İŞ HUKUKU İŞVEREN REHBERİ

İÇİNDEKİLER          

 

BİRİNCİ KISIM

İŞ HUKUKU HAKKINDA GENEL

BİLGİLER VE TANIMLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ HUKUKU KAVRAMI

 

 

I-    GENEL BİLGİLER         

II-  İŞ HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ   

A-   BİREYSEL İŞ HUKUKU           

B-   KOLEKTİF (TOPLU) İŞ HUKUKU           

III- İŞ HUKUKUNA EGEMEN OLAN TEMEL İLKELER   

A-   İŞÇİLERİN KORUNMASI İLKESİ            

1-   İşçilerin Maddi (Ekonomik) Yönden Koruması           

2-   İşçilerin Fiziki Bütünlüğünün (Kişiliğinin) Korunması             

B-   İŞÇİ YARARINA YORUM İLKESİ            

IV- İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  

A-   İŞ HUKUKUNUN GENEL KAYNAKLARI 

1-   İç Hukuk Kaynakları        

a-   Anayasa      

b-   Yasalar        

c-   Tüzükler      

d-   Yönetmelikler             

e-   Bakanlar Kurulu Kararları        

f-    Resmi Tebliğ ve Genelgeler     

g-   Yargı Kararları (İçtihat)             

h-   Doktrin (Öğreti)         

i-    Örf ve Adet 

2-   İş Hukukunun Uluslar arası Kaynakları       

B-   İŞ HUKUKUNUN ÖZEL KAYNAKLARI   

1-   Toplu İş sözleşmeleri      

2-   Bireysel İş Sözleşmeleri 

3-   İşyeri İç Yönetmelikleri (Personel Yönetmelikleri)     

4-   İşyeri Uygulamaları         

5-   İşveren Talimatları           

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ HUKUKUNDA TEMEL KAVRAMLAR

I-    İŞÇİ

A-   İŞÇİ KAVRAMININ TANIMI VE KAPSAMI              

B-   İŞ YASASI’NA GÖRE İŞÇİ SAYILMA KOŞULLARI 

C-  İŞÇİ KAVRAMININ UNSURLARI            

1-   Bir İş Sözleşmesine Dayalı Olarak Çalışma 

2-   Bir İşte Çalışma

3-   Ücret Karşılığı Çalışma   

II-  İŞVEREN        

III- ALT İŞVEREN

A-   GENEL BİLGİLER    

B-   İŞ YASASI’NA GÖRE ALT İŞVEREN      

C-  4857 SAYILI İŞ YASASI VE 1475 SAYILI ESKİ İŞ YASASI’NDA ALT İŞVEREN KONUSUNDAKİ DÜZENLEMELERİN KARŞILAŞTIRILMASI              

1-   Genel Bilgiler    

2-   4857 Sayılı İş Yasası’nda Alt İşveren Konusunun Düzenlenmesi           

3-   4857 Sayılı Yeni ve 1475 Sayılı Eski İş Yasalarında Yer Alan Alt İşveren Konusundaki Düzenlemelerin Karşılaştırılması           

4-   506 Sayılı Sosyal Sigortalar Yasası ve 4857 Sayılı İş Yasası Yönünden Alt İşveren Düzenlemelerin Karşılaştırılması  

5-   Asıl İşveren Alt İşveren İlişkilerinde Muvazaalı Uygulamaların Sosyal Sigortalar ve İş Mevzuatı Bağlamında İrdelenmesi           

a-   Muvazaalı Alt İşverenlik Uygulamalarının Belirleyici Özellikleri         

b-   Muvazaalı Alt İşverenlik Uygulamalarının İş Yasası Yönünden İrdelenmesi    

c-   Asıl işveren- Alt İşveren İlişkilerinde Muvazaalı Olarak Kabul Edilen Uygulama Örnekleri           

d-   Muvazaalı Alt İşverenlik Uygulamaların Sosyal Sigortalar Mevzuatı Yönünden İrdelenmesi ve Müeyyideler            

6-   Sosyal Sigortalar Yasasında Aracı (Alt İşveren) Kavramı         

a-   Tanım          

b-   Aracı - Asıl İşveren İlişkisinin Hukuki Temeli       

c-   Aracı Sıfatının Tespiti Açısından Hukuki Şartlar 

IV- İŞVEREN VEKİLİ          

A-   GENEL BİLGİLER    

B-   İŞVEREN VEKİLİ KAVRAMININ UNSURLARI       

1-   İşveren Adına Hareket Etmek        

2-   İşin İşyerinin veya İşletmenin Yönetiminde Görev Yapmak     

C-  İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUĞU  

V-   İŞYERİ           

A-   GENEL BİLGİLER    

B-   İŞYERİNE BAĞLI YERLER      

C-  İŞYERİ EKLENTİLERİ             

D-  ARAÇLAR 

 

İKİNCİ KISIM

İŞVERENLERİN İŞYERİ VE İŞÇİLERİ BİLDİRİM

YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞVERENLERİN İŞYERİ AÇILIŞINI, DEVRİNİ,

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİ, ÇALIŞMA KONUSU DEĞİŞİKLİĞİNİ
VE KAPANIŞI BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I-    İŞVERENLERİN İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

A-   GENEL BİLGİLER    

B- İŞYERİ AÇILIŞININ BİLDİRİMİ (TESCİL) YÜKÜMLÜLÜĞÜ    

1- İşyeri Tescili İçin Başvuru Yapılması             

2- İşyeri Sicil Numarası Veriliş Düzeni

a- Sektör Kodu 

b- Meslek Kodu

c- Dosya Numarası          

d- İl Kodu          

e- İlçe Kodu      

C- ALT İŞVERENİN İŞYERİNİ BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ       

1- Genel Bilgiler      

2- Alt İşverenin İşyeri Tescil Yükümlülüğü        

D- İŞYERİNİN DEVRİ VE DEVRİN BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

1- Genel Bilgiler      

2- İşyeri Devri Durumunda İş Sözleşmesinin Durumu     

3- İşyeri Devri Anlamına Gelmeyecek Biçimde İşyerinin El Değiştirmesi      

E- İŞYERİ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNİN BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ             

F- İŞYERİ ÇALIŞMA KONUSUNDA MEYDANA GELECEK DEĞİŞİKLİĞİN BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

G- İŞYERİ KAPANIŞININ BİLDİRİMİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞVERENLERİN İŞÇİLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I- İŞVERENİN İŞE BAŞLAYAN VE İŞTEN AYRILAN İŞÇİLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ   

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

İŞ YASASI’NIN UYGALAMA KAPSAMI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ YASASI’NIN UYGALAMA KAPSAMI

 

I-    İŞ YASASI’NIN KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI         

A-   GENEL BİLGİLER    

B-   HAKKINDA İŞ YASASI HÜKÜMLERİ UYGULANMAYACAK OLAN KİMSELER   

1-   Çırak ve Stajyerler           

a-   Çıraklık ve Mesleki Eğitim Uygulamaları

aa- Aday Çırak            

ab- Çırak      

b-   Çıraklık Mevzuatının Çerçevesi               

c-   Çıraklık Sıfatının Tespiti (Çırak Sayılma Şartları) 

ca- Eğitim Şartı            

cb- Yaş Şartı               

cc-  Bünyesi ve Sağlık Durumu İtibariyle İşe Elverişli Olma Şartı                

d-   Çıraklığa Başlama ve Çıraklık Süresi      

da- Çıraklığa Başlama ve Deneme Süresi  

db- Çıraklık Eğitiminin Süresi       

e-   Çıraklık Sözleşmesi   

f-    Çıraklığın Eğitim Mi, İstihdam Mı Olduğu Tartışması          

g-   Meslek Eğitimi Yasasının Kapsamı         

h-   Çıraklık Uygulaması Yapılabilecek Meslek Dalının Tespiti 

i-    3308 Sayılı Yasa Kapsamı Dışında Kalan ve Hakkında Borçlar Yasası Hükümleri Uygulanacak Olan Çıraklar          

j-    Çıraklık Uygulamasında İşverenlik         

2-   Sporcular          

3-   Rehabilite Edilenler         

4-   Diğer İş Yasalarının Kapsamına Girenler     

II-  İŞ YASASI’NIN İŞ TÜRÜ BAKIMINDAN UYGULANMASI       

A-   İŞ YASASI KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN İŞLER 

1-   Tamamen İş Yasası Kapsamı Dışında Bulunan İşler  

a-   Tarım İşleri  

aa- Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşleri Listesi      

ab- İş Yasası Uygulama Kapsamına Giren Tarım İşleri              

­b-   Hava Taşıma İşleri     

c-   Deniz Taşıma İşleri    

d-   El Sanatlarına Ait İşler              

e-   Ev işleri       

2-   Kısmen İş Yasası Kapsamı Dışında Kalan İşler          

III- İŞ YASASI’NIN YER BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI

IV- İŞ YASASI’NIN ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI1

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

KONUSU BİR İŞİN GÖRÜLMESİ OLAN SÖZLEŞME

TÜRLERİ VE İŞ SÖZLEŞMESİNİN ANATOMİSİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

HUKUK SİSTEMİMİZDE KONUSU BİR İŞİN GÖRÜLMESİ

OLAN SÖZLEŞME TÜRLERİ

 

I-    GENEL BİLGİLER1

II- İSTİSNA (ESER) SÖZLEŞMESİ1

A-   GENEL BİLGİLER1

B-   İSTİSNA SÖZLEŞMESİNİN ÖĞELERİ1

1-   Eser (Yapılacak Şey)1

2-   Hukuki Bağımsızlık (İlişkide Bağımsızlık)1

3-   Semen (Fiyat, Bedel)1

4-   Süre (Zaman)1

C-  İŞ SÖZLEŞMESİ İLE İSTİSNA SÖZLEŞMESİNİ BİRBİRİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER1

D-  VEKALET (VEKİLLİK) SÖZLEŞMESİ1

1-   Tanımı1

2-   Vekalet Sözleşmesinin Öğeleri1

a-   Bir İşin Görülmesi1

b-   Ücret1

c-   Anlaşma1

E-   İSTİSNA SÖZLEŞMESİ İLE VEKALET SÖZLEŞMESİNİ BİRBİRİNDEN AYIRAN ÖZELLİKLER1

III- İŞ SÖZLEŞMESİ1

A-   GENEL BİLGİLER1

B-   İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖĞELERİ1

1-   İş (Hizmet) Görme1

2-   Hukuki Bağımlılık (Bağımlılık İlişkisi)1

3-   Ücret1

4-   Süre1

C-  İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEMEL KAREKTERİSTİKLERİ1

1-   İş sözleşmelerine Özel Hukuk Hükümleri Uygulanır1

2-   İş Sözleşmeleri İki Tarafa Borç Yükleyen Hukuki İşlemdir1

3-   İş Sözleşmesi Kişisel ve Bağımlı İlişki Kurar1

4-   İş Sözleşmeleri Devamlı Nitelikte Sözleşmelerdir1

D-  İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ1

1-   Sürekli ve Süreksiz İş Sözleşmeleri1

2-   Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmeleri1

3-   Mevsimlik İşler İçin Yapılacak İş Sözleşmeleri1

4-   Tam ve Kısmi Süreli İş Sözleşmeleri1

5-   Çağrı Üzerine Çalışma Esasına Dayalı İş Sözleşmeleri1

6-   Deneme Süreli İş Sözleşmeleri1

7-   Takım Sözleşmesi Esasına Dayalı İş Sözleşmeleri1

8-   Geçici İş İlişkisine Dayanan İş Sözleşmeleri1

a-   Genel Bilgiler1

E-   GEÇİCİ İŞ İLİŞKİSİ OLARAK DEĞERLENDİRİLME KOŞULLARI1

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI

(İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ANATOMİSİ)

 

I-    İŞ SÖZLEŞMESİNDE ŞEKİL (BİÇİM)1

II-  İŞ SÖZLEŞMESİNDE EHLİYET1

A-   REŞİT OLMAYAN MÜMEYYİZLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLME EHLİYETİ1

B-   TEMYİZ GÜCÜNE SAHİP OLMAYANLARIN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLME EHLİYETİ1

C-  KISITLILARIN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLME EHLİYETİ 1

D-  TÜZELKİŞİLERİN İŞ SÖZLEŞMESİ YAPABİLME EHLİYETİ1

III- İŞ SÖZLEŞMESİ KURMA SERBESTİSİ1

A-   GENEL BİLGİLER1

B-   İŞ SÖZLEŞMESİNİN KARŞI TARAFINI BELİRLEME SERBESTİSİ1

1-   Küçük İşçilerle İş Sözleşmesi Yapma Yasağı1

a-   Genel Bilgiler1

b-   Çocuk ve Genç İşçiler İçin Çalışma ve Ara Dinlenme Süreleri1

c-   Çocuk ve Genç İşçilerin Tatil Hakları1

d-   Çocuk ve Genç İşçilerin Yıllık Ücretli İzin Hakları1

e-   Çocuk ve Genç İşçi İstihdam Edemeyecek Olan İşverenler1

 f-   Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri ve Çalıştırılamayacakları İşler1

g-   Çocuk İşçilerin Çalıştırılabilecekleri Hafif İşler1

h-   Genç İşçilerin Çalıştırılabilecekleri İşler1

i-    Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılamayacakları İşler1

2-   Kadın İşçilere İlişkin Yasaklar1

a-   Genel Bilgiler1

b-   Kadın İşçilerin Gece Postalarındaki İşlerde Çalıştırılma Usul ve Esasları1

c-   Kadın İşçilerin Gece Postasında Çalıştırılma Süresi1

d-   İşverenlerin Gece Postalarında Çalıştırdığı Kadın İşçileri İşyerine Götürüp Getirme Yükümlülüğü1

e-   Sağlık Raporu1

f-    Kadın İşçilerin Çalışan Eşlerinin Gece Postalarında Çalıştırılmaları1

g-   Gebelik ve Analık Durumunda Çalıştırılma Yasağı1

3-   Yabancı İşçilerle İlgili Olarak Sözleşme Yapma Yasağı1

a-   Süreli Çalışma İzni1

b-   Süresiz Çalışma İzni1

c-   Bağımsız Çalışma İzni1

C-  İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTİSİ1

1-   Özürlü Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu1

2-   İş-Kur’un Aracılığı1

3-   Genel Yükümlülükler1

4-   Özürlü İşçilerde Özrün Sağlık Kurulu Raporu İle Belgelenmesi1

5-   Özürlülerin Çalıştırılabilecekleri İşler1

6-   Özürlülere Yeni İstihdam Alanları Oluşturulmasına Dair Çalışmalar1

7-   Özürlülerin Mesleğe Kazandırılmaları, Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdam Danışmanlığı Hizmeti1

8-   İşyerinin Özürlülerin Çalışma Şartlarına Göre Hazırlanması1

9-   Eski Hükümlü İstihdamı Usul ve Esasları1

10- Terör Mağduru İstihdamı Usul ve Esasları1

11- İstihdam Yükümlülüklerinin Denetimi1

D-  İŞ YASASI’NA GÖRE İŞTEN AYRILAN İŞÇİLERİN YENİDEN İŞE ALINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN DURUMLAR1

1-   Genel Bilgiler1

2-   İşten Ayrılan İşçilerin Yeniden İşe Alınma Yükümlülüğü1

a-   İşyerinden Sakatlanarak Ayrılan İşçilerin Yeniden İşe Alınması Yükümlülüğü1

aa- İşçinin İşyerinden Sakatlanarak Ayrılmış Olması1

ab- Yeniden İşe Giriş Anında Sakatlık Durumunun Ortadan Kalkmış Olması1

ac- İşyerinde Yeni İşçi İçin Boş Yer Bulunması1

b-   Toplu İşçi Çıkarma Sonucu İş Sözleşmesi Sona Ermiş Olan İşçilerin Yeniden İşe Başlatılması Yükümlülüğü1

c-   İşçi Sendikasında Yöneticilik Nedeniyle İşten Ayrılan İşçilerin Yeniden İşe Alınması Yükümlülüğü1

d-   Askerlik veya Yasal Bir Görev Nedeniyle İşten Ayrılan İşçilerin Yeniden İşe Başlatılması Yükümlülüğü1

E-   İŞ SÖZLEŞMESİNİN İÇERİĞİNİ BELİRLEME SERBESTİSİ1

IV- İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ SAYILMASI1

A-   İŞ SÖZLEŞMESİNİN BUTLANI1

B-   İŞ SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ1

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAK VE BORÇLAR

 

I-    İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI1

A-   İŞ GÖRME BORCU1

B-   BAĞLILIK (SADAKAT) BORCU1

1-   Pozitif Bağlılık Borcu1

2-   Negatif Bağlılık Borcu1

3-   İşverenle Rekabette Bulunmama Borcu1

C-  EMİR VE TALİMATLARA UYMA BORCU1

II-  İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLARI1

A-   ÜCRET ÖDEME BORCU1

1-   Ücretin Tanımı1

2-   Ücretin Unsurları1

a-   Bir İş Karşılığında Ödenmesi1

b-   İşveren veya Üçüncü Kişiler Tarafından Ödenmesi1

c-   Para ile ödenmesi1

3-   Avans Kavramı1

4-   İşveren Tarafından Yanlışlıkla Ödenen Ücretlerin İşçiden Geri Alınabilmesi1

5-   Türlerine Göre Ücret1

a-   Asıl Ücret1

b-   Ek Ücretler1

ba- Primler1

bb- İkramiyeler1

bc- 6772 Sayılı Yasa Kapsamındaki Kuruluşlar da Çalışanlara Ödenen İkramiyeler1

6-   Belirsiz Zaman ve Miktar Üzerinden Belirlenen Ücretler1

a-   Komisyon1

b-   Kâra Katılma (Kârdan Pay Alma)1

7-   Uygulamada Sıkça Karşılaşılan Ek Ücretler1

a-   Fazla Çalışma Ücreti1

b-   Hafta Tatili Ücretleri1

c-   Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri Ücretleri1

d-   Yıllık İzin Dönemine İlişkin Ücret1

8-   Ücret Belirleme Yöntemleri1

a-   Ücretin Zamana Göre Belirlenmesi1

b-   Ücretin Verime Göre Belirlenmesi1

c-   Ücretlerin Yüzde Usulüne Göre Belirlenmesi1

ca- İşçi Ücretlerinin Yüzde Usulü İle Belirlenebileceği İşyerleri1

cb- İşçi Ücretlerinin Yüzde Usulü İle Belirlenme Usul ve Esasları1

cc-  Yüzdelerin Dağıtılmasına İlişkin Esaslar1

cd- Yüzdelerin Belgelenmesi1

ce- Puanların Verilmesinde Dikkate Alınacak Hususlar1

cf-  Değerlendirme Kurulunun Oluşturulması1

cg- Çalışma Tarzına Göre Dikkate Alınacak Puanlar1

ch- Diğer Usul ve Esaslar1

9-   Ücret Miktarının Saptanması1

a-   Genel Bilgiler1

b-   Asgari Ücret Uygulaması1

c-   Asgari Ücret Uygulamasının Kapsamı1

d-   Asgari Ücretin Belirlenme Esasları1

da- Asgari Ücret Tespit Komisyonun Kuruluşu, Görev, Yetki ve Sorumluluğu1

db- Asgari Ücretin Yayımlanması ve Yürürlüğü1

dc- Asgari Ücretle İlgili İşverenin Sorumluluğu1

10- Ücretin Ödenmesi1

a-   Ücretin Ödeme Biçimi1

b-   Ücretin Ödeme Yeri1

c-   Ücretin Ödeme Zamanı1

d-   Ücret Ödemelerinin Belgelenmesi1

e-   Ücret Alacaklarında Zamanaşımı1

11- Ödenmeyen İşçi Ücretleri Nedeniyle İhale Makamları Nezdindeki Teminat ve Hak Edişlere Haciz Takibi Yapılıp Yapılamayacağı1

a-   Genel Bilgiler1

b-   Ödenmeyen İşçi Ücretlerinin Hak edişlerden Kesilmesi Konusunda İş Yasası’ndaki Düzenleme1

c-   Üçüncü Kişilere ve Kamuya Olan Borçlarda İşçi Ücretlerini Karşılayacak Hak Edişlerin Durumu1

d-   İş Ortaklığı Modeliyle Üstlenilen İhale Konusu İşlerde İşçi Ücret Borçlarının Haciz Yoluyla Takip Edilip Edilemeyeceği1

e-   Teminatların Ödenmeyen İşçi Borçlarından Dolayı Haczedilip Haczedilemeyeceği1

12- İş Yasası’nda Ücretin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler1

a-   Ücretin İmtiyazlı Alacak Sayılması1

aa- Hacizle İlgili Uygulamalarda İşçi Ücretinin İmtiyazlı Alacak Sayılması1

ab- İflasla İlgili Uygulamalarda İşçi Ücretinin İmtiyazlı Alacak Sayılması1

b-   Ücretin Haczi, Devri ve Temliki1

c-   Ücretin Takası1

d-   Yasal İpotek1

e-   Ücretten İndirim (Eksiltme) Yapmanın Yasak Olması1

13- İşverenin Ücret Ödeme Aczi Yaşaması1

a-   Ücret Garanti Fonu Gelirleri1

b-   Ücret Garanti Fonu Giderleri1

c-   Ücret Garanti Fonunun Değerlendirilmesi1

d-   Ücret Garanti Fonundan İşçilere Ödeme Yapılması Usul ve Esasları1

da- İşçinin Başvuru Yapması1

db- Ücret Alacaklarının Fondan Ödenmesi1

dc- Ücret Garanti Fonu’nun Kapsadığı Ücret Alacakları1

14- İşverenin İşçilere Ücret Kesinti Cezası Verme Usul ve Esasları1

a-   Yetkili Kurulun Oluşumu ve Toplanması1

b-   Ceza Olarak Kesilen Paralarının Kullanılacağı Yerler1

c-   Yardımdan Faydalanacak Kuruluşlar2

d-   Yardım İsteğinde Usul ve Esaslar2

e-   Uygulamanın İzlenmesi2

15- Ücret Alamayan İşçilerin Çalışmaktan Kaçınabilmeleri2

16- Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden, Ödenmeyen İşçi Ücretlerinin Kesilmesi Yükümlülüğü2

a-   Kamu Makamlarının, Ödenmeyen İşçi Ücretlerini Hak Edişlerden Kesilmesi Yükümlülüğü2

b-   Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden, Ödenmeyen İşçi Ücretlerini Hak Edişlerden Kesilmesi Yükümlülüğü2

17- Çalışmadığı Halde İşverenin İşçiye Ücret Ödeme Yükümlülüğü2

a-   İşverenin Geçerli Neden Olmaksızın İşi Kabulden Kaçınması Durumunda İşçinin Ücret Hakkı2

b-   Belirli Kamu İşleri ve İşlerinde Çalışan İşçi Ücretlerinin Korunması2

18- İşçilere Ücret Artışı (Zam) Yapılmasının Zorunlu Olup Olmadığı2

a-   İşçilere Ücret Artışı Yapılıp Yapılmamasında Esas Alınacak Hususlar2

b-   İşçi Ücretlerine Zam Yapılırken Eşit Davranma Yükümlülüğü2

19- İşçi Ücretlerinde Azaltma (Eksiltme) Yapıp Yapamayacağı2

B-   İŞÇİYİ GÖZETME BORCU2

C-  EŞİT DAVRANMA BORCU2

1-   Eşit Davranma Borcunun Mutlak Olduğu Durumlar2

a-   Sosyal Yardımların Verilmesi2

b-   İşverenin Yönetim Hakkını Kullanması2

2-   Eşit Davranma Borcunun Mutlak Olmadığı Durumlar2

a-   İşçilere Verilecek Ücretlerin Belirlenmesi2

b-   İş Sözleşmesinin Feshi2

D-  İŞÇİNİN YAPTIĞI İŞİ İŞVERENİN KENDİSİNİN KABUL BORCU2

E-   İŞÇİYE İŞLE İLGİLİ ALET VE MALZEME VERME BORCU2

F-   İŞÇİYE ÇALIŞMA BELGESİ VERME BORCU2

G-  İKTİSADİ BİR DEĞER TAŞIYAN KEŞİFTE BULUNAN İŞÇİYE KARŞILIK ÖDEME BORCU2

H-  İŞVERENİN İŞÇİLERE AİT BİLGİLERİ AÇIKLAMAMA BORCU2

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ

 

I-    İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH DIŞI SEBEPLERLE SONA ERMESİ2

A-   SÖZLEŞMENİN TARAFLARININ ANLAŞMASI2

B-   SÖZLEŞME SÜRESİNİN DOLMASI2

C-  TARAFLARDAN BİRİNİN ÖLÜMÜ2

D-  İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESİH YOLUYLA SONA ERMESİ2

1-   Genel Bilgiler2

2-   Bildirimli (Süreli) Fesih2

a-   İş Sözleşmesinin Feshinde Bildirim Süresi2

b-   İhbar Tazminatı Uygulaması2

ba- İhbar Öneli İçinde İş Sözleşmesinin Haklı Nedenle Feshi İmkanı2

bb- İşçinin Usulsüz Biçimde Ücretsiz İzine Çıkarılması Durumunda İhbar Tazminatı Uygulaması2

bc- İşyerinin Devri Halinde İhbar Tazminatından Sorumluluk2

bd- İhbar Önelinin Sözleşme İle Artırılabilmesi2

be- İhbar Öneli İle Yeni İş Arama İzinleri ve Yıllık Ücretli İzin Sürelerinin İç İçe Geçemeyeceği2

bf-  İşçinin Raporlu Olduğu Dönemde Bildirimli Fesih Hakkının Kullanılması ve İhbar Tazminatı2

bg- Kıdem Tazminatında Diğer Özellikli Durumlar2

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANMA

ZORUNLULUĞU (İŞ GÜVENCESİ UYGULAMASI)

 

I-    GENEL BİLGİLER2

II-  İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI2

III- SÖZLEŞME SERBESTİSİ İLKESİ VE İŞ GÜVENCESİ2

IV- İŞ GÜVENCESİ KONUSUNDA İLO NORMLARI2

V-   DÜNYA’DA İŞ GÜVENCESİ UYGULAMALARI2

VI- İŞ GÜVENCESİ VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İLİŞKİSİ2

VII-         İŞ YASASI’NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ UYGULAMASI2

A-   İŞ GÜVENCESİ KONUSUNDAKİ YASA HÜKÜMLERİNİN KAPSAMI2

1-   İş Güvencesi Uygulamasında Kişi (İşçi) Koşulu2

2-   İş Güvencesi Uygulamasında İşçilerin Kıdem Koşulu2

3-   İş Güvencesi Uygulamasında İşyeri Koşulu2

4-   İş Güvencesi Uygulamasında Sözleşme Türü Koşulu2

B-   GEÇERLİ NEDENE DAYALI FESİH USUL VE ESASLARI2

1-   Genel Bilgiler2

2-   İş Sözleşmesi Feshinde Geçerli Nedenler2

a-   İşçinin Yetersizliği Nedeniyle Fesih2

b-   İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Fesih Nedenleri2

c-   İşletme, İşyeri veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan Fesih Nedenleri2

ca- İşletme Gereklerinden (İşyeri Dışından) Kaynaklanan Fesih Nedenleri2

cb- İşyeri Gereklerinden (İşyeri İçi) Kaynaklanan Fesih Nedenleri2

cc-  İşin Gereklerinden (İşyeri İçi) Kaynaklanan Fesih Nedenleri2

C-  İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİ BİÇİMDE FESHİ USUL VE ESASLARI2

1-   Fesih Bildiriminin Yazılı ve Gerekçeli Yapılması Koşulu2

a-   Genel Bilgiler2

b-   İşçilere Yapılacak Yazılı Bildirimlerde Yöntem2

c-   Hizmet Sözleşmesinin Feshinde İşçinin Savunmasının Alınması Koşulu2

D-  TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA USUL VE ESASLARI2

1-   Genel Bilgiler ve Tanım2

2-   Toplu İşçi Çıkarma Uygulanmasında İşçi Sayısının Saptanması2

3-   İşverenlerin Toplu İşçi Çıkarmada İşlemi Öncesinde Bildirim Yapma Yükümlülüğü2

4-   Toplu İşçi Çıkarma İşlemi Usul ve Esasları2

5-   Toplu İşçi Çıkarma İşleminin Ne Zaman Hüküm İfade Edeceği2

6-   Toplu İşçi Çıkarmada İşleminde İşten Çıkarılan İşçilerin Sonraki İşçi Alımlarında İşveren tarafından Tercihli Olarak İşe Alınması Yükümlülüğü2

7-   İşverenlerin Toplu İşçi Çıkarma İşlemine İş Güvencesi Hükümlerinden Kaçınmak Amacıyla Başvurmasının Yasak Olması2

8-   Toplu İşçi Çıkarma İşleminde İşçilerin Savunmasının Alınmasına Gerek Bulunmaması2

9-   Toplu İşçi Çıkarma İşleminde İşçilerin İhbar Süresinin Değerlendirilmesi2

E-   İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNE İTİRAZ USUL VE ESASLARI2

1-   İşçilerin Dava (İşe İade Davası) Açma Hakkı2

2-   Uyuşmazlığın Özel Hakem Vasıtasıyla Çözümü2

3-   Feshin Geçerli Sebebe Dayandığını İspat Yükümlülüğü (ispat külfeti)2

4-   Yargılama Usulü2

F-   İŞ SÖZLEŞMESİ FESHİNİN GEÇERSİZ SAYILMASININ SONUÇLARI2

G-  İŞ GÜVENCESİ YASASININ İŞYERLERİ BAKIMINDA UYGULANMASINDA ÖZELLİK ARZEDECEK DURUMLAR2

H-  İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ (SÜRELİ) FESHİNİN HUKUKİ SONUÇLARI2

1-   İşverenin İşçiye İş Arama İzni Verme Yükümlülüğü2

2-   Fesih Bildirimine İlişkin Ücretin Peşin Ödenerek Sözleşmenin Derhal Feshi2

3-   Fesih Bildiriminden Dönülmesi2

4-   Fesih Bildirim Süresinin Dikkate Alınmamasının Sonuçları2

5-   Fesih Hakkının Kötüye Kullanılmasının Sonuçları2

 

ALTINCI BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMSİZ (SÜRESİZ) FESHİ

 

I-    GENEL BİLGİLER2

II-  İŞÇİ YÖNÜNDEN BİLDİRİMSİZ FESİH NEDENLERİ2

A-   SAĞLIK NEDENLERİ2

1-   İş Sözleşmesine Konu Olan İşin Niteliğinden Doğan Bir Sebeple İşçinin Sağlığı veya Yaşayışı İçin Tehlike Oluşturması2

2-   İşveren veya Başka Bir İşçinin, Bulaşıcı ya da İşçinin İşi İle Bağdaşmayacak Bir Hastalığa Yakalanması2

B-   AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN HALLER VE BENZERLERİ2

1-   İşverenin İşçiyi Yanıltması2

2-   İşverenin Şeref ve Namusuna Dokunacak Davranışlarda Bulunması2

3-   İşverenin İşçiye Sataşması, Suç İşlemesi, Suça Özendirmesi ve Suçlamada Bulunması2

4-   İşçinin Cinsel Tacize Uğramasına Rağmen İşverenin Önlem Almaması2

5-   İşverenin İşçi Ücretini Ödememesi2

6-   İşverenin İşçiye Az Ücret Vermesi2

7-   İşverenin Çalışma Koşullarını Uygulamaması2

C-  ZORLAYICI NEDENLER2

III- İŞVERENİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLE DERHAL (BİLDİRİMSİZ) FESHİ2

A-   SAĞLIK NEDENLERİ2

1-   İşçinin Kusurlu Davranışı Sonucu Hastalanması veya Sakatlanması2

2-   İşçinin Tedavi Edilemeyecek Hastalığa Tutulması2

3-   İşçinin Kusuru Bulunmaksızın Hastalık veya Kazaya Uğraması, Gebelik ve Doğum Nedeniyle Devamsızlıkta Bulunması2

B-   AHLAK VE İYİ NİYET KURALLARINA UYMAYAN DURUMLAR NEDENİYLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ2

1-   İşçinin İşvereni Yanıltması2

2-   İşçinin Namus ve Şerefe Dokunacak Davranışlarda Bulunması2

3-   İşçinin Bir Başka İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması2

4-   İşçinin Sataşmada Bulunması2

5-   İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışlarda Bulunması2

6-   İşçinin İşyerinde Suç İşlemesi2

7-   İşçinin İşe Devamsızlıkta Bulunması2

8-   İşçinin Görevini Yapmamakta Israr Etmesi2

9-   İşçinin İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmesi veya İşverene Zarar Vermesi2

C-  ZORLAYICI NEDENLER2

D-  İŞÇİNİN GÖZALTINA ALINMASI VEYA TUTUKLANMASI2

IV- BİLDİRİMSİZ FESİH HAKKINI KULLANMA SÜRESİ2

V-   İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMSİZ FESHİNİN SONUÇLARI2

VI- İŞ SÖZLEŞMESİNİN HAKSIZ OLARAK BİLDİRİMSİZ FESHİNİN SONUÇLARI2

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI

 

I-    GENEL BİLGİLER2

II-  İŞVERENİN İŞÇİYE KIDEM TAZMİNATI ÖDEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ2

A-   İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATINDAN FAYDALANMA KOŞULLARI2

1-   İş Sözleşmesinin Yasada Öngörülen Hallerden Biri İle Sona Ermiş Olması Koşulu2

a-   İş Sözleşmesinin Bildirimli Feshi2

b-   İş Sözleşmesinin Bildirimsiz Feshi2

c-   İşçinin Ölümü2

d-   Tarafların Anlaşması2

e-   İşçinin İstifası2

f-    Sözleşme Süresinin Dolması2

2-   İşçinin Yasada Belirli Süre Kadar Çalışmış Olması (Kıdem) Koşulu2

B-   KIDEM TAZMİNATINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR2

1-   İşçinin Aynı İşverenin Aynı veya Değişik İşyerlerinde Çalışması Halinde Kıdem Süresinin Belirlenmesi2

2-   Aynı İşverene Ait İşyerinde Aralıklı (Fasılalı) Olarak Çalışan İşçinin Kıdemi2

3-   İşçinin Farklı Kamu Kuruluşlarında Çalışması Durumunda Kıdem Süresinin Belirlenmesi2

4-   İşyerinin Devri Durumunda İşçinin Kıdem Süresinin Belirlenmesi2

5-   İş Sözleşmesinin Feshine Rağmen Aralıksız Olarak Çalışmaya Devam Eden İşçinin Kıdemi2

6-   İşçinin Memurlukta Geçen Süresinin Kıdem Tazminatına Etkisi2

7-   Yaşlılık Aylığı Almak Suretiyle İş Sözleşmesini Fesheden İşçinin Aynı İşyerinde Aralıksız Olarak Çalışmaya Devam Etmesi Halinde Kıdemi2

8-   Kısmi Süreli İş Sözleşmesi İle Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatının Hesaplanması2

9-   İşçinin Çıraklıkta Geçen Süresinin Kıdem Tazminatında Esas Alınıp Alınmayacağı2

10- Yasal Çalışma Yaşının Altında Çalıştırılan Kimselerin Bu Çalışmalarının Kıdem Tazminatına Etkisi2

11- İşçilerin İstirahat Raporlu Olarak Geçen Sürelerin Kıdem Tazminatına Etkisi2

12- Grev ve Lokavtın Kıdeme Etkisi2

13- İşçilerin Muvazzaf Askerlikte Geçen Sürelerinin Kıdem Tazminatına Etkisi2

14- Mevsimlik İşlerde Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatının Belirlenmesi2

15- İşçilerin Ücretsiz İzinli Bulundukları Sürenin Kıdem Tazminatının Hesabında Dikkate Alınıp Alınmayacağı2

16- Evlilik Nedeniyle İş Sözleşmesini Feshederek Kıdem Tazminatı Alan İşçinin Yeniden Çalışması2

C-  KIDEM TAZMİNATI MİKTARININ BELİRLENMESİ2

D-  KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN ZAMANAŞIMI VE GECİKME FAİZİ2

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İBRANAME VE İŞVERENLERİN İBRANAME DÜZENLEME ESASLARI

 

I-    HERHANGİ BİR SEBEPLE İŞTEN AYRILAN İŞÇİDEN İBRANAME ALINMASI2

A-   GENEL BİLGİLER2

B-   İBRANAMENİN DÜZENLENME ESASLARI2

1-   İbranamenin Düzenlenme Zamanı2

2-   İbranamenin Düzenlenme Biçimi ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar2

3-   İbraname İle İlgili Genel Bilgiler2

 

 

BEŞİNCİ KISIM

İŞYERİNDE İŞİN DÜZENLENMESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ

 

I-    İŞÇİLERİN ÇALIŞMA SÜRELERİ2

A-   GENEL BİLGİLER2

B-   HAFTALIK NORMAL ÇALIŞMA SÜRESİ2

1-   Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler2

2-   Çocuk ve Genç İşçilerin Çalışma Sürelerinin Sınırlandırılması2

3-   Karayollarında, Demiryollarında Deniz, Göl ve Akarsularda Hareket Halindeki Taşıtlarda Yapılan ve 854 Sayılı Deniz İş Yasası’na Tabi Olmayan Taşıma İşlerinde Çalışma Süresinin Sınırlandırılması2

4-   Gebe, Yeni Doğum Yapmış ve Emziren İşçilerin Çalışma Süresinin Sınırlandırılması2

II-  DENKLEŞTİRME ESASINA GÖRE ÇALIŞMA2

III- FAZLA ÇALIŞMA2

A-   GENEL BİLGİLER2

B-   FAZLA ÇALIŞMA TÜRLERİ2

1-   Genel Sebeple Fazla Çalışma2

2-   Zorunlu Nedenlerle Fazla Çalışma3

3-   Olağanüstü Nedenlerle Fazla Çalışma3

C-  FAZLA ÇALIŞMA VE FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA ÜCRETİNİN BELİRLENMESİ3

D-  FAZLA ÇALIŞMANIN SINIRI3

E-   FAZLA ÇALIŞMA VEYA FAZLA SÜRELERLE ÇALIŞMA YAPAN İŞÇİNİN SERBEST ZAMAN KULLANMA HAKKI3

F-   FAZLA ÇALIŞMA YAPILAMAYACAK İŞLER3

G-  FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILMAMASI GEREKEN İŞÇİLER3

H-  FAZLA ÇALIŞMA YAPTIRILACAK İŞÇİNİN ONAYININ ALINMASI ZORUNLULUĞU3

İ-    FAZLA ÇALIŞMANIN BELGELENMESİ VE KANITLANMASI3

IV- KISA ÇALIŞMA3

A-   GENEL BİLGİLER3

B-   KISA ÇALIŞMANIN BİLDİRİMİ3

C-  GENEL EKONOMİK KRİZİN DEĞERLENDİRİLMESİ3

D-  ZORLAYICI SEBEBİN SAPTANMASI3

E-   KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN FAYDALANMA KOŞULLARI3

F-   KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN MİKTARI VE ÖDENMESİ3

G-  KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN KESİLMESİ3

H-  KISA ÇALIŞMANIN ERKEN SONA ERMESİ3

V-   GECE ÇALIŞMASI3

A-   GENEL BİLGİLER3

B-   İŞÇİLERİN GECE ÇALIŞMA SÜRESİ3

C-  İŞÇİLERE GECE ÇALIŞMASI YAPTIRILMA USULÜ3

VI- POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMA3

A-   GENEL BİLGİLER3

B-   İŞVERENİN POSTALAR HALİNDE ÇALIŞMAYI DÜZENLEME VE İLAN YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

C-  İŞÇİ POSTALARI SAYISININ DÜZENLENMESİ3

D-  ÜCRETTEN İNDİRİM YAPILAMAYACAĞI3

E-   GECE ÇALIŞMA SÜRESİ3

F-   İŞÇİ POSTALARININ DEĞİŞME SÜRESİ3

G-  POSTA DEĞİŞİMİNDE İŞÇİLERİN DİNLENME SÜRESİ3

H-  POSTALAR HALİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN ARA DİNLENMESİ3

İ-    POSTALAR HALİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN HAFTA TATİLİ3

J-   İŞÇİLERE SAĞLIK RAPORU ALINMASI, SAĞLIK RAPORLARININ VE İSİM LİSTELERİNİN ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE VERİLMESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

VII-         TELAFİ ÇALIŞMASI3

VIII- HAZIRLAMA TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNDE ÇALIŞMA DÜZENİ3

A-   GENEL BİLGİLER3

B-   İŞÇİLERİ HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNDE ÇALIŞTIRMA KOŞULU3

C-  ÇALIŞTIRMA SÜRESİ3

D-  ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ SAYISI3

E-   HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ3

F- HAZIRLAMA, TAMAMLAMA VE TEMİZLEME İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ3

G-  İŞÇİLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ3

H-  DİNLENME ZORUNLULUĞU3

İ-    GÜNDE YEDİ BUÇUK SAATLİK SÜRENİN AŞILMAMASI GEREKEN İŞLER3

J-   FAZLA ÇALIŞMA SÜRESİ3

K-   GECE ÇALIŞMA DÖNEMİ3

L-   ÇALIŞTIRMA YASAĞI3

M-  ÇALIŞMA ÜCRETİ3

 

ALTINCI KISIM

İŞÇİLERİN

DİNLENME VE TATİL SÜRELERİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞÇİLERİN DİNLENME SÜRELERİ

 

 

I-    DİNLENME SÜRELERİ3

A-   GENEL OLARAK3

B-   ARA DİNLENMESİ3

II-  TATİL SÜRELERİ3

A-   ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER3

B-   HAFTA TATİLİ3

1-   Genel Bilgiler3

2-   İşçilere Verilecek Hafta Tatili3

3-   Hafta Tatili Ücreti3

4-   Hafta Tatilinde İşçinin Çalışması3

III- YILLIK ÜCRETLİ İZİN3

A-   GENEL BİLGİLER3

B-   YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKINDAN YARARLANMA KOŞULLARI3

1-   İşçinin Bir Yıldır Çalışıyor Olması3

2-   Yapılan İşin ve İşyerinin Niteliğinin Yıllık Ücretli İzne Elverişli Olması3

C-  YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ3

D-  YILLIK ÜCRETLİ İZNİN UYGULANMASI3

E-   İŞÇİLERİN YAZILI İZİN TALEBİNDE BULUNMA ZORUNLULUĞU VE BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ3

F-   YILLIK ÜCRETLİ İZNİN TOPLU KULLANDIRILMASI3

G-  İŞÇİNİN YIL İÇİNDE KULLANDIĞI İZİNLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZNE MAHSUP EDİLEMEMESİ3

H-  İŞÇİLERİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNDEN ÇAĞIRILMASI3

İ-    İZİN KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREV VE YETKİLERİ3

J-   İŞVERENİN YILLIK İZİN KAYDI DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

K-   İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİNDE BULUNDUĞU DÖNEMDE ÇALIŞMA YASAĞI3

L-   YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİ3

M-  YILLIK ÜCRETLİ İZİN ÜCRETİNDE ZAMANAŞIMI3

N-  YILLIK İZİNDE SİGORTA PRİMİ3

IV- ÜCRETSİZ İZİN UYGULAMASI3

 

 

YEDİNCİ KISIM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 

 

I-    GENEL BİLGİLER3

II-  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA MEVZUATIN GENEL ÇERÇEVESİ3

III- İŞ KAZALARININ MEYDANA GELİŞ NEDENLERİ3

A-   İŞVERİ VE İŞVERENİN TUTUMUNDAN KAYNAKLANAN NEDENLER3

1-   Çalışma Ortamından ve Kullanılan Alet ve Makinelerde Mevzuatın Gerektirdiği Önlemlerin Alınmamış Olması3

2-   Eğitim Eksikliği3

3-   Gözetim Eksikliği3

B-   İŞÇİLERDEN KAYNAKLANAN NEDENLER3

1-   Kişisel Nedenler3

2-   Fiziksel Nedenler3

3-   Psikolojik Nedenler3

C-  KURALLARA UYULMAMASI, ACEMİLİK, BİLGİSİZLİK VE EĞİTİM EKSİKLİĞİ3

D-  DEVLETİN DENETİM ÖDEVİ VE MEVZUATIN UYGULANMASINDAN KAYNAKLANAN NEDENLER3

III- İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA HER TÜRLÜ ÖNLEMİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

IV- İŞ YASASI’NA GÖRE İŞİN DURDURULMASI VEYA İŞYERİNİN KAPATILMASI3

A-   GENEL BİLGİLER3

B-   İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VE İŞYERİNİN KAPATILMASINA KARAR VERMEYE YETKİLİ KOMİSYONUN KURULUŞU3

C-  KOMİSYONUN TOPLANTIYA ÇAĞIRILMASI3

D-  KOMİSYON TOPLANTISININ YAPILMASI3

E-   KOMİSYONUN KARAR ALMA USUL VE ESASLARI3

F-   İŞİN DURDURULMASI VE İŞYERİNİN KAPATILMASI3

G-  İŞÇİLERİN ÇALIŞMAKTAN ALIKONULMASI3

H-  İŞYERİNDE İŞİN DURDURULMASI KARARININ KALDIRILMASI3

İ-    İŞYERİ KAPATMA KARARININ UYGULANMASI3

J-   İŞYERİNİN GEÇİCİ OLARAK AÇILMASI3

K-   KAPATILAN İŞYERİNİN AÇILMASI3

L-   İŞVERENİN DURDURMA VE KAPATMA KARARINA İTİRAZ HAKKI3

 

İKİNCİ BÖLÜM

İŞVERENİN İŞYERİ KURMA İZNİ VE
İŞLETME BELGESİ ALINMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I-    GENEL BİLGİLER3

II-  İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNAN İŞYERLERİ3

III- İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ ALINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR3

IV- İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİ3

V-   İŞYERİ KURMA İZNİ ALINMASI İÇİN GEREKLİ BELGELER3

VI- İŞYERİ KURMA İZNİ TALEBİNİN İŞ MÜFETTİŞLERİ TARAFINDAN İNCELENMESİ3

VII-         İŞLETME BELGESİ TALEBİNİN İNCELENMESİ3

VIII-İŞYERİ KURMA İZNİ VE İŞLETME BELGESİNİN YENİLENMESİ VE GEÇERSİZLİĞİ3

IX- İŞYERİNDE İŞVEREN VEYA UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ3

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞVERENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE
GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I-    GENEL BİLGİLER3

II-  İŞVERENLERİN İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU OLUŞTURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

III- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ OLUŞUMU3

IV- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ3

V-   İŞVERENLERİN İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNA GEREKLİ İMKANLARI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

VI- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULUNUN YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

VII-         İŞVERENLERİN İŞYERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU İLE İLGİLİ İŞÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İŞVERENLERİN İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURULMASI VE
İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I-    GENEL BİLGİLER3

II-  İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURMA VE İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ BAZI TANIMLAR3

III- İŞVERENLERİN İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURMA ve İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

IV- İŞÇİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ3

V-   İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURULMASI VE ÇALIŞMA USULÜ3

VI- İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİNİN YÜRÜTECEĞİ TEDAVİ HİZMETLERİ3

VII-         İŞYERİ SAĞLIK BİRİMİNİN FAALİYET ALANI3

VIII-ORTAK SAĞLIK BİRİMİ OLUŞTURULMASI3

IX- İŞYERİ HEKİMLİĞİ3

A-   İŞYERİ HEKİMLERİNİN HİZMET SÜRESİ3

B-   İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLERİ3

C-  İŞYERİ HEKİMİNİN YETKİLERİ3

D-  İŞYERİ HEKİMİNİN SORUMLULUKLARI3

E-   İŞYERİ HEKİMİNİN GÖREVLENDİRİLMESİ3

F-   BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

X-   İŞYERİ HEMŞİRESİ VE SAĞLIK MEMURU ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

A-   GENEL BİLGİLER3

B-   İŞYERİ HEMŞİRESİ VE SAĞLIK MEMURUNUN GÖREVLERİ3

C-  İŞYERİ HEMŞİRESİ VEYA SAĞLIK MEMURUNUN GÖREVLENDİRİLMESİ3

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞVERENLERİN İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA
TEKNİK ELEMAN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 

I-    GENEL BİLGİLER3

II-  BAZI TANIMLAR3

III- İŞVERENLERİN İŞ GÜVENLİĞİ İLE GÖREVLİ MÜHENDİS VEYA TEKNİK ELEMAN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

IV- İŞ GÜVENLİĞİ UZMANININ NİTELİKLERİ VE SERTİFİKALANDIRMA 3

A-   İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SERTİFİKASI TÜRLERİ3

1-   A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası3

2-   B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası3

3-   C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikası3

B-   İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI3

1-   İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitim ve Sınavı3

2-   Sertifika Grubuna Göre İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Alanları3

3-   İş Güvenliği Uzmanlarının Çalışma Koşulları3

4-   İş Güvenliği Uzmanının Görevleri3

5-   İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri3

6-   İş Güvenliği Uzmanının Sorumlulukları3

7-   İş Güvenliği Uzmanının Görevlendirilmesi3

8-   Bildirim Yükümlülüğü3

 

ALTINCI BÖLÜM

İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

I-    İŞÇİLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ÖNLEM ALINMASINI TALEP ETME HAKLARI3

II-  İŞÇİLERİN İŞYERİNDE İÇKİ VE UYUŞTURUCU MADDE KULLANMA YASAĞI3

 

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞÇİLERİN AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLEREDE ÇALIŞTIRILMA
USUL VE ESASLARI

 

I-    GENEL BİLGİLER3

II-  AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAK İŞÇİLER İÇİN SAĞLIK RAPORU ALINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

III- KADIN İŞÇİLERİN ÖZEL GÜNLERİNDE AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞTIRILMAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ3

IV- AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERİN BELİRLENMESİ3

V-   İŞVERENLERİN BELİRLİ İŞÇİLER VE BELİRLİ İŞLER İŞÇİN SAĞLIK RAPORU ALINMASINI SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ4

A-   AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞACAK İŞÇİLERİ İÇİN RAPOR ALINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ4

B-   ON SEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK İŞÇİLER İÇİN RAPOR ALINMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ4

 

SEKİZİNCİ KISIM

İŞ YASASI  GEREĞİNCE  UYGULANACAK 
İDARİ  PARA  CEZALARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ YASASI GEREĞİNCE UYGULANACAK

İDARİ PARA CEZALARI

 

I-    GENEL BİLGİLER4

II-  HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK OLANLAR (İDARİ PARA CEZALARININ KİŞİ BAKIMINDAN UYGULAMA ALANI)4

III- İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINI GEREKTİREN FİİLLER4

A-   İŞYERİNİ BİLDİRME (TESCİL) YÜKÜMLÜLÜGÜNE AYKIRI HAREKET4

 B-  İŞVERENİN İŞ YASASI’NIN GENEL HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKETTE BULUNMASI4

C-  TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ4

D-  ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ4

E-   ÜCRET İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRILIK4

1-   İşçi Ücretinin Ödenmesi Konusunda Yasaya Aykırılık Nedeniyle Uygulanacak İdari Para Cezaları4

2-   Ücretin Hesaplanması ve Belgelenmesi Konusunda Mevzuat Düzenlemesine Aykırılık Nedeniyle Uygulanacak İdari Para Cezaları4

3-   Fazla Çalışmaya İlişkin Mevzuat Düzenlemesine Aykırılık Nedeniyle Uygulanacak İdari Para Cezaları4

F-   YILLIK ÜCRETLİ İZİN HÜKÜMLERİNE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ4

G-  İŞİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ4

H-  İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ4

İ-    İŞ VE İŞÇİ BULMAYA İLİŞKİN HÜKÜMLERE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ4

J-   İŞ HAYATININ DENETİM VE TEFTİŞİ İLE İLGİLİ HÜKÜMLERE AYKIRI HAREKET EDİLMESİ4

IV- İDARİ PARA CEZALARININ UYGULANMASI4

V-   İŞVERENLERİN İDARİ PARA CEZALARINA İTİRAZ USUL VE ESASLARI4

A-   GENEL BİLGİLER4

B-   İDARİ PARA CEZALARINA KARŞI İPTAL DAVASI AÇILMASININ USUL VE ESASLARI4

1-   İdari Davanın Konusu4

2-   İdari Para Cezası İptal Davası Dilekçesinde Yer Alması Gereken Hususlar4

3-   İdari Para Cezası İptal Davası Dilekçelerinin Verileceği Yerler4

4-   Aynı Dilekçe İle Dava Açılabilecek Haller4

5-   Dava Açma Süresi4

6-   Yetkili Mahkemenin Saptanması4

C-  İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİ4

D-  İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE ZAMANAŞIMI4

 

DOKUZUNCU KISIM

İŞ HAYATININ DENETİMİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ HAYATININ DENETİMİ

 

I-    GENEL BİLGİLER4

II-  İŞ HAYATININ TEFTİŞİ İLE GÖREVLİ BİRİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ4

III- İŞ HAYATININ TEFTİŞİ4

IV- İŞ TEFTİŞİ KONUSUNDA YETKİLİ MEMURLARIN ÖDEVİ4

V-   ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI4

A-   ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREVLERİ4

B-   ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞLERİNİN YETKİLERİ4

C-  İŞ MÜFETTİŞLERİNİN TEFTİŞ TÜRLERİ VE DENETİM ALANI4

1-   İş Müfettişlerinin Teftiş Türleri4

2-   İş Müfettişlerinin İş Yasası ile İlgili Denetim Alanları4

3-   İş Müfettişlerinin İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Denetim Alanları4

VI- İŞVERENLERİN TEFTİŞ DEFTERİ DÜZENLEME YÜKÜMLÜLÜĞÜ4

VII-         İŞ TEFTİŞİ DIŞINDA DİĞER MERCİLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERİN İLGİLİ ÇALIŞMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BİLDİRİLMESİ4

VIII-İŞÇİ VE İŞVERENLERİN İŞ TEFTİŞİ İLE İLGİLİ SORUMLULUKLARI4

IX- İŞ MÜFETTİŞLERİNİN GÖREVLERİ SIRASINDA ZABITADAN YARDIM ALMA YETKİLERİ4

 

ONUNCU KISIM

İŞ YASASI GEREĞİ

İŞVERENLERE YAPILACAK TEBLİGATLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

İŞ YASASI GEREĞİ
İŞVERENLERE YAPILACAK TEBLİGATLAR

 

I-    GENEL BİLGİLER4

II-  TEBLİGATIN YAPILIŞ BİÇİMLERİ4

A-   PTT VASITASIYLA TEBLİGAT4

B-   MEMUR VASITASIYLA TEBLİGAT4

III- İŞ YASASI GEREĞİNCE YAPILACAK TEBLİGATTA VE TEBLİGAT MAZBATASINDA BULUNMASI GEREKEN KAYITLAR4

A-   TEBLİGATTA (DAVETİYE) BULUNMASI ZORUNLU OLAN UNSURLAR4

 B-  TEBLİĞ MAZBATASINDA (ALINDI BELGESİ) BULUNMASI GEREKEN UNSURLAR4

C-  İŞ YASASI YÖNÜNDEN TEBLİGAT YAPILABİLECEK KİMSELER4

1-   Gerçek Kişilere Tebliğ Usulü4

2-   Tüzelkişilere ve Ticarethanelere Tebliğ Usulü4

3-   Aynı Konutta Oturan Kimselere veya Onların Yanında Çalışanlara Tebliğ Usulü4

4-   Apartman Yönetimi ve Ortak Giderler İle İlgili Olarak Bağımsız Bölüm Sahiplerine (Apartman Dairesi Sahiplerine) Tebligat4

5-   Tutuklu ve Hükümlülere Tebligat4

6-   İflas Eden İşyerlerine Tebligat4

7-   Varislere Tebligat4

a-   Mirasçıların Tebligata Rağmen Kayıt ve Belgeleri İbraz Etmemeleri Durumu4

b-   Kayıt ve Belgelerin Mirasçılar Tarafından İncelemeye Çıkarılması4

8-   Otel, Hastane, Fabrika ve Okul Gibi Yerlerde Tebligat4

9-   Belli Bir Yerde veya Evde Meslek ve Sanat İcra Edenlere Tebligat4

10- Tebligat Muhatabının Geçici Olarak Başka Yerde Bulunması Durumunda Tebligatın Yapılma Usulü4

11- Tebliğ İmkansızlığı ve Çekinme (İmtina) Halinde Tebligat4

12- Resmi ve Adli Tatil Günlerinde Tebligat4

13- Tebligatı Alacakların Yaş ve Ehliyet Şartı İle İmza Edemeyecek Durumda Olmaları Halinde Yapılacak İşlem4

KAYNAKÇA