KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA SORUMLULUK VE RÜCU

İÇİNDEKİLER

 

İÇİNDEKİLER          

KISALTMALAR      

EKLER    

GİRİŞ      

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

İŞ KAZALARI, MESLEK HASTALIKLARI, HASTALIK,
ANALIK SİGORTASI VE ELDE EDİLME KOŞULLARI

 

I-    İŞ KAZASI     

A-   GENEL BİLGİ           

B-   TANIMI     

C-  UNSURLARI            

1-   Sigortalı Olma  

Yargıtay Kararları

2-   Kazaya Uğrama

3-   Kaza Sonucu Bedence ve/veya Ruhça Bir Arızaya Uğrama      

4-   Uygun İlliyet Bağının Bulunması  

Yargıtay Kararları

D-  İŞ KAZASI SAYILMA HAL VE DURUMLARI           

1-   Sigortalının İşyerinde Bulunduğu Sırada Meydana Gelen Kazalar (SSK m. 11/A-a)           

Yargıtay Kararları

2-   İşveren Tarafından Yürütülmekte Olan İş Dolayısıyla Meydana Gelen Kazalar (SSK m. 11/A-b)        

Yargıtay Kararları

3-   Sigortalının İşveren Tarafından Görev İle Başka Bir Yere Gönderilmesi Yüzünden Asıl İşini Yapmaksızın Geçen Zamanlarda Meydana Gelen Kazalar (SSK m. 11/A-c)      

Yargıtay Kararları

4-   Emzikli Kadın Sigortalının Çocuğuna Süt Vermek İçin Ayrılan Zamanlarda Meydana Gelen Kazalar (SSK m. 11/A-d)  

5- Sigortalıların, İşverence Sağlanan Bir Taşıtla İşin Yapıldığı Yere Toplu Olarak Götürülüp Getirilmeleri (SSK m. 11/A-e)               

Yargıtay Kararları

II-  MESLEK HASTALIĞI    

A-   TANIMI VE TESPİTİ 

B-   UNSURLARI            

1-   Sigortalı Olma  

2-   Hastalık Veya Sakatlığın Yürütülen İşin Sonucu Olarak Ortaya Çıkması               

3-   Sigortalının Bedence veya Ruhça Bir Zarara Uğraması            

4-   Hastalığın Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğüne Ekli Listede Yer Alması ve Belirtilen Süre İçinde Meydana Çıkması          

5-   Hastalığın Hekim Raporu İle Tespit Edilmesi              

Yargıtay Kararı     

III- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI SİGORTA KOLLARINDAN YAPILAN YARDIMLARI  

A-   SAĞLIK YARDIMI YAPILMASI 

B-   GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK SÜRESİNCE GÜNLÜK ÖDENEK VERİLMESİ            

1-   Geçici İşgöremezlik Ödeneğinin Hesaplanması         

a-   Tam Çalışma              

b-   Üç aylık Süre İçerisinde Birden Fazla İşyerinde Çalışanlar

c-   Eksik Çalışma            

d-   İdare ve Kaza Mercilerince Verilen Karar Gereğince Yapılan Ödemenin Bulunması      

e-   Prim ve İkramiye Gibi Ödemelerin Bulunması       

f-    Üç Aylık Dönemde Çalışmama

g-   On İki Aylık Dönemde Çalışmama           

h-   Sigortalı Olarak İlk Defa Çalışma            

i-    Toplu İş Sözleşmesi Ücret Farkları         

j-    Belirsiz Zaman ve Miktar Üzerinden Ücret Alanlar               

k-   Arızanın/Hastalığın Nüksü       

l-    Meslek Hastalıklarında             

m-  Kazancın Alt ve Üst Sınırları    

n-   Hekim Tavsiyelerine Uymama  

o-   Kasti ve Suç Sayılır Hareket    

p-   Sigortalının Bağışlanmaz Kusuru          

C-  GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDEMESİ       

D-  SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK HALLERİNDE GELİR VERİLMESİ            

1-   Gelirin Başlangıcı ve Ödemesi       

2-   Gelirin Hesaplanması      

3-   Birden Çok İş kazası veya Meslek Hastalığına Tutulma            

4-   Geliri Artıran ve Azaltan Durumlar 

5-   Artırım ve İndirimlerde İzlenecek Yol            

E-   İŞ KAZASINDA GELİRİN SERMAYEYE ÇEVRİLMESİ          

F-   SİGORTALININ ÖLÜMÜNDE HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI            

1-   Eş ve Çocuklara Gelir Bağlanması

2-   Ana ve Babaya Gelir Bağlanması  

3-   Başlangıcı, Bitişi ve Gelirin Alt Sınırı           

G-  GELİRLERİN PEŞİN SERMAYE DEĞERLERİ VE RÜCU HESAPLAMASI           

ÖRNEKLER          

Yargıtay Kararları

H-  PROTEZ ARAÇ VE GEREÇLERİNİN SAĞLANMASI, TAKILMASI, ONARILMASI VE YENİLENMESİ

I-    SİGORTALININ BAŞKA YERE GÖNDERİLMESİ   

J-   YABANCI ÜLKELERDE YAPILAN TEDAVİNİN, KURUMCA KARŞILANMASI     

K-   CENAZE MASRAFI KARŞILIĞI VERİLMESİ          

III- HASTALIK SİGORTASI

A-   GENEL BİLGİ           

B-   SAĞLANAN YARDIMLAR        

1-   Sağlık Yardımı Yapılması

2-   Protez, Araç ve Gereçlerinin Standartlara Uygun Olarak Sağlanması, Takılması, Onarılması ve Yenilenmesi (Ağız Protezlerine İlişkin Yardımlar Kurumca Hazırlanan Yönetmelik Esasları Dahilinde Sağlanır.)              

3-   Geçici İş Göremezlik Süresinde Günlük Ödenek Verilmesi       

4-   Gerekli Hallerde Muayene ve Tedavi İçin Yurt İçinde Başka Bir Yere Gönderilmesi             

5-   Sigortalılık Niteliğini Yitiren Sigortalılara Hastalık Sigortasından Yapılacak Yardımlar      

IV- ANALIK SİGORTASI     

A-   GENEL BİLGİ           

B-   SAĞLANAN YARDIMLAR        

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

SİGORTA OLAYLARINDA SORUMLU TARAFLAR

 

I-    SORUMLU TARAFLAR 

A-   İŞVEREN  

B-   ÖZELLİKLİ İŞVERENLER        

1-   İnşaat, Tesisat, Tamirat ve Tadilat İşlerinde

2-   Maden İşyerlerinde         

3-   Taş Ocakları İşyerlerinde

4-   Konut İşyerlerinde          

5-   Han ve Pasaj İşyerlerinde              

6-   Taşıt İşyerlerinde             

a-   Kara Taşıtlarında       

b-   Deniz Taşıtlarında     

7-   Yed-i Emin ve Tasfiye Memurları   

C-  ARACI       

D-  SİGORTALISINI ÖDÜNÇ VEREN İŞVERENLER   

E-   ÜÇÜNCÜ KİŞİLER   

F-   ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İŞVERENLERİ      

G-  ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİ 

İ-    FON İDARESİ          

J-   İŞVEREN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN MİRASÇILARI

II-  ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL) SORUMLULUK         

III- İŞVERENİN SORUMLULUĞU BULUNMAYAN HALLER          

IV- SORUMLU OLMAYAN TARAFLAR              

A-   İHALE MAKAMLARI 

B-   İSTİSNA AKDİ  (ESER SÖZLEŞMESİ) İLE İŞ VERENLER    

C-  İŞVEREN VEKİLİ      

D-  AYNI KAZADA ÖLEN SİGORTALININ HAK SAHİPLERİ       

E-   ARAÇ SAHİPLERİ    

F-   ŞİRKET ORTAKLARI               

Yargıtay Kararları

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE SORUMLULUKLARI

 

I-    BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

A-   İŞVERENİN SİGORTALIYI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI      

Yargıtay Kararları

B-   İŞVERENİN İŞ KAZASINI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

C-  İŞVERENİN MESLEK HASTALIĞINI BİLDİRMESİ 

II-  İŞVERENİN SORUMLULUKLARI               

A-   İŞVERENİN KASTI   

B-   İŞVERENİN İŞÇİLERİN SAĞLIĞINI KORUMA VE İŞ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ MEVZUATA AYKIRI HAREKETİ 

1-   İşverenin Genel Yükümlülükleri    

2-   İşveren Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Bakımından Yükümlülüğü       

3-   İlkyardım, Yangınla Mücadele ve Kişilerin Tahliyesi, Ciddi ve Yakın Tehlike Karşısında İşverenin Yükümlülüğü          

4-   İşvereni Diğer Yükümlülükleri       

5-   İşçilerin Bilgilendirilmesi

6-   İşyerinde Sağlık ve Güvenliğin Sağlanması ve Sürdürülmesi için Gerekli Eğitimin Verilmesi           

7-   Yasaklı İşlerde Çalışma   

a-   Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı    

b-   Yer ve Su Altında Çalıştırma Yasağı       

c-   Gece Çalıştırma Yasağı            

d-   Ağır ve Tehlikeli İşler

Yargıtay Kararları

C-  İŞVERENİN SUÇ SAYILABİLİR EYLEMİ

Yargıtay Kararları

D-  ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU VE İŞVEREN SORUMLULUĞU 

Yargıtay Kararları

III- SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU          

IV- SONRADAN MEYDANA GELEN İŞ GÖREMEZLİK DEĞİŞİKLİKLERİNDE SORUMLULUK

V-   SSK’YA SORUMLULUĞU ORTADAN KALDIRAN HALLER     

VI- YETKİLİ MAHKEME VE ZAMANAŞIMI       

VII- İŞVERENİN İŞ KAZASI NEDENİYLE SAĞLIK YARDIMI SAĞLAMASI 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA

SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SORUMLULUĞU

 

I-    SİGORTALININ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ           

II-  SİGORTALININ MESLEK HASTALIĞINI BİLDİRMESİ           

III- HEKİM TAVSİYELERİNE UYMAZLIK         

IV- SİGORTALILARIN KASIT, SUÇ SAYILIR HAREKETLERİ İLE BAĞIŞLANMAZ KUSUR HALLERİ   

A-   KASITLI HAREKET  

B-   SUÇ SAYILIR HAREKET         

C-  SİGORTALININ BAĞIŞLANMAZ KUSURU            

D-  TRAFİK KAZALARINDA SİGORTALILARIN KUSUR SORUMLULUĞU               

E-   ZAMANAŞIMI VE YETKİLİ MAHKEME   

Yargıtay Kararları

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

İŞ KAZASI VEYA MESLEK HASTALIĞININ İNCELEME YETKİSİ

 

I-    YETKİLİ KURUMLAR   

II-  SSK’NIN DENETİM YETKİSİ       

III- İŞ MÜFETTİŞLERİNİN İNCELEME VE SORUŞTURMASI       

Yargıtay Kararları

 

ALTINCI BÖLÜM

 

HASTALIK SİGORTASINDA İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

 

I-    SİGORTALIYI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ              

II-  HEKİM TAVSİYESİNE UYMAZLIK              

III- SİGORTALININ ÇALIŞABİLECEĞİNE İLİŞKİN BELGE          

IV- İŞVERENİN KUSUR SORUMLULUĞU      

V-   ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU         

VI- SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUĞU          

VII-         DAVA AÇMA SÜRELERİ VE YETKİLİ MAHKEME            

VIII-BÜNYECE ELVERİŞLİ OLMADIKLARI İŞLERDE ÇALIŞTIRILANLAR

Yargıtay Kararları

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

HASTALIK SİGORTASINDA SİGORTALI SORUMLULUĞU

 

I-    HEKİM TAVSİYELERİNE UYMAZLIK         

II-  SİGORTALILARIN SUÇ SAYILIR HAREKETLERİ İLE BAĞIŞLANMAZ KUSUR HALLERİ

III- KASITLI HAREKET       

IV- SUÇ SAYILIR HAREKET             

V-   SİGORTALININ BAĞIŞLANMAZ KUSURU

VI- TRAFİK KAZALARINDA SİGORTALILARIN KUSUR SORUMLULUĞU 

VII-         HAKSIZ VE YERSİZ GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDEMELERİ        

VIII-ZAMANAŞIMI VE YETKİLİ MAHKEME      

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

ANALIK SİGORTASINDA İŞVEREN VE

SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU

 

I-    İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ               

A-   SİGORTALININ SAĞLIĞINI KORUMAK  

B-   SİGORTALIYI BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE SORUMLULUĞU         

II-  SİGORTALININ YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUKLARI       

A-   GEBELİK HALİNDE MUAYENE VE TEDAVİ          

B-   ANALIK GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİNDEN İNDİRİM YAPILMASI          

III- HASTALIK VE ANALIK SİGORTASI İNCELEMELERİ              

 

DOKUZUNCU BÖLÜM

 

RÜCÜ HAKKININ HUKUKSAL NİTELİĞİ

 

I-    RÜCU HAKKINA BAKIŞ AÇISI   

II-  SİGORTA OLAYLARINDA İŞVERENİN SORUMLULUĞUNUN HUKUKİ DAYANAĞI           

III- İŞVEREN SORUMLULUĞUNUN SINIRLARI            

IV- KURUMUN RÜCU HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ    

V-   ZİNCİRLEME (MÜTESELSİL) SORUMLULUK         

VI- KURUMUN RÜCU DAVALARINDA İSPAT KÜLFETİ 

VII-         MAHKEME KARARLARI ARASINDAKİ BAĞLAYICILIK 

VIII-RÜCU HAKKININ SINIRI           

A-   DAVA KONUSUNUN SINIRI   

B-   RÜCU MİKTARININ KAPSAMI

C-  RÜCU MİKTARI       

1-   Maluliyet Oranı 

2-   Zarar Hesabının Başlangıcı ve Sonu           

3-   Ücret  

4-   Bilinen ve Bilinmeyen Dönem       

5-   Aktif ve Pasif Dönem       

6-   Hakkaniyet İndirimi         

7-   Hak Sahibi Destek Kayıpları          

8-   Kesinleşmiş Tazminat Tutarları      

9-   Sigortalının Kusuru        

10- Kaçınılmaz Durumda SSK md. 10’a Dayanan Sorumluluk        

11- SSK m. 10 ve 26’ya Dayanan Birlikte Sorumluluk      

Yargıtay Kararları

EKLER  

KAYNAKÇA