VERGİ HUKUKU VE UYGULAMASI

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER  

 

I. KISIM

VERGİ HUKUKU İLE İLGİLİ GENEL KONULAR

 

VERGİ KANUNLARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ

 

Ayrılış Mesajı 

I-    GİRİŞ      

II-   KAVRAM VE TANIM          

III- KONUNUN ELE ALINIŞI VE İŞLENİŞİ      

IV-  YASALARIN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİNİN DAYANDIĞI TEMEL DÜŞÜNCE VE KURALLAR    

V-    YASALARDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ VE UYGULAMASI      

A-  T.C. ANAYASASI          

B-  KANUNLARIN VE NİZAMNAMELERİN SURETİ NESİR VE İLANI VE MER’İYET TARİHİ HAKKINDA 04.06.1928 TARİH VE 1322 SAYILI KANUN 

C- TÜRK MEDENİ KANUNU’NUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA 4722 SAYILI 03.12.2001 TARİHLİ KANUN 

D- 26.09.2004 TARİH VE 5237 SAYILI TÜRK CEZA KANUNU 

VI-  VERGİ HUKUKU AÇISINDAN GERİYE YÜRÜMEZLİK         

VII- VERGİ YASALARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİNİN İSTİSNALARI 

VIII-    VERGİYİ DOĞURAN OLAY VE VERGİ YASALARININ GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ   

IX-  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

TÜRK VERGİ İCRA SİSTEMİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   VERGİ İCRA HUKUKU İLE İLGİLİ TERMİNOLOJİ VE TANIMLAR   

A-  VERGİ İCRA HUKUKU KAVRAMI 

B-  KAMU ALACAĞI

1- Kamu Alacağı Kavramı (İçerik)   

a- Asli Kamu Alacakları    

b- Fer’i Kamu Alacakları   

2- Türk Vergi İcra Sisteminin Açıklanması 

III- YASAL DÜZENLEME         

A-  05.08.1909 (1325) TARİHLİ TAHSİL-İ EMVAL KANUNU     

B-  21.07.1953 TARİH VE 6183 SAYILI AATUHK: AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN     

C- İCRA VE İFLAS KANUNU

D- VERGİ İCRA HUKUKU AÇISINDAN VERGİ USUL KANUNU İLE AATUHK ARASINDAKİ SINIR

VI-  ÖRGÜT: VERGİ İCRA DAİRESİ     

V-    CEBRİ İCRA YÖNTEMİ     

 

VERGİ ADALETİ YAHUT VERGİLEMEDE ADALET İLKESİ

 

I-    KAVRAM VE TERMİNOLOJİ          

II-   TEORİK ÇERÇEVE: VERGİLEME İLKELERİ VE VERGİ ADALETİ     

III- VERGİ ADALETİNİ İNCELEME YÖNTEMLERİ        

IV-  VERGİ ADALETİNİN TÜRLERİ      

V-    VERGİ ADALETİNİ SAĞLAYACAK VERGİLEME TEKNİĞİ İLE İLGİLİ ARAÇLAR    

VI-  ÖZET VE SONUÇ  

 

VERGİ HUKUKUNDA DELİL (KANIT)

 

I-    GİRİŞ      

II-   TERMİNOLOJİ VE TANIMLAMA    

A-  DELİL (KANIT)  

B-  BEYYİNE          

C- KARİNE

III- YASAL DÜZENLEME         

IV-  DELİLİN UYGULAMA ALANLARI  

A-  MEDENİ HUKUKTA İSPAT VE DELİL İLİŞKİSİ      

B-  VERGİ HUKUKU ALANINDA İSPAT-DELİL UYGULAMASI    

V-    KANIT (DELİL) SİSTEMLERİ       

A-  SERBEST DELİL SİSTEMİ          

B-  YASAL DELİL SİSTEMİ   

VI-  DELİLLERİN TESPİTİ      

VII- TÜRK VERGİ HUKUKUNDA DELİL KONUSUNUN İŞLENMESİ         

 

VERGİ HUKUKUNDA ZOR DURUM

 

I-    GİRİŞ      

II-   YASAL DÜZENLEME         

III- TANIMLAMA        

IV-  ZOR DURUMDA SÜRE (MÜHLET) VERMENİN KOŞULLARI 

V-    ZOR DURUM İLE İLGİLİ BAZI ÖRNEKLER 

VI-  MÜCBİR SEBEP-ZOR DURUM HALİ İLE PİŞMANLIK VE ISLAH MÜESSESELERİNİN YAKIN İLİŞKİSİ       

VII- ZOR DURUMLA İLGİLİ AYRINTILI KONULAR       

VIII-    ÖZEL DURUMLAR        

IX-  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

VERGİ HUKUKU AÇISINDAN TECİL VE TAKSİTLENDİRME

 

I-    GİRİŞ      

II-   TERMİNOLOJİ VE TANIMLAR       

III- HUKUKUN DİĞER DALLARINDA TECİL KAVRAMI VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ       

IV-  YAZARLARIN KONUYA YAKLAŞIM YÖNTEMİ       

V-    YASAL DÜZENLEME         

VI-  TECİLE BENZER DİĞER KAVRAMLAR VE MÜESSESELER  

VII- TECİL UYGULAMASI        

A-  KAPSAM           

B-  BAŞVURU         

C- ÇOK ZOR DURUM KOŞULU        

D- İDARECE YAPILACAK İNCELEME

E-  TECİL SÜRESİ  

F-  TECİL VE TAKSİTLENDİRMEDE YETKİLİ MAKAMLAR        

G- TEMİNAT GÖSTERİLMESİ          

H-  TECİL FAİZİ     

VIII-    TECİL VE TAKSİTLENDİRMENİN SONUÇLARI 

 

II. KISIM

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL YASASI

 

I-    GİRİŞ      

II-   MUHASEBE-İ UMUMİYE KANUNU’NUN TARİHÇESİ         

III- 5018 SAYILI YASA’NIN ANA YAPISI      

IV-  5018 SAYILI YASA’NIN BAŞLIĞI VE İÇERİĞİ     

A-  AMAÇ  

B-  KAPSAM           

C- YENİ KAVRAM VE TANIMLAR      

D- YASA’NIN DİĞER MADDELERİNDE YER ALAN DİĞER DEYİM VE KAVRAMLAR         

V-    KAMU İDARE BÜTÇELERİ VE ÇEŞİTLERİ 

A-  TÜRKİYE’DE GENEL YÖNETİM KAPSAMINDAKİ BÜTÇE TÜRLERİ    

1- Merkezi Yönetim Bütçesi  

VI-  20. TÜRKİYE MALİYE SEMPOZYUMU’NDA ELE ALINAN KONU: TÜRKİYE’DE YENİDEN MALİ YAPILANMA    

VII- GENEL DEĞERLENDİRME

 

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NDA

YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

I-    GİRİŞ      

II-   5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE 1982 TARİHLİ T.C. ANAYASASI ARASINDA UYUM SAĞLANMASI        

III- 5436 SAYILI VE 22.12.2005 TARİHLİ KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI YASA VE KHK’LARDA DEĞİŞİKLİK YAPAN YASA’NIN CUMHURBAŞKANLIĞI’NCA TBMM’YE İADE EDİLMESİ         

IV-  5436 SAYILI VE 22.12.2005 TARİHLİ DEĞİŞİKLİK YASASI’NIN YAPI VE İÇERİĞİ        

V-    KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İÇİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER 

VI-  YÜRÜRLÜK           

VII-     GENEL DEĞERLENDİRME        

 

İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU

 

I-    GİRİŞ      

II-   1050 SAYILI MUHASEBE-İ UMUMİYE KANUNU’NDAN 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU’NA         

III-      5018 SAYILI YASA’DA DENETİMLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  

IV- DEYİMLER-TERMİNOLOJİ

A-  DENETİM          

B-  KONTROL         

C- TEFTİŞ 

V-    DENETİM KAVRAMINDAN İÇ DENETİME  

VI-  5018 SAYILI YASA İÇİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİ          

VII- 5018 SAYILI YASA İÇİNDE İÇ DENETİM 

VIII-    İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU           

A-  AMAÇ  

B-  KURULUŞ VE ÜYELER    

C- ÜYELERİN NİTELİKLERİ 

D- KURUL’UN GÖREVLERİ  

E-  ÖZLÜK HAKLARI           

F-  KURUL’UN ÇALIŞMA DÜZENİ VE YAPTIĞI ÇALIŞMALAR   

1- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği Taslağı           

2- İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları İle Diğer Hususlar Hakkında Yönetmelik Taslağı    

G- BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRE BAŞKANLIĞI  

 

KAMU MALİ YÖNETİMİNDE DIŞ DENETİM

 

I-    GİRİŞ      

II-   5018 SAYILI YASA’NIN DENETİM AÇISINDAN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

III- 5018 SAYILI YASA İÇİNDE DIŞ DENETİM-YASAL DÜZENLEME  

IV-  DENETİM TÜRLERİ İÇİNDE KAMUSAL DENETİM 

V-    TÜRKİYE’DE DENETİM ORGANLARI         

A-  SAYIŞTAY (ESKİ DİVANI MUHASEBAT)  

B-  DEVLET DENETLEME KURULU     

VI-  DIŞ DENETİMLE İLGİLİ YARDIMCI KAVRAMLAR 

A-  MUHASEBE DENETİMİ   

B-  MALİ SAYDAMLIK         

C- HESAP VERME SORUMLULUĞU   

D- PERFORMANS DENETİMİ

VII- SAYIŞTAY TARAFINDAN YAPILAN DIŞ DENETİM SÜRECİ          

VIII-    SAYIŞTAY’CA YAPILAN DIŞ DENETİMİN SONUÇLANDIRILMASI       

 

5018 SAYILI YASA’YA GÖRE BÜTÇE TÜRLERİ

 

I-    GİRİŞ      

A-  KAMU BÜTÇESİ - İŞLETME BÜTÇESİ      

B-  BÜTÇE TÜRLERİ - BÜTÇE SINIFLANDIRMASI      

1- Muhasabe-i Umumiye Kanunu’nda Bütçe Türleri

2- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İçinde Bütçe Türleri         

 

5018 SAYILI YASA’DA KAMU MALLARI İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

 

I-    GİRİŞ      

II-   KAMU MALI KAVRAMI      

III- KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İÇİNDE KAMU MALLARI KONUSUNUN ELE ALINMASI     

A-  TANIMLAMA      

B-  KAMU MALLARI İLE İLGİLİ İŞLEMLER      

C- TAŞINIR VE TAŞINMAZ KAMU MALI EDİNMESİ    

D- KAMU MALLARININ SATIŞI        

E-  TAŞINMAZ BİR KAMU MALININ TAHSİSİ 

F-  TAŞINIR MAL YÖNETİMİNDE ETKİNLİK VE SORUMLULUK İLKELERİNİN BENİMSENMESİ      

IV-  GENEL DEĞERLENDİRME 

 

III. KISIM

VERGİLENDİRMEDE ÖRGÜT SORUNLARI

(VERGİSEL ÖRGÜTLENME)

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

 

I-    GİRİŞ      

II-   YENİ GELİR ÖRGÜTÜNÜN AMACI

III- GELİR İDARESİ ÖRGÜTÜ 

IV-  ÖRGÜT ŞEMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR         

A-  MERKEZ ÖRGÜTÜ         

1- Koordinasyon Kurulu        

2- Vergi Danışma Komitesi   

3- İzleme Komitesi   

B-  TAŞRA ÖRGÜTÜ

V-    GENEL DEĞERLENDİRME 

 

VERGİ KONSEYİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   YASAL DÜZENLEME         

A-  30.12.2004 TARİH VE 5281 SAYILI BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN            

B-  VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ  

III- KONSEYİN ORGANİZASYONU VE ÇALIŞMA DÜZENİ        

A-  KURULUŞU       

B-  GÖREVLERİ      

C- ORGANLAR       

D- KONSEYİN ÇALIŞMA YÖNTEMİ   

IV-  VERGİ KONSEYİNDEN BEK-LEDİKLERİMİZ          

V-    GENEL DEĞERLENDİRME 

 

MALİYE BAKANLIĞI - GELİR POLİTİKALARI GENEL

MÜDÜRLÜĞÜ KURULURKEN

 

I-    GİRİŞ      

II-   GELİR POLİTİKALARI HİZMET BİRİMİNİN KURULUŞU İLE İLGİLİ GELİŞMELER 

III- ÖRGÜTLEME        

IV-  GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YASA İLE BELİRLENEN GÖREVLERİ      

V-    MALİYE BAKANLIĞI BÜNYESİ İÇİNDE GELİR POLİTİKASI BELİRLEME İLE İLGİLİ HİZMET BİRİMLERİ 

A-  GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI     

B-  VERGİ KONSEYİ           

C- STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI        

VI-  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

KAMU KESİMİNDE STRATEJİK PLANLAMA VE STRATEJİ GELİŞTİRME

BAŞKANLIKLARI

 

I-    GİRİŞ      

II-   STRATEJİK PLANLAMA-STRATEJİK YÖNETİM     

A-  STRATEJİK PLANLAMA KAVRAMI (STRATEGİC PLANNİNG)           

B-  STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI         

C- STRATEJİK PLANLAMANIN BEŞ TEMEL GÖREVİ   

III- STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIKLARI

A-  DEVLET PLANLAMA MÜSTEŞARLIĞINCA YAPILAN ÇALIŞMALAR    

B-  YASAL DÜZENLEME       

1- Birinci Aşama       

2- İkinci Aşama        

C- YENİDEN KURULMA AŞAMASINDAKİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIKLARININ AMAÇ VE GÖREVLERİ     

 

IV. KISIM

ÖZELLİK ARZ EDEN BAZI KONULAR

 

SPONSORLUK  (Temel İlke-Esaslar-Uygulama)

 

I-    GİRİŞ      

II-   SPONSORLUK KAVRAMI İLKE VE ESASLARI        

III- TERMİNOLOJİ      

IV-  TANIMLAMA        

V-    SPONSORLUKLA İLGİLİ DEYİM VE KAVRAMLAR  

VI-  SPONSORLUĞUN TÜRLERİ           

VII- SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ         

VIII-    YASAL DÜZENLEME    

A-  TÜRKİYE          

1- 13.04.1994 Tarih ve 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun       

2- Radyo ve Televizyon Kuruluşları Reklam Yayınları İlkeleri ve Usulleri İle Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik          

3- 04.03.204 Tarih ve 510 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun        

4- Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği     

B-  AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SPONORLUK İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER  

1- Federal Almanya  

2- Belçika      

3- Fransa       

4- İngiltere    

5- İtalya        

6- Avusturya 

 

SPONSORLUK HARCAMALARI VE VERGİLENDİRME

 

I-    GİRİŞ      

II-   YASAL DÜZENLEME         

1- Sponsorluk Yönetmeliği   

2- Gelir Vergisi Kanunu        

3- Kurumlar Vergisi Kanunu 

4- Damga Vergisi Kanunu     

III- SPONSORLUK ALANINA GİRECEK HARCAMALAR 

A-  ÖDÜL VE SPONSORLUK 

B-  AB ÜLKELERİNDE SPONSORLUK HARCAMALARININ VERGİLEME REJİMİ    

C- SPONSORLUK KONUSUNDA YASAL SINIRLAMALAR         

D- SPONSORLUK HARCAMALARININ GİDER YAZILMASI VEYA BEYANNAMELERDE İNDİRİM KONUSU YAPILMASI           

E-  SPONSORLUK HARCAMALARININ İNDİRİM ESASLARI     

 

YANGIN SİGORTA VERGİSİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   TERMİNOLOJİ      

III- TARİHÇE  

IV-  YASAL DÜZENLEME         

A-  26.05.1981 TARİH VE 2464 SAYILI BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU           

B-  04.01.1961 TARİH VE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU  

C- BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU (Genel Tebliği Seri No: 3) 

V-    VERGİNİN SİSTEMATİK AÇIKLANMASI   

A-  VERGİNİN KONUSU       

B-  VERGİNİN MÜKELLEFİ   

C- VERGİYİ DOĞURAN OLAY          

D- VERGİNİN MATRAHI      

E-  İSTİSNA VE MUFLIKLAR

F-  VERGİNİN BEYAN VE TARHI      

G- VERGİNİN ORANI         

H- VERGİNİN ÖDENMESİ   

I-  VERGİNİN AİT OLDUĞU BELEDİYE         

VI-  YANGIN SİGORTA VERGİSİNİN SORUNLARI       

A-  MÜKERRERLİĞİ SAVI    

B-  VERGİ GELİRİNİN BELEDİYELER ARASI DAĞILIMI ADİL DEĞİLDİR          

C- YANGIN SÖNDÜRME ÖRGÜT VE ARAÇLARI BULUNMAYAN BELEDİYELERİN DURUMU          

D- VERGİNİN SİGORTADAN CAYDIRICI ETKİSİ      

E-  VERGİNİN YÖNETİMİ VE DENETİMİ        

VII- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

İTHALDE ALINAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   YASAL DÜZENLEME         

A-  6 AĞUSTOS 2002 TARİH VE 4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU         

B-  27 EKİM 1999 TARİH VE 4458 SAYILI GÜMRÜK VERGİSİ KANUNU

C- BAKANLAR KURULU KARARLARI

III- İTHALDE ALINAN ÖTV’NİN SİSTEMATİK AÇIKLAMASI   

A-  VERGİNİN KONUSU       

B-  VERGİYİ DOĞURAN OLAY          

C- MÜKELLEF        

D- İSTİSNALAR     

E-  VERGİNİN MATRAHI      

F-  VERGİDE ORAN VE TUTAR        

G- VERGİNİN BEYANI, TARHI VE TAHSİLİ   

H-  İTHALDE ALINACAK ÖTV’YE İLİŞKİN DİĞER HÜKÜMLER  

IV-  ÖZET VE SONUÇ  

 

V. KISIM

SOSYAL GÜVENLİK

 

TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI

 

I-    GİRİŞ      

II-   İŞSİZLİK KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ          

A- YAPISAL İŞSİZLİK (STRUCTURAL UNEMPLOYMENT)        

B-  İRADİ İŞSİZLİK (VOLUNTARY UNEMPLOYMENT)  

C- KONJONKTÜRLE İŞSİZLİK (CYCLYCAL UNEMPLOYMENT)  

D- GEÇİCİ İŞSİZLİK (CASUAL OR FRİCTİONAL UNEMPLOYMENT)     

E-  MEVSİMSEL İŞSİZLİK (SEASONAL UNEMPLOYMENT)       

F-  GİZLİ İŞSİZLİK (DİSGUİSED UNEMPLOYMENT)   

G- TEKNOLOJİK İŞSİZLİK (TECHNOGİCAL UNEMPLOYMENT)

III- TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANININ HESAPLANMASI         

IV-  TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK SİGORTASI          

A-  TARİHÇE          

B-  İŞSİZLİK SİGORTASININ ÖZELLİKLERİ  

C- YASAL DÜZENLEME       

1- Kapsam     

2- Kapsam Dışı Kalanlar       

3- İşsizlik Sigorta Primini Ödeyecek Olanlar          

4- Prim Matrahı ve Oranlar  

5- İşsizlik Sigortasından Yararlanma Koşulları      

6- İşsiz Kalanlara Ödenecek İşsizlik Ödeneğinin Tutarı    

7- İşsizlik Sigortası Fonu     

V-    İŞSİZLİK SİGORTASINA KARŞI YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER       

VI-  GENEL DEĞERLENDİRME 

 

 

 

ÜCRETSİZ İZİN

 

I-    GİRİŞ      

II-   İZİN KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ     

III- ÜCRETSİZ İZİN KAVRAMI

IV-  ÜCRETSİZ İZİNLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER VE TÜRLERİ  

A-  ÜCRETSİZ İZNİ UZAK YERDE GEÇİRECEK İŞÇİLERE VERİLECEK GİDİŞ-DÖNÜŞ ÜCRETSİZ YOL İZNİ        

B-  DOĞUMDAN SONRA KADIN İŞÇİLERE VERİLECEK ALTI AYLIK EKSTRA ÜCRETSİZ İZİN    

C- DİĞER ÜCRETSİZ İZİNLER        

D- YARIM ÜCRET   

E- ÜCRETSİZ İZİNDEN KISA ÇALIŞMA SÜRESİNE    

V-    ÜCRETSİZ İZİN DURUMUNDA SSK AÇISINDAN YAPILACAK İŞLEMLER   

VI-  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ  

III- YASAL DÜZENLEME         

IV-  BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ YENİ KAVRAMLAR    

V-    SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

VI. KISIM

YABANCI ÜLKELERDEN VERGİ ÖRNEKLERİ

 

ALMAN KURUMLAR VERGİSİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   TEORİK TEMEL    

III- ALMAN KURUMLAR VERGİSİNİN TARİHÇESİ       

IV-  ALMAN KURUMLAR VERGİSİNİN DAYANDIĞI MEVZUAT (Gesetzliche Grundlage)        

A-  ALMAN KURUMLAR VERGİSİ KANUNU (KStG: Körperschaftsteuergesetz)  

B-  KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMA TÜZÜĞÜ (KSt: Durchführungs-Verordnung)        

C- KURUMLAR VERGİSİ UYGULAMASINDA ÖZEL DURUMLAR (KSt: Richtlinien)          

V-    VERGİ KONUSU (Steuerobjekt)  

VI-  MÜKELLEF (YÜKÜMLÜ) (Steuersubjekte)          

VII- KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ (Körperschaftsteuerpflicht)      

A-  TAM MÜKELLEFİYET (Unbeschraenkte Steuerpflicht)        

B-  DAR MÜKELLEFİYET (Beschraenkte Steuerpflicht)

VIII-    MUAFİYETLER (Befreiungen)

A-  OBJEKTİF (MADDİ) MUAFİYETLER          

B-  SÜBJEKTİF (KİŞİSEL) MUAFİYETLER       

IX-  VERGİ MATRAHI (Bemessungsgrundlage)        

X-    VERGİNİN ORANI (TARİFE): (Steurersatz - Tariff)       

XI-  VERGİNİN HESAPLANMASI, BEYANI, TARHI VE ÖDENMESİ       

XII- PEŞİN (ALELHESAP) ÖDEME (Vorauszahlung)  

XIII-    KURUMLAR VERGİSİNİN TOPLAM VERGİ HASILATI İÇİNDEKİ PAYI  

 

ALMAN ÖZEL TÜKETİM VE HARCAMA VERGİSİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   ALMAN VERGİ SİSTEMİ İÇİNDE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİNİN YERİ        

A-  DOLAYSIZ VERGİLER    

B-  DOLAYLI VERGİLER      

III- TERMİNOLOJİ VE TAKDİM           

IV-  YASAL DÜZENLEME         

V-    VERGİNİN SİSTEMATİK AÇIKLAMASI     

A-  VERGİNİN KONUSU       

1- Tütün Mamulleri (Tabakwaren)   

2- Bira (Bier) 

3- Yüksek Alkollü İçkiler (Brantwein)         

4- Köpüklü Şaraplar (Schaumweine)           

5-        Akaryakıt ve Elektrik Cereyanı (Mineralöl und Strom)      

6- Kahve (Kaffee)     

B-  İSTİSNALAR     

C- MÜKELLEF        

D- MATRAH           

E-  VERGİNİN YÖNETİMİ     

F-  VERGİNİN TARİFESİ VEYA ORANI          

G- ÖDEME 

VI- TÜKETİM VE HARCAMA VERGİLERİNİN TOPLAM VERGİ HASILATI İÇİNDEKİ YERİ        

VI-  ÖZET VE SONUÇ  

 

VII. KISIM

ÇEŞİTLİ KONULAR

 

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU

 

I-    GİRİŞ      

II-   YASAL DÜZENLEME         

A-  05.06.2003 TARİH VE 3875 SAYILI DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU   

B- BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 11.06.2003 TARİH VE 4884 SAYILI KANUN           

III- DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU      

III-      GENEL DEĞERLENDİRME VE ELEŞTİRİLER     

KÂR PAYLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE “VERGİ ALACAĞI”NDAN

“YARIM BEYAN” YÖNTEMİNE GEÇİŞ

 

I-    GİRİŞ      

II-   MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE “VERGİ ALACAĞI” VE “YARIM BEYAN” YÖNTEMLERİ       

A-  FRANSIZ YÖNTEMİ: VERGİ ALACAĞI     

B-  ALMAN MODELİ: YARIM BEYAN YÖNTEMİ

III- ALMAN VERGİ SİSTEMİNDE YARIM BEYAN YÖNTEMİ     

IV- ALMAN VERGİ SİTEMİNDE YARIM BEYANA GÖRE TOPLAM VERGİ YÜKÜ

V-    4842 SAYILI YASA İLE GETİRİLEN YARIM BEYAN SİSTEMİ UYGULAMASI        

A-  SİSTEMİN DEĞİŞTİRİLMESİNDEKİ GEREKÇE      

1- Gelir Vergisi Kanunu Madde: 22/2          

2- Gelir Vergisi Kanunu Madde: 94/6-b alt bendi   

3- 09.04.2003 Tarih ve 4842 Sayılı Yasa Kâr Paylarının Vergilenmesi ve Beyanı İle İlgili Yapılan Değişiklikler         

B-  4842 SAYILI YASA’YA GÖRE DAĞITILAN KÂR PAYLARININ VERGİLEME YÖNTEMİ  

VI-  GENEL DEĞERLENDİRME 

 

TÜRKİYE’DE FİNANSAL KESİMİN

VERGİLENDİRİLMESİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   TÜRKİYE’DE SERMAYE PİYASASI VE FİNANSAL KESİM  

A-  TÜRKİYE’DE FİNANSAL KESİM   

III-      GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ MADDE 67  

IV- PARA VE SERMAYE PİYASALARININ VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ VERGİ KONSEYİ’NCE YAYIMLANAN RAPOR     

V-    KKDF: KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU 

VI-  GENEL DEĞERLENDİRME 

KAMU GELİR TÜRÜ OLARAK ECRİMİSİL

 

I-    GİRİŞ      

II-   ECRİMİSİL KAVRAMI VE TANIMI 

III-      ECRİMİSİLİN GEREKÇESİ       

IV- ECRİMİSİLE AİT YASAL DÜZENLEME      

A-  08.09.1983 TARİH VE 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU         

B-  DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETTEN GAYRI AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ         

C- 10.12.2003 TARİH VE 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL YASASI   

D- MALİYE BAKANLIĞI EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NCE ÇIKARILAN GENEL TEBLİĞİ VE SİRKÜLERLER

V-    KAMU GELİR TÜRÜ OLARAK ECRİMİSİL  

A-  ECRİMİSİLİN KONUSU  

B-  ECRİMİSİLİ DOĞURAN OLAY     

C-             ECRİMİSİLE KONU OLABİLECEK TAŞINMAZ MALLARIN MAHALLİNDE YAPILACAK TESPİTLER         

D- ECRİMİSİLİN TESPİT VE TAKDİR EDİLMESİ        

E-  ECRİMİSİLİN İLGİLİLERE TEBLİĞİ         

F-  ÖDEME 

G-             KANUN YOLLARI           

 

DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ

 

I-    GİRİŞ      

II-   TEORİK TEMEL    

III- BORÇ YÖNETİMİ  

IV- BORÇ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ 28.03.2002 TARİH VE 4749 SAYILI YASA 

A-  AMAÇ  

B-  TANIMLAR        

1- Devlet Borcu         

2- Devlet İç Borcu     

3- Devlet Dış Borcu   

4- Borç Servisi          

5- Devlet Tahvili       

6- Hazine Bonosu      

C- DEVLET BORÇLARININ YÖNETİMİ          

1- Örgüt         

2-        Borçlanma Limiti       

3-        İç Borçlanma 

4-        Dış Borçlanma           

5-        Nakit, Borç ve Risk Yönetimi

V-    SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

GLOBAL/ULUSLARARASI KAMUSAL MAL VE HİZMETLER

 

I-    GİRİŞ      

II-   KAMUSAL MAL VE HİZMETLER KAVRAMI 

III- KAMUSAL MAL VE HİZMETLERİN TÜRLERİ          

IV-  GLOBAL KAMUSAL MAL VE HİZMETLER   

V-    GLOBAL/ULUSLAR ARASI KAMUSAL MAL VE HİZMET TÜRLERİ  

A-  GLOBAL KAMUSAL HİZMET OLARAK: BARIŞ VE GÜVENLİK          

B-  GLOBAL KAMU HİZMETİ OLARAK: ÇEVRE KORUMA         

C- ULUSLARARASI SAĞLIK HİZMETİ          

D- ULUSLAR ARASI KAMUSAL HİZMET OLARAK: FİNANSAL İSTİKRAR          

E-  GLOBAL/KAMUSAL MAL OLARAK: DÜNYA MİRASI (WORLD HERİLAGE)     

F-  ULUSLARARASI ADALET DİVANI VE İNSAN HAKLARINI KORUMA 

VI-  KONU İLE İLGİLİ OLARAK SEMPOZYUMA SUNULAN TEBLİĞLER 

      


 

 

VIII. KISIM

KİTAP ELEŞTİRİ VE DEĞERLENDİRMELERİ

 

FONDAKİ BANKANIN HUKUKU

 

I-    GİRİŞ      

II-   BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NUN 6. GELİŞME RAPORU  

III-      KİTABIN KONUSU: BANKALAR KANUNU’NUN DÖRT MADDESİ

IV-  TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNDE İKİ ÖNEMLİ KURULUŞ  

A-  BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU (BDDK)         

B-  TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU (TMSF)    

V-    KİTABIN İÇERİĞİ

VI- KİTABIN DÜZENİ, BASKISI VE ALBENİSİ           

VII-     KİTABIN DİLİ 

VIII-    YAZAR HAKKINDA      

IX- SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

Vergi Yargısı Konusunda Bir Başyapıt

VERGİ İHTİLAFLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI

 

I-    GİRİŞ      

II-   KİTAP HAKKINDA

III- YAZAR HAKKINDA           

IV-  YAZARIN İLGİ VE ÇALIŞMA ALANI         

V-    KİTABIN BAŞLIĞI

VI-  KİTABIN PLANI VE UYGULANAN İNCELEME YÖNTEMİ    

VII- TÜRKİYE’DE VERGİ YARGISINDA REFORM          

VIII-    KİTAPTA İŞLENEN VE VERGİ YARGISI İLE İLGİLİ TEMEL DEYİM VE KAVRAMLAR    

A-  VERGİ İHTİLAFLARI      

B-  VERGİ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ   

C- VERGİ YARGISI

D- VERGİ YARGI SİSTEMLERİ        

E-  VERGİ YARGISINDA ÖZELLİK ARZEDEN OLAYLAR (CASE)           

IX-  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

 

DÜNYA KAZAN BEN KEPÇE

Zaman ve Mekana Yolculuklar

 

I-    GİRİŞ      

II-   PROF. K. BULUTOĞLU’NUN YAŞAM ÖYKÜSÜ        

III- KAMU MALİYESİNDEN KAMU EKONOMİSİNE GEÇİŞ        

IV- DÜNYA KAZAN BEN KEPÇE CİLTLER VE İÇERİK  

V-    KİTABIN TÜRÜ    

VI-  ESERİN DİLİ VE ÜSLUBU 

VII- ANILARDAN İLGİNÇ BÖLÜMLER  

VIII-    UZUN GEZİ REKORLARI          

IX-  SONUÇ VE DEĞERLENDİRME       

PROF. DR. KENAN BULUTOĞLU’NUN GÜNCEL KİTAPLARI       

 

DİZİNLER       

       1- İsim Dizini     

       2- Konu ve Kavram Dizini         

YAZARIN DİĞER YAYINLARI  

BU ESERİN I. CİLDİ İÇİN NE DEDİLER?