500 SORU VE CEVAPTA

YENİ SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ

 

I-    5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NA İLİŞKİN SORU CEVAPLAR

 

1-    Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun (SSGSSK) amacı nedir ve kimleri kapsamaktadır?

2-    SSGSSK’ndan sorumlu Bakanlık ve Kurum hangileridir?

3-    Sosyal sigortalar hangi sigortaları kapsamaktadır?

4-    Sigortalı kimdir?

5-    Hak sahibi kimdir?

6-    Genel sağlık sigortası nedir?

7-    Genel sağlık sigortalısı kimlerdir?

8-    Bakmakla yükümlü olunan kişi kimdir?

9-    Hizmet akdi (iş sözleşmesi) nedir?

10-  Ücret nedir?

11-  Asgari Ücret nedir?

12-  Sigorta açısından ay ve yıl kavramları ne iade etmektedir?

13-  Gelir nedir?

14-  Aylık nedir?

15-  Ödeme Dönemi nedir?

16-  Tarımsal faaliyet nedir?

17-  Kurum sağlık kurulu nasıl oluşur ve görevleri nelerdir?

18-  Kamu idaresinden kastedilen nedir?

19-  Sağlık hizmetleri nedir?

20-  Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmeti nelerdir?

21-  Aile hekimleri kimlerden oluşacaktır?

22-  Sağlık hizmeti sunucuları kimlerdir?

23-  Katılım payı nedir ve miktarı nedir?

24-  Sığınmacı ve vatansız kavramlarından ne kastedilmektedir?

25-  Peşin sermaye değeri nedir?

26-  Güncelleme katsayısı nedir?

27-  Kimler sigortalı sayılacaklardır?

28-  Hizmet akdi ile çalıştırılanlara uygulanan hükümler hangi kesimlere de uygulanacaktır?

29-  Kamu idarelerinde çalıştırılanlara uygulanan hükümler hangi kesimlere de uygulanacaktır?

30-  Kimlerin sigortalı sayılıp sayılmayacağı uygulamalarına ilişkin ayrı bir düzenleme yapılacak mıdır?

31-  Hükümlü ve tutuklulara hangi sigorta kolları uygulanacaktır?

32-  Çıraklara ve meslek eğitimi gören öğrencilere hangi sigorta kolları uygulanacaktır?

33-  Stajyer öğrencilere hangi sigorta kolları uygulanacaktır?

34-  Harp malûlleri ve Terörle Mücadele Kanunu gereği aylık bağlananlara hangi sigorta kolları uygulanacaktır?

35-  Sosyal güvenlik destek primine tâbi olanlara hangi sigorta kolları uygulanacaktır?

36-  Türkiye İş Kurumu kursiyerlerine hangi sigorta kolları uygulanacaktır?

37-  İşsizlik ödeneğinden yararlandırılan kişilere hangi sigorta kolları uygulanacaktır?

38-  Kimler sigortalı sayılmazlar?

39-  Sigortalılık ne zaman başlar?

40-  Hizmet akdi ile çalıştırılanların sigortalı bildirimi ve tescili ne zaman yapılacaktır?

41-  İnşaat işyerlerinde hizmet akdi ile çalıştırılanların sigortalı bildirimi ve tescili ne zaman yapılacaktır?

42-  Ulaştırma araçlarında sefer esnasında alınarak çalıştırılanların sigortalı bildirimi ve tescili ne zaman yapılacaktır?

43-  İlk defa sigortalı işçi çalıştıracak işverenler sigortalı bildirimi ve tescilini ne kadar sürede yapacaktır?

44-  Kamu idarelerinde yurtdışında çalıştırılacaklar için sigortalı bildirimi ve tescili ne zaman yapılacaktır?

45-  Sigortalılar kendi tescillerini Kuruma yapabilirler mi?

46-  Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalı bildirimlerini hangi kurum ne kadar sürede yapacaktır?

47-  Tarımsal faaliyette bulunmaları gereği sigortalı sayılanların bildirimleri ne kadar sürede yapılacaktır?

48-  Kamu idarelerinde çalışanların sigortalı bildirimleri ne kadar sürede yapılacaktır?

49-  İşsizlik ödeneği alanların sigortalı bildirimlerini hangi kurum ne kadar sürede yapacaktır?

50-  Bankaların ve kamu idarelerinin sigortalı bildirimlerini verme konusunda yükümlülüğü nedir?

51-  Sigortalı bildirimi ve tescili konusunda idari yaptırım nedir?

52-  Hizmet akdi ile çalışanların sigortalılığı ne zaman sona erer?

53-  Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların sigortalılığı ne zaman sona erer?

54-  Kamu idarelerinde çalışanların sigortalılığı ne zaman sona erer?

55-  Bazı sigorta kollarının uygulanacağı sigortalıların sigortalılığı ne zaman sona erer?

56-  Kamuda dış temsilciliklerde çalışanların sigortalılığı ne zaman sona erer?

57-  Sigortalılığın sona ermesiyle birlikte hangi sigorta kolları devam eder?

58-  Sigortalılığın sona ermesinde bildirim yükümlülüğü kime aittir?

59-  Sigortalıların işleri nedeniyle geçici olarak yurt dışında bulunmaları sırasında yükümlülükleri nelerdir?

60-  Sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmayan ülkelerde çalıştırılanların sigortalılık durumu nedir?

61-  İşyeri neresidir?

62-  İşyerinin bildirilmesi yükümlülüğü nedir?

63-  Şirketlerin devri, birleşmesi ya da değişmesi durumunda bildirge yükümlülüğü nedir?

64-  İşyerinin devri, intikali ve naklinde yükümlülük nedir?

65-  Ruhsat vermeye yetkili kurumların yükümlülükleri nelerdir?

66-  Alt işverenlerin işyeri bildirgeleri hangi dosyada işlem görecektir?

67-  İşveren kimdir?

68-  İşveren vekili ve geçici iş ilişkisi kurulan işveren kimdir ve sorumlulukları nelerdir?

69-  Alt işveren nasıl tanımlanır?

70-  İş kazası nedir?

71-  İş kazası bildirimi ne kadar sürede yapılmak zorundadır?

72-  İş kazasının Kuruma yanlış bildirilmesinin sorumluluğu nedir?

73-  Meslek hastalığı nedir?

74-  Meslek hastalığının şartları nelerdir?

75-  Meslek hastalığı ne zaman bildirilir?

76-  Meslek hastalığının yanlış bildirilmesinin sonuçları nelerdir?

77-  Meslek hastalığı işten ayrıldıktan sonra ortaya çıkarsa uygulama ne olur?

78-  İş kazası ve meslek hastalığını hangi kurumlar soruşturabilir?

79-  Meslek hastalıklarının tespitinde yetkili kurum neresidir?

80-  Sigortalının hastalık hali nedir?

81-  Analık hali nedir?

82-  İş kazası veya meslek hastalığı hallerinde sağlanan haklar nelerdir?

83-  Hastalık ve analık hallerinde sağlanan haklar nelerdir?

84-  İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödenek ve gelirlere esas tutulacak günlük kazanç nasıl hesaplanır?

85-  İşten ayrıldıktan sonra meslek hastalığı ortaya çıkarsa günlük kazanç nasıl hesaplanır?

86-  İş kazası veya meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği nasıl verilir?

87-  Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği nasıl verilir?

88-  Kendi adına ve hesabına çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği verme koşulu nedir?

89-  Analık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinin şartları nelerdir?

90-  Geçici iş göremezlik ödeneğinin miktarı ne kadardır?

91-  Birden fazla sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılması halinde hangisi ödenir?

92-  Geçici iş göremezlik ödeneği hangi kurum ya da kuruluşlarca ödenecektir?

93-  Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma şartları nelerdir?

94-  Sürekli iş göremezlik geliri nasıl hesaplanır?

95-  Kendi adına ve hesabına çalışanlara sürekli iş göremezlik ödeneği verme koşulu nedir?

96-  Kamu idaresinde çalışan sigortalılardan, kurumlarınca sürekli iş göremezlik nedeniyle görevlerine son verilenlere hangi koşullarda sürekli iş göremezlik geliri bağlanır?

97-  Sürekli iş göremezlik gelirinin üst sınırı nedir?

98-  Sürekli iş göremezlik geliri ne zaman başlar?

99-  Sürekli iş göremezlik geliri hangi durumlarda artırılır?

100-    Hak sahiplerine gelir bağlanmasında esaslar nedir?

101-    Kendi hesabına çalışanların hak sahiplerine gelir bağlanmasında kriter nedir?

102-    İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından işverenin sorumluluğu nedir?

103-    Geçici iş göremezlik ödeneğini hangi hallede işveren öder?

104-    İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından üçüncü kişilerin sorumluluğu nedir?

105-    İş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık bakımından hangi kurumların sorumluluğu bulunmamaktadır?

106-    Sigortalının kendisinden kaynaklanan sebeplerle tedavi süresinin uzaması ve iş göremezliğinin artması durumunda uygulama nedir?

107-    Süresinde bildirilmeyen sigortalılıktan doğan sorumluluk nedir?

108-    Kısa vadeli sigorta kollarında hangi süreler dikkate alınmaz?

109-    Malûllüğün şartları nelerdir?

110-    Malûllük sigortasından sağlanan haklar nelerdir?

111-    Malûllük sigortasından sağlanan haklardan yararlanma şartları nelerdir?

112-    Malûllük aylığı nasıl hesaplanır?

113-    Malûllük aylığı ne zaman başlar?

114-    Malûllük aylığının ne zaman kesilir?

115-    Yaşlılık sigortasından hangi haklar sağlanır?

116-    Yaşlılık sigortasından sağlanan haklardan yararlanma şartları nelerdir?

117-    Çalışma gücünü kaybedenlerin yaşlılık sigortasından sağlanan haklardan yararlanma şartları nelerdir?

118-    Maden işyerlerinin yeraltı işlerinde çalışanların yaşlılık sigortasından sağlanan haklardan yararlanma şartları nelerdir?

119-    Yaşlılık sigortasından sağlanan haklardan yararlanmada talep şartları nedir?

120-    Bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışan sigortalıların yaşlılık sigortasından sağlanan haklardan yararlanmalarında borçlara ilişkin şart nedir?

121-    Yaşlılık aylığı bağlanmasında ortalama kazanç nasıl hesaplanır?

122-    Yaşlılık aylığı bağlanmasında aylık bağlama oranları nedir?

123-    Çalışma gücünü kaybedenlerin ortalama kazancı nasıl hesaplanır?

124-    Yaşlılık aylığının hesaplanmasında artış oranları nasıl uygulanır?

125-    Yaşlılık aylığı ne zaman başlar?

126-    Yaşlılık aylığı ne zaman kesilir?

127-    Yaşlılık aylığı kesilen sigortalının tekrar aylık için başvurma şartları nelerdir?

128-    Sosyal güvenlik destek primi hangi şartlarda ödenir?

129-    Toptan ödeme için şartlar nelerdir?

130-    Yaşlılık toptan ödemesi nasıl uygulanır?

131-    Yaşlılık toptan ödemesinde ihya nasıl uygulanır?

132-    Ölüm sigortasından sağlanan haklar nelerdir?

133-    Ölüm sigortasından sağlanan haklardan yararlanma şartları nelerdir?

134-    Bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına bağımsız çalışan sigortalıların ölüm aylığından yararlanmalarında borçlara ilişkin şart nedir?

135-    Ölüm sigortasından bağlanacak aylık nasıl hesaplanır?

136-    Ölüm aylığının hesaplanmasında artış oranları nasıl uygulanır?

137-    Ölüm aylığının hak sahipleri arasında nasıl paylaştırılır?

138-    Hak sahiplerine bağlanan ölüm aylığının toplamında üst sınır nedir?

139-    Hak sahiplerinin ölüm aylıkları ne zaman başlar ve kesilir?

140-    Hak sahiplerinin kesilen ölüm aylıkları nasıl başlar?

141-    Ölüme bağlı toptan ödeme nasıl uygulanır?

142-    Ölüme bağlı toptan ödemenin ihyası nasıl uygulanır?

143-    Ölüm aylığı alan hak sahiplerine evlenme ödeneği nasıl ödenir?

144-    Cenaze ödeneği kimlere ve nasıl ödenir?

145-    Uzun vadeli sigorta kolları bakımından hangi süreler sigortalılık süresi olarak dikkate alınır?

146-    Uzun vadeli sigorta kollarında 18 yaşından önceki süreler dikkate alınır mı?

147-    Uzun vadeli sigorta kolları bakımından üçüncü kişinin sorumluluğu nedir?

148-    Fiilî hizmet süresi zammı nedir?

149-    Sigortalılar hangi süreleri borçlanabilirler?

150-    Sigortalıların borçlandıkları sürelere ilişkin şartlar nelerdir?

151-    Sigortalıların borçlandıkları sürelerin sigortalılık başlangıç tarihine etkisi nedir?

152-    Borçlanılan sürelerin prime esas kazançları nasıl hesaplanır?

153-    Hak sahiplerine bağlanacak gelir, aylık veya toptan ödemelerde bildirim ve itiraz nasıl yapılır?

154-    Cumhurbaşkanlığı görevinde bulunanların aylıkları nasıl hesaplanır?

155-    TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların aylıkları nasıl hesaplanır?

156-    Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık görevinde bulunanların hak sahiplerine aylıkları nasıl hesaplanır?

157-    Yaş haddinden emekliye ayrılan kamu görevlilerine yaşlılık aylığı nasıl bağlanır?

158-    Kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılan kamu görevlilerine yaşlılık aylığı nasıl bağlanır?

159-    Emekliliğe sevk edilen askeri personelin yaşlılık aylığı nasıl bağlanır?

160-    Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananların sigortalılıkları ve primleri nasıl ödenir?

161-    Kanunları gereğince görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri nasıl ödenir?

162-    Harp okulları ve Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyan öğrenci ve kamu görevlilerinin prime esas kazançları nelerdir?

163-    Talim ve manevra için rütbe ile silâh altına alınan kamu görevlilerinin prime esas kazançları nelerdir?

164-    Kamu görevlilerinin prime esas kazançlarında üst sınır nedir?

165-    Kamu idarelerinde çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesinde diğer sigorta kolları için prim ödenir mi?

166-    Vazife malûllüğü nedir?

167-    Harp malûllüğü nedir?

168-    Vazife ve harp malûllüğü sonucunda sürekli iş göremezlik geliri hangi esaslara göre bağlanır?

169-    Harp malûllüğü zammı nasıl uygulanır?

170-    Harp malûllüğü zammı alanların hak sahiplerine ölüm aylığı nasıl bağlanır?

171-    Harp malûllüğü zammı tutarı hangi kurum tarafından ödenir?

172-    Vazife ve harp malûllüğünden sürekli iş göremezlik geliri alanlar çalışmaya başladıklarında gelirleri kesilir mi?

173-    Harp ve vazife malûlleri başka vazife veya sınıflara nakil olduklarında yeniden Kanuna tabi olabilme hakları var mıdır?

174-    Türk Silâhlı Kuvvetleri personelinin çalışma gücü kaybı ve iş göremezlik derecelerinin tespiti hangi mevzuata göre yapılır?

175-    Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları nasıl tekemmül eder?

176-    Kamu görevlilerinin emekliye sevk onayları ne kadar sürede tekemmül eder?

177-    Özelleştirilen kuruluşlarda emekliye sevk onayları nasıl tekemmül eder?

178-    İtibarî hizmet süresi nedir?

179-    İtibarî hizmet süreleri hangi sigortalılara uygulanır?

180-    İtibarî hizmet sürelerinde sınırlama var mıdır?

181-    İtibarî hizmet sürelerinin prim ödeme gün sayılarına etkisi nedir?

182-    İtibarî hizmet sürelerine ilişkin primler nasıl tahsil edilir?

183-    İsteğe bağlı sigorta nedir?

184-    İsteğe bağlı sigorta şartları nelerdir?

185-    İsteğe bağlı sigorta ne zaman başlar?

186-    İsteğe bağlı sigorta ne zaman sona erer?

187-    İsteğe bağlı sigorta primi ödenen süreler nasıl değerlendirilir?

188-    İsteğe bağlı sigorta primlerinin oranı nedir?

189-    İsteğe bağlı sigorta primleri nasıl ödenir?

190-    Sigortalılık hallerinin birleşmesinde ölçüt nedir?

191-    Sigortalılık hallerinin birleşmesinde ödenmiş primler nereye aktarılır?

192-    Birden fazla sigortalılık hallerine göre çalışanlar hangisinden aylık alacaklardır?

193-    Uzun vadeli sigorta kollarında aylıkların birleşmesi durumunda hangisi bağ1lanacaktır?

194-    Kısa vadeli sigorta kollarında gelirlerin birleşmesi durumunda hangisi bağlanacaktır?

195-    Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse hangisi bağlanacaktır?

196-    Uzun vadeli sigorta kollarında bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde hangisi bağlanacaktır?

197-    Gelir ve aylıklar nasıl düzeltilir?

198-    Gelir ve aylıklar hangi kritere göre yükseltilir?

199-    Gelir ve aylıkların ödeme yeri ve dönemi nedir?

200-    Gelir ve aylık bağlananlar hakkında yoklama işlemleri nasıl yapılır?

201-    Hangi hallerde gelir ve aylık bağlanmaz?

202-    Eşinden boşandığı halde birlikte yaşayanların gelir ve aylıkları devam eder mi?

203-    Gelir ve aylık bağlanmasında hangi yaş esas alınır?

204-    Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu nasıl oluşur?

205-    Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun çalışma esasları nelerdir?

206-    Kurumun denetleme ve kontrol yetkisi nasıl kullanılır?

207-    Serbest muhasebeci, malî müşavirler ile yeminli malî müşavirlerin kayıtlarının denetleme ve kontrole etkisi nedir?

208-    Kamu idarelerinin denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının sosyal güvenliğin denetiminde yetki ve sorumluluğu nedir?

209-    Genel sağlık sigortalılığının başlangıcı ve tescili ne zaman yapılır?

210-    Genel sağlık sigortalılığı açısından 18 yaşına kadar olan çocukların durumu nedir?

211-    Kanun gereği genel sağlık sigortalısı iken durumunda değişiklik olanların tescili ne zaman yapılır?

212-    Genel sağlık sigortası giriş bildirgesini vermeyenler hakkında nasıl işlem uygulanır?

213-    Sağlık hizmetlerinden yaralanmada hak ve yükümlülükler kime aittir?

214-    Hangi sağlık hizmetlerinin finansmanı sağlanacaktır?

215-    Diş tedavilerinin tamamı genel sağlık sigortası kapsamında mıdır?

216-    Yardımcı üreme yöntemi tedavileri (tüp bebek) genel sağlık sigortası kapsamında mıdır?

217-    Tıbbi malzemeler sağlık sigortası kapsamında mıdır?

218-    Genel sağlık sigortasından sağlanacak hizmetlerin teşhis, tedavi, tür ve miktarları nasıl belirlenir?

219-    Hangi sağlık hizmetleri ne kadar süre ile sağlanacaktır?

220-    Kurumca sağlanmayacak sağlık hizmetleri nelerdir?

221-    Yurt içi ve yurt dışı yol giderleri, gündelik ve refakatçi giderleri nasıl karşılanır?

222-    Yurt dışında tedavi hangi şartlarda sağlanır?

223-    Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları hangi hallerde aranmaz?

224-    Sağlık hizmetlerinden yararlanma şartları nelerdir?

225-    Aylıksız izinli olan kamu çalışanlarında genel sağlık sigortası prim ödeme şartı aranır mı?

226-    Sağlık hizmetleri katılım payı oranları nelerdir?

227-    Sevk zincirine uyulmadan sağlık hizmeti alınırsa katılım payı oranı nasıl uygulanır?

228-    Katılım payları hangi hallerde geri ödenir?

229-    Katılım payları ücret veya maaşlardan mahsup edilebilir mi?

230-    Katılım paylarını tahsil etmeyen sağlık hizmeti sunucularına ne kadar idari para cezası uygulanır?

231-    Katılım payı alınmayacak haller, kişiler ve sağlık hizmetleri nelerdir?

232-    Hizmet basamakları ve sevk zinciri nasıl belirlenir?

233-    Hizmet basamakları ve sevk zincirine uyulmazsa alınan hizmet için ne kadar fark ödenir?

234-    Sağlık hizmeti sunucularının kimlik tespit zorunluluğu nedir?

235-    Sağlık hizmetinden kendi adına başkasını faydalandıranlar hakkında hangi işlem uygulanır?

236-    Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun görevleri nelerdir?

237-    Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunun çalışma usulleri nelerdir?

238-    Sağlık hizmetleri hangi yöntemlerle sağlanır?

239-    Sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuların sağlık hizmetleri için fark ödenir mi?

240-    Acil hallerde sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından hizmet alınırsa bedeli karşılanır mı?

241-    Sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından alınan hizmetler için fark ödenir mi?

242-    Kurum sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularına hizmet bedelini hangi şartlarda öder?

243-    Genel sağlık sigortası gelirleri başka bir amaç için kullanır mı?

244-    Sürekli iş göremezlik, malûllük, çalışma gücü kaybı hallerinin tespiti veya bu amaçla yapılan kontroller nedeniyle oluşan sağlık hizmeti giderleri nasıl karşılanır?

245-    Doğal afetler veya savaş halinde sağlık hizmetleri nasıl sağlanır?

246-    İş kazası veya meslek hastalığına tutulan genel sağlık sigortalısı için işverenin sorumluluğu nedir?

247-    Sağlık raporuna dayanmaksızın genel sağlık sigortalısını çalıştıran işverenin sorumluluğu nedir?

248-    İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırı uygulamaları veya kasıt hallerinde oluşacak iş kazası veya meslek hastalığında işverenin sorumluluğu nedir?

249-    Sağlık raporu ile belli bir işte çalışamayacağı belgelenenleri çalıştıran işverenin sorumluluğu nedir?

250-    Sağlık hizmeti giderlerinde üçüncü kişilerin sorumluluğu nedir?

251-    Sigortalı sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularını serbestçe seçilebilir mi?

252-    Sağlık hizmeti sunucularının kayıt ve bildirim zorunluluğu var mıdır?     

253-    Genel sağlık sigortalısına ait bilgiler kamuya açık mıdır?

254-    Kurum genel sağlık sigortası uygulamasına ait bilgileri nasıl kontrol eder?

255-    Kurum genel sağlık sigortası uygulamasına ait kontrol yetkisini devredebilir mi?

256-    Prim alınması zorunlu mudur?

257-    Prime esas kazançlar nelerdir?

258-    Primin hesabında esas alınmayacak kazançlar nelerdir?

259-    Ücret ve diğer ödemeler prime nasıl tabi tutulur?

260-    Ücret dışındaki ödemeler üst sınırı aşarsa prime esas alınır mı?

261-    Sonradan ödenen ücret dışındaki ödemeler prime esas alınır mı?

262-    Belirsiz zaman ve tutarlar üzerinden ücret alanların prim ödenekleri nasıl hesaplanır?

263-    Primlerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç miktarı nedir?

264-    Primlerin hesabına esas tutulan gün sayısı ile prim ödeme gün sayısı arasındaki ilişki nedir?

265-    Kısmî süreli hizmet akdiyle çalışanların prim ödeme gün sayıları nasıl hesaplanır?

266-    Çağrı üzerine çalışanların prim ödeme gün sayıları nasıl hesaplanır?

267-    Bir hizmet akdine dayanmaksızın kendi hesabına çalışanların prime esas kazançları nasıl hesaplanır?

268-    Bir hizmet akdine dayanmaksızın kendi hesabına çalışanların prime esas kazançları çalıştırdıkları sigortalıların prime esas kazançlarından düşük olabilir mi?

269-    Bir hizmet akdine dayanmaksızın kendi hesabına çalışanlar prime esas kazançları için bir beyanda bulunmazlarsa kazanç nasıl tespit edilir?

270-    Sigortalı olmayı gerektiren şekilde birden fazla işte çalışanların prime esas kazançları nasıl hesaplanır?

271-    Yalnızca genel sağlık sigortası kapsamında bulunan farklı kesimler için hangi prim oranları esas alınır?

272-    Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı ne kadardır?

273-    Fiilî hizmet zammı uygulanan işlerde malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı ne kadardır?

274-    Kısa vadeli sigorta kolları prim oranları ne kadardır?

275-    Öğrenciler ve kursiyerler için kısa vadeli sigorta kolları prim oranları ne kadardır?

276-    Yaşlılık aylığı almakta iken tekrar çalışmaya başlayanlar için prim oranları (SGDP) ne kadardır?

277-    Genel sağlık sigortası prim oranları ne kadardır?

278-    Hizmet akdine dayanmaksızın kendi adına bağımsız çalışanlar için prim oranları ne kadardır?

279-    Prim oranlarına devlet katkısı ne kadardır?

280-    Prime esas alınacak günlük kazancın alt ve üst sınırı nedir?

281-    Birden fazla işte çalışanların prime esas alınacak günlük kazançları üst sınırı aşarsa uygulama ne olur?

282-    Kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi ve işkollarının tehlike sınıf ve dereceleri nasıl belirlenir?

283-    Tehlike sınıf ve derecelerini etkileyebilecek değişiklikler nelerdir?

284-    Asgarî işçilik uygulamasında tespit nasıl yapılır?

285-    Asgarî işçilik uygulamasında idari para cezası ne kadardır?

286-    Kamu idareleri ve bankaların asgari işçiliğe ilişkin sorumluluğu nedir?

287-    Asgarî İşçilik Tespit Komisyonu nasıl teşkil eder ve görevleri nelerdir?

288-    İşverenlerin Kuruma vermesi gereken prim belgeleri nelerdir?

289-    İşverenlerin kayıt ve belgeleri saklama süresi ne kadardır?

290-    Geçici iş ilişkisiyle işçi çalıştıran işverenlerin belge verme sorumluluğu nedir?

291-    Bir aylık sürede otuz günden eksik çalışanların prim belgeleri nasıl verilir?

292-    Aylık prim ve hizmet belgesinin ilanı zorunlu mudur?

293-    Çalıştırıldığı tespit edilen sigortalılara ilişkin prim belgeleri nasıl verilir?

294-    Sigortası yapılmadan çalıştırılanlar çalışmalarını nasıl tespit ettirebiliriler?

295-    Çalıştırıldığı tespit edilen sigortalılara sigorta kollarından yardım sağlanır mı?

296-    İşverenler hangi sigortalılar için prim ödeme yükümlüsüdürler?

297-    Kendileri prim ödeme yükümlüsü olan sigortalılar kimlerdir?

298-    Primleri merkezi yönetim bütçesinden ödenen sigortalılar kimlerdir?

299-    İşsizlik sigortasından yararlananların primleri hangi kurum tarafından karşılanır?

300-    Çıraklar ve öğrencilerin primleri hangi kurum tarafından karşılanır?

301-    Harp malulleri ve vazife malullerinin primlerinin ödenmesinden kim sorumludur?

302-    Primler ne kadar sürede ödenir?

303-    Genel sağlık sigortası primleri nasıl ödenir?

304-    Primlerin ödenmesinden kendileri sorumlu olanların primlerinin ödeme zamanı nedir?

305-    Primler peşin ödenebilir mi?

306-    Bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve bağımsız çalışanlar kaç gün üzerinden prim öderler?

307-    Bir hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve bağımsız çalışanların prim borçları nasıl tahsil edilir?

308-    Kamu idarelerinde çalışan sigortalıların primleri nasıl ödenir?

309-    Kurum çiftçi malları bedellerinden prim tahsili yapabilir mi?

310-    Kurum prim alacakları için mahsuplaşma yapabilir mi?

311-    Kurumun prim alacaklarına ilişkin yetkileri nelerdir?

312-    Kurumun prim alacaklarına ilişkin kişilerin sorumluluğu nelerdir?

313-    İşyerlerinin birleşmesi halinde yeni işverenin sorumluluğu nedir?

314-    Prim ve diğer alacaklar için gecikme cezası nasıl uygulanır?

315-    Yanlış ve yersiz tahsil edilen primler geri verilir mi?

316-    Prim iadesi nedeniyle sigortalılara sağlanan hizmetler kesilir mi?

317-    İlişiksizlik belgesi hangi hallerde aranır?

318-    İnşaat işlerinde ilişiksizlik belgesi aranır mı?

319-    Afet durumunda belgeler ne kadar sürede verilir?

320-    Sigortaya ilişkin hak ve yükümlülüklerden vazgeçilebilir mi?

321-    Sigortalılık ne zaman sona erer?

322-    Sosyal güvenlik sicil numarası nasıl verilir?

323-    Kurum gelir, aylık ve ödenekleri devredebilir mi?

324-    Kurumun prim ve diğer alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

325-    Kuruma açılacak tazminat ve rücu davalarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

326-    Kurum hangi hallerde kontrol muayenesi isteyebilir?

327-    Kontrol muayenesi sonucu nasıl işlem uygulanır?

328-    Kontrol muayenesi yaptırmayanlar hakkında nasıl işlem yapılır?

329-    Sağlık raporlarının usûl ve esasları nasıl belirlenir?

330-    Yersiz ödemelerin geri alınmasında kriterler nelerdir?

331-    Gelir ve aylıklara hak kazanmada zamanaşımı ve hakkın düşme süresi ne kadardır?

332-    Genel sağlık sigortalılarının alacaklarında zamanaşımı süresi ne kadardır?

333-    Sağlık hizmeti sunucularına hizmet bedelleri ne kadar sürede ödenir?

334-    İşverenler sigorta yükümlülüğü nedeniyle ücretlerden kesinti yapabilirler mi?

335-    Sigortalılığa ilişkin hükümler ile özel sigortalara ilişkin hükümler arasındaki ilişki nedir?

336-    Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerindeki işlemler hangi kurum tarafından yürütülür?

337-    Sosyal güvenlik hak ve yükümlülükleri başka bir Kanunla düzenlenebilir mi?

338-    SGKB’nın bilgi ve belge isteme hakkı ve belgelerin verilme usulü nedir?

339-    Uyuşmazlıklarda hangi mahkemeler yetkilidir?

340-    Kurumca verilecek idarî para cezaları nelerdir?

341-    İdari para cezalarına itiraz nasıl yapılır?

342-    İdari para cezalarına itirazda zamanaşımı süresi ne kadardır?

343-    SSGSSK ile Kabahatler Kanunu arasındaki ilişki nedir?

344-    Sağlık hizmeti sunucularına ilişin idarî yaptırımlar ve fesih nasıl uygulanır?

345-    SSGSSK ile diğer kanunlardaki atıflar arasındaki ilişki nedir?

346-    Yurt dışı hizmet borçlanmasının şartları nelerdir?

347-    Yurt dışı hizmet borçlanmasının miktarı nedir?

348-    Yurt dışı hizmet borçlanması ne kadar sürede ödenmek zorundadır?

349-    Yurt dışı hizmet borçlanmasında sürelerin tespiti nasıl yapılır?

350-    Yurt dışı hizmet borçlanmasında yeniden çalışmaya başlayanların durumu ne olacaktır?

351-    Yurt dışı hizmet borçlanmasında tespit edilen işe giriş tarihi ilk işe giriş tarihi olarak değerlendirilir mi?

352-    Yurt dışı hizmet borçlanmasında aylık ne zaman bağlanır?

353-    SSGSSK’na ilişkin Yönetmelikler ne kadar sürede çıkarılacaktır?

354-    SSGSSK yürürlüğe girdiği tarihten önce sigortalı olarak çalışanların hak ve yükümlülükleri nasıl belirlenecektir?  

355-    SSGSSK yürürlüğe girdiği tarihten önce çalışmaya başlayıp yaşlılık aylığına hak kazananların hizmet süreleri nasıl değerlendirilir?   

356-    Önceki Kanunlara göre bağlanan aylık, gelir ve tazminatlar yeniden değerlendirilir mi?          

357-    Emekli aylığı alanlara ödenen tazminatlar ve ek ödemeler kesilecek mi?          

358-    Emekli aylığı alanlara ödenen aylıklar hangi esaslara göre arttırılacaktır?        

359-    Ölüm aylığı bağlanabilmesi için gerekli şartları sağlayamayanların SSGSSK’ndan sonra durumları ne olacaktır?           

360-    Güncelleme katsayısı ne zaman uygulanmaya başlanacaktır?     

361-    SSGSSK’ndan önce yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına tâbi geçen çalışmalar için bağlanacak aylıkların nasıl hesaplanacaktır? 

362-    Önceki mevzuat hükümleri ne kadar süre ile uygulanır?   

363-    Devletin sigorta kollarına katkı oranları sabit olarak devam edecek midir?       

364-    Kamu idarelerinde çalışanlara ödenecek geçici iş göremezlik ödenekleri nasıl karşılanacaktır?    

365-    Emekli Sandığı’na tabi sakatlık kontenjanıyla işe başlayanlara yaşlılık aylığı ne zaman bağlanır?    

366-    Emekli Sandığı’na tabi çalışanların emeklilik ikramiyeleri ödenmeye devam edilecek midir?   

367-    Emekli Sandığı’na tabi isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlere emekli ikramiyesi ödenecek midir?    

368-    Emekli Sandığı’na tabi olanlar aylığa hak kazanırlarsa prime esas kazançlar nasıl tespit edilir?    

369-    Kamu idarelerinde hizmet akdi ile çalışanlar hangi statüde çalışacaklardır?      

370-    399 sayılı K.H.K. uyarınca sözleşmeli olanlar hangi statüde çalışacaklardır?      

371-    Kamu idarelerinde çalışanların prime esas kazançları arasındaki farklar nasıl karşılanacaktır?    

372-    Emekli Sandığı iştirakçilerine fiili hizmet süreleri nedeniyle yaş indirimi nasıl uygulanır?        

373-    Aylıksız izne ayrılan kamu idarelerinde çalışanlar bu süreleri borçlanabilirler mi?       

374-    01.01.2007 tarihinden önce ek göstergeli görevlere atanan Emekli Sandığı iştirakçileri için bu süreler nasıl değerlendirilir?    

375-    Emniyet hizmetlerinde çalışanların eğitim süreleri nasıl değerlendirilir?

376-    Belediye başkanlarının temsil ve görev tazminatları nasıl ödenecektir? 

377-    Toptan ödeme nasıl uygulanır?        

378-    Görevden ayrılan Emekli Sandığı iştirakçilerine hangi şartlarda aylık bağlanır?

379-    Onsekiz yaşından önce 506 sayılı Kanun’a tabi çalışmaya başlayanlar için sigortalılık başlangıcı nasıl tespit edilir?          

380-    Sosyal yardım zamları hangi kurum tarafından ödenir?    

381-    506 sayılı Kanun’a göre yapılan işyeri tescilleri geçerli midir?     

382-    Topluluk sigortasına tabi olanların primleri nasıl değerlendirilecektir?   

383-    SSK’ya devredilen sandıklardan bağlanan aylıkların alt sınırı var mıdır?

384-    Yaşlılık aylığına hak kazanmak için yıllar itibariyle geçiş şartları nelerdir?        

385-    Önceki Kanunlardaki sigortalılık başlangıçları hizmet süreleri borçlandırılan süreler nasıl değerlendirilir?  

386-    Borçlanma yapan kamu görevlilerinin ödenmeyen borçları nasıl tahsil edilir?   

387-    Borçlanma suretiyle aylık bağlanan ancak vatandaşlığını değiştirenlerin aylıkları kesilir mi?  

388-    506 sayılı Kanun uyarınca aylıkların hesabında ve borçlanılmış sürelere ait kazançlar SSGSSK’dan sonra nasıl değerlendirilir?       

389-    Bağ-Kur Kanunu kapsamında olmasına karşın kayıt yaptırmayanların durumu nedir?   

390-    Emekli Sandığı kapsamına geçmesine karşın vergi yükümlülüğü devam edenler hangi kapsamda değerlendirilecektir?     

391-    Emekli Sandığı kapsamına geçmesine karşın vergi yükümlülüğü devam edenler hangi kapsamda değerlendirilecektir?     

392-    SSGSSK’nın yürürlüğe girmesinden önce SSK kapsamında olanlar için emeklilik şartlarına ilişkin özel bir düzenleme var mıdır?  

393-    SSGSSK’nın yürürlüğe girmesinden önce Bağ-Kur kapsamında olanlar için kısmi emeklilik şartlarına ilişkin özel bir düzenleme var mıdır?   

394-    SSGSSK’nın yürürlüğe girmesinden önce Tarım İşçileri SSK kapsamında olanlar için emeklilik şartlarına ilişkin özel bir düzenleme var mıdır?          

395-    SSGSSK’nın yürürlüğe girmesinden önce maden işyerlerinde çalışanlarlar için emeklilik şartlarına ilişkin özel bir düzenleme var mıdır?   

396-    SSGSSK’nın yürürlüğe girmesinden önce SSK kapsamında malul olup malullük sigortasından yaralanamayanlara ilişkin özel bir düzenleme var mıdır?     

397-    SSGSSK’nın yürürlüğe girmesinden önce mevcut sosyal güvenlik kurumlarından yaşlılık aylığı alanlar çalışmaya başlarsa aylıkları kesilir mi?          

398-    SSGSSK’nın yürürlüğe girmesinden önce kullanılan sigorta numaraları değişecek mi?  

399-    Dış temsilciliklerde görevli sigortalılar için sigorta numaraları nasıl verilir?      

400-    Genel sağlık sigortası için sağlık belgesi veya sağlık karnesini hangi Kurum verir?      

401-    Başlanmış olan sağlık hizmetleri SSGSSK yürürlüğe girdikten sonra kesilir mi? 

402-    Başlanmış olan sağlık hizmetleri için tedavi giderleri SSGSSK yürürlüğe girdikten sonra hangi kurum tarafından ödenir?         

403-    SSGSSK yürürlüğe girdikten sonra Kanuna aykırı hükümler hangi hallerde uygulanır?  

404-    2925 sayılı Kanun kapsamındaki sigortalılar genel sağlık sigortası hükümlerinden yaralanabilir mi?    

405-    İş kaybı tazminatı alanlar genel sağlık sigortası hükümlerinden yaralanabilir mi?        

406-    SSGSSK hükümleri hangi kurum tarafından yürütülür?      

407-    Yeni düzenlemeyle birlikte mevcut emeklilerin aylıklarında ne gibi değişiklik olacaktır?         

408-    Yeni Yasa’ya tabi olacak bir kişinin emekli aylığı mevcut emeklilerden daha düşük bir seviyede mi olacaktır?           

409-    01.01.2007 tarihinden önce sigortalı olmak sigortalı için bir avantaj sağlayacak mıdır?           

410-    Hastalar istedikleri sağlık kurumunu seçebilecekler mi?  

411-    Özel sağlık sigortası yaptıranlar genel sağlık sigortası kapsamına girmek zorunda mıdır?       

412-    Yeni yasal düzenlemelerle işverenlere yeni prim yükü getirecek mi?     

413-    İsteğe bağlı sigorta konusunda yeni düzenlemede genel olarak neler öngörülmektedir?         

414-    Topluluk sigortası konusunda genel anlamda ne gibi düzenlemeler yapılmıştır?

415-    Aylık bağlanırken hangi sigortalılık hali esas alınacaktır?

416-    Uzun vadeli sigorta kollarından bağlanacak aylıklar aylık veya gelirler birleşirse bunlardan hangisi ödenecektir?      

417-    Kısa vadeli sigorta kollarından bağlanacak gelirler birleşirse bunlardan hangisi ödenecektir?

418-    Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarından sigortalı veya hak sahibine bağlanacak aylık ve gelirler birleşirse gelir nasıl bağlanacaktır?     

419-    Eşinden boşandığı halde fiilen birlikte yaşadığı tespit edilenlere nasıl bir cezai müeyyide uygulanacaktır? 

420-    İdari para cezalarında zamanaşımı nasıl uygulanacaktır?

421-    Stajyerlere sigorta yapılacak mıdır?           

422-    Malul olan çocuklarla ilgili yeni uygulama yapılacak mıdır?         

423-    Anne veya babası üzerinden gelir ya da aylık alan kimseler sağlık yardımından nasıl faydalanacaklardır?      

424-    Yeni düzenlemede geçmişte sigortasız olarak geçen süreler borçlanma yoluyla sigortalılık süresine dahil edilebilecek midir?           

425-    Yeni düzenleme ile Emekli Sandığı’na tabi olan ve dul aylığı alan annesinin evlenmesi durunda evlenme yardımı almaya devam edecek mi?  

426-    İş kazaları ve meslek hastalıklarında Kurumun işverenlere rücu konusunda yeni bir düzenleme var mıdır?     

427-    Yeni düzenlemede prim borçlarında zamanaşımı uygulaması nasıl düzenlenmiştir?      

428-    Yeni dönemde sigortalıların kendilerini bildirmeleri zorunlumudur?        

429-    Mevcut uygulamada SSK’ya tabi olarak yetim aylığı alan kız çocuklarının evlenmeleri durumunda evlenme yardımı azalacak mıdır?        

430-    Yeni düzenleme gereğince tüm sigortalıların emekli aylıkları eşitlenecek mi?   

431-    Çocuklar onsekiz yaşından sonra sağlık sigortasından nasıl yararlanacaklar?   

432-    SSGSSK’nda geçen aracı, alt işveren taşeron kavramları farklı anlamlarda mı kullanılmaktadır?    

433-    Yeni düzenlemede askerlik borçlanması sigortalılar için olumsuzluklar içeriyor mu?    

434-    Yeni düzenlemeye göre, harp malulleri ile Terörle Mücadele Kanunu veya asayiş ve güvenliğin sağlanması ile ilgili kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlananlar hakkında ne gibi değişiklikler öngörülmektedir?          

435-    Halen sigortalı olanlar genel sağlık sigortası nedeniyle ayrıca bir prim ödeyecekler mi?         

436-    İsteğe bağlı sigortalılar sağlık yardımından faydalanabilecekler mi?      

437-    Emekli olarak çalışmaya devam edenlerin ödedikleri Sosyal Güvenlik Destekleme Primlerinde bir değişiklik olacak mıdır?

438-    Genel Sağlık Sigortasında sağlık hizmetleri Temel Teminat Paketleri halinde mi sağlanacaktır?    

439-    Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı’nın işlevi ne olacaktır?

440-    Yeni Kanunlar uyarınca kaç tane Yönetmelik çıkarılması öngörülmektedir?       

II-   5502 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU’NA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR    

441-    Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın (SGKB) niteliği nedir?      

442-    SGKB’nın organları nelerdir?

443-    SGKB’nın amacı nedir?          

444-    SGKB’nın görevleri nelerdir?

445-    Genel Kurul nasıl oluşur?      

446-    Genel Kurulun görevleri nelerdir?   

447-    Genel Kurulun çalışma usulleri nelerdir?    

448-    Yönetim Kurulu nasıl oluşur?

449-    Yönetim Kurulunun çalışma usulleri nelerdir?        

450-    Yönetim Kurulunun görevleri nelerdir?       

451-    SGK Başkanının görevleri nelerdir? 

452-    SGK Başkanlığı’ndaki ana hizmet birimleri nelerdir?         

453-    Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?          

454-    Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?  

455-    Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir?         

456-    Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’nün görevleri nelerdir? 

457-    Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?       

458-    Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?         

459-    SGK Başkanlığı’ndaki danışma birimleri nelerdir?  

460-    Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?        

461-    Hukuk Müşavirliği’nin görevleri nelerdir?   

462-    Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’nin görevleri nelerdir?          

463-    Yardımcı hizmet birimleri nelerdir? 

464-    İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?

465-    Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı’nın görevleri nelerdir?           

466-    SGK’nın taşra teşkilatı nasıl oluşur?

467-    SGK Başkanlığı’nda çalışan personelin statüsü, ücret ve mali hakları nelerdir?  

468-    SGK kadrolarına atamalarda usul ve esaslar nelerdir?      

469-    Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Sosyal Güvenlik Denetçisi ve bunların yardımcılıkları için aranan şartlar nelerdir? 

470-    Sosyal güvenlik kontrol memuru için aranan şartlar nelerdir?     

471-    SGK hizmetleri nasıl ölçülür?

472-    Kurumun finansal hedefleri nasıl belirlenir?           

473-    Kurumun finansal hedefleri nasıl izlenir?    

474-    Kurumun gelirleri nelerdir?  

475-    Kurumun giderleri nelerdir? 

476-    Kurum nasıl taşınmaz edinir ve mal varlıklarının hukuki durumu nedir? 

477-    Kurumun yapılanmasında vergi ve fon muafiyeti nasıl uygulanır?           

478-    Kurumun gelir ve giderlerindeki usul ve esaslar nelerdir?

479-    Yöneticilerin sorumlulukları nelerdir?         

480-    Kurumun yapacağı tebligatlar hangi hükümlere tabidir?   

481-    Yazışma, evrak, bilgi arşivleme esasları nelerdir?

482-    SGKK ile hangi hükümler yürürlülükten kaldırılmıştır?      

483-    Yönetmelik ve tebliğler ne kadar sürede çıkarılacaktır?   

484-    Hangi kurumlar devredilecektir?     

485-    Devredilen kurumların yapmış oldukları anlaşma ve sözleşmelerin hukuki durumu ne olacaktır?    

486-    Teşkilata ve kadrolara ilişkin hükümler ne kadar sürede Kanuna uygun hale getirilir? 

487-    Yönetim Kurulu oluşumuna kadar önceki yönetim kurulunun yetki ve sorumluluğu nedir?        

488-    Devredilen kurumlarda görevli yöneticilerin durumu ne olacaktır?         

489-    Devredilen kurumlardan ataması yapılmış sayılanlara tekrar görevlendirme yapılır mı?          

490-    Devredilen kurumlardan görevlendirme yapılanların önceki hakları değişir mi?

491-    Devredilen kurumlarda müfettiş ve uzman olarak görev yapanların statüleri ne olacaktır?     

492-    Devredilen kurumlara tahsis edilen kadroların durumu ne olacaktır?     

493-    Devredilen kurumlara tahsis edilen kadrolara atananların özlük hakları nasıl uygulanır?        

494-    Devredilen kurumlardaki memurların sosyal güvenlik uzmanı olma şartları nelerdir?  

495-    Taşınmazlara ilişkin hangi hükümler getirilmiştir?

496-    Kuruma devredilen otellerin durumu ne olacaktır?

497-    Diğer mevzuattaki atıflar nereye yapılacaktır?      

498-    Önceki yönetmelikler ne kadar süre ile yürürlükte kalacaktır?    

499-    506 sayılı Kanun’un geçici 20. maddesi kapsamındaki sandıkların devri nasıl uygulanır?         

500-    Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu’nun toplanması oluşumu ve görevleri nelerdir?