İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ.................................................................................................... 3

İÇİNDEKİLER.......................................................................................... 5

KISALTMALAR...................................................................................... 14

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Açıklama ve Kavramlar

I-. GİRİŞ............................................................................................... 17

II-KAVRAMLAR    21

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kapsam ve İsteğe Bağlı Sigortalılık

 

I-. KAPSAM........................................................................................... 29

A-. EMEKLİ SANDIĞI’NDA.................................................................... 29

B-. SSK’DA......................................................................................... 30

1- 506 Sayılı Kanun Kapsamında............................................... 30

2- 2925 Sayılı Kanun Kapsamında............................................. 31

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................. 31

1- Çalışanlardan ya da Faaliyette Bulunanlardan.................... 31

2- Çalışanlardan ya da Faaliyette Bulunanlardan.................... 32

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA.................................................... 33

II-.............................................................. İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK    36

A-. EMEKLİ SANDIĞI’NDA.................................................................... 37

B-. SSK’DA......................................................................................... 38

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................. 38

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA.................................................... 39

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yükümlülükler

 

I- SOSYAL SİGORTA VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ................... 43

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA..................................................................... 43

B- SSK’DA......................................................................................... 44

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................. 44

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA.................................................... 46

II- PRİME ESAS KAZANÇ...................................................................... 48

A- EMEKLİ SADIĞI’NDA....................................................................... 49

B- SSK’DA......................................................................................... 51

1- 506 sayılı Kanun Kapsamındaki Sigortalılarda..................... 51

2- 2925 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışan Sigortalılarda......... 53

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................. 54

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA.................................................... 54

1- İş Sözleşmesiyle Çalışanlar ve Kamu Görevlilerinde........... 55

a- Eski Döneme Göre Keseneğe (Prime) Esas Aylık Unsurları 59

b-Yeni Döneme Göre Prime Esas Aylık Unsurları................. 59

2- Bağımsız Çalışanlar ve Muhtarlarda..................................... 62

3- TBMM Üyeleri İle Dışarıdan Atanan Bakanlarda................... 64

4- Yalnız Genel Sağlık Sigortasına Tabi Olanlarda................... 64

5- Özellik Arz Eden Bazı Kamu Görevlilerinin Prime Esas Kazanları Üst Sınırı        64

III- SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİ................................................. 66

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA..................................................................... 66

B- SSK’DA......................................................................................... 66

1- SSK’dan Emekli Aylığı Alanlarda........................................... 66

2- Diğer Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aylık Alanlarda ....... 67

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................. 67

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA.................................................... 68

IV- PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜLERİ VE YAPTIRIMLAR................................ 70

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA..................................................................... 70

B- SSK’DA......................................................................................... 70

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................. 71

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA.................................................... 71

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aylık ve Gelirler

 

I- GENEL AÇIKLAMA............................................................................. 75

II- EMEKLİ (YAŞLILIK) AYLIĞI............................................................ 77

A- YAŞLILIK AYLIĞINA HAK KAZANMA.................................................. 77

1- Emekli Sandığı’nda................................................................ 78

2- SSK’da.................................................................................... 82

a- Genel Emeklilik Yaşı ve Sigortalılık Süresinde Geçiş Dönemi Düzenlemeleri  83

b- Maden İşletmelerinde Çalışanlar ve Sakatlarla ilgili Düzenlemeler    86

3- Bağ-Kur’da............................................................................. 90

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda................................................ 94

B- YAŞLILIK AYLIĞININ HESABI......................................................... 101

1- Emekli Sandığı’nda.............................................................. 101

2- SSK’da.................................................................................. 106

a- 2000 Yılından Sonra Sigortalı Olanların Emekliliklerinde Aylıklarının Hesabı 107

b- 2000 Yılı Öncesi Sigortalı Olup, 2000 Yılından Sonra Emeklilik Talebinde Bulunanların Aylıklarının Hesabı............................................................................. 108

ba- 01.01.2000 tarihinden Önceki Döneme Ait Kısmi Aylığın Hesabı    108

bb- 01.01.2000 Tarihinden Sonraki Sigortalılık Süresine Ait Kısmi Aylığın Hesabı         109

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 113

a- 2000 Yılı Öncesi Döneme Ait Kısmi Aylığın Hesabı......... 114

b- 2000 Yılı Sonrası Döneme Ait Kısmi Aylığın Hesabı....... 114

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 119

a- 5510 Sayılı Kanun Kapsamında İlk Defa Sigortalı Olanlarda Yaşlılık Aylığı Hesabı     120

b- 31.05.2006 Tarih ve 5510 Sayılı Kanun’un Yürürlüğe Girdiği Tarihte Sigortalı Olanların Yeni Dönemde Yaşlılık Aylıklarının Hesabı............................. 123

ba- Devlet Memuru ve Diğer Kamu Görevlilerinde Aylık Hesabı 125

bb- Kendi Ad ve Hesabına Bağımsız Çalışanlarda Aylık Hesabı. 131

bc- İş Sözleşmesi İle Bir veya Birden Fazla İşverene Tabi Olarak Çalışanlarda (İşçiler) Aylık Hesabı    139

III- MALULLÜK AYLIĞI....................................................................... 144

A- MALULLÜK AYLIĞINA HAK KAZANMA.............................................. 144

1- Emekli Sandığı’nda.............................................................. 144

2- SSK’da.................................................................................. 145

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 145

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 146

B- MALULLÜK AYLIĞININ HESABI....................................................... 147

1- Emekli Sandığı’nda.............................................................. 147

2- SSK’da.................................................................................. 148

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 149

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 150

IV- ÖLÜM AYLIĞI (DUL YETİM AYLIĞI).............................................. 155

A- ÖLÜM AYLIĞINA HAK KAZANMA..................................................... 155

1- Emekli Sandığı’nda.............................................................. 155

a- Eşler................................................................................ 156

b- Kız Çocuklar..................................................................... 157

c- Erkek Çocuklar................................................................. 157

d- Ana/Baba........................................................................ 158

2- SSK’da.................................................................................. 159

a- Dul Eş.............................................................................. 160

b- Çocuklar.......................................................................... 160

c- Ana ve Baba.................................................................... 160

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 161

a- Dul Eşe............................................................................ 162

b- Çocuklara........................................................................ 162

c- Ana ve Babaya................................................................ 162

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 163

a- Dul Eşe............................................................................ 164

b-Çocuklara......................................................................... 164

c- Ana Babaya..................................................................... 164

B- ÖLÜM AYLIĞININ HESABI VE HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI... 164

C- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 164

1- Dul Eşe................................................................................. 164

2- Yetimlere (Çocuklar, Ana ve Baba).................................... 165

2- SSK’da.................................................................................. 166

a- Dul Eşe............................................................................ 166

b- Çocuklara........................................................................ 167

c- Ana ve Babaya................................................................ 167

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 167

a- Dul Eşe............................................................................ 168

b- Çocuklara........................................................................ 168

c- Ana Babaya..................................................................... 168

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 171

a- Dul eşe............................................................................ 173

b- Çocuklara........................................................................ 173

c- Ana ve Babaya................................................................ 174

V- TOPTAN ÖDEME VE KESENEK İADESİ............................................. 176

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 176

1- Toptan Ödeme..................................................................... 176

2- Kesenek İadesi.................................................................... 178

B- SSK’DA....................................................................................... 179

1- Yaşlılık Sigortasında........................................................... 179

2- Ölüm Sigortasında............................................................... 180

3- Evlenme Halinde................................................................. 180

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 181

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA................................................... 181

1- Yaşlılık Sigortasında........................................................... 181

2- Ölüm Sigortasında............................................................... 182

VI- GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ................................................ 183

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 183

B- SSK’DA....................................................................................... 183

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 185

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA................................................... 185

VII- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ................................................ 188

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 188

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 190

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA................................................... 191

VIII- AYLIKLARDA ALT SINIR (ASGARİ AYLIK).................................. 194

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 195

B- SSK’DA....................................................................................... 196

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 197

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA................................................... 198

IX- GELİR VE AYLIKLARIN ÖDENMESİ................................................ 198

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 198

B- SSK’DA....................................................................................... 198

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 199

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA................................................... 199

X- GELİR VE AYLIKLARIN KESİLMESİ................................................. 199

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 199

1- Vatandaşlıkta Çıkma/Çıkarılma.......................................... 199

2- Sandığa Tabi Kurumlardaki Görevlere Atanma.................. 199

3- Sandığa Tabi Kurumlarda ve Bunların SSK Tabi İşyerlerinde Emekliliğe Tabi Olmayan Görevlere Atanma................................................................................ 200

4- Ölüm Halinde....................................................................... 200

5- Evlenme Halinde................................................................. 200

6- İki Yönden Aylığa Hak Kazanmada..................................... 201

B- SSK’DA....................................................................................... 201

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 201

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA................................................... 202

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sağlık Yardımı

 

I- SAĞLIK YARDIMLARI VE YARARLANMA KOŞULLARI ....................... 205

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 205

B- SSK............................................................................................ 205

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 209

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA................................................... 210

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Yardımlar ve Ödemeler

 

I- GENEL AÇIKLAMA........................................................................... 219

II- DİĞER YARDIMLAR........................................................................ 219

A- ÖLÜM YADIMI............................................................................... 219

1- Emekli Sandığı’nda.............................................................. 219

2- SSK’da.................................................................................. 220

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 220

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 220

B- EVLENME YARDIMI........................................................................ 221

1- Emekli Sandığı’nda.............................................................. 221

2- SSK’da.................................................................................. 221

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 222

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 222

C- EMZİRME YARDIMI....................................................................... 222

1- Emekli Sandığı’ndan............................................................ 222

2- SSK’da.................................................................................. 222

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 223

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 223

III- DİĞER ÖDEMELER........................................................................ 223

A- SOSYAL YARDIM ZAMMI (SYZ)...................................................... 223

1- Emekli Sandığı’nda ............................................................. 223

2- SSK’da.................................................................................. 223

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 224

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 225

B- TELAFİ EDİCİ ÖDEME (TEÖ).......................................................... 225

C- SOSYAL DESTEK ÖDEMESİ (SDÖ).................................................. 226

D- MAKAM, YÜKSEK HAKİMLİK, TEMSİL, GÖREV VE KADROSUZLUK TAZMİNATI           227

1- Emekli Sandığı’nda.............................................................. 227

a- Makam ve Yüksek Hakimlik Tazminatı............................ 228

b- Temsil Tazminatı............................................................ 230

c- Görev Tazminatı.............................................................. 230

d- Kadrosuzluk Tazminatı................................................... 231

2- SSK’da.................................................................................. 231

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 232

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 232

E- EMEKLİLİK İKRAMİYESİ................................................................. 234

1- Emekli Sandığı’nda.............................................................. 234

2- SSK’da.................................................................................. 236

3- Bağ-Kur’da........................................................................... 236

4- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 236

F- EK ÖDEME.................................................................................... 237

1- Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur’da..................................... 239

2- Sosyal Güvenlik Kurumu’nda.............................................. 239

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Hizmetlerin Birleştirilmesi, Borçlanma ve Hizmet İhyası

 

I- HİZMETLERİN BİRLEŞTİRİLMESİ.................................................... 243

II- HİZMET BORÇLANMASI................................................................. 243

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 244

B- SSK’DA....................................................................................... 247

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 248

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA................................................... 249

1- Borçlanılabilecek Süreler.................................................... 249

2- Borçlanma Bedelinin Hesabı............................................... 250

a- Yeni Sigortalılarda.......................................................... 250

b- Eski Sigortalılarda.......................................................... 251

3- Yurtdışı Hizmetlerinin Borçlanılması.................................. 252

III- HİZMET İHYASI (CANLANDIRMA)................................................ 253

A- EMEKLİ SANDIĞI’NDA................................................................... 254

B- SSK’DA....................................................................................... 256

C- BAĞ-KUR’DA................................................................................ 258

D- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU’NDA................................................... 259

1- Yaşlılık Sigortasında Hizmet İhyası.................................... 259

2- Ölüm Sigortasında İhya...................................................... 259

EKLER................................................................................................. 263

Ek:1 Fiili Hizmet Süresi Zammı Tablosu........................................... 263

Ek:2 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Prim Tablosu............... 265

Ek:3 2926 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Prim Tablosu .............. 266

Ek:4 1479 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Gelir Tablosu .............. 267

Ek:5 2926 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalıların Gösterge Tablosu........ 268

KAYNAKÇA.......................................................................................... 271