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi         

2-   Yatırım Fonu Katılma Belgelerinin Alım Satımından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi

a-   Tam Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi       

b-  Dar Mükellef Gerçek Kişilerce Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi         

B-  2006-2015 YILLARI ARASINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ        

1-   Katılma Belgelerinin Fona İade Edilmesinden Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi            

2-   Katılma Belgelerinin Alım Satımından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi            

IV- TAHVİL VE HAZİNE BONOLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ    

A-   GERÇEK KİŞİLERCE HER NEVİ TAHVİL VE HAZİNE BONOLARINDAN 2005 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ        

1-   Gerçek Kişilerce 2005 Yılında Elde Edilen Tahvil ve Hazine Bonosu Faizlerinin Vergilendirilmesi       

a-   Genel Açıklama     

b-  Eurobond ve Yurtdışında Elde Edilen Tahvil ve Hazine Bonosu Faizlerinin Vergilendirilmesi             

2-   Gerçek Kişilerce 2005 Yılında Tahvil ve Hazine Bonolarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi              

a-   Genel Açıklama     

b-  Eurobondların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi       

ba-                26.07.2001-31.12.2005 Tarihleri Arasında İhraç Edilen Eurobondların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi     

bb-                26.07.2001 Tarihinden Önce İhraç Edilen Eurobondların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi        

bc- 2005 Yılında Elde Edilecek Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirleri İle Bunların Elden Çıkarılmasından Sağlanan Gelirlerde İstisna Uygulaması     

c-   Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Faiz Gelirlerinden 31.12.2005 Tarihine Kadar Yapılacak Gelir Vergisi Tevkifatı    

B-  GERÇEK KİŞİLERCE TAHVİL VE HAZİNE BONOLARINDAN 2006-2015 YILLARI ARASINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ              

1-   Gerçek Kişilerce 2006-2015 Yılları Arasında Elde Edilen Tahvil ve Hazine Bonosu Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi        

a-   01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Her Nevi Tahvil ve Hazine Bonolarından 2006-2015 Yılları Arasında Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi      

aa-                01.01.2006 Tarihinden Önce Türkiye’de İhraç Edilenlerden Sağlanan Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi               

ab-                01.01.2006 Tarihinden Önce Yurt Dışında İhraç Edilenlerden Sağlanan Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi               

ac- 01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Özel Kesim Tahvillerinden Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi               

b-  01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Devlet Tahvili ve Hazine Bonolarından 2006-2015 Yılları Arasında Elde Edilen Faiz Gelirlerinin Vergilendirilmesi      

c-   01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Özel Kesim Tahvil Faizlerinin Vergilendirilmesi   

2-   Tahvil ve Hazine Bonolarının 2006-2015 Yılları Arasında Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi        

a-   01.01.2006 Tarihinden Önce İhraç Edilen Tahvil ve Hazine Bonolarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Alım-Satım Kazançlarının Vergilendirilmesi          

b-  01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Tahvil ve Hazine Bonolarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi     

ba-                GVK’nın Geçici 67. Maddesi Uyarınca Tevkifat Uygulaması  

i-    Genel Açıklama           

ii-   Tevkifat Matrahının Tespiti        

iii-  Tevkifat Dönemi İle Beyan ve Ödeme    

bb-                GVK’nın Geçici 67. Maddesi Uyarınca Tevkifata Tabi Tutulan Tahvil ve Hazine Bonolarının Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi      

bc- 01.01.2006 Tarihinden Sonra İhraç Edilen Eurobondların 2006-2015 Yılları Arasında Elden Çıkarılmasından Sağlanan Kazançların Vergilendirilmesi     

V-   MEVDUAT FAİZLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ           

A-   GENEL AÇIKLAMA              

B-  2005 YILINDA ELDE EDİLEN MEVDUAT FAİZLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ  

C-  2006-2015 YILLARI ARASINDA ELDE EDİLEN MEVDUAT FAİZLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ   

VI- REPO GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

A-   GENEL AÇIKLAMA              

B-  2005 YILINDA ELDE EDİLEN REPO GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ       

C-  2006-2015 YILLARI ARASINDA ELDE EDİLEN REPO GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ       

VII-         GVK’NIN 75. MADDESİNİN (12) NUMARALI BENDİ KAPSAMINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ             

A-   GENEL AÇIKLAMA              

B-  2005 YILINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ    

C-  2006-2015 YILLARI ARASINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ    

VIII-GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE ETTİĞİ MENKUL KIYMET GELİRLERİ İLE KURUMLARIN ELDE ETTİĞİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ             

A-   GENEL AÇIKLAMA              

B-  GERÇEK KİŞİLERİN TİCARİ FAALİYET KAPSAMINDA ELDE ETTİĞİ MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ        

1-   GVK’nın Geçici 67. Maddesinin (1), (2), (3) ve (4) Numaralı Fıkraları Uyarınca Tevkifata Tâbi Tutulan Kazançların Vergilendirilmesi              

2-   GVK’nın Geçici 67. Maddesinin (1), (2), (3) ve (4) Numaralı Fıkrası Hükümleri Uyarınca Yapılan Tevkifatın Yıllık Beyannamede Mahsubu              

a-   Mahsuba İlişkin Yasal Düzenlemeler           

b-  Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup            

ba-                Mevduat Faizleri ve Repo Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın  Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsubu      

c-   Diğer Vergi Borçlarına Mahsup       

3-   Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgeleri ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetlerinden Ticari Faaliyet Kapsamında Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi    

C-  KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNİN MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ     

1-   Tam Mükellef Kurumların Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarından Elde Ettikleri Gelirlerinin Vergilendirilmesi               

a-   Tam Mükellef Kurumların Elde Ettikleri GVK’nın Geçici 67. Maddesinin (1), (2), (3) ve (4) Numaralı Fıkrası Hükümleri Uyarınca Tevkifata Tâbi Tutulan Kazançların Vergilendirilmesi   

aa-                Tam Mükellef Bankalar ve Aracı Kurumların Menkul Kıymetlerden Elde Edecekleri Gelirlerin Vergilendirilmesi               

ab-                Tam Mükellef Kurumların İştirak Hissesi Satış Kazançları ve İştirak Hissesi Kâr Paylarının Vergilendirilmesi               

i-    Tam Mükellef Kurumların İştirak Hissesi Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi          

ii-   Tam Mükellef Kurumların Elde Ettikleri Kâr Paylarının Vergilendirilmesi      

ac- Tam Mükellef Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy Kazançlarının Vergilendirilmesi          

b-  GVK’nın Geçici 67. Maddesinin (1), (2), (3) ve (4) Numaralı Fıkrası Hükümleri Uyarınca Yapılan Tevkifatın Tam Mükellef Kurumlarca Kurumlar Vergisi Beyannamesinde Mahsubu               

ba-                Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup             

bb-                Mevduat Faizleri ve Repo Gelirleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın  Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsubu      

bc- Diğer Vergi Borçlarına Mahsup     

c-   Tam Mükellef Kurumların Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgeleri ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi             

2-   Dar Mükellef Kurumların Elde Ettiği Menkul Kıymet Gelirlerinin Vergilendirilmesi      

a-   31.12.2005 Tarihi İtibariyle Geçerli Olan Hükümler Çerçevesinde Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesine İlişkin Genel Bilgi         

b-  Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesine Yönelik Olarak 5281 Sayılı Kanunla Yapılan Düzenlemeler        

c-   Dar Mükellef Kurumların GVK’nın Geçici 67. Maddesinin (1), (2), (3) ve (4) Numaralı Fıkrası Hükümleri Uyarınca Tevkifata Tâbi Tutulan Kazançların Vergilendirilmesi        

ca- Dar Mükellef Bankalar ve Aracı Kurumların Menkul Kıymetlerden Elde Edecekleri Gelirlerin Vergilendirilmesi              

cb- Dar Mükellef Kurumların İştirak Hissesi Satış Kazançları ve İştirak Hissesi Kâr Paylarının Vergilendirilmesi              

i-    Dar Mükellef Kurumların İştirak Hissesi Satış Kazançlarının Vergilendirilmesi            

ii-   Dar Mükellef Kurumların Elde Ettikleri Kâr Paylarının Vergilendirilmesi        

iii-  Dar Mükellef Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıklarının Portföy Kazançlarının Vergilendirilmesi     

d-  GVK’nın Geçici 67. Maddesinin (1), (2), (3) ve (4) Numaralı Fıkraları Uyarınca Dar Mükellef Kurumların Tevkif Suretiyle Ödedikleri Vergilerin Mahsubu       

e-   Dar Mükellef Kurumların Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Belgeleri ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Hisse Senetlerinden Elde Ettikleri Kazançların Vergilendirilmesi             

EK 1:  MENKUL KIYMET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN ÖZET TABLO               

EK 2:  ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASI İMZALANAN ÜLKELER               

A-   TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN            

B-  GERÇEK KİŞİLER AÇISINDAN         

Gelir Vergisi Genel Tebliği (257 Seri No.lu)        

Gelir Vergisi Sirküleri/45             

KAYNAKÇA