İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER      

 

 

I. BÖLÜM

 

GENEL ESASLAR

 

               

Soru 1:      5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yapılan düzenlemelerin amacı nedir?     

Soru 2:      5084 sayılı Kanun ile getirilen teşvik ve destek unsurları nelerdir?        

Soru 3:      5084 sayılı Kanun ile getirilen teşvik ve destek uygulamalarına ilişkin esas alınacak düzenlemeler nelerdir?

Soru 4:      Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı, 1500 ABD Doları veya daha az olan iller hangileridir?    

Soru 5:      Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında bulunan iller hangileridir?    

Soru 6:      5084 sayılı Kanun dışında genel olarak yatırımlara sağlanan destek unsurları nelerdir?   

Soru 7:      5228 sayılı Kanunla 5084 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler nelerdir?               

Soru 8:      5350 sayılı Kanunla 5084 sayılı Kanunda yapılan değişiklikler nelerdir?               

Soru 9:      5084 sayılı Kanunda yer alan teşvik ve destek unsurlarının, 4325 sayılı Kanunda yer alan teşvik ve destek unsurlarından farklı yanları nelerdir?           

Soru 10:    5225 sayılı “Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu”nda yer alan teşvik ve destek unsurları nelerdir?          

Soru 11:    5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde kültür yatırımı ve girişiminde bulunan kurumlar vergisi mükellefleri açısından teşvik ve destek uygulaması ne şekilde olacaktır? 

 

II. BÖLÜM

 

GELİR VERGİSİ STOPAJI TEŞVİKİ

 

Soru 12:    Gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasının dayanağı nedir?   

Soru 13:    Gelir vergisi stopajı teşvikinin amacı nedir?               

Soru 14:    Gelir vergisi stopajı teşviki hangi tarihler arasında uygulanacaktır?     

Soru 15:    Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ücretin tanımı ve unsurları?    

Soru 16:    Ücret olarak vergilendirilecek ödemeler nelerdir?     

Soru 17:    Gelir vergisi stopaj matrahı ne şekilde belirlenecektir?            

Soru 18:    Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında bulunan iller hangileridir?       

Soru 19:    2001 yılı için DİE tarafından belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1.500 ABD Dolarının üstünde olmakla beraber, 2002 ve daha sonraki yıllarda 1.500 ABD Doları veya daha altında gerçekleşen iller gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilir mi?           

Soru 20:    DİE tarafından 2001 yılı için belirlenen fert başına gayri safi yurt içi hasıla tutarı 1.500 ABD Doları veya daha altında olan illerden daha sonraki yıllarda söz konusu bu tutar 1.500 ABD Dolarını aşan iller, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilir mi?     

Soru 21:    2003 yılı için DPT Müsteşarlığı tarafından belirlenen sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre endeks değeri eksi olmakla birlikte 2004 ve daha sonraki yıllarda pozitif olan iller gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilir mi?      

Soru 22:    Gelir Vergisi Kanunu uyarınca yaptıkları ödemeler üzerinden gelir vergisi tevkifatı yapacak olanlar?            

Soru 23:    Gelir vergisi stopajı teşvikinden kimler yararlanabilir?             

Soru 24:    Gelir vergisi stopajı teşvikinden çalışanlar yararlanabilir mi?  

Soru 25:    İş ortaklıkları gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilirler mi?       

Soru 26:    Dar mükellef statüsündeki gerçek ve tüzel kişilerin, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanması mümkün müdür?  

Soru 27:    Ayni olarak ödenen ücretlerde gelir vergisi tevkifatı ve teşvik uygulaması ne şekilde olacaktır?     

Soru 28:    Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlerin gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanması mümkün müdür?         

Soru 29:    Gelir vergisi stopajı teşvikinden hangi faaliyet konuları yararlanabilecektir?      

Soru 30:    2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi olarak yapılan işler nedeniyle gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün müdür? 

Soru 31:    Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilmek için Kanun kapsamındaki illerde yeni işe başlamak mı gerekmektedir?          

Soru 32:    01.10.2003 tarihinden önce işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar nelerdir?    

Soru 33:    Kanun kapsamındaki ilde öteden beri faaliyette bulunan mükelleflerin mevcut işçi sayısı artmamak koşuluyla eski işçilerin yerine yeni işçileri istihdam etmesi durumunda gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilmeleri mümkün müdür?            

Soru 34:    Sosyal Sigortalar Kurumuna verilen II. Dönem bordrosunun Ağustos/2003 ayında işçi istihdam edilmediği buna karşılık diğer aylarda (Mayıs, Haziran, Temmuz) ise işçi istihdam edildiğinin bildirilmesi durumunda gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması ne şekilde olacaktır?            

Soru 35:    01.10.2003 tarihinden önce işe başlayan ve işçi çalıştırmış olmasına rağmen II. Dönem bordrosunu ilgili idareye vermeyen gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, teşvik uygulamasından yararlanabilir mi?              

Soru 36:    İşçi çalıştırılmamış olması nedeniyle II. Dönem sigorta prim bordrosunu vermeyen mükellefler, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanabilirler mi?        

Soru 37:    5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde yeni işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar nelerdir?        

Soru 38:    Gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması açısından, yeni işe başlama olarak kabul edilmeyecek olan durumlar nelerdir?             

Soru 39:    Hem 5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde hem de bu yöreler dışında iş yeri bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, çalıştırdıkları bütün işçiler için gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanabilir mi?              

Soru 40:    5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde fiilen çalışmakla birlikte izin, hastalık vb. nedenlerle iş yerinde bulunamayan işçiler dolayısıyla gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanılması mümkün müdür?       

Soru 41:    Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, ilave veya yeni istihdam edilen işçilerin ücret gelirleri üzerinden hesaplanan gelir vergisi stopajının tamamı terkin edilebilir mi?         

Soru 42:    Kanun kapsamındaki Malatya ilinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde 01.05.2004 tarihinde yeni faaliyete başlayan ve bu iş yerinde asgari ücretli olarak fiilen 50 işçi çalıştıran kurumlar vergisi mükellefinin yararlanabileceği gelir vergisi stopajı teşviki tutarı ne kadardır?     

Soru 43:    Bir önceki sorudaki mükellefin organize sanayi ve endüstri bölgesi dışında kalan diğer yerlerde faaliyette bulunması durumunda yararlanabileceği gelir vergisi stopajı teşviki tutarı ne kadardır?           

Soru 44:    Gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında istihdam edilen işçinin, ödemiş olduğu şahıs sigortası primleri ile bireysel emeklilik sistemi katkı payları, teşvik uygulaması açısından ne şekilde değerlendirilecektir?         

Soru 45:    5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde kültür yatırımı ve girişimi ile uğraşan kurumlar vergisi mükelleflerinde gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması ne şekilde olacaktır?     

Soru 46:    Sakatlık indiriminden yararlanan hizmet erbabı ile ilgili olarak gelir vergisi stopajı teşvikinden ne şekilde yararlanılacaktır?    

Soru 47:    Geçmiş dönemlere ait olarak ödenen ücret farklarının gelir vergisi stopajı teşviki karşısındaki durumu?      

Soru 48:    5084 Sayılı Kanunda yer alan şartları haiz gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması ne şekilde olacaktır?            

Soru 49:    Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim, ne şekilde doldurulacaktır?         

Soru 50:    İkmalen veya re’sen tarh edilen gelir vergisi stopajı ile ilgili olarak teşvik uygulamasından yararlanılması mümkün müdür?     

Soru 51:    Gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanması mümkün olmamakla birlikte anılan teşvik uygulamasından yararlanan mükellefler hakkında yapılacak işlemler nelerdir?          

Soru 52:    İşverenin gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlandığı işçiler, Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121. maddesinde düzenlenmiş bulunan vergi indiriminden yararlanabilirler mi?       

Soru 53:    İşverenlerin yararlandıkları gelir vergisi stopajı, ne şekilde muhasebeleştirilecektir?        

 

III. BÖLÜM

 

SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYLARI TEŞVİKİ

 

Soru 54:    Sigorta primi işveren payları teşviki uygulamasının dayanağı nedir?    

Soru 55:    Sigorta primi işveren payları teşvikinin amacı nedir?               

Soru 56:    Sigorta primi işveren payları teşviki kapsamında bulunan iller hangileridir?       

Soru 57:    Sigorta primi işveren payları teşviki hangi tarihler arasında uygulanacaktır?      

Soru 58:    Sigorta primi işveren payları teşviki uygulamasından kimler yararlanabilir?        

Soru 59:    Bütün şartları haiz olmaları durumunda dahi sigorta primi işveren payları teşviki uygulamasından yararlanamayacak olanlar kimlerdir?          

Soru 60:    506 Sayılı Kanuna göre sigortalı kavramı?  

Soru 61:    506 Sayılı Kanun uygulamasında işveren, işveren vekili ve alt işveren (Aracı) kavramları?

Soru 62:    506 Sayılı Kanun uygulamasında işyeri kavramı?      

Soru 63:    Sosyal güvenlik destek priminin teşvik kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür? 

Soru 64:    İşsizlik sigortası priminin teşvik uygulaması kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?        

Soru 65:    Topluluk sigortasına göre sigortalı olanların işveren hissesi primlerinin teşvik uygulaması kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?             

Soru 66:    İstihdam edilen çıraklar açısından sigorta primi işveren payı teşviki uygulaması ne şekilde olacaktır?          

Soru 67:    506 sayılı Kanun uyarınca sigorta primi matrahına dahil olan ve olmayan unsurlar nelerdir?           

Soru 68:    Sigorta primine esas günlük kazanç tutarı ne şekilde hesaplanacaktır?              

Soru 69:    506 sayılı Kanun’un 72 ve 73. maddeleri uyarınca prime esas kazançlar üzerinden işverenlerce hesaplanacak sigorta primleri nelerdir?           

Soru 70:    Kanun kapsamındaki illerde faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, istihdam ettikleri bütün işçiler için sigorta primi işveren payları teşvikinden yararlanabilir mi?            

Soru 71:    01.10.2003 tarihinden önce işe başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, sigorta primi işveren payları teşvikinden yararlanmasına ilişkin usul ve esaslar nelerdir?        

Soru 72:    Sigorta primi işveren payları teşvikinden, çalışanlar yararlanabilir mi? 

Soru 73:    Sigorta primi işveren payları teşvikinden hangi dönemler arasında yararlanılabilir?          

Soru 74:    Prim ve hizmet belgelerinin çeşitli nedenlerle yasal süresi dışında verilmesi durumunda teşvik uygulaması ne şekilde olacaktır?           

Soru 75:    5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde hizmet ilamları veya yapılan teftiş veya kontroller sonucu işyerlerinde çalıştıkları tespit edilen ancak Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmeyen veya eksik bildirilen sigortalılar ile ilgili olarak teşvik uygulamasından yararlanılabilir mi?           

Soru 76:    Sigorta primi işveren payları teşviki uygulaması açısından yeni işe başlama olarak kabul edilmeyecek olan durumlar nelerdir?           

Soru 77:    5084 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten önce kapanan, tasfiye, iflas, terk veya icra kanalıyla satılan işyerlerinde çalıştırılan sigortalılar için teşvik uygulamasından yararlanılması mümkün müdür?              

Soru 78:    Teşvik uygulaması kapsamında Hazine tarafından karşılanacak sigorta primi tutarı nasıl hesaplanacaktır?  

Soru 79:    Teşvik uygulamasından, işverenlerin istihdam ettikleri bütün çalışanlar için hesaplanan sigorta primi işveren paylarının yararlanması mümkün müdür?             

Soru 80:    01.10.2003 tarihinden önce faaliyette bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin istihdam ettikleri sigortalı sayısının Mart/2004 döneminden sonra değişmesi durumunda teşvik uygulaması ne şekilde olacaktır?          

Soru 81:    01.10.2003 tarihinden sonra Kanun kapsamındaki illerde yeni faaliyete başlayan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin istihdam ettikleri sigortalı sayısının Mart/2004 döneminden sonra değişmesi durumunda teşvik uygulaması ne şekilde olacaktır?         

Soru 82:    Birden fazla iş yeri bulunan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri açısından teşvik uygulaması ne şekilde olacaktır? 

Soru 83:    Kanun kapsamındaki illerde bulunan işyerleri ile ilgili olarak, 01.10.2003 tarihinden önce gerek işveren gerekse işverenin aracıları tarafından birden fazla bordro verilmiş olması durumunda teşvik uygulaması ne şekilde olacaktır?              

Soru 84:    Teşvik uygulaması kapsamında Hazine tarafından karşılanacak azami sigorta primi işveren payı tutarı nedir?             

Soru 85:    Sigorta primi işveren payları teşvikinden yararlanması mümkün olmamakla birlikte anılan teşvikten yararlanan mükellefler hakkında yapılacak işlemler nelerdir?           

Soru 86:    Sigorta priminin sigortalı hissesi ile Hazine tarafından karşılanmayan işveren hissesinin ödenmemesi durumunda yapılacak işlemler nelerdir?           

Soru 87:    5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde kültür yatırımı ve girişimi ile uğraşan kurumlar vergisi mükellefleri açısından sigorta primi işveren payları teşviki uygulaması ne şekilde olacaktır?          

Soru 88:    5073 sayılı Kanunla 506 sayılı Kanuna eklenen geçici 90. madde ile yapılan düzenlemenin işverenlere sağladığı olanak nedir?           

Soru 89:    Sigorta primi işveren payları teşvikinden yararlanan işverenlerin prim belgelerini doldururken dikkat etmeleri gereken hususlar nelerdir?           

Soru 90:    İşverenlerin yararlandıkları sigorta primi işveren hissesi teşviki, ne şekilde muhasebeleştirilecektir?            

 

 

IV. BÖLÜM

 

ENERJİ DESTEĞİ

 

Soru 91:    Enerji desteği uygulamasının dayanağı nedir?          

Soru 92:    Enerji desteği uygulamasının amacı nedir?

Soru 93:    Enerji desteği uygulaması kapsamında bulunan iller hangileridir?        

Soru 94:    Enerji desteği, hangi tarihler arasında uygulanacaktır?           

Soru 95:    Enerji desteği uygulamasından kimler yararlanabilir?              

Soru 96:    Enerji desteği uygulamasından yararlanmak isteyen işletmelerin sahip olmaları gereken asgari kapasiteler nelerdir?

Soru 97:    Bütün şartları haiz olmaları durumunda dahi enerji desteği uygulamasından yararlanamayacak olanlar kimlerdir?     

Soru 98:    5084 sayılı Kanun’un 6. maddesinde tadadi olarak belirtilen sektörlerde faaliyette bulunan veya yeni faaliyete başlayacak işletmeler, hangi tesisleri için destek uygulamasından yararlanabilecektir?           

Soru 99:    Enerji desteği uygulaması açısından yeni işe başlama olarak kabul edilmeyecek olan durumlar nelerdir?    

Soru 100:  Kanun kapsamındaki illerde öteden beri faaliyette bulunan işletmelerin enerji desteğinden yararlanması ne şekilde olacaktır?           

Soru 101:  Kanun kapsamındaki illerde yeni faaliyete başlayan işletmelerin enerji desteğinden yararlanması ne şekilde olacaktır?           

Soru 102:  Enerji desteğinden yararlanmak isteyen işletmeler hangi mercilere müracaat edecek ve hangi belgeleri ibraz edecektir?          

Soru 103:  Enerji desteği uygulamasından yararlanmak için başvuruda bulunan işletmeler tarafından verilecek taahhütnamenin içeriği nasıl olacaktır?          

Soru 104:  Enerji desteği uygulamasından yararlanmak amacıyla ibraz edilecek “Bilgi Formunda” hangi bilgiler yer almaktadır?

Soru 105:  Destek uygulamasına ilişkin talepler, Enerji Desteği Komisyonu tarafından ne şekilde değerlendirilecektir?               

Soru 106:  Enerji desteği uygulamasından yararlanmanın talep edildiği dönemde asgari sayıda işçi çalıştırıldığının tespitinde dikkate alınacak esaslar nelerdir?              

Soru 107:  Dönemsel faaliyetlerde bulunan sektörlerde asgari istihdam sayısının fiilen ve sürekli olarak çalıştırıldığının tespiti ne şekilde yapılacaktır?     

Soru 108:  Faaliyetlerine geçici olarak ara vermiş olmaları nedeniyle Ağustos/2003 dönemine ait prim bordrosunda kayıtlı işçi bulunmayan işletmelerde enerji desteği uygulaması açısından baz alınacak işçi sayısı ne şekilde belirlenecektir?            

Soru 109:  Destek uygulamasından yararlanmak isteyen işletmelerin, alt işveren (aracılar) vasıtasıyla istihdam ettikleri işçiler, toplam istihdam sayısının tespitinde dikkate alınabilir mi?   

Soru 110:  Enerji desteği miktarının hesaplanmasında dikkate alınacak esaslar nelerdir?    

Soru 111:  Enerji desteğinden yararlanan işletmelerin istihdam ettikleri işçi sayısının değişmesi durumunda destek uygulaması ne şekilde olacaktır?          

Soru 112:  Aynı firmaya ait aynı adreste ancak farklı iş kollarında faaliyette bulunan işletmeler için enerji desteği uygulaması ne şekilde olacaktır?          

Soru 113:  Destek uygulaması kapsamında hangi enerji giderleri Hazine tarafından karşılanacaktır?

Soru 114:  Enerji desteği uygulaması kapsamında Hazine tarafından karşılanacak enerji giderleri hangi tarife üzerinden belirlenecektir?

Soru 115:  Enerji desteği uygulamasına ilişkin şartların ihlal edilmesi veya enerji desteği komisyonuna yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge sunulması durumunda uygulanacak müeyyideler nelerdir?    

Soru 116:  5084 sayılı Kanun kapsamındaki illerde kültür yatırımı ve girişimi ile uğraşan kurumlar vergisi mükelleflerinde enerji desteği uygulaması ne şekilde olacaktır? 

Soru 117:  İşletmelerin yararlandıkları enerji desteği, ne şekilde muhasebeleştirilecektir?   

 

 

 

V. BÖLÜM

 

BEDELSİZ YATIRIM YERİ TAHSİSİ

 

Soru 118:  Bedelsiz yatırım yeri tahsisi desteği uygulamasının dayanağı nedir?    

Soru 119:  Bedelsiz yatırım yeri desteği uygulamasının amacı nedir?       

Soru 120:  Bedelsiz yatırım yeri desteği uygulaması kapsamında bulunan iller hangileridir?              

Soru 121:  Bedelsiz yatırım yeri desteği hangi tarihler arasında uygulanacaktır?   

Soru 122:  Bedelsiz yatırım yeri tahsisi desteğinden yararlanılmasına ilişkin şartlar nelerdir?             

Soru 123:  Bedelsiz yatırım yeri tahsisi desteği uygulamasından kimler yararlanabilir?        

Soru 124:  Bedelsiz yatırım yeri tahsisi uygulamasında öncelikli tahsis hakkına sahip olan gerçek veya tüzel kişiler var mıdır?  

Soru 125:  Destek uygulaması kapsamında hangi arsa veya araziler bedelsiz olarak devredilebilir?   

Soru 126:  Bedelsiz yatırım yeri olarak tahsis edilecek arsa ve arazilerin bulundukları yer itibariyle herhangi bir sınırlama var mıdır?         

Soru 127:  Destek uygulaması kapsamında bedelsiz devredilecek taşınmazların imar planlı olması şart mıdır?

Soru 128:  Hazineye, katma bütçeli kuruluşlara, belediyelere veya il özel idarelerine ait olmakla birlikte, destek uygulaması kapsamında yatırımcılara bedelsiz olarak devredilemeyecek arsa ve araziler nelerdir?             

Soru 129:  Yatırımcılar, destek uygulaması kapsamında bedelsiz olarak devredilecek arsa ve arazileri nasıl öğrenebilir?              

Soru 130:  Yatırımcılar, kendileri tarafından belirlenen arazi ve arsaların bedelsiz olarak devredilmesini talep edebilirler mi?       

Soru 131:  Üzerinde henüz faaliyete geçmemiş yatırım bulunan arazi ve arsaların, destek uygulaması kapsamında yatırımcılara bedelsiz olarak devredilmesi mümkün müdür?      

Soru 132:  Destek uygulamasından yararlanılmak için başvuruda bulunulacak merciler ve başvuru sırasında ibraz edilecek belgeler nelerdir?           

Soru 133:  Bedelsiz yatırım yeri tahsisi talepleri, hangi kurum tarafından değerlendirilecektir?          

Soru 134:  Aynı taşınmaz ile ilgili olarak birden fazla başvurunun yapılması durumunda değerlendirme ne şekilde yapılacaktır?

Soru 135:  Bedelsiz devredilecek taşınmaz üzerinde yapılacak yatırım sonunda istihdam edilen işçi sayısının destek uygulaması açısından önemi nedir?    

Soru 136:  Destek uygulaması kapsamında bedelsiz olarak devredilecek arazi ve arsalar için yapılacak devir işlemlerine ilişkin prosedür ne şekilde olacaktır?            

Soru 137:  Organize sanayi ve endüstri bölgelerine taşınmaz devredilmesine ilişkin usul ve esaslar nelerdir?

Soru 138:  Destek uygulaması kapsamında kendilerine bedelsiz yatırım yeri tahsis edilen gerçek ve tüzel kişilerin yaptıkları yatırımlar ne şekilde denetlenecektir?             

Soru 139:  Kendilerine bedelsiz yatırım yeri tahsis edilen gerçek ve tüzel kişilerin, yeni başladıkları yatırımları hangi süre içinde bitirmeleri gerekmektedir?

Soru 140:  Bedelsiz yatırım yeri tahsisi desteği uygulaması açısından yatırımın konusunun herhangi bir önemi var mıdır?         

Soru 141:  Bedelsiz yatırım yeri tahsisi desteği kapsamında kendisine arsa veya arazi tahsis edilen yatırımcıların daha sonra destek uygulamasından vazgeçmeleri mümkün müdür?       

Soru 142:  Bedelsiz devredilen taşımazların tapu kütüğünde yer alan şerh, hangi durumlarda terkin edilebilir?             

Soru 143:  Destek uygulaması kapsamında bedelsiz devredilen arazi veya arsa üzerinde kamuya ait bina veya müştemilatın bulunması durumunda bunların devri ne şekilde olacaktır?       

Soru 144:  5084 sayılı Kanun kapsamında kendisine bedelsiz yatırım yeri tahsis edilen yatırımcıların, söz konusu bu taşınmazları başkalarına devretmeleri mümkün müdür?      

Soru 145:  Kendilerine bedelsiz yatırım yeri tahsis edilen gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu bu taşınmazları, ayni veya şahsi kredi karşılığında teminat olarak göstermeleri mümkün müdür?            

Soru 146:  Kendilerine bedelsiz yatırım yeri tahsis edilen yatırımcıların yükümlülükleri nelerdir?       

Soru 147:  Destek uygulaması kapsamında devredilen taşınmazın devir ve tapuya ilişkin işlemlerinde ortaya çıkan her türlü yasal yükümlülükler ve masraflar kimin tarafından karşılanacaktır?           

Soru 148:  Bedelsiz devredilen taşınmazın, ilgili idare tarafından geri alınacağı ya da tahliye edilmesinin talep edileceği durumlar nelerdir?           

 

VI. BÖLÜM

 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ PARSELLERİN
BEDELSİZ TAHSİSİ

 

Soru 149:  Organize sanayi bölgelerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin usul ve esaslar nelerdir?       

Soru 150:  Yatırımcılara Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan boş parsellerin bedelsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin destek uygulamasının dayanağı nedir?              

Soru 151:  5084 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde yer alan destek uygulamasının amacı nedir? 

Soru 152:  5084 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde yer alan destek kapsamında bulunan iller hangileridir?              

Soru 153:  5084 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde hüküm altına alınan destek unsurları nelerdir?             

Soru 154:  Organize sanayi bölgelerindeki boş parsellerin tahsis edilmesine ilişkin şartlar nelerdir?

Soru 155:  5084 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde hüküm altına alınan destek uygulaması hangi tarihler arasında uygulanacaktır?  

Soru 156:  Organize sanayi bölgelerinde bulunan boş parsellerin bedelsiz olarak kendilerine tahsis edilmesini talep eden gerçek ve tüzel kişilerin, hangi belgeler ile nereye başvurmaları gerekmektedir?           

Soru 157:  Başvuru sırasında organize sanayi bölgesine ibraz edilecek “Yatırım Bilgi Formunda” yer alan bilgiler nelerdir?        

Soru 158:  Organize sanayi bölgesinde bulunan aynı parsel ile ilgili olarak birden fazla yatırımcı tarafından müracaatta bulunulması durumunda öncelik sırası ne şekilde belirlenecektir?    

Soru 159:  Öncelik sırasının tespitinde dikkate alınacak toplam yatırım tutarı, hangi harcama kalemlerinden oluşmaktadır?        

Soru 160:  5084 sayılı Kanun’un yayımı tarihinden önce bedelli olarak tahsis edilmiş organize sanayi bölgelerindeki parseller için ödemelerin durdurulmasına ilişkin usul ve esaslar nelerdir?       

Soru 161:  Bedelsiz tahsis edilen veya ödemeleri durdurulan parseller için yapılacak mahsup işlemine ilişkin usul ve esaslar nelerdir?   

Soru 162:  Bedelsiz parsel tahsisi desteğinden yararlanabilmek için yatırım ve istihdam şartları nelerdir?       

Soru 163:  Bedelsiz olarak devredilecek parsele ait tapu kütüğünün beyanlar hanesine hangi şerh konulacaktır?        

Soru 164:  Bedelsiz devredilen parsele ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde yer alan şerh hangi durumlarda kaldırılabilir?  

Soru 165:  5084 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesi hükmü uyarınca kendilerine bedelsiz parsel tahsis edilen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri nelerdir?

Soru 166:  Destek uygulaması kapsamında bedelsiz olarak tahsis edilecek parsellerin geri alınacağı durumlar nelerdir?             

5084 SAYILI KANUN’DA YER ALAN TEŞVİK VE DESTEK UNSURLARININ TOPLU GÖSTERİMİ           

EKLER  

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN           

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1    

YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 2    

GENELGE (16- 314 Ek)       

GENELGE (16-344 Ek)        

HAZİNEYE, KATMA BÜTÇELİ KURULUŞLARA, BELEDİYELERE VEYA İL ÖZEL İDARELERİNE AİT ARAZİ VEYA ARSALARIN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ DEVRİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE BEDELSİZ TAHSİSİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK               

ENERJİ DESTEĞİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2004/1)          

ENERJİ DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI      

KAYNAKÇA