HİSSE BAŞINA KAZANCIN HESAPLANMASI

İÇİNDEKİLER

 

KISALTMALAR

TABLOLAR      

GİRİŞ  

 

 

BİRİNCİ KISIM

ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI

 

I-  ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI         

A-  ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI OLUŞTURMA NEDENLERİ         

1- Uluslararası Yatırımlardaki Hızlı Gelişme 

2- Çokuluslu Şirketlerin Büyümesi     

3- Uluslararası Kredi Akımındaki Artış          

4- Büyüyen Ekonomilerde Ulusal Standartları Oluşturma Çabaları 

B-  ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARININ YARARLARI          

 

İKİNCİ KISIM

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE MUHASEBE STANDARTLARI İLE İLGİLİ

YAPILAN ÇALIŞMALAR

 

I-  DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE MUHASEBE STANDARTLARI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALAR         

A-  DÜNYA’DA MUHASEBE STANDARTLARI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPAN KURULUŞLAR           

1- IASC ve IASB          

2- Sermaye Piyasası Kurulları Uluslararası Örgütü (IOSCO)

3- ABD’de Standartlaşma Konusunda Çalışma Yapan Kuruluşlar     

a- Amerikan Yeminli Muhasebe Uzmanları Enstitüsü (The American Institue of Certifical Public Accountant, AICPA)     

b- ABD Sermayesi Piyasası Komisyonu (US Securities and Exchange Commission (SEC))         

c-  Finansal Muhasebe Standartları Kurulu (Financial Accounting Standard Board-FASB)          

B-  ÜLKEMİZDE MUHASEBE STANDARTLARI KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPAN KURULUŞLAR         

1- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)     

2- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)     

3- Türkiye Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (TMUDESK)  

4- Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK)     

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

HİSSE BAŞINA KAZANÇ

 

I-  BİR PERFORMANS GÖSTERGESİ OLARAK HİSSE BAŞINA KAZANÇ

A-  KAVRAMSAL OLARAK HİSSE BAŞINA KAZANÇ      

B-  HİSSE BAŞINA KAZANÇ ORANININ KULLANIM ALANI VE AMACI    

C- HİSSE BAŞINA KAZANÇ ORANINA YÖNELTİLEN ELEŞTİRİLER VE ORANIN KISITLARI          

D- HİSSE BAŞINA KAZANÇ ORANININ PAY VE PAYDASINDA DÜZELTME YAPILMASININ GEREKLİLİĞİ   

II-       HİSSE BAŞINA KAZANÇLA İLGİLİ MUHASEBE STANDARTLARI         

A-  FAS 128 EARNINGS PER SHARE (US-GAAP)          

B-  İNGİLTERE’DE UYGULANAN STANDART (FRS 14)   

C- ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARDI (IAS 33) 

 

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

TMS 33 “HİSSE BAŞINA KAZANÇ”

 

I-  TMS 33 “HİSSE BAŞINA KAZANÇ”

A-  TMS 33’ÜN AMACI VE KAPSAMI   

B-  HİSSE BAŞINA KAZANÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ KAVRAMLAR     

1- Adi Hisse Senedi     

2- Potansiyel Hisse Senedi     

3- Sulandırma (Hisse senetlerinde artış olduğu takdirde hisse başına kazancın/kârın azalışı veya hisse başına zararın artışı)         

4- Ters Sulandırma (Hisse senetlerinde artış olsa bile hisse başına kazancın/kârın artışı veya hisse başına zararın azalışı)       

5- Koşullu Yeni Hisse Senedi Çıkarma Sözleşmesi    

6- Koşula Bağlı Çıkarılabilir Hisse Senetleri  

7- Opsiyonlar, Hisse Alım Hakkı Veren Finansal Araçlar Ve Eşdeğerleri    

8- Satım Opsiyonu       

9- Hisse Başına Sulandırılmamış Kazanç       

10-         Hisse Başına Sulandırılmış Kazanç   

C- TMS 33’E GÖRE HİSSE BAŞINA KAZANCIN HESAPLANMASI           

1- Adi (Temel) Hisse Başına Kazancın (Basic EPS) Hesaplanması   

a- Adi Hisse Başına Kazancın Hesaplanmasında Dönem Karını Belirleme Esasları        

b- Adi Hisse Başına Kazancın Hesaplanmasında Hisse Senedi Sayısını Belirleme Esasları       

c-  Adi (Temel) Hisse Başına Kazancın Hesaplanmasına İlişkin Örnekler

ca-            İşletme Kaynaklarında Artış Meydana Getirerek Hisse Senedi Sayısının Değişmesi 

i-   Bedelli Hisse Senedi İhracı ve İhraç Edilen Hisse Senetlerinin Geri Alınması     

ii-  Bedelli Hisse Senedi İhracında Kısmi Ödeme Yapılmas

cb-            Potansiyel Hisse Senetleri Hariç Kaynaklarda Artış Olmadan Hisse Senedi Sayısını Değiştiren Durumlar           

i-   Bedelsiz Hisse Senedi İhracı Durumunda Adi Hisse Senedi Sayısı         

ii-  Rüçhan Haklı Hisse Senedi İhracı Durumunda Adi Hisse Senedi Sayısı  

2- Sulandırılmış Hisse Başına Kazancın Hesaplanması         

a- Sulandırılmış Hisse Başına Kazancın Hesaplanmasında Kazancı Belirleme Esasları  

b- Sulandırılmış Hisse Başına Kazancın Hesaplanmasında Hisse Senedi Sayısının Belirlenmesi          

c-  Potansiyel Hisse Senetleri        

ca-            Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller (HDT)  

i-   Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller Hakkında Genel Bilgiler        

ii-  Hisse Başına Kazancın Hesaplanmasında HDT’lerin Etkis         

cb-            Hisse Senedi Opsiyonları ve Hisse Senedi Alma Hakkı Veren Finansal Araçlar        

i-   Hisse Senedi Opsiyonları Hakkında Genel Bilgiler       

ii-  Hisse Senedi Opsiyonlarının Hisse Başına Kazanca Etkisi         

iii- Koşula Bağlı Çıkarılabilir Hisse Senetleri        

3- Konsolide Hisse Başına Kazancın Hesaplanması  

4- Potansiyel Hisse Senetlerinin Hesaplamaya Katılma Sırası        

D- YENİDEN HESAPLAMA      

E-  RAPORLAMA VE AÇIKLANMASI GEREKEN HUSUSLAR         

EKLER   

EK 1:  TMS 33 

EK 2:  SPK 25 NOLU TEBLİĞ’İN 16. KISMI 

EK 3:  IFRS 33’E GÖRE DÜZENLENMİŞ KONSOLİDE GELİR TABLOSU VE DİPNOT ÖRNEĞİ 

EK 4:  SPK MEVCUT DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN GELİR TABLOSU VE DİPNOT FORMATI 

KAYNAKLAR