VERGİ TEŞVİKLERİ VE KORUMALARI

İÇİNDEKİLER

 

SUNUŞ

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ KISIM

TEŞVİK VE KORUMA

 

I-... VERGİNİN TANIMI VE GEREKLİLİĞİ

A-.. VERGİNİN TANIMI

B-. VERGİNİN GEREKLİLİĞİ

C-. VERGİDEN KAÇINMA VE VERGİ KAÇIRMA

II-. TEŞVİK VE KORUMANIN TANIMI VE GEREKLİLİĞİ

A-.. TEŞVİK NEDİR?

B-. KORUMA NEDİR?

C-. TEŞVİK VE KORUMANIN GEREKLİLİĞİ

III- DİĞER ÜLKELERDE TEŞVİK POLİTİKALARI

IV- TEŞVİK VE KORUMA ARAÇLARININ SINIFLANDIRILMASI

V-.. VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN TEŞVİK VE KORUMA ÖNLEMLERİ

A-.. GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TEŞVİK VE ÖNLEMLER

B-. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TEŞVİK VE ÖNLEMLER

C-. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN TEŞVİK VE ÖNLEMLER

D-. VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN TEŞVİK VE ÖNLEMLER

E-.. 6183 SAYILI KANUNDA YER ALAN TEŞVİK VE ÖNLEMLER

F-.. DİĞER KANUNLARDA YER ALAN TEŞVİK VE ÖNLEMLER

 

İKİNCİ KISIM

YATIRIM TEŞVİKLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

YATIRIM İNDİRİMİ

 

I–.. GENEL AÇIKLAMA

II–. TEŞVİK BELGESİZ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI (GVK MADDE 19)

A-.. YASAL DÜZENLEME

1-.. Kanun Madde Metinleri

2-.. Genel Tebliğler

3-.. Sirkülerler

B-. TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

C-. TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİ UYGULANACAK KAZANÇLAR

D-. TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİNİN KONUSU VE ORANI

1-.. Yatırım İndiriminin Konusu

2-.. Yatırım İndirimine Konu Olmayan Harcamalar

a-.. Bedeli Kanuni Tutarın Altında Kalan İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Harcamalar

b-.. Yeni Olmayan İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Harcamalar

c-.. Gayri Maddi Haklar İçin Yapılan Harcamalar

d-.. Ekonomik Ömrü Beş Yıldan Kısa Olan Özel Maliyet Bedelleri

e-.. Mal ve Hizmet Üretimi İle Doğrudan İlgili Olmayan Bazı İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Harcamalar

f-... Bedelsiz Olarak İktisap Edilen İktisadi Kıymetler

g-.. Arsa, Arazi ve Binalar İçin Yapılan Harcamalar

h-.. Bazı Taşıtlar İçin Yapılan Harcamalar

i-... Yurt Dışındaki Yatırımlarda Kullanılmak Üzere Alınan İktisadi Kıymetler İçin Yapılan Harcamalar

3-.. Yatırım İndiriminin Oranı

E-.. TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASININ BAŞLANGICI

F-.. TEŞVİK BELGESİZ YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI

1-.. Genel Olarak

2-.. Yatırıma Konu Gayrimenkul ve Gayrimenkul Gibi Değerlenen İktisadi Kıymetlerde Maliyet Bedeli

3-.. Yatırıma Konu Demirbaşlarda Maliyet Bedeli

4-.. İktisadi Kıymetlerin İktisabıyla İlgili Faiz ve Kur Farkları

5-.. Yatırım İndiriminde Endeksleme

G-. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA YATIRIM İNDİRİMİ

H-. YATIRIM İNDİRİMİNE KONU AKTİF DEĞERLERİN SATIŞI VEYA DEVRİ HALİNDE YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI

1-.. Satan veya Devreden Yönünden Uygulama

2-.. Satın Alan veya Devralan Yönünden Uygulama

3-.. Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği Halinde Uygulama

4-.. Yatırıma Konu Aktif Kıymetlerin Çeşitli Nedenlerle Satışı Halinde Uygulama

5-.. Yatırıma Konu Aktif Kıymetlerin Yangın, Deprem ve Sel Gibi Nedenlerle Zarara Uğraması veya Yok Olması Halinde Yatırım İndirimi Uygulaması

III- TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI (GVK EK MADDE 1-6)

A-.. GENEL AÇIKLAMA

B-. YASAL DÜZENLEME

1-.. Kanun Madde Metinleri

2-.. Bakanlar Kurulu Kararları

3-.. Genel Tebliğler

4-.. İç Genelgeler

5-.. Sirkülerler

C-. TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

D-. TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

1-.. Yatırım İndirimi Uygulanacak Kazançlar

2-.. Yatırımın Uygulanacağı Sektörler ve Konular

3-.. En Az Yatırım Tutarı

4-.. Yatırımın Yatırım Teşvik Belgesine Bağlanması

5-.. Yatırımın Onaylanan Şartlar ve Süreler İçinde Yapılmış Olması

E-.. YATIRIM İNDİRİMİNİN KONUSU VE ORANI

1-.. Yatırım İndiriminin Konusu

a-.. Binalar

b-.. Makineler

c-.. Tesisat

d-.. Araçlar

e-.. Diğer Aktif Değerler

f-... Diğer Hususlar

fa-. Lisans, Teknik Yardım ve Know-How Gibi Harcamalarla, Bilgisayar Programları Yatırım İndiriminin Konusuna Girer mi?

fb-. Başkasının Mülkiyetindeki Arsa ve Arazilere Yapılan Yatırımlar Yatırım İndirimi Konusuna Girer mi?

fc-. Yurt Dışında ve Serbest Bölgede Yapılan Yatırımlar Yatırım İndiriminden Yararlanabilir mi?

2-.. Yatırım İndirimine Konu Olmayan Harcamalar

a-.. Genel Olarak

b-.. Kur Farkı ve Kredi Faizleri

c-.. Yatırım Mallarının Maliyetine Girmeyen Genel Giderler

3-.. Yatırım İndiriminin Oranı

4-.. Yatırım İndirimi Uygulamasının Başlangıcı ve Yatırım İndirimi Tutarının Hesaplanması

a-.. Yatırım İndirimi Uygulamasının Başlangıcı

aa- Harcama Esası

ab- Öngörülen Yatırım İndirimi İçin Yatırım İndirimi Uygulamasının Başlangıcı

b-.. Yatırım İndirimi Tutarının Hesaplanması ve Yatırım İndiriminin Uygulanma Sırası

F-.. YATIRIM İNDİRİMİNDE ENDEKSLEME

1-.. Endeksleme Uygulaması

2-.. Endekslemede Dikkate Alınacak Yeniden Değerleme Oranı

3-.. Özel Hesap Dönemi ve Kıst Dönemde Endeksleme

G-. ÖNGÖRÜLEN YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMASI DURUMUNDA, HARCAMA TUTARININ ÖNGÖRÜLENDEN AZ VEYA FAZLA GERÇEKLEŞMESİ

1-.. Harcama Tutarının Öngörülen Yatırım Harcamasından Az Gerçekleşmesi

2-.. Harcama Tutarının Öngörülen Yatırım Harcamasından Az Gerçekleşmesinin Bir Mücbir Sebep Sonucu Meydana Gelmesi

3-.. Harcama Tutarının Öngörülen Yatırım Harcamasından Fazla Gerçekleşmesi

H-. GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA YATIRIM İNDİRİMİ

I-... YATIRIM İNDİRİMİNDE VERGİ TEVKİFATI

1-.. Tevkifat Oranı

2-.. Tevkifat Yapma Zamanı

3-.. Ödeme Zamanı

K-. YATIRIM İNDİRİMİNE KONU AKTİF DEĞERLERİN SATIŞI VEYA DEVRİ HALİNDE YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI

1-.. Satan veya Devreden Yönünden Uygulama

2-.. Satın Alan veya Devir Alan Yönünden Uygulama

3-.. Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliği Halinde Uygulama

4-.. Yatırıma Konu Aktif Kıymetlerin Çeşitli Nedenlerle Satışı Halinde Uygulama

a-.. Genel Açıklama

b-.. Yatırım Kararından Vazgeçilmesi Nedeniyle İktisadi Kıymetlerin Satışı

c-.. Yatırım Kararlarında Değişiklik Yapılması Nedeniyle İktisadi Kıymetlerin Satışı

d-.. Yatırım Konusu İktisadi Kıymetlerin Aynı Yatırımcıya Ait Bir Teşvik Belgesinden Diğerine Devri veya Yatırımın Bir Başka Yere Nakledilmesi

e-.. Yatırım İçindeki Fonksiyonlarını Tamamlamaları Nedeniyle İktisadi Kıymetlerin Satışı

5-.. Yatırıma Konu Aktif Kıymetlerin Yangın, Deprem ve Sel Gibi Nedenlerle Zarara Uğraması veya Yok Olması Halinde Yatırım İndirimi Uygulaması

6-.. Şartların İhlali Halinde Uygulama

L-.. TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

1-.. Yatırım Koşullarında Meydana Gelecek Değişikliklerle İlgili Olarak Yapılacak İşlemler

a-.. Yatırım Yeri ve Konusu Değişikliği

b-.. Teşvik Belgesinin Revizesi

c-.. Süre Uzatımı

d-.. Devir, Temlik, Satış ve İhraç

e-.. İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişikliği Talepleri

2-.. Yatırımın Tamamlanmasından Sonra Yapılacak İşlemler

IV– TEŞVİK BELGELİ VE TEŞVİK BELGESİZ YATIRIM İNDİRİMİNDE ORTAK KONULAR

A-.. YATIRIM İNDİRİMİNİN UYGULAMA SÜRESİ

B-. YATIRIM İNDİRİMİNİN UYGULANMA SIRASI

C-. KAZANCI VERGİDEN İSTİSNA OLAN FAALİYETLER KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

D-. BAŞKA İNDİRİM VE İSTİSNALARIN BULUNMASI DURUMUNDA YATIRIM İNDİRİMİNİN MAHSUP SIRASI

1-.. Başka İstisnaların Bulunması Halinde

2-.. Geçmiş Yıl Zararı Bulunması Halinde

a-.. Gelir Vergisi Mükelleflerinde

b- . Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde

E-.. KAZANÇ YETERLİ OLMASINA RAĞMEN YATIRIM İNDİRİMİNDEN YARARLANILMAMASI HALİNDE UYGULAMA

F-.. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU YATIRIM MALLARINDA YATIRIM İNDİRİMİ UYGULAMASI

1-.. Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanacak Olanlar

2-.. Yatırım İndiriminden Yararlanma Koşulları

a- Finansal Kiralama Konusu Mallar Yeni Olmalıdır

b- Finansal Kiralama Konusu Mallar Nedeniyle Yapılan Harcamaların, Yatırım İndirimi İstisnasından Yararlanamayan Yatırım Harcamalarından Olmaması Gerekir

3-.. Finansal Kiralama Konusu Malın Üçüncü Kişiye Devri Halinde İstisna Uygulaması

4-.. 24/04/2003 Tarihinden Önce Yapılan Finansal Kiralama Sözleşmeleri Kapsamında Kiralanan Yatırım Mallarında Yatırım İndirimi Uygulaması

G-. YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE YAPTIRILACAK TASDİK

H-. MUHASEBE KAYITLARI

 

İKİNCİ BÖLÜM

DİĞER YATIRIM TEŞVİKLERİ

 

I-... YASAL DÜZENLEME

II-. YATIRIM TEŞVİKLERİNİN AMACI

III- DESTEKLENEN YÖRELER

A-.. GELİŞMİŞ YÖRELER

B-. KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELER

C-. NORMAL YÖRELER

IV- SAĞLANAN DESTEKLER

A-.. YATIRIM İNDİRİMİ

B-. GÜMRÜK VERGİSİ VE TOPLU KONUT FONU İSTİSNASI

1-.. Yasal Düzenleme

2-.. İstisnanın Kapsamı

3-.. İstisnanın Uygulaması

C-. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI VE DESTEĞİ

1-.. Yasal Düzenleme

a-.. Madde Metni

b-.. Karar ve Tebliğler

2-.. Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi İstisnasının Kapsamı

3-.. İstisna Uygulaması

a-.. Yatırım Teşvik Belgesi Düzenleyen İdarece Yapılacak İşlemler

b-.. İstisna Kapsamında Makine ve Teçhizat Alan veya İthal Eden Mükelleflerce Yapılacak İşlemler

c-.. İstisna Kapsamında Makine ve Teçhizat Satan Mükelleflerce ve İthalatta Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler

4-.. Yatırımın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi Halinde Satıcı ve Yatırımcının Sorumluluğu

5-.. İstisnanın Beyanı

6-.. İade Uygulaması

7-.. Makine ve Teçhizat Alımlarında Katma Değer Vergisi Desteği

D-. BEDELSİZ ARSA TAHSİSİ

E-.. KREDİ DESTEĞİ

1-.. Yasal Düzenleme

2-.. Sağlanan Destek

V-.. TEŞVİK BELGELİ YATIRIMLARDA YATIRIMCILAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

A-.. TEŞVİKLERDEN YARARLANABİLMEK İÇİN TEŞVİK BELGESİ ALMA ZORUNLULUĞU

B-. YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALMAK İÇİN BAŞVURULACAK YER

C-. YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE BAŞVURU SIRASINDA ARANAN BELGELER

D-. YATIRIM KOŞULLARINDA MEYDANA GELECEK DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İŞLEMLER

1-.. Yatırım Yeri ve Konusu Değişikliği

2-.. Teşvik Belgesinin Revizesi

3-.. Süre Uzatımı

4-.. Devir, Temlik, Satış ve İhraç

5-.. İthal ve Yerli Makine ve Teçhizat Listesi Değişikliği Talepleri

6-.. Yatırımın Tamamlanmasından Sonra Yapılacak İşlemler

EK – 1.... YATIRIM TEŞVİK BELGESİ

EK – 2.... GÖREV VERİLEN ODALARCA TEŞVİK BELGELERİ MÜRACAATI DEĞERLENDİRİLECEK İMALAT VE TARIMSAL SANAYİ YATIRIMLARINA AİT LİSTE

EK – 3.... MÜRACAATLARI DEĞERLENDİRECEK SANAYİ ODALARI

EK – 4.... YATIRIM BİLGİ FORMU

EK – 5.... YATIRIM TAKİP FORMU

EK – 6.... YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER

YATIRIM İNDİRİMİYLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

GVK Ek Madde 1–6 İle İlgili Özelge Özetleri

GVK Madde 19 İle İlgili Özelge Özetleri

GVK Madde 19 ve Ek Madde 1-6 İle İlgili Ortak Özelge Özetleri

DİĞER YATIRIM TEŞVİKLERİ İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

YATIRIM İNDİRİMİYLE İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERI


 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERLE İLGİLVERGİ TEŞVİKLERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KATMA DEĞER VERGİSİ TECİL VE TERKİN UYGULAMASI

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. BAKANLAR KURULU KARARLARI

C-. GENEL TEBLİĞLER

II-. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI

A-.. TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDA MAL TESLİM EDEBİLECEK MÜKELLEFLER

B-. TECİL-TERKİN UYGULAMASI KAPSAMINDA MAL TESLİM EDEBİLECEK İMALATÇILARIN TANIMI

1-.. Genel Olarak İmalatçı Kavramı

2-.. Sanayi veya Ticaret Odası İle Esnaf ve Sanatkârlar Derneklerine Kayıtlı Olup Sanayi Sicil Belgesi Olanlardan Bizzat Üretim Yapanlar

3-.. İmalatçıların Bizzat Ürettikleri Malların Yanında Kendi Üretmediği Malları da Satanlar

4-.. İmalatçılardan, İşletmenin Organizasyonunu ve İşin Riskini Üstlenerek, İhraç Edilen Nihai Ürünün İmalat Safhalarının Bir Bölümünü Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıranlar

5-.. İmalatçılardan, Kapasite Yetersizliği Nedeniyle Üretim Konusu Malların Bir Bölümünü, Kendi Üretimine İlave Olarak İşletmenin Organizasyonunu ve İşin Riskini Üstlenerek, Fason Ücreti Ödeyerek Başka Firmalara Yaptıran Firmalar

6-.. Ücret Karşılığında Fason Üretim Yapanlar

7-.. Sanayi Sicil Belgesi Almak İçin Başvuran Ancak Henüz Sanayi Sicil Belgesi Verilmemiş Olanlar

C-. TECİL-TERKİN İŞLEMLERİNİN İHRAÇ EDİLEN NİHAİ ÜRÜNÜN İMALATÇISINA UYGULANMASI

D-. TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ

1-.. Genel Olarak

2-.. İmalatçı Olmayan Mükellefler Tarafından ‘Dış Ticaret Sermaye Şirketleri’ne ve Sektörel Dış Ticaret Şirketlerine İhraç Kaydıyla Yapılan Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

3-.. Özel Finans Kurumlarınca İhracatçı Firmalara İhraç Kaydıyla Mal Teslimlerinde Tecil-Terkin Uygulaması

E-.. İHRACATIN 3 AYLIK SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ HALİNDE UYGULAMA

F-.. İHRACATIN 3 AYLIK SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEMEMESİ HALİNDE UYGULAMA

G-. İHRACAT BEDELİNE BAĞLI VERGİ İADESİ, KUR FARKI VE KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİNDE ÖN İHRACAT İSTİSNASININ UYGULANMASI

H-. AMBALAJLAMA HİZMETLERİNDE TECİL-TERKİN

I-... GÜMRÜK BEYANNAMESİNDE İMALATÇININ ADININ YAZILMAMASI HALİNDE TECİL-TERKİN İŞLEMLERİ

K-. BAŞKALARININ KOTA HAKKI KULLANILMAK SURETİYLE YAPILAN İHRACATTA TECİL-TERKİN

L-.. İHRACATI YAPILAMAYAN MALIN İHRACATÇI TARAFINDAN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMDE BULUNANA İADE EDİLMESİ

M-. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİM EDİLEN MALLARIN BAŞKA İHRACATÇILAR TARAFINDAN İHRAÇ EDİLMESİ

N-. İHRAÇ EDİLEN MALLARIN GERİ GELMESİ

O-. İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDE İADE EDİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİNİN HESAPLANMASI

P-.. İHRAÇ KAYDIYLA YAPILAN TESLİMLERDE KATMA DEĞER VERGİSİNİN MAHSUP VE İADESİ

1-.. Nakden İade

a-.. İnceleme Raporu ve Teminat Mektubu Aranılmadan Yapılacak İadeler

b-.. İnceleme Raporu veya Teminat Mektubu İle Yapılacak İadeler

2-.. Mahsuben İade

a-.. Katma Değer Vergisinin İhraç Kaydıyla Satış Yapan Mükellefin Vergi Borçlarına Mahsubu

b-.. Katma Değer Vergisinin Mal veya Hizmet Satın Alınan Mükellefin Vergi Borçlarına Mahsubu

c-.. Katma Değer Vergisinin Ortakların Vergi Borçlarına Mahsubu

d-.. Katma Değer Vergisi İadesinin Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Borçlarına Mahsubu

da- Genel Açıklama

db- Katma Değer Vergisi İadesi Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Borçlarına Mahsup Edilebilecek Olanlar

dc- Mahsup İşleminde Üst Sınır ve Süre

dd- Mahsubun Kapsamı

de- Mahsup Talebinde Bulunan Yükümlülerce Yapılacak İşlemler ve İbraz Edilecek Belgeler

df- Mahsup Talebi Üzerine Vergi Dairesince Yapılacak İşlemler

dg- Mahsup Sırası

dh- Mahsup Edilen KDV İade Alacağının Sosyal Sigortalar Kurumu Prim Borcundan Fazla Olması Halinde Yapılması Gereken İşlemler

di- Haksız Mahsup Talebi

e-.. Katma Değer Vergisi İadesinin Her Türlü Vergi Borcuna Mahsup Edilebileceği

f-... Mahsup Sonrası Kalan Tutarın İadesi

III- DAHİLDE İŞLEME VE GEÇİCİ KABUL REJİMLERİNDE TECİL-TERKİN UYGULAMASI

A-.. UYGULAMANIN KAPSAMI

B-. TECİL-TERKİN UYGULAMASI

1-.. İmalatçı-İhracatçı Tarafından Yapılacak İşlemler

2-.. Satıcılar Tarafından Yapılacak İşlemler

3-.. Satıcıların Katma Değer Vergisi Beyanı

C-. TERKİN VE İADE İŞLEMLERİ

D-. DAHİLDE İŞLEME VEYA GEÇİCİ KABUL REJİMİ KAPSAMINDA İTHAL EDİLEN MADDELERLE ÜRETİLEN MALLARIN İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMİ

IV- TECİL-TERKİN UYGULAMASI İLE İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI

EK SSK BORÇLARI MAHSUP TALEP DİLEKÇESİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İHRACAT İSTİSNASI

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. İSTİSNANIN NİTELİĞİ, KAPSAMI VE ŞARTLARI

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE

HARÇ İSTİSNASI

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. TEBLİĞLER

II–. GENEL AÇIKLAMA

III– DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASININ KAPSAMI

A -. İHRACAT İŞLEMLERİ

B - DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLER

IV– DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASININ UYGULAMASI

V–. İSTİSNA UYGULAMASINDA SORUMLULUK

A-.. İŞLEM YAPAN KURULUŞLARIN SORUMLULUĞU

B-. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

C-. MERKEZ BANKASI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

VI- VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER VE YAPTIRIMLAR

A-.. VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

B-. MÜKELLEFLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

C-. İŞLEM YAPAN KURULUŞLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR

İHRACAT VE DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERİN TEŞVİKİYLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

SERBEST BÖLGELER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER

 

I-... GİRİŞ

II - TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA SERBEST BÖLGELER

A-.. TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGELER

B-. DÜNYADA SERBEST BÖLGELER

III - SERBEST BÖLGELERİN TÜRLERİ

A-.. SERBEST TİCARET BÖLGESİ (FREE TRADE ZONES)

B-. SERBEST LİMANLAR (FREE PORTS)

C-. TRANSİT BÖLGE

D-. SERBEST ÇEVRE

E-.. SERBEST ÜRETİM BÖLGESİ

F-.. İKİZ FABRİKALAR (MAQUİLADORA)

G-. YATIRIM BÖLGELERİ (ENTERPRİSE ZONE)

H-. SERBEST BANKACILIK VEYA KIYI BANKACILIĞI

İ-... ÖZEL GÜMRÜK KOLAYLIKLARI (ANTREPOLAR)

IV - SERBEST BÖLGELERİN KURULMASINDAKİ VE İŞLETİLMESİNDEKİ TEMEL AMAÇLAR

V -. SERBEST BÖLGELERİN İŞLEVLERİ

İKİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE’DE SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI

 

I -.. SERBEST BÖLGELERDE SAĞLANAN TEŞVİK VE AVANTAJLAR

A-.. VERGİSEL TEŞVİKLER

B-. DİĞER TEŞVİKLER

II-. FAALİYET RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞU VE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

A-.. FAALİYET RUHSATI ALMA ZORUNLULUĞU

B-. FAALİYET RUHSATI ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

III- GİRİŞ İZİN BELGESİ VE ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALINMASI

IV- SERBEST BÖLGEDE FAALİYET GÖSTERENLERİN ÖZEL HESABA YAPACAKLARI ÖDEMELER

V-.. SERBEST BÖLGELERDE MÜKELLEFİYET TESİSİ VE BEYANNAME VERİLMESİ

VI- TUTULACAK DEFTERLER VE DÜZENLENECEK BELGELER

VII- SERBEST BÖLGELERDE UYGULANMAYACAK MEVZUAT

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

SERBEST BÖLGELERDE VERGİ TEŞVİKLERİ

 

I-... VERGİ TEŞVİKLERİYLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

C-. SİRKÜLERLER

D-. İÇ GENELGELER

II–. 06/02/2004 TARİHİNE KADAR FAALİYET RUHSATI ALANLARIN YARARLANABİLECEKLERİ VERGİ TEŞVİKLERİ

A-.. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

1-.. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Ticari Kazançlar ve Kurum Kazançları

2-.. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Ücretler

3-.. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payları

B-. VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

1-.. Serbest Bölgede Faaliyette Bulunacak Şirketlerin Kuruluşu İle İlgili İşlemler

2-.. Serbest Bölge Faaliyetleriyle İlgili Olarak Düzenlenen Kâğıtlar

3-.. Serbest Bölgeden Yapılacak İthalatla İlgili Akreditif İşlemleri

4-.. Serbest Bölgede Yer Alan Gayrimenkullerin Tapu İşlemleri

5-.. Serbest Bölgelerde Faaliyet Gösteren Mükelleflerin Vergi Beyannameleri

III- 06/02/2004 TARİHİNDEN SONRA FAALİYET RUHSATI ALANLARDAN İMALAT FAALİYETİ İLE UĞRAŞANLARIN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

A-.. İSTİSNADAN YARARLANACAK MÜKELLEFLER

B-. İSTİSNA KAPSAMINA GİREN KAZANÇLAR

C-. İSTİSNADAN YARARLANMAK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

D-. DİĞER HUSUSLAR

IV– SERBEST BÖLGELERDE GELİR VERGİSİ STOPAJI UYGULAMASI

A-.. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTERENLERİN STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

B-. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTERENLERE YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

C-. SERBEST BÖLGELERDE FAALİYET GÖSTERENLERCE YAPILAN KÂR PAYI DAĞITIMINDA STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

V – SERBEST BÖLGELERDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

A-.. TÜRKİYE’NİN DİĞER BÖLGELERİNDEN SERBEST BÖLGELERE YAPILAN MAL TESLİMLERİ VE HİZMET İFALARINDA KATMA DEĞER VERGİSİ

B-. SERBEST BÖLGEDEN DİĞER BÖLGELERE YAPILAN SATIŞLARDA KATMA DEĞER VERGİSİ

C-. SERBEST BÖLGEYE GÖNDERİLEN VE DEĞERİ 500 ABD DOLARININ ALTINDA KALAN TÜKETİM VE SARF MALZEMELERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ İHRACAT İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

D-. SERBEST BÖLGE İŞLETİCİSİNE TÜRKİYE’NİN DİĞER YERLERİNDEN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLER

E-.. SERBEST BÖLGELERDE VERİLEN HİZMETLER

F-.. SERBEST BÖLGEDE BULUNAN BİR FİRMAYA FASON HİZMET VERİLMESİ HALİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ STOPAJI

G-. SERBEST BÖLGE İLE DİĞER BÖLGELER ARASINDAKİ TAŞIMACILIK İŞLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ

EK – 1 FAALİYET RUHSATI MÜRACAAT FORMU

EK – 2  YABANCI PERSONEL BAŞVURU FORMU

SERBEST BÖLGELERLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Gelir ve Kurumlar Vergisi

Katma Değer Vergisi

Damga Vergisi ve Harçlar

Vergi Usul Kanunu

SERBEST BÖLGELERLE İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

BEŞİNCİ KISIM

 BÖLGESEL TEŞVİKLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL AÇIKLAMA

               

İKİNCİ BÖLÜM

4325 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN TEŞVİKLER

 

I–.. YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. BAKANLAR KURULU KARARLARI

C-. GENEL TEBLİĞLER

II-. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

A-.. İNDİRİMİN UYGULANDIĞI İLLER

B-. İNDİRİMDEN YARARLANANLAR VE YARARLANMA ŞARTLARI

C-. İNDİRİM UYGULAMASINDAN YARARLANAN KAZANÇLAR

D-. İNDİRİMİN NİTELİĞİ VE UYGULAMASI

E-.. İNDİRİMİN SÜRESİ

F–. İNDİRİMDEN YARARLANANLARA YAPILAN ÖDEMELERDE STOPAJ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

5084 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN TEŞVİKLER

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. YÖNETMELİKLER

C-. GENEL TEBLİĞLER

D-. GENELGELER

II-. GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ

A-.. TEŞVİKİN UYGULANDIĞI İLLER

B-. TEŞVİKİN UYGULANDIĞI SEKTÖRLER

C-. TEŞVİKTEN YARARLANAN MÜKELLEFLER VE YARARLANMA KOŞULLARI

1-.. Genel Olarak

2-.. Yeni İşe Başlama Dolayısıyla Teşvikten Yararlanan Mükellefler

3-.. Ek İstihdam Artışı Dolayısıyla Teşvikten Yararlanan Mükellefler

4-.. Teşvikin Uygulanmadığı Durumlar

D–. TEŞVİK TUTARI

E–. TEŞVİKTEN YARARLANANLARIN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

F–. DİĞER HUSUSLAR

1-.. Pişmanlıkla Verilen Beyannameler Üzerine Tahakkuk Eden Vergilerin Teşvik Kapsamında olup Olmadığı

2-.. Vergi Teşvikinden Yararlanan İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Vergi İndirimi

3-.. 5084 sayılı Kanun’da 5350 sayılı Kanun’la Yapılan Değişiklik Öncesinde Teşviklerden Yararlanmaya Başlayanların Durumu

4-.. Teşvik Süresi

III– SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ TEŞVİKİ

A–. TEŞVİKİN UYGULANDIĞI İLLER

B–. TEŞVİKTEN YARARLANMA KOŞULLARI

1-.. 01/04/2005 Tarihinden Sonra Yeni İşe Başlayanlar İçin Koşullar

2-.. 01/04/2005 Tarihinden Önce İşe Başlayanlar İçin Koşullar

C–. TEŞVİK UYGULANMAYAN HALLER

D-. MÜKELLEFLERCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

E-.. 5084 SAYILI KANUN’DA 5350 SAYILI KANUN’LA YAPILAN DEĞİŞİKLİK ÖNCESİNDE TEŞVİKLERDEN YARARLANMAYA BAŞLAYANLARIN DURUMU

IV– BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ

A – BEDELSİZ YATIRIM TAHSİSİ TEŞVİKİ UYGULANAN İLLER

B - TEŞVİKTEN YARARLANAN YATIRIMCILAR VE YARARLANMA KOŞULLARI

C – BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ UYGULANACAK SEKTÖRLER

D - BEDELSİZ DEVRE KONU OLAN VE OLMAYAN ARAZİ VE ARSALAR

E – BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ UYGULAMASINDA SÜRE

F – BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1-.. Yatırımcı Tarafından Yapılacak İşlemler

2-.. Taşınmazları Devreden İdare ve Komisyon Tarafından Yapılacak İşlemler

3-.. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Organize Sanayi Bölgelerince Yapılacak İşlemler

4-.. Devir İşlemi ve Tapu Kaydına Konulacak Şerh

G-. KENDİSİNE BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİS EDİLEN YATIRIMCININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1-.. Yatırım Yerinin Teminat Gösterilememesi

2-.. Tahsis Edilen Yerlerin Başkalarına Devredilememesi

3-.. Yatırımın Başlaması ve Tamamlanması

H-. YATIRIMIN DENETLENMESİ VE DENETİM SONUCU YAPILACAK İŞLEMLER

1-.. Yatırımın Denetlenmesi

2-.. Şerhin Kaldırılması

3-.. Devredilen Taşınmazın Geri Alınması ve Tahliye

V–. ENERJİ DESTEĞİ

A–. DESTEĞİN UYGULANDIĞI İLLER

B–. DESTEKTEN YARARLANACAK VE YARARLANAMAYACAK OLANLAR

1-.. Destekten Yararlanacak İşletmeler

2-.. Destekten Yararlanamayacak İşletmeler

C–. DESTEKTEN YARARLANABİLMEK İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

1-.. İşletmeciler Tarafından Yapılması Gereken İşlemler

2-.. Kamu Kurumları ve Komisyonlar tarafından Yapılması Gereken İşlemler

E–. DESTEK UYGULAMASIYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR

1-.. Yeni İşe Başlama ve Faaliyette Olan İşletme Kavramları

2-.. Enerji Desteği Oranı

3-.. Enerji Desteği Uygulama Süresi

EK– 1..... BÖLGESEL YATIRIM TEŞVİKLERİNE İLİŞKİN TABLO

EK– 2..... 5350 SAYILI KANUN UYGULAMASI AÇISINDAN İLLERLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER

EK– 3..... GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİNE İLİŞKİN BİLDİRİM

EK– 4..... BEDELSİZ YATIRIM YERİ TALEP FORMU

EK– 5..... BEDELSİZ YATIRIM YERİ TALEP EDEN YATIRIMCILARDAN İSTENECEK BELGELER LİSTESİ

EK– 6..... TAPU DEVİR İŞLEMİ İÇİN VERİLEN YATIRIM TAAHHÜTNAMESİ

EK– 7..... YATIRIM YERLERİNİN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNE DEVRİNE İLİŞKİN PROTOKOL

EK– 8..... YATIRIM TAKİP FORMU

EK– 9..... YATIRIM BİLGİ FORMU

EK– 10... ENERJİ DESTEĞİ BİLGİ FORMU

EK– 11... ENERJİ DESTEĞİYLE İLGİLİ TAAHHÜTNAME

EK– 12... ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMASINA İLİŞKİN TABLOLAR

BÖLGESEL TEŞVİKLERLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

 

ALTINCI KISIM

TEKNOLOJİ BÖLGELERİ TEŞVİKLERİ VE AR-GE İNDİRİMİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİ BÖLGELERİ TEŞVİKLERİ

 

I–.. YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METİNLERİ

B–. SİRKÜLERLER

II–. TEKNOLOJİ BÖLGELERİNDE FAALİYETTE BULUNANLARIN YARARLANDIKLARI TEŞVİKLER

A–. GENEL AÇIKLAMA

B–. YÖNETİCİ ŞİRKETLERİN KAZANÇLARINA UYGULANAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

1-.. İstisna Kapsamına Giren Kazançlar

2-.. İstisna Tutarının Hesaplanması

3-.. Diğer Hususlar

C–. DİĞER ŞİRKETLERİN KAZANÇLARINA UYGULANAN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

1-.. İstisna Kapsamına Giren Kazançlar

2-.. İstisna Tutarının Hesaplanması

3-.. Diğer Hususlar

D–. ÜCRETLERE UYGULANAN GELİR VERGİSİ İSTİSNASI

E–. KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

F–. YÖNETİCİ ŞİRKETLERİN VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI

G–. BÖLGEDE YAPILAN YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

AR-GE İNDİRİMİ

 

I–.. YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METİNLERİ

B–. GENEL TEBLİĞLER

C–. SİRKÜLERLER

II–. DÜZENLEMENİN AMACI VE NİTELİĞİ

III- AR-GE FAALİYETİ VE HARCAMASI KAVRAMLARININ TANIMI

IV- AR-GE İNDİRİMİNİN KAPSAMI VE SINIRI

A-.. AR-GE İNDİRİMİNDEN YARARLANABİLECEK OLANLAR

B - AR-GE İNDİRİMİNE KONU HARCAMALAR

C - AR-GE İNDİRİMİNİN SINIRI

1- Gelir Vergisi Mükelleflerinde Sınır

2- Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde Sınır

D–. AR-GE İNDİRİMİ UYGULAMASI

1-.. Maliye Bakanlığına Başvuru, Bakanlık ve TÜBİTAK Tarafından Yapılan İşlemler

2-.. Yeminli Mali Müşavir İncelemesi ve Raporu

3-.. Ar-Ge İndirimi Tutarının Hesaplanması, Kayıt Düzeni ve İndirimin Beyannamede Gösterilmesi

4-.. Ar-Ge İndirimiyle İlgili Diğer Konular

a-.. Geçici Vergi Dönemlerinde Ar-Ge İndirimi Uygulaması

b-.. Yatırım İndirimi ve Ar-Ge İndiriminin Birlikte Uygulanması

c-.. Teknoloji Bölgelerinde Yapılan Ar-Ge Harcamaları

d-.. Ar-Ge İndirimi Nedeniyle Vergi Yükü Taşımayan Kazancın Dağıtılması

E-.. AR-GE HARCAMALARIYLA İLGİLİ DİĞER KONULAR

1-.. Ar-Ge Harcamalarının Gider veya Maliyet Olarak Ticari Kazancın Tespitinde Dikkate Alınacağı Dönem

2-.. Ar-Ge Harcamalarının Muhasebe Kayıtları

a-.. Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

b-.. Tek Düzen Hesap Planına Göre Araştırma ve Geliştirme Giderlerinin Muhasebeleştirilmesi

TEKNOLOJİ BÖLGELERİ TEŞVİKLERİ VE AR-GE İNDİRİMİ İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Teknoloji Bölgeleri Teşvikleri

Ar-Ge İndirimi

AR-GE İNDİRİMİ İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ


 

 

YEDİNCİ KISIM

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER TEŞVİK VKORUMALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASI

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METNİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. İSTİSNANIN KAPSAMI

A-.. MÜKELLEFLER AÇISINDAN

B-. ESERLER AÇISINDAN

C-. GELİRİN ELDE EDİLMESİ AÇISINDAN

III- İSTİSNADAN YARARLANMAK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

IV- İSTİSNA UYGULAMASI

A-.. İSTİSNANIN SINIRI

B-. İSTİSNADAN YARARLANANLARIN DEFTER VE BELGE DÜZENİ

C-. GELİR VERGİSİ VE GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

D-. KATMA DEĞER VERGİSİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASIYLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASIYLA İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDAN ELDE EDİLEN

KAZANÇLARDA İSTİSNA

 

I–.. YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

1-.. Gelir Vergisi Kanunu

2-.. Özel Öğretim Kurumları Kanunu

3-.. 5228 Sayılı Kanun

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. 01/01/2004 TARİHİNDEN SONRA FAALİYETE BAŞLAYAN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İÇİN İSTİSNA UYGULAMASI

A-.. KAPSAM

B-. İSTİSNADAN YARARLANMA KOŞULLARI

C-. İSTİSNANIN SÜRESİ

D-. İSTİSNA SÜRESİ İÇİNDE AYRI BİR OKUL VEYA MERKEZ AÇILMASI

E-.. İSTİSNADAN YARARLANAN İŞLETMENİN SATILMASI VEYA DEVREDİLMESİ

III– 01/01/2004 TARİHİNDEN ÖNCE FAALİYETE BAŞLAYAN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI İÇİN İSTİSNA UYGULAMASI

A-.. İSTİSNANIN KAPSAMI

B-. İSTİSNANIN UYGULAMASI İLE İLGİLİ DİĞER KONULAR

1-.. Tesislerin Devri

2-.. Kazancı Vergiden İstisna Olan Tesislerde Bulunan Kantin, Büfe ve Kafeterya Gibi Tesislerin Geliri

3-.. İstisnadan Yararlanma Koşulları ve Yapılacak İşlemler

EĞİTİM KURUMLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İSTİSNAYLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METNİ

B-. BAKANLAR KURULU KARARLARI

C-. GENEL TEBLİĞLER

II-. İSTİSNANIN UYGULANMASI

A-.. İSTİSNADAN YARARLANACAK OLAN MÜKELLEFLER

B-. İSTİSNADAN YARARLANAMAYACAK OLANLAR

C-. İSTİSNA UYGULAMASI

1-.. İstisna Tutarı

2-.. Müşterek Mülkiyet Halinde İstisna

3-.. Birden Fazla Konuttan Kira Geliri Elde Edilmesi Halinde İstisna

III- GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ HESAPLANMASI VE BEYANI

A-.. GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ HESAPLANMASI

1-.. Gerçek Gider Yöntemi

2-.. Götürü Gider Yöntemi

3-.. Seçimlik Hakkın Kullanımı

B - GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ BEYANI

MESKEN KİRA GELİRİ İSTİSNASI İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SAKATLIK İNDİRİMİ

 

I -.. YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. YÖNETMELİKLER

C-. GENEL TEBLİĞLER

II-. SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

III- SAKATLIK İNDİRİMİNDEN YARARLANACAKLARIN YAPACAKLARI İŞLEMLER

IV- MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILACAK İŞLEMLER

V-.. SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASI

A-.. ÖZÜRLÜ HİZMET ERBABI İLE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİ BULUNAN HİZMET ERBABINDA UYGULAMA

B-. ÖZÜRLÜ SERBEST MESLEK ERBABI İLE BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU ÖZÜRLÜ KİŞİ BULUNAN SERBEST MESLEK ERBABINDA VE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLERDE UYGULAMA

VI- SAKATLIK İNDİRİMİ UYGULAMASINDA BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLMA TABİRİ VE BU DURUMUN BELGELENDİRİLMESİ

SAKATLIK İNDİRİMİYLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

SAKATLIK İNDİRİMİYLE İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİMİ

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METNİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II–. EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARINI BEYAN EDİLEN GELİRLERİNDEN İNDİREBİLECEK OLANLAR

III– İNDİRİLECEK EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ

A-.. EĞİTİM GİDERLERİ

B-. SAĞLIK GİDERLERİ

IV- GİDERLERİN BEYAN EDİLEN GELİRDEN İNDİRİLMESİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR

V–. EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ TEVSİKİ

VI– EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ İNDİRİMİYLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR

EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARI İNDİRİMİ İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

 

ALTINCI BÖLÜM

BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. YÖNETMELİKLER

C-. GENEL TEBLİĞLER

II–. GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE GELİRDEN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

A-.. BEYAN EDİLEN GELİRİN % 5’İ SINIRI KAPSAMINDA İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

B-. OKUL, SAĞLIK TESİSİ VE BENZERİ KURUMLAR İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

C-. GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN GIDA, TEMİZLİK, GİYECEK VE YAKACAK MADDESİ BAĞIŞLARI

1-.. Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar

2-.. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği

3-.. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge

4-.. Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge

5-.. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim

D-. KÜLTÜR VE SANATSAL FAALİYETLERİN TEŞVİKİ VEYA TARİHİ VARLIKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK BAĞIŞ VE YARDIMLAR

E- SPORTİF FAALİYETLERLE İLGİLİ SPONSORLUK HARCAMALARI

1- Genel Açıklamalar

2- Beyan Edilen Gelirden İndirilecek Sponsorluk Giderleri

3-.. Sponsorluk Giderlerinin Beyan Edilen Gelirden İndirimiyle İlgili Diğer Hususlar

a-.. Sponsorluk Yönetmeliğine Göre Yapılması Gereken İşlemler ve Tevsik

b- . Sponsorluk Harcamalarının İndiriminde Sınır

F – DOĞAL AFETLER DOLAYISIYLA YAPILAN BAĞIŞLAR

III - ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

A-.. UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUNA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

B-. YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNU’NA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

C-. İLKÖĞRETİM VE EĞİTİM KANUNU’NA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

D-. SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU’NA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

E-.. TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNİK ARAŞTIRMA KURUMU KURULMASI HAKKINDA KANUNA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

F-.. SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU’NA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

G-. ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU KANUNU’NA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

H-. TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI KANUNU’NA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

İ-... MİLLİ AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLÜ SEFERBERLİK KANUNU’NA GÖRE YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

IV– AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DEĞERLEME

V -. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN BEYAN EDİLEN GELİRDEN İNDİRİMİNDE SINIR

VI -BAĞIŞ VE YARDIMIN HANGİ GELİRLERDEN İNDİRİLEBİLECEĞİ

VII- AYNİ OLARAK YAPILAN BAĞIŞLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

VIII-BAĞIŞ VE YARDIMLARIN BELGELENDİRİLMESİ

IX- VAKIFLARIN BAKANLAR KURULU KARARI İLE VERGİDEN MUAF VAKIF SAYILMASI

A- VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASININ ÖNEMİ VE YASAL DÜZENLEME

B-. VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASININ ŞARTLARI

1-.. Faaliyet Konusu

2-.. Faaliyet Süresi

3-.. Defter Tutma

4-.. Mal Varlığı ve Yıllık Gelir

5-.. Gelirin Harcanma Şekli

C-. VERGİ MUAFİYETİ TALEBİNDE BULUNAN VAKIFLARCA YAPILACAK İŞLEMLER

D-. BAŞVURU ÜZERİNE MALİYE BAKANLIĞINCA YAPILAN İŞLEMLER

X -. DERNEKLERİN KAMUYA YARARLI   DERNEK SAYILMASI

A-.. DERNEKLERİN KAMUYA YARARLI DERNEK SAYILMASI İÇİN ARANAN GENEL KOŞULLAR

B-. DERNEKLERİN KAMUYA YARARLI DERNEK SAYILMASI İÇİN YAPMALARI GEREKEN İŞLEMLER

C-. DERNEKLERİN KAMUYA YARARLI DERNEK SAYILMASI İÇİN MALİYE BAKANLIĞINCA ARANAN KOŞULLAR

XI- BEYAN EDİLEN GELİRDEN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN TABLO

BAĞIŞ VE YARDIMLARLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan genel amaçlı bağış ve yardımlar

Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan eğitim, sağlık ve benzeri tesisler için yapılan bağış ve yardımlar

Dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar

Gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar

Özel kanunlar çerçevesinde indirim konusu yapılan bağış ve yardımlar

Sponsorluk harcamaları yoluyla yapılan bağış ve yardımlar

Kültür ve tabiat varlıklarının korunması için yapılan bağış ve yardımlar

Bağış ve yardımların gelirden veya kazançtan indirileceği dönem

Bağış ve yardımların belgelendirilmesi

Dönem kazancının bulunmaması veya yetersiz olması halinde indirim

Diğer konular

BAĞIŞ VE YARDIMLARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

YEDİNCİ BÖLÜM

ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİ

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METNİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. ÜCRETLERDE VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANACAK OLANLAR

III- VERGİ İNDİRİMİNE KONU OLAN HARCAMALAR

A-.. EĞİTİM GİDERLERİ

B-. SAĞLIK GİDERLERİ

C-. GIDA GİDERLERİ

D-. GİYİM GİDERLERİ

E-.. KİRA GİDERLERİ

IV- HARCAMALARIN VERGİ İNDİRİMİNE KONU OLABİLMESİ İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

V-.. VERGİ İNDİRİMİNE KONU OLAN HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

A-.. ÖZEL GİDER İNDİRİMİNE KONU OLAN HARCAMA BELGELERİ

B-. ADINA HARCAMA BELGESİ DÜZENLENECEK OLANLAR

C-. VERGİ İNDİRİMİNE KONU OLAN HARCAMALARA İLİŞKİN ÜST SINIR

VI- VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINDA YAPILACAK İŞLEMLER

A-.. ÜCRETLİLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER

B-. İŞVERENLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

VII- VERGİ İNDİRİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

A-.. GENEL OLARAK VERGİ İNDİRİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

B-. MUHTASAR BEYANNAME VERMEYEN İŞVERENLERCE YAPILACAK İŞLEMLER

C-. MUHTASAR BEYANNAME VEREN İŞVERENLERİN YAPACAĞI İŞLEMLER

VIII-YILLIK BEYANNAME VEREN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI

A-.. TEVKİFATA TABİ OLMAYAN ÜCRETLER İÇİN YILLIK BEYANNAME VERİLMESİ

B-. BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINAN ÜCRETLER İÇİN YILLIK BEYANNAME VERİLMESİ

XI- VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASINA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

A-.. EMEKLİLİK NEDENİYLE İŞTEN AYRILAN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ

1-.. Vergi İndirimi Bildiriminin Verilmesinden Önce Emekli Olanlarda Vergi İndirimi Uygulaması

2-.. Vergi İndirimi Bildiriminin Verilmesinden Sonra Emekli Olanlarda Vergi İndirimi Uygulaması

3-.. Vefat Eden Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

4-.. İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

5-.. Bildirimin Verilmesinden Sonra Mahsup İşlemi Tamamlanmadan İşveren Değiştirenlerde Vergi İndirimi Uygulaması

a-.. Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışanlar

b-.. Muhtasar Beyanname Vermeyen Genel Bütçeye Dahil Olan Dairelerde Çalışanlar

6-.. Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

7-.. Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

8-.. İşi Bırakanların Yanında Çalışmış Olan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

a-.. Vergi İndirimine Ait Bildirim Verilmeden Önce İşin Bırakılması Halinde

b-.. Vergi İndirimine Ait Bildirim Verildikten Sonra İşin Bırakılması Halinde

9-.. Bir Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması

10- Vergi İndirimi Nedeniyle Ödenmesi Gereken Verginin Eksik Hesaplanması Halinde Uygulanan Cezai Müeyyideler

a-.. Muhtasar Beyanname Vermeyen İşyerlerinde Çalışan Ücretlilerde Uygulanan Cezai Müeyyideler

b-.. Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Uygulanan Cezai Müeyyideler

ÖZEL GİDER İNDİRİMİYLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

DİĞER İSTİSNA VE MUAFLIKLAR

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. PERSONELE VERİLEN YEMEK BEDELLERİYLE İLGİLİ İSTİSNA

A-.. PERSONELE İŞYERİNDE VEYA MÜŞTEMİLATINDA VERİLEN YEMEK BEDELLERİNDE İSTİSNA

B-. PERSONELE İŞYERİ VEYA MÜŞTEMİLATI DIŞINDA VERİLEN YEMEK BEDELLERİNDE İSTİSNA

C-. PERSONELE YEMEK FİŞİ, YEMEK PARASI VEYA YEMEKLİK ERZAK VERİLMESİ HALİNDE İSTİSNA

III- TEMETTÜ İSTİSNASI

IV- EMEKLİLİK AYLIK VE İKRAMİYELERİ İLE ÖZEL SİGORTA AYLIK VE İKRAMİYELERİ

A-.. AYLIK VE İKRAMİYELERİN NİTELİĞİ

B-. İSTİSNA UYGULAMASI

C-. GEÇİCİ UYGULAMA (07/10/2001 TARİHİNDEN ÖNCE DÜZENLENEN SİGORTA POLİÇELERİYLE İLGİLİ ÖDEMELERDE İSTİSNA UYGULAMASI)

V-.. HARCIRAH VE YOLLUKLAR

VI- KIDEM TAZMİNATLARI

A-.. KIDEM TAZMİNATININ NİTELİĞİ VE HAK KAZANMA KOŞULLARI

B-. İSTİSNA TUTARI

C-. KIDEM TAZMİNATININ HESAPLANMASI VE ÜST SINIRI

VII- DAR MÜKELLEFLERİN YANINDA ÇALIŞANLARA ÖDENEN ÜCRETLER

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER İSTİSNA VE MUAFLIKLARLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN DİĞER İSTİSNA VE MUAFLIKLARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

SEKİZİNCİ KISIM

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN

TEŞVİK VE KORUMALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

KURUMLAR VERGİSİ MUAFLIKLARI

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. KAMU İDARE VE KURULUŞLARINA AİT BAZI İŞLETMELER

III- KAMU GÖREVLİLERİNE HİZMET VEREN KREŞ VE KONUK EVLERİ İLE ASKERİ KIŞLALARDAKİ KANTİNLER

IV- EMEKLİ VE YARDIM SANDIKLARI İLE SOSYAL SİGORTA KURUMLARI

V-.. YAPTIKLARI İŞ VEYA HİZMET KARŞILIĞINDA RESİM VE HARÇ ALAN KAMU KURULUŞLARI

VI- DARPHANE VE DAMGA MATBAASI İLE ASKERİ FABRİKA VE ATÖLYELER

VII-İL ÖZEL İDARELERİ, BELEDİYELER VE KÖYLER TARAFINDAN İŞLETİLEN BAZI MÜESSESELER

VIII-KÖY VE KÖY BİRLİKLERİNE AİT BAZI İKTİSADİ İŞLETMELER

IX- SPOR KULÜPLERİNİN İDMAN VE SPOR FAALİYETİNDE BULUNAN İKTİSADİ İŞLETMELERİ İLE SADECE İDMAN VE SPOR FAALİYETLERİNDE BULUNAN ANONİM ŞİRKETLER

X-.. KOOPERATİFLER

A -. MUAFİYETİN KOŞULLARI

B - MUAFİYETİ ETKİLEYEN BAZI ANA SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ VE FİİLLER

1-.. Sermaye üzerinden kazanç dağıtılması hükmü

2-.. Sosyal, kültürel ve ekonomik tesislerin kurulup işletilmesi

3- . Kooperatiflerin mevduat faizi, her türlü tahvil ve hazine bonosu faizi ve repo geliri elde etmeleri

4-.. Kooperatiflerin gayrimenkul sermaye iradı elde etmeleri

C-. KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KOOPERATİFLERE YAPILAN ÖDEMELERDEN YAPILACAK GELİR VERGİSİ STOPAJI

1-.. Mevduat Faizi, Her Türlü Tahvil ve Bono Faizi İle Repo Gelirleri

2-.. Gayrimenkul Sermaye İratları

XI-... ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ MÜTEŞEBBİS TEŞEKKÜLLERİ

XII-.. DİĞER MUAFİYETLER

XIII-. KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KURUMLARDA DEFTER VE BELGE DÜZENİ

XIV-. MUAF KURUMLARIN KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİP VERMEYECEĞİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MUAFİYETLERLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MUAFİYETLERLE İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNALARI

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

1-.. Kurumlar Vergisi Kanunu

2-.. Özel Öğretim Kurumları Kanunu

3-.. 5228 Sayılı Kanun

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

A-.. İSTİSNANIN KAPSAMI

B-. İSTİSNANIN AMACI

III- YURT DIŞI İŞTİRAKLERDEN VE ŞUBELERDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İSTİSNA

A-.. GENEL AÇIKLAMA

B-. YURT DIŞI İŞTİRAK KAZANÇLARI İSTİSNASI

C-. YURT DIŞI ŞUBE KAZANÇLARI İSTİSNASI

IV- YURT DIŞI İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞ KAZANCI İSTİSNASI

V-.. EMİSYON PRİMİ İSTİSNASI

VI- YATIRIM FON VE ORTAKLIKLARINA AİT KAZANÇLARDA İSTİSNA

VII- TAŞINMAZLARIN VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞINDAN DOĞAN KAZANÇLARDA İSTİSNA

A -. GENEL AÇIKLAMA, DÜZENLEMENİN AMACI VE TARİHSEL GELİŞİMİ

1-.. Genel Açıklama

2-.. Düzenlemenin Amacı

3-.. Düzenlemenin Tarihsel Gelişimi

B - YASAL DÜZENLEME

C - İSTİSNADAN YARARLANACAK OLAN MÜKELLEFLER

D - İSTİSNANIN UYGULANMASINA KONU OLAN İKTİSADİ KIYMETLER

1-.. Taşınmaz Mallar

2-.. İştirak Hisseleri, Kurucu Senetleri, İntifa Senetleri ve Rüçhan Hakları

3-.. Bazı İktisadi Kıymetlerin İstisna Karşısındaki Durumu

a-.. Üretim vasıtaları

b-.. İrtifak hakkı

c-.. Başka bir ülkede kurulmuş olan şirkete ait hisse senetleri

E–. İSTİSNA UYGULAMASI İÇİN ARANAN KOŞULLAR

1-.. Taşınmazlar ve İştirak Hisselerinin İki Tam Yıl Süreyle Aktifte Bulundurulması

a-.. Genel Olarak

b-.. Tür Değişikliği, Devir, Birleşme veya Bölünme Yoluyla Edinilen Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin İktisap Tarihi

c-.. Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. Maddesine Uygun Devir Yoluyla İktisap Edilen Taşınmaz ve İştirak Hisselerinin İktisap Tarihi

d-.. Satılan Taşınmaz Cins Değiştirmesine Rağmen Cins Tahsisi Yapılmaması Halinde, İki Yıllık Sürenin Başlangıç Tarihi

e-.. Aktife Dahil Arsa Üzerine İnşa Edilen Bir Binanın Satılması Halinde İki Tam Yıllık Sürenin Başlangıcı

2-.. Menkul Kıymet veya Taşınmaz Ticareti ve Kiralanmasıyla Uğraşılmaması

3-.. Kazancın Fon Hesabında Tutulması

F-.. İSTİSNA UYGULAMASI

G-. DİĞER AÇIKLAMALAR

1-.. Amaç Dışı İşlemler

2-.. Grup İçi Şirketlere Yapılan Satışlarda İstisna Uygulaması

3-.. Fon Hesabında Tutulan Kazançların İşletmeden Çekilmesi, Başka Bir Hesaba Nakledilmesi veya Ana Merkeze Transferi

4-.. Satış Vaadi Sözleşmesi İle Satışı Öngörülen Taşınmazlar

5-.. Satış Bedelinin Döviz Cinsinden Belirlenmesi Halinde Kur Farklarının Durumu

6-.. Devir, Birleşme, Bölünme ve Tür Değişikliğinin Tasfiye Sayılıp Sayılmadığı

7-.. Kurumun Kendi Hisse Senetlerini Satması Halinde Uygulama

H–. 21/06/2006 TARİHİNDEN ÖNCE YAPILAN SATIŞLAR İÇİN İSTİSNA UYGULAMASI

1-.. Kârın Sermaye Eklenmesi veya Fon Hesabına Alınması

a-.. Sermaye Artırımının Gerçekleştirilmesinde veya Kârın Fon Hesabına Alınmasında Süre

b-.. Kurumun Dönem Faaliyetlerinin Zararla Sonuçlanmış Olması Halinde Sermaye Artırımı

c-.. Devir Halinde Sermaye Artırım Süresi

2-.. İstisna Uygulaması

3-.. Sermayeye Eklenen veya Fon Hesabında Tutulan Kazançların İşletmeden Çekilmesi

İ -.. İSTİSNA UYGULAMASININ MUHASEBESİ

VIII-. TAŞINMAZLARIN VE İŞTİRAK HİSSELERİNİN BANKALARA VEYA TMSF’YE DEVRİNDEN DOĞAN KAZANÇLARDA İSTİSNA

IX-... YURT DIŞI İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLARDA İSTİSNA

A-.. İSTİSNANIN NİTELİĞİ

B-. İSTİSNADAN YARARLANMA KOŞULLARI

C-. YURT DIŞI İNŞAAT, ONARIM, MONTAJ İŞLERİ VE TEKNİK HİZMETLERİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE ZARAR MAHSUBU

1-.. 2004 ve Sonrası Yıllara İlişkin Zararların Mahsubu

2-.. 2003 ve Öncesi Yıllara İlişkin Zararların Mahsubu

X-.. ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARDA İSTİSNA

A-.. 01/01/2004 TARİHİNDEN SONRA FAALİYETE BAŞLAYAN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI KAZANÇLARI İSTİSNASI

1-.. Kapsam

2-.. İstisnadan Yararlanma Koşulları

3-.. İstisnanın Süresi

4-.. İstisna Süresi İçinde Ayrı Bir Okul veya Merkez Açılması

5-.. İstisnadan Yararlanan İşletmenin Satılması veya Devredilmesi

6-.. İstisna Kapsamındaki Kazancın Dağıtılması

B-. 01/01/2004 TARİHİNDEN ÖNCE FAALİYETE BAŞLAYAN ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI KAZANÇLARI İSTİSNASI

1-.. İstisnanın Kapsamı

2-.. İstisnanın Uygulaması İle İlgili Konular

a-.. Tesislerin Devri

b-.. Kazancı Vergiden İstisna Olan Tesislerde Bulunan Kantin, Büfe ve Kafeterya Gibi Tesislerin Geliri

c-.. İstisnadan Yararlanma Koşulları ve Yapılacak İşlemler

XI- RİSTURN İSTİSNASI

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN DİĞER İSTİSNALARLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarda istisna

Yurt dışı inşaat taahhüt işlerinden sağlanan kazançlarda istisna

Eğitim kurumlarının işletilmesinden sağlanan kazançlarda istisna

Risturn istisnası

Diğer konular

KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN DİĞER İSTİSNALARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışından doğan kazançlarda istisna

Yurt dışı inşaat taahhüt işlerinden sağlanan kazançlarda istisna

Risturn istisnası

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMLERİ

 

I- YASAL DÜZENLEME

A- KANUN MADDE METİNLERİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

A-.. SPORTİF FAALİYETLERLE İLGİLİ SPONSORLUK HARCAMALARI

1-.. Yasal Düzenleme ve Genel Açıklamalar

2-.. Kurum Kazancından İndirilecek Sponsorluk Giderleri

3-.. Sponsorluk Giderlerinin Kurum Kazancından İndirimiyle İlgili Diğer Hususlar

a-.. Sponsorluk Yönetmeliğine Göre Yapılması Gereken İşlemler ve Tevsik

b-.. Sponsorluk Harcamalarının İndiriminde Sınır

B-. KURUM KAZANCININ % 5’İ SINIRI KAPSAMINDA İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

C-. OKUL, SAĞLIK TESİSİ VE BENZERİ KURUMLAR İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

D-. GIDA BANKACILIĞI FAALİYETİNDE BULUNAN DERNEK VE VAKIFLARA YAPILAN GIDA, TEMİZLİK, GİYECEK VE YAKACAK MADDESİ BAĞIŞLARI

1-.. Bağışın Yapılacağı Dernek veya Vakıflar

2-.. Bağışa Konu Olacak Mallar ve Bağışın Niteliği

3-.. Bağışı Yapanlarca Düzenlenecek Belge

4-.. Dernek ve Vakıflarca Düzenlenecek Belge

5-.. Kayıt Düzeni ve Beyannamelerde Gösterim

E-.. KÜLTÜR VE SANATSAL FAALİYETLERİN TEŞVİKİ VEYA TARİHİ VARLIKLARIN KORUNMASINA YÖNELİK BAĞIŞ VE YARDIMLAR

III- ÖZEL KANUNLAR GEREĞİNCE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE DİKKATE ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

1-.. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

2-.. Yüksek Öğretim Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

3-.. İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

4-.. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

5-.. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

6-.. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

7-.. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

8-.. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

9-.. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu’na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

IV- AYNİ BAĞIŞ VE YARDIMLARDA DEĞERLEME

V-.. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMİNDE SINIR

VI- AYNİ OLARAK YAPILAN BAĞIŞLARIN KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

VII- BAĞIŞ VE YARDIMLARIN BELGELENDİRİLMESİ

VIII- VAKIFLARIN VERGİDEN MUAF VAKIF, DERNEKLERİN KAMUYA YARARLI DERNEK SAYILMASI

IX - KURUM KAZANCINDAN İNDİRİLEN BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN TABLO

KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMLERİYLE İLGİLİ ÖZELGE VE DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

DOKUZUNCU KISIM

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN TEŞVİK KORUMALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ARAÇLAR, ARAÇLAR İÇİN YAPILAN HİZMETLER,

KIYMETLİ MADENLER VE YATIRIMLARDA İSTİSNA

 

I- YASAL DÜZENLEME

A- KANUN MADDE METİNLERİ

B- GENEL TEBLİĞLER

II- ARAÇLARDA VE ARAÇLARA İLİŞKİN TESLİMLERDE İSTİSNA

III- KIYMETLİ MADEN VE PETROL ARAMA FAALİYETLERİNDE İSTİSNA

A- . ALTIN, GÜMÜŞ VE PLATİN İLE İLGİLİ ARAMA, İŞLETME, ZENGİNLEŞTİRME VE RAFİNAJ FAALİYETLERİNE YÖNELİK TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA

1-.. İstisna Kapsamına Giren Mal ve Hizmetler

2-.. İstisna Uygulamasında Alt Sınır

3-.. Arama Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması

4-.. İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması

5-.. Rafinaj Faaliyetlerinde İstisna Uygulaması

a- Rafinaj Faaliyetinin Mahiyeti ve İstisna Kapsamında İşlem Yapan Mükellefler

b- İstisna Kapsamına Giren İşlemler ve İstisnanın Uygulanması

B- PETROL ARAMA FAALİYETLERİNDE İSTİSNA

IV- MAKİNE VE TEÇHİZAT ALIMLARINDA İSTİSNA

V-.. LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARININ İNŞASI, YENİLENMESİ VE GENİŞLETİLMESİNE İLİŞKİN İSTİSNA

A- İSTİSNANIN KAPSAMI

B– İSTİSNA UYGULAMASINDA ALT SINIR

C– İSTİSNA VE İADE UYGULAMASI

V–. ULUSAL GÜVENLİK AMAÇLI TESLİM VE HİZMETLERE İLİŞKİN İSTİSNA

A-.. İSTİSNANIN KAPSAMI

B-. İSTİSNA UYGULANMASI

1- Kurum ve Doğrudan Alımlarında İstisna Uygulaması

2- Tedarikçi Firmaların Alımlarında İstisna Uygulaması

3- Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna Uygulaması

C - İADE UYGULAMASI

1- Doğrudan Yapılan Teslimlerde ve Tedarikçi Firmaların Alımlarında İade Uygulaması

2- Yurt Dışında Yerleşik Firmalara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İade Uygulaması

D – İSTİSNA UYGULAMASINDA ALT SINIR

 

İKİNCİ BÖLÜM

TAŞIMACILIK İSTİSNASI

 

I – YASAL DÜZENLEME

A – KANUN MADDE METİNLERİ

B – GENEL TEBLİĞLER

II – İSTİSNANIN KAPSAMI VE UYGULAMASI

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DİPLOMATİK İSTİSNALAR

 

I–.. YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METİNLERİ

B–. GENEL TEBLİĞLER

II–. İSTİSNA UYGULAMASI

A-.. İSTİSNA KAPSAMI

1-.. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar

2-.. İstisna Uygulanacak Ülkeler, Mal ve Hizmetler

3-.. İstisna Kapsamında Satış Yapabilecek Satıcılar

4-.. İstisnadan Faydalanacak Asgari Tutar

B-. İSTİSNA UYGULAMASI

C-. İSTİSNA KAPSAMINDAKİ SATIŞIN BEYANI İLE İNDİRİLMEYEN VERGİNİN SATICIYA İADESİ


 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İTHALAT İSTİSNASI

 

I–.. YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METİNLERİ

B–. GENEL TEBLİĞLER

II–. İSTİSNA UYGULAMASI

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

SOSYAL VE ASKERİ AMAÇLI DİĞER İSTİSNALAR

 

I–.. YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METİNLERİ

B–. GENEL TEBLİĞLER

II-. KÜLTÜR VE EĞİTİM AMACI TAŞIYAN İSTİSNALAR

III– SOSYAL AMAÇLI İSTİSNALAR

A–. SAĞLIK VE SOSYAL AMAÇLI BAZI TESLİMLERDE İSTİSNA

B–. BEDELSİZ YAPILAN BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA

C–. YABANCI TEMSİLCİLİK VE KONSOLOSLUKLARA, YABANCI HAYIR VE YARDIM KURUMLARINA VE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA BEDELSİZ YAPILAN BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA

D-. KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA

1-.. İstisnanın Kapsamı

2-.. İstisna Kapsamına Giren İşlemlerde Alt Sınır

3-.. İstisna Uygulaması

E–. KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARININ BAZI TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA

IV– ASKERİ AMAÇLI İSTİSNALAR

V–. DİĞER İSTİSNALAR

A–. VERGİDEN MUAF ESNAF VE BASİT USULDE VERGİLENDİRİLENLERCE YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA

B–. GERÇEK USULDE VERGİYE TABİ OLMAYAN ÇİFTÇİLER İLE VERGİDEN MUAF SERBEST MESLEK ERBABI TARAFINDAN YAPILAN TESLİM VE HİZMETLERDE İSTİSNA

C–. DEVİR VE BÖLÜNME İŞLEMLERİNDE İSTİSNA

1-.. Gelir Vergisi Kanunu’nun 81. Maddesinde Belirtilen İşlemlerde İstisna

2-.. Kurumlar Vergisi Kanunu’na Göre Yapılan Devir ve Bölünme İstisna

D–. İKTİSADİ İŞLETMELERE DAHİL OLMAYAN GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASINDA İSTİSNA

E–. BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ KAPSAMINA GİREN İŞLEMLERDE İSTİSNA

F–. DARPHANE VE DAMGA MATBAASI İLE MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN BAZI İŞLEMLERDE İSTİSNA

G–. BAZI DEĞERLİ MADEN, DEĞERLİ KÂĞIT VE ATIKLARIN TESLİMİNDE İSTİSNA

H–. ZİRAİ AMAÇLI SU TESLİMLERİNDE VE ARAZİ ISLAHINA AİT HİZMETLERDE İSTİSNA

İ–.. SERBEST BÖLGELERDE VERİLEN HİZMETLERDE İSTİSNA

J–. BORU HATTI İLE YAPILAN YABANCI HAM PETROL, GAZ VE BUNLARIN ÜRÜNLERİNİN TAŞINMASI HİZMETLERİNDE İSTİSNA

K–. ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ VE KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNİN BAZI TESLİMLERİNDE İSTİSNA

L–. KONUT YAPI KOOPERATİFLERİNİN ÜYELERİNE KONUT TESLİMLERİNDE İSTİSNA

M– VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİNİN TESLİMLERİ İLE FİNANSAL YENİDEN YAPILANDIRMA ÇERÇEVE ANLAŞMALARI HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA YAPILAN İŞLEMLERDE İSTİSNA

N–. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN BAZI İŞLEMLERİNDE İSTİSNA

O–. YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLEN HABER HİZMETLERİNDE İSTİSNA

P–. GÜMRÜKLÜ SAHALARDA VERİLEN BAZI HİZMETLERİNDE İSTİSNA

R–. HAZİNE VE ARSA OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YAPILAN BAZI İŞLEMLERDE İSTİSNA

S–. GAYRİMENKUL VE İŞTİRAK HİSSESİ SATIŞLARINDA İSTİSNA

T–. ÖZÜRLÜLERE YÖNELİK ÜRETİLMİŞ BAZI ARAÇ VE PROGRAMLARIN TESLİMİNDE İSTİSNA

U–. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE UYGULANAN İSTİSNA

V–. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA YAPILAN BAZI BAĞIŞLARDA İSTİSNA

1-.. İstisnanın Kapsamı

2-.. İstisna Uygulanması

a-.. İstisna Belgesinin Düzenlenmesi

b-.. Katma Değer Vergisi Mükelleflerince Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması

c-.. Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayanlarca Yapılacak Bedelsiz Teslim ve/veya İfalarda İstisna Uygulaması

d-.. Nakdi Bağışlarla Alınacak Bilgisayarlarda İstisna Uygulaması

3-.. İndirim

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YER ALAN TEŞVİK VE KORUMALARLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Araçlar ve araçlara ilişkin teslimlerde istisna

Limanlar ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesine ilişkin teslimlerde istisna

Makine ve teçhizat alımlarında istisna

Taşımacılık istisnası

İthalat istisnası

Diğer istisnalar

 

ONUNCU KISIM

VERGİ USUL KANUNU’NDA YER ALAN TEŞVİK VE KORUMA

 

BİRİNCİ BÖLÜM

ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METNİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRABİLECEK OLANLAR

III- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILMASININ ŞARTLARI

A-.. ALACAĞIN TİCARİ VE ZİRAİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ VE İDAME ETTİRİLMESİ İLE İLGİLİ OLMASI

B-. ALACAĞIN DAVA VEYA İCRA SAFHASINDA BULUNMASI

C-. YAPILAN PROTESTOYA VEYA YAZIYLA BİR DEFADAN FAZLA İSTENİLMESİNE RAĞMEN BORÇLU TARAFINDAN ÖDENMEMİŞ BULUNAN DAVA VE İCRA TAKİBİNE DEĞMEYECEK DERECEDE KÜÇÜK ALACAKLARDAN OLMASI

1-.. Dava ve İcra Takibine Değmeyecek Derecede Küçük Alacaklarda Ölçü Nedir?

2-.. Alacağın Yazı İle İstenmesinde Şekil Nedir?

D-. ALACAĞIN TEMİNATLI OLMAMASI

E-.. BİLÂNÇO ESASINDA DEFTER TUTULMASI

IV- ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI UYGULAMASI

A-.. KARŞILIK AYIRMA DÖNEMİ

1-.. Karşılığın Ancak Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemde Ayrılabileceği Yönündeki Kararlar

2-.. Karşılığın Alacağın Şüpheli Hale Geldiği Dönemden Sonraki Dönemlerde De Ayrılabileceği Yönündeki Kararlar

B-. ALACAĞIN DOĞRUDAN GİDER YAZILAMAMASI VE KARŞILIK AYIRMA ZORUNLULUĞU

C-. ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI TUTARI

D-. ŞÜPHELİ ALACAĞIN TAHSİLİ VEYA DEĞERSİZ HALE GELMESİ

V-.. DİĞER HUSUSLAR

A-.. KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDAN OLAN ALACAKLAR

B-. YURT DIŞINDAKİ KİŞİ VE KURUMLARDAN OLAN ALACAKLAR

C-. HATIR SENETLERİ VE VERİLEN KEFALETLER İÇİN KARŞILIK AYRILIP AYRILAMAYACAĞI

D-. VERİLEN AVANSLAR İÇİN KARŞILIK AYRILIP AYRILAMAYACAĞI

E-.. ARALARINDA ORTAKLIK İLİŞKİSİ BULUNAN ŞİRKETLERİN BİRBİRİNDEN OLAN ALACAKLARI İÇİN KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI

F-.. BANKACILIK İŞLEMLERİ YAPMA VE MEVDUAT KABUL ETME İZNİ KALDIRILAN BANKALARDAN OLAN ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI

G-. VADESİ GELEN ALACAĞIN VADESİNİN UZATILMASI HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYRILABİLİR Mİ?

H-. KONKORDATO HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI UYGULAMASI

İ-... İFLAS HALİNDE ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI UYGULAMASI

J-.. KATMA DEĞER VERGİSİNDEN DOĞAN ALACAKLAR İÇİN KARŞILIK AYRILIP AYRILMAYACAĞI

VI- ŞÜPHELİ ALACAKLARLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI

ŞÜPHELİ ALACAKLARLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Zamanı

Hangi Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği

Diğer Konular

ŞÜPHELİ ALACAKLARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

Şüpheli Hale Gelen Alacağın Doğrudan Gider Kaydedilip Edilemeyeceği

Şüpheli Alacak Karşılığı Ayırma Zamanı

Hangi Alacaklar İçin Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılabileceği

Diğer Konular

İKİNCİ BÖLÜM

DEĞERSİZ ALACAKLAR

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METNİ

B - GENEL TEBLİĞLER

II - DEĞERSİZ ALACAK YAZABİLECEK OLANLAR

III -DEĞERSİZ ALACAK YAZMANIN ŞARTLARI

IV -DEĞERSİZ ALACAK YAZMA ZAMANI

V -. MUHASEBE KAYITLARI

DEĞERSİZ ALACAKLARLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

DEĞERSİZ ALACAKLARLA İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

Alacağın Değersiz Alacak Haline Geldiği Tarih

Hangi Alacakların Değersiz Alacak Olarak Zarar Kaydedilebileceği

Alacağın Tahsiline İmkân Kalmadığının Kanıtlanması

Diğer Konular

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AZALAN BAKİYELER USULÜYLE VE FEVKALADE AMORTİSMAN

 

I-... AZALAN BAKİYELER USULÜYLE AMORTİSMAN

A-.. YASAL DÜZENLEME

1-.. Kanun Madde Metinleri

2-.. Genel Tebliğler

B-. AZALAN BAKİYELER USULÜYLE AMORTİSMAN AYIRABİLECEK OLANLAR

C-. AZALAN BAKİYELER USULÜNDE AMORTİSMAN UYGULAMASI

1-.. Amortisman Usulünü Belirlemede Seçimlik Hak

2-.. Üzerinden Amortisman Hesaplanacak Değer ve Amortisman Hesaplanması

3-.. Uygulanacak Amortisman Nispeti

4-.. Azalan Bakiyeler Usulünde Amortisman Süresi

5-.. Azalan Bakiyeler Usulünde Amortisman Hesaplanmasına İlişkin Örnekler ve Bu Yöntemin Yükümlülere Sağladığı Avantaj

II-. FEVKALADE AMORTİSMAN

A-.. YASAL DÜZENLEME

1-.. Kanun Madde Metni

2-.. Genel Tebliğler

B-. FEVKALADE AMORTİSMAN UYGULAMASI

1-.. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Yangın, Deprem, Su Basması Gibi Afetler Neticesinde Değerini Tamamen veya Kısmen Kaybetmesi

2-.. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Teknolojik Gelişmeler Nedeniyle Değerini Kaybetmesi

3-.. Amortismana Tabi İktisadi Kıymetin Cebri Çalışma Nedeniyle Değerini Kaybetmesi

C-. DİĞER HUSUSLAR

FEVKALADE AMORTİSMANLA İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ALACAK SENETLERİ REESKONTU

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A–. KANUN MADDE METNİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II-. REESKONT UYGULAMASININ KAPSAMI

A-.. MÜKELLEFLER AÇISINDAN

1-.. Reeskont Yapabilecek ve Yapamayacak Mükellefler

2-.. Reeskont Yapmak Zorunda Olan Mükellefler

B-. ALACAKLAR AÇISINDAN

1).. Senetli Alacaklar

2).. Senetsiz Alacaklar

3).. Çekler

4).. Teminata ve Tahsile Verilen Alacak Senetleri

5).. Katma Değer Vergisinden Doğan Alacaklar

IV -REESKONT TUTARININ HESAPLAMASI

A -. HESAPLAMADA KULLANILACAK FORMÜL

B - HESAPLAMADA DİKKATE ALINACAK ORAN

V -. MUHASEBE KAYITLARI

ALACAK SENETLERİ REESKONTU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

ALACAK SENETLERİ REESKONTU İLE İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

YENİLEME FONU

 

I -.. YASAL DÜZENLEME

A – KANUN MADDE METNİ

B - GENEL TEBLİĞLER

II - YENİLEME FONU UYGULAMASINDAN YARARLANACAK OLANLAR

III -YENİLEME FONU UYGULAMASININ ŞARTLARI

A -. SATILAN İKTİSADİ KIYMETİN YENİLENMESİNİN ZARURİ OLMASI VEYA İŞLETMEYİ İDARE EDENLERCE KARAR VERİLİP TEŞEBBÜSE GEÇİLMİŞ BULUNMASI

B - SATIN ALINACAK İKTİSADİ KIYMETİN DAHA ÖNCE SATILAN KIYMETLE AYNI NİTELİKTE OLMASI

C - SATILAN VE YENİLENECEK OLAN İKTİSADİ KIYMETİN, AMORTİSMANA TABİ BİR İKTİSADİ KIYMET OLMASI

IV -YENİLEME FONUNUN KULLANILMA SÜRESİ

V -. YENİLEME FONU UYGULAMASI

VI -DİĞER HUSUSLAR

A -. TASFİYE, BİRLEŞME, DEVİR, BÖLÜNME VE NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA YENİLEME FONU UYGULAMASI

B - GEÇİCİ VERGİ UYGULAMASINDA YENİLEME FONU

VII-YENİLEME FONUNA İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI

YENİLEME FONU İLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

YENİLEME FONUYLA İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

ALTINCI BÖLÜM

VERGİNİN TERKİNİ

 

I -.. YASAL DÜZENLEME

A – KANUN MADDE METNİ

B - GENEL TEBLİĞLER

II - VERGİ TERKİNİ İMKÂNINDAN YARARLANABİLECEK OLANLAR

III -...................................... MÜKELLEFLERİN VARLIKLARININ KAYBI HALİNDE TERKİN

IV -..................................... MÜKELLEFLERİN MAHSULLERİNİN KAYBI HALİNDE TERKİN

V -. TERKİN KAPSAMINA GİREN VERGİLER

A -. MÜKELLEFLERİN VARLIĞININ BİR UNSURU HALİNE DÖNÜŞEN VERGİLER

B - MÜKELLEFLERİN VARLIĞININ BİR UNSURU HALİNE DÖNÜŞMEYEN VERGİLER

VI -........................................... VERGİNİN TERKİNİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

YEDİNCİ BÖLÜM

MÜCBİR SEBEP

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METİNLERİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

II- MÜCBİR SEBEP HALLERİ

A-.. VERGİ ÖDEVLERİNİN HER HANGİ BİRİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL OLACAK AĞIR KAZA, AĞIR HASTALIK, TUTUKLULUK

B-. VERGİ ÖDEVLERİNİN HER HANGİ BİRİNİN YERİNE GETİRİLMESİNE ENGEL OLACAK YANGIN, YER SARSINTISI VE SU BASMASI GİBİ AFETLER

C-. KİŞİNİN İRADESİ DIŞINDA VUKUA GELEN MECBURİ GAYBUBETLER

D-. SAHİBİNİN İRADESİ DIŞINDAKİ SEBEPLER DOLAYISIYLA DEFTER VE VESİKALARININ ELİNDEN ÇIKMIŞ BULUNMASI

III- MÜCBİR SEBEP HALİ KABUL EDİLMEYEN BAZI DURUMLAR

IV- MÜCBİR SEBEBİN SONA ERMESİ

A-.. AĞIR KAZA

B-. AĞIR HASTALIK

C-. TUTUKLULUK

D-. YANGIN, YER SARSINTISI VE SU BASMASI GİBİ AFETLER

V-.. MÜCBİR SEBEBİN SONUÇLARI

A-.. MÜCBİR SEBEBİN SÜRELERLE İLGİLİ SONUÇLARI

B-. MÜCBİR SEBEBİN DİĞER SONUÇLARI

1-.. Mücbir Sebep Halinde Ceza Kesilmemesi

2-.. Mücbir Sebep Halinde Tarh Zamanaşımının Uzaması

MÜCBİR SEBEPLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

MÜCBİR SEBEPLE İLGİLİ DANIŞTAY KARAR ÖZETLERİ

 

ON BİRİNCİ KISIM

6183 SAYILI KANUNDA YER ALAN TEŞVİK VE KORUMALAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

VERGİ BORÇLARININ TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMESİ

 

I-... YASAL DÜZENLEME

A-.. KANUN MADDE METNİ

B-. GENEL TEBLİĞLER

C-. İÇ GENELGELER

II-.... TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKÂNINDAN YARARLANABİLECEK OLANLAR

III-... TECİL NE ZAMAN İSTENİR?

IV-... TECİL VE TAKSİTLENDİRME İMKÂNINDAN YARARLANMAK İSTEYENLERİN YAPACAKLARI İŞLEMLER

V-..... TECİLİ KABUL EDİLEBİLEN BORÇLAR

VI-... TECİLİ KABUL EDİLMEYEN BORÇLAR

VII-.. ALACAKLI AMME İDARESİ TECİL TALEBİNİ KABUL ETMEK ZORUNDA MIDIR?

VIII-. TECİL VE TAKSİTLENDİRME YETKİSİ

IX-... ÇOK ZOR DURUM HALİNİN TESPİTİ

X-..... TOPLU TECİL YAPILABİLİR Mİ?

XI-... ÖDEMESİZ, FAİZSİZ YA DA FARKLI BİR FAİZ ORANI UYGULANMAK SURETİYLE TECİL YAPILABİLİR Mİ?

XII-.. TECİL FAİZİ ORANI

XIII-. TECİL FAİZİ UYGULAMASI

XIV-. TECİL FAİZLERİ GİDER YAZILABİLİR Mİ?

XV-.. TECİL ŞARTLARINA UYULMAMASI HALİNDE YAPILACAK İŞLEM

 

ON İKİNCİ KISIM

DİĞER TEŞVİK VE KORUMALAR

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

KÜLTÜR VE SANATIN TEŞVİKİ

 

I-... TELİF KAZANÇLARI İSTİSNASI

II-. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ

III- İNDİRİMLİ KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

IV- İNDİRİMLİ EĞLENCE VERGİSİ ORANLARI

V-.. DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI

VI- HARÇ İSTİSNASI

 

İKİNCİ BÖLÜM

SPORUN VE SPORCUNUN TEŞVİKİ

 

I -.. YASAL DÜZENLEME

II - SPOR VE SPORCUNUN TEŞVİKİ İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

A -. KAMUYA YARARLI DERNEK STATÜSÜNDEKİ SPOR KULÜPLERİNE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJLARI

1-.. Katma Değer Vergisi İstisnası

2-.. Emlak Vergisi İstisnası

3-.. Harç İstisnası

4-.. Bağış ve Yardımların Beyan Edilen Gelirden İndirimi

5-.. Bağış ve Yardımların Kurum Kazancından İndirimi

B - TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU VERGİ MUAFİYETİ

C - SPONSORLUK GİDERLERİNİN GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ

D - SPORCULARA ÖDENEN İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN VAKIFLAR

VE KAMUYA YARARLI SAYILAN DERNEKLERE SAĞLANAN

VERGİ AVANTAJLARI

 

I-... KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNASI

II-. EMLAK VERGİSİ İSTİSNASI

III- HARÇ İSTİSNASI

IV- VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ İSTİSNASI

V-.. BAĞIŞ VE YARDIMLARIN BEYAN EDİLEN GELİRDEN İNDİRİMİ

VI- BAĞIŞ VE YARDIMLARIN KURUM KAZANCINDAN İNDİRİMİ

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE

SAĞLANAN TEŞVİKLER

 

I-... YASAL DÜZENLEME

II-. İSTİSNANIN KAPSAMI

III- İSTİSNA FAALİYET KAPSAMINDA YAPILAN YATIRIMLARDA YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

IV- FAALİYETİN ZARARLA SONUÇLANMASI HALİNDE ZARAR MAHSUBU

V-.. İSTİSNA KAZANCIN DAĞITILMASI HALİNDE VERGİLEME

VI- İSTİSNA KAZANCIN TESPİTİ VE MUHASEBE SİSTEMİ

TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİLİ KANUNU İLE SAĞLANAN TEŞVİKLERLE İLGİLİ ÖZELGE ÖZETLERİ

EK 1 BAKANLAR KURULUNCA VERGİ MUAFİYETİ TANINAN

VAKIFLAR LİSTESİ

EK 2 KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER LİSTESİ

KAYNAKÇA