ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

İÇİNDEKİLER

 SUNUŞ

ÖNSÖZ

İÇİNDEKİLER  

I. BÖLÜM

ÜCRETİN TANIMI

I-  YASAL TANIMI      

A-  ANAYASAL TANIMI          

B-  İŞ KANUNU’NDAKİ TANIMI          

C- GELİR VERGİSİ KANUNU’NA GÖRE TANIMI           

D- BORÇLAR KANUNU’NA GÖRE TANIMI        

II-       EKONOMİK YÖNÜ İLE ÜCRET  

III-      ÜCRETİN ÇEŞİTLERİ   

IV-       ÜCRETİN TEMEL KAVRAMLARI           

V- ÜCRET ÖDEME SİSTEMLERİ           

A-  PARA İLE ÖDEME

B-  AYNİ ÖDEME       

C- HUKUKİ BAKIMDAN ÜCRET ÖDEME ŞEKİLLERİ      

D- ÜCRETİN ÖDEME ZAMANI

E-  ÜCRETİN ÖDEME YERİ     

F-  ÜCRET KİME ÖDENİR      

VI-       ÜCRETLERLE İLGİLİ BAZI SORUN VE ZORUNLULUKLAR         

A-  ZAMAN AŞIMI     

B-  ÜCRET ÖDEME DEFİ (SAVMASI)   

1- Ödemeyi Kanıtlama Yükü   

2- Kanıtlama Araçları  

C- İBRA (AKLANMA) VE İBRA BELGELERİ      

D- ÜCRETİN KORUNMASI     

1- Ücretin İş Kanunu Çerçevesinde Korunması         

a- Garanti Fonu Uygulaması          

b- Gününde Ödenmeyen Ücretlere En Yüksek Faiz Uygulanması

c-  Ücretin Saklı Kısmı         

d- Kamu Makamlarının ve Asıl İşverenlerin Hak Edişlerinden Ücreti Kesme Yükümlülüğü        

2- Ücretin İcra İflas Kanunu Çerçevesinde Korunması        

3- Ücretin 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun Çerçevesinde Korunması        

a- Tamamı Haczedilmeyecek Ücret Gelirleri         

b- Kısmen Haczedilebilen Gelirler 

4- Çalıştırma Zorunluluğu       

a- Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağduru Çalıştırma Zorunluluğu        

b- Askerlik ve Kanundan Doğan Çalışma Zorunluluğu      

II. BÖLÜM

VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN

ÜCRET VE ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER

 

I-  ÜCRETİN NİTELİĞİ VE UNSURLARI           

II-       ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER   

A-  GVK’NIN 61. MADDESİNİN ÜÇÜNCÜ FIKRASINDA SAYILANLAR      

B-  GVK’NIN 61. MADDESİ DIŞINDA VE GEÇİCİ MADDELERİNDE YER ALAN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE ÜCRET SAYILAN DİĞER ÖDEMELER         

III-      DİĞER ÜCRETLER       

IV-       ÜCRET GELİRİNİN ELDE EDİLMESİ    

V- ÜCRETİN DİĞER GELİR UNSURLARI İLE SINIRI    

A-  ÜCRET-SERBEST MESLEK KAZANCI İLİŞKİSİ       

1- Ses, Saz ve Sahne Sanatçılarının Durumu

2- Film Artistleri, Yönetmenler, Manken ve Teknik Elemanlar, Konsomatrislerin Durumu

B-  ÜCRET - TİCARİ KAZANÇ İLİŞKİSİ          

VI-       VERGİLENDİRME AÇISINDAN ÜCRETİN TESPİT ŞEKLİ          

A-  ÜCRETİN TESPİTİNDE TANIMLANMASI GEREKEN KAVRAMLAR       

1- İşveren Kimdir?      

2- Vergi Sorumlusu Kimdir?    

3- Ayrı İşveren Kavramı         

4- En Az Ücret 

B-  ÜCRETİN TESPİT ŞEKİLLERİ        

1- Gerçek Usulde Tespit Edilen Ücretler       

2- Diğer Ücret Olarak “Toplu Tespit Esası İle” Saptanan Ücretler  

VII-     GERÇEK ÜCRETİN HESAPLANMASI     

A-  ÜCRETİN GERÇEK SAFİ DEĞERİNİN TESPİT YÖNTEMİ       

B-  ÜCRETİ OLUŞTURAN ÖDEMELER  

 

 

IıI. BÖLÜM

ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ

I-  TAM MÜKELLEFİYETTE VERGİLENDİRME  

A-  DİĞER ÜCRETLERİN VERGİLENDİRME YÖNTEMİ    

B-  TEVKİFAT USULÜ (KAYNAKTA VERGİLEME)           

C- TEVKİFATA TABİ OLMAYAN ÜCRETLER     

D- BEYAN ESASINA GÖRE VERGİLENDİRME  

E-  GENEL VE KATMA BÜTÇELİ İDARELER DÖNER SERMAYEDEN ÖDENEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ     

F-  OLAĞAN ÜSTÜ HAL BÖLGESİNDE VE KALKINMADA ÖNCELİKLİ YÖRELERDE ÇALIŞAN HİZMET ERBABININ ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ        

1- Yasal Düzenleme    

2- Vergisel Teşvikler  

a- Gelir ve Kurumlar Vergisi İstisnası      

b- Çalışanlardan Kesilen Vergilerin Ertelenmesi  

c-  SSK Primlerinin İşveren Payının Hazinece Karşılanması        

G- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ İLE ESKİYE YÖNELİK OLARAK ÖDENEN ÜCRET FARKLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 

H-  APARTMAN VE SİTELERDE (TOPLU YAPI YÖNETİMLERİNDE) ÇALIŞAN MÜDÜR - YÖNETİCİ VE MUHASEBECİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ       

II-       DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİLENDİRME       

A-  GERÇEK KİŞİLERİN ELDE ETTİĞİ ÜCRETLER AÇISINDAN  

B-  YABANCI KURUMLARIN TÜRKİYE’DE ELDE ETTİĞİ ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ          

III-      ÜCRET GELİRLERİNDE VERGİNİN HESAPLANMASI TARHI-BEYANI VE ÖDENMESİ    

A-  GERÇEK ÜCRETLERDE     

1- Vergiden İstisna Edilmiş Kazançlar           

a- Müteferrik İstisnalar     

b- Gider Karşılıklarındaki İstisnalar          

c-  Tazminat ve Yardımlarda İstisnalar     

d- Teçhizat ve Tayin Bedellerindeki İstisnalar     

e- Tahsil ve Tatbikat Ödemelerindeki İstisnalar  

f-  Teşvik, İkramiye ve Mükafatlar

g- Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Çalışan Personelin Ücretleri         

h- 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmen ve Yöneticilere Yapılan Ödemelerden Gelir Vergisinden İstisna Olan Kazançlar          

i-  Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerde Çalışan Personele Ödenen Ücretler (4490 sayılı Kanun’un 12. Md.)          

2- İndirimler    

a- Sakatlık İndirimi

aa-            Sakatlık İndiriminden Yararlanacak Olanlar        

ab-            Sakatlık İndiriminden Yararlanacakların Yapacakları İşlemler       

i-   Özürlü hizmet erbabı için      

ii-  Hizmet erbabının bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişiler için 

iii- Maliye Bakanlığı’nca Yapılacak İşlemler         

b- Sakatlık İndirimi Uygulaması    

ba-            Özürlü Hizmet Erbabı ile Bakmakla Yükümlü Olduğu Özürlü Kişi Bulunan Hizmet Erbabına Uygulama        

bb-            Sakatlık İndiriminden Yararlanmak İçin Başvuru 

bc-            Dış Kuruluşlarda Görevli Hizmet Erbabı İçin Yapılacak Uygulama  

bd-            Hizmet Erbabının İş Yerini Değiştirmesi Halinde Yapacağı İşlemler

be-            Sakatlık İndirimi Uygulamasında Bakmakla “Yükümlü Olma” Tabiri ve Bu Durumun Belgelendirilmesi          

c-  Emekli Aidatı ve Sosyal Sigorta Primleri          

ca-            Emekli Sandığına Ödenen Aidatlar          

cb-            Sosyal Sigortalar Kurumuna Ödenen Primler       

cc- Sigorta Primine Tabi Olan Kazançlar      

cd-            Sigorta Primine Tabi Olmayan Kazançlar

ce-            Bir Kısmı Prime Tabi Olup Diğer Kısmı Prim Dışı Bırakılan Ödemeler         

cf- Birden Çok İşverenden Alınan Ücretlerde Prime Esas Kazancının Saptanması       

d- İşsizlik Sigortası            

e- Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kurumuna Ödenen Borçlanma Aidat ve Primleri          

f-  Şahıs Sigorta Primleri   

g- Sendika Aidatları

h- Meyak ve Oyak Kesintileri         

3- Verginin Tarhı         

a- Tarh Yeri

b- Tarhiyatın Muhatabı      

c-  Tarh Zamanı       

ca-            Yıllık Olarak Vergi Tarhında       

cb- Diğer Ücretlerde          

cc- Kaynakta Vergilendirmede        

4- Vergilendirme Dönemi ve Vergi Matrahı   

a- Vergilendirme Dönemi: (GVK Md.108)  

b- Verginin Matrahı

ba-            Gerçek Ücretlerde Vergi Matrahı

bb-            Diğer Ücretlerde Vergi Matrahı   

5- Vergi Oranları         

a- 2004 Yılında Geçerli Olan Tarife           

b- 2005 Yılında Geçerli Olan Tarife           

6- Verginin Hesaplanması      

a- Netten Brüte Hesabı       

b- Ücret Kazancına Ait Verginin Hesaplanması     

7- Ücret Kazançlarının Beyan Edilmesi          

a- Gerçek Ücretlerin Yıllık Beyanı  

b- Kaynakta Tevkif Edilen Verginin Beyanı           

ba-            Ücretin Bordrolanması   

bb-            Tevkif Edilen Vergilerin Beyanı  

c-  Beyannamelerin Elektronik Ortamda Verilmesi           

ca-            (e) Beyannamelerini Doğrudan Kendileri Gönderebilecek Mükellefler        

i-   Basit Usulde Vergilendirilenler Dışındaki Mükellefler    

ii-  YMM’ler ile Tam Tasdik Sözleşmesi Düzenleyen Mükellefler     

cb-            Beyannamelerini Aracı Vasıtasıyla Gönderebilecek Mükellefler     

i-   Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler Dışındaki Mükelleflerin Beyanı 

ii-  Kayıtları Meslek Odaları Tarafından Tutulan Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler      

iii- Muhasebeye İlişkin İşlemleri İçin İşletmede Bağımlı Olarak Çalışan “3568 Sayılı Kanun’a Göre Ruhsat Almış Meslek Mensubu Bulundurmayan Mükellefler     

iv- Yeminli Mali Müşavirler ile Tam Tasdik Sözleşmesi Düzenleyen Mükellefler       

cc- Diğer hususlar  

dElektronik Ortamda Zorunlu Beyan       

e- Mecburiyetin Başlama Tarihi     

f-  Aracılık Yetkisi Verilenlerin Vergi Dairelerinin Tam Otomasyonlu Olmaması 

8- Verginin Ödenmesi 

a- Tevkifat Esasında          

b- Yıllık Beyan Esasında     

c-  Diğer Ücretlerde

IV-       ÜCRETLERDEN KESİLEN VERGİLERİN MUHTASAR BEYANNAME İLE BEYANI VE ÖDENMESİ  

V- ÜCRETLERE İLİŞKİN SSK VE İŞSİZLİK SİGORTASI PRİM KESİNTİLERİNİN BİLDİRİMİ VE ÖDENMESİ     

A- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ KAĞIT ORTAMINDA DÜZENLEYEREK KURUM’A VERECEK İŞVERENLER    

B- AYLIK PRİM VE HİZMET BELGESİNİ İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERMEK ZORUNDA OLANLAR         

 

IV. BÖLÜM

ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI

I-  ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN  MUHASEBE KAYITLARI    

II-       7/A SEÇENEĞİNE GÖRE ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI       

A-  720- DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ HESABINA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI     

B-  730- GENEL ÜRETİM GİDERLERİ HESABINA ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI        

C- 740- HİZMET ÜRETİM MALİYETİ HESABINA KAYDEDİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI 

D- 760- PAZARLAMA SATIŞ VE DAĞITIM GİDERLERİ HESABINA KAYDEDİLECEK ÜCRETLERE İLİŞKİN MUHASEBE KAYDI    

E-  770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ HESABINA KAYDEDİLEN ÜCRETLERİN MUHASEBE KAYDI 

III-      7/B SEÇEĞİNE GÖRE ÜCRET ÖDEMELERİNE İLİŞKİN MUHASEBE KAYITLARI           

A-  791- İŞÇİ ÜCRET VE GİDERLERİ HESABINA KAYDEDİLEN ÜCRETLERİN MUHASEBE KAYDI  

 

 

V. BÖLÜM

 

ÜCRET GELİRLERİNDE
VERGİ İNDİRİMİ VE İADESİ

 

I-  ÜCRET GELİRLERİNDE VERGİ İNDİRİMİ    

A-  YASAL DÜZENLEME         

B-  VERGİ İADESİNDEN YARARLANACAK OLANLAR    

C- VERGİ İADESİNE KONU OLAN HARCAMALAR        

1- Gıda Giderleri         

2- Eğitim Giderleri      

3- Sağlık Giderleri       

4- Giyim Giderleri       

5- Kira Giderleri          

D- VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANAMAYACAK OLAN HARCAMALAR 

1- Gıda 

2- Eğitim          

3- Sağlık          

4- Giyim           

5- Kira  

E-  HARCAMANIN TÜRKİYE’DE YAPILMASI VE BELGELENDİRİLMESİ ŞARTI       

F-  VERGİ İNDİRİMİNE KONU OLACAK HARCAMA BELGELERİ VE KULLANILMASI          

1- Harcama Belgeleri Kullanılması     

2- Belgelerin Kullanılması      

G- İNDİRİME KONU HARCAMALARA İLİŞKİN ÜST SINIR         

H-  VERGİ İNDİRİMİ TUTARININ HESAPLANMASI        

J-  VERGİ İNDİRİMİNİN UYGULANMASI         

1- Ücretliler Tarafından Yapılacak İşlemler  

2- İşverenlerce Yapılacak İşlemler   

aMuhtasar Beyanname Vermeyen İşverenlerin Yapacağı İşlemler     

b- Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yapacağı İşlemler 

K-  VERGİ İNDİRİMİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ          

II-       YILLIK BEYANNAME VEREN ÜCRETLİLERDE VERGİ İNDİRİMİ UYGULAMASI 

A-  TEVKİFATA TABİ OLMAMASI NEDENİYLE ÜCRET GELİRİ İÇİN YILLIK BEYANNAME VERİLMESİ HALİNDE        

B-  BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ALINAN ÜCRETLERİN BELİRLENEN LİMİTİ GEÇMESİ SEBEBİYLE YILLIK BEYANNAME VERİLMESİ HALİNDE       

C- VERGİ İNDİRİMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR     

1- Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan Ücretlilere Uygulanacak Vergi İndirimi        

a- Vergi İndirimi Bildiriminin Verilmesinden Önce Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan Ücretliler İçin Yapılacak Uygulama      

b- Vergi İndirimi Bildiriminin Verilmesinden Sonra Emeklilik Nedeniyle İşten Ayrılan Ücretliler İçin Yapılacak Uygulama      

c-  Vefat Eden Ücretliler İçin Yapılacak Olan Uygulama    

2- İşveren Değiştiren Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması        

3- Bildirimin Verilmesinden Sonra Mahsup İşlemi Tamamlanmadan Başka Bir İşveren Nezdinde Çalışmaya Başlayanlarda Vergi İndirimi Uygulaması      

a- Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışanlar

b- Muhtasar Beyanname Vermeyen Genel Bütçeye Dahil Olan Dairelerde Çalışanlar    

4- Birden Fazla İşverenden Ücret Alan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması    

5- Üçer Aylık Dönemlerde Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması 

6- Mükellefiyeti Sona Eren İşverenler Yanında Çalışmış Olan Ücretlilere İlişkin Vergi İndirimi Uygulaması 

a- Vergi İndirimine Ait Bildirim Verilmeden Önce İşi Bırakan Mükellefin Yanında Çalışmış Olan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

b- Vergi İndirimine Ait Bildirim Verildikten Sonra İşi Bırakan Mükellefin Yanında Çalışmış Olan Ücretlilerde Vergi İndirimi Uygulaması

7- Bir Harcama Belgesinde Birden Fazla Harcama Çeşidinin Yer Alması    

8- Ücretlilerde Vergi İndirimine Ait Bildirim 

D- VERGİ İNDİRİMİ NEDENİYLE TEVKİF SURETİYLE KESİLEREK ÖDENMESİ GEREKEN GELİR VERGİSİNİN EKSİK HESAPLANMASI HALİNDE UYGULANACAK CEZAİ MÜEYYİDELER     

1- Muhtasar Beyanname Vermeyen Genel Bütçeye Dahil Dairelerde Çalışan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler  

2- Muhtasar Beyanname Veren İşverenlerin Yanında Çalışan Ücretlilerde Uygulanacak Cezai Müeyyideler

III-      EMEKLİLERDE VERGİ İADESİ 

A-  YASAL DÜZENLEME         

B-  VERGİ İADESİNDEN YARARLANACAK OLANLAR    

C- VERGİ İADESİNE KONU OLAN HARCAMALAR        

1- Dayanıklı Tüketim Mallarının Bakım ve Onarım Giderleri

2- Yiyecek ve İçecek Giderleri          

3- İkamet Edilen Konuta Ait Yakacak Giderinin Tamamı İle Kira Giderinin %20’si

4- Her Türlü Giyim Giderleri   

5- Sağlık Giderleri       

6- Eğitim, Öğretim, Anaokulu ve Kreş Giderleri        

7- Vekalet Ücretleri    

8- Otel, Motel ve Pansiyonlara Ödenen Konaklama Ücretleri

9- Tiyatro, Sinema ve Konser Verilen Yerler Gibi Mahallere Yapılan Giriş Ücreti Ödemeleri         

10- Süs ve Ziynet Eşyası Alımları      

11- Diğer Bazı Tüketim Malı Alımları İle Bazı Hizmet Alımlarına Ait Harcamalar   

12-         Belgelerde Yer Alan Katma Değer Vergisi   

D- VERGİ İADESİNE KONU OLMAYAN HARCAMALAR  

1- Ticari, Zirai ve Mesleki Kazanca İlişkin Olarak Yapılan Harcamalar       

2- Otomobil ve Benzeri Araç Alımları

3- Zirai İşletmelerde Kullanılan Araçlar ile Ticari ve Mesleki Kazanca İlişkin Her Türlü Araç ve Gereç Alımları       

4- Gayrimenkul Alımları ile Bunların Bakım ve Onarım Giderleri    

5- Hayvanların Tüketimi İçin Alınan Yiyecekler       

E-  VERGİ İADESİNE KONU HARCAMA BELGELERİ      

1- Fatura         

2- Perakende Satış Vesikaları

a- Perakende Satış Fişi      

b- Yolcu Taşıma Biletleri    

c-  Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Satış Fişleri     

3- Serbest Meslek Makbuzu    

4- Kamu İdare ve Müesseseleri Tarafından verilen Belgeler

5- Yöneticiler Tarafından Verilen Makbuzlar 

6- Mesken Olarak Kullanılan Konutların Kira Bedeline Ait Belgeler 

7- Diğer Hususlar        

a- Harcama Belgelerinin Aslının İbraz Edilmesi   

b- Kredili Mal Alışları          

F-  VERGİ İADE DÖNEMİ ZAMANLARI İLE İADE ORANI           

1- Aylık Belge İbraz Ederek İade Alacaklar  

2- Yıllık Belge İbraz Edip İade Alacaklar      

G- NET GELİR, AYLIK VE AVANS ÖDEME ŞEKLİ          

1- Net Gelir      

2- Ödeme Şekli

3- Vergi İade Bildiriminin Verilmemesi Durumu       

4- Mücbir Sebep Dolayısıyla Belgelerin Verilmemesi veya Hak Sahibinin Vefatı    

5- Yurt Dışında Bulunan Emeklilerde Vergi İadesi    

6- Yabancı Ülkelerde Bulunan Sosyal Güvenlik Kurumlarından Aylık Alanlarda Vergi İadesi       

7- Haksız Yere Vergi İadesine Sebebiyet Verilmesi Durumu           

 

VI. BÖLÜM

 

YABANCILARIN İSTİHDAMI

 

I-  YASAL DÜZENLEME           

II-       YABANCILARIN ÇALIŞTIRILMASI      

A-  ÇALIŞMA İZNİ ALINMASI (4817 S.K.Md.4)

1- Süreli Çalışma İzni (4817 S.K.Md.5)          

2- Süresiz Çalışma İzni           

3- Bağımsız Çalışma İzni        

4- İstisnai Hallerin Gerçekleşmesiyle 4817 Sayılı Yasada Belirtilen Sürelere Tabi Olmaksızın Çalışma İzni Verilecekler     

B-  KİLİT PERSONEL ÇALIŞMA İZNİ (4875 S.K.Md.3)  

1- Kilit Personel Tanımı          

2- Kilit Personelin Çalışma İzni          

3- Çalışma Vizesinin Alınması

4- Çalışma İzin Taleplerinin Değerlendirilmesi        

C- BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ (4817 S.K.Md.18)      

1- Bağımsız Çalışan Yabancıların Yükümlülüğü        

2- Yabancı Çalıştıranların Yükümlülüğü        

D- YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİNİN REDDİ, SINIRLANDIRILMASI, UZATMA, TALEBİNİN REDDİ VE MUAFİYETLER 

1- Sınırlama (4817 S.K.Md.11)

2- Çalışma İzin veya Süre Dağıtımı Talebinin Reddi 

3- Çalışma İzninin İptali         

4- Çalışma İzninin Geçerliliğini Kaybetmesi (4817 Sayılı Kanun’un 16)      

5- İzin Talebi ve Süre Uzatımının Reddine Karşı Yargı Yoluna Başvurulması         

6- Muafiyetler  

E-  YABANCILARIN TABİ OLACAĞI İŞ MEVZUATI VE SOSYAL GÜVENLİĞİ        

1- İş Mevzuatı 

2- Yabancıların Sosyal Güvenliği       

a- Hizmet Akdine Tabi Olarak Çalışan Uyruksuz, Mülteci ve Göçmenlerin Sosyal Güvenliği      

b- Türk Soylu Yabancıların Sosyal Güvenliği        

3- Bağımsız Çalışanların Sosyal Güvenliği    

4- Yabancıların Emekli Sandığı Kanunu Karşısındaki Durumu         

F-  YABANCILARA YASAKLANAN MESLEKLER  

III-      TÜRK SOYLU YABANCILARIN ÇALIŞTIRILMASI         

A-  ÇALIŞMA İZNİ    

B-  ÇALIŞMA İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR     

IV-       DENETLEME VE CEZA HÜKÜMLERİ     

A-  BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜKLERİ (4817 S.K.Md.18)      

B-  DENETLEME (4817 S.K.Md.20)      

C- CEZA HÜKÜMLERİ (4817 S.K.Md.21)        

D- CEZALARA İTİRAZ          

 

 

 

VIı. BÖLÜM

 

SEYAHAT VE İKAMET HARCAMALARI KARŞILIĞI

ÜCRETLİLERE YAPILAN ÖDEMELER

 

I-  SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİNİN GENEL TANIMI       

II-       SEYAHAT VE İKAMET GİDERLERİNİN BELGELENDİRME YÖNTEMİ     

III-      GERÇEK GİDER YÖNTEMİ       

IV-       HARCIRAH GÜNDELİĞİ ÖDEME YÖNTEMİ       

A-  YURT İÇİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ        

B-  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HARCIRAH GÜNDELİKLERİ     

C- YURT DIŞI HARCIRAH GÜNDELİKLERİ      

V- SEYAHAT SÜRESİ  

VI-       YURT DIŞI SEYAHATLERDE ESAS ALINACAK DÖVİZ KURU    

 

 

VIIı. BÖLÜM

 

SPORUN VERGİLENDİRİLMESİ

 

I-  SPOR VE SPORCU KAVRAMI           

II-       VERGİLENDİRİLECEK SPOR GELİRLERİ          

A-  SPORCU GELİRLERİ        

1- Sporcu Gelirleri/Ücret İlişkisi       

2- Sporcu Ücretlerinin Elde Edilmesi 

3- Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesi       

a- Profesyonel Sporcu Ücretlerinin Vergilendirilmesi      

aa-            Profesyonellik   

ab-            Teknik Adam    

b- Amatör Sporculara Yapılan Ödemelerin Vergilendirilmesi      

B-  SPOR YARIŞMALARINI YÖNETEN HAKEM ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ        

C- TEKNİK ADAMLARA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ    

D- AT JOKEYLERİNİN, YAMAKLARININ VE ANTRENÖRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ     

III-      YURT DIŞINDAN TRANSFER EDİLEN SPORCU VE TEKNİK ADAMLARA YAPILAN ÖDEMELERİN VERGİLENDİRİLMESİ         

A-  YABANCI SPORCU VE TEKNİK ADAMLARA YAPILAN ÖDEMELERİN HUKUKİ VASFI    

B-  YABANCI SPORCU VE TEKNİK ADAMLARA VERİLEN ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ       

C- TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANTLAŞMALARI

YARARLANILAN KAYNAKLAR