İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ  

İÇİNDEKİLER      

 

 

TÜM YÖNLERİYLE AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

 

I-          AVUKATLIK FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN MAHİYETİ VE ÖZELLİKLERİ      

II-         SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN UNSURLARI             

A-   FAALİYETİN SERMAYEDEN ÇOK ŞAHSİ ÇALIŞMAYA, İLMİ VEYA MESLEKİ BİLGİYE VEYA UZMANLIĞA DAYANMASI              

B-  FAALİYETİN TİCARİ ÖZELLİKTE OLMAMASI (TİCARİ KAZANÇ - SERBEST MESLEK KAZANCI AYRIMI)       

C-  FAALİYETİN İŞVERENE TABİ OLMAKSIZIN ŞAHSİ SORUMLULUK ALTINDA KENDİ NAM VE HESABINA YAPILMASI (ÜCRET - SERBEST MESLEK KAZANCI AYRIMI)        

D-  SÜREKLİLİK UNSURU (ARIZİ KAZANÇ– SERBEST MESLEK KAZANCI AYRIMI)               

III-       SERBEST MESLEK ERBABI

A-   GENEL TANIMLAMA ÇERÇEVESİNDE SERBEST MESLEK ERBABI OLANLAR    

B-  KANUNDA YAPILAN BELİRLEME SONUCU SERBEST MESLEK ERBABI SAYILANLAR    

IV-        AVUKATLARIN MÜKELLEFİYETLE İLGİLİ ÖDEVLERİ     

A-   BİLDİRİM ÖDEVLERİ      

1-   İşe Başlamayı Bildirme             

2-   Adres Değişiklikleri Bildirme   

3-   İş Değişikliklerinin Bildirilmesi               

4-   İşletmede Değişikliğin Bildirilmesi         

5-   İşi Bırakmayı Bildirme ve Avukatın Vefatı Durumu              

B-  DEFTER TUTMA

C-  AMORTİSMAN KAYITLARI             

D-  SERBEST MESLEK MAKBUZU DÜZENLEME             

E-   MUHAFAZA VE İBRAZ ÖDEVİ        

F-   VERGİ LEVHASI ASMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ     

G-  ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ KULLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

H-  SEKİZ BİN YTL’Yİ AŞAN TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN BANKA KANALIYLA YAPILMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ      

V-         SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ TESPİTİ

A-   SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA HASILAT KAVRAMI     

B-  SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA ELDE ETME (TAHSİL ESASI)    

C-  AVUKATLIK KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLECEK GİDERLER        

1-   Mesleki Kazancın Elde Edilmesi ve İdame Ettirilmesi İçin Ödenen Genel Giderler         

a-   Mesleki Faaliyetin Sürdürüldüğü İşyerinin Kirası         

b-   Aydınlatma ve Isıtma Giderleri          

c-   Telefon Giderleri 

d-   Su, Elektrik, Telefon, Doğalgaz Faturalarının Süresinde Ödenmemesinden Kaynaklanan Gecikme Cezaları     

e-   Kırtasiye Giderleri               

f-    İşle İlgili Olarak Şehir İçi Ulaşım, Posta, Kargo Giderleri              

g-   Avukatların Davayı Kaybetmeleri Durumunda Müşterilerine Yaptıkları Ödemeler   

2-   Personel Giderleri     

3-   Mesleki Faaliyet ile İlgili Yolculuk ve Konaklama Giderleri

4-   Mesleki Faaliyette Kullanılan Tesisat ve Demirbaş Eşya İçin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar 

5-   Envantere Dahil Taşıtlar İçin Vergi Usul Kanunu Hükümlerine Göre Ayrılan Amortismanlar       

6-   Kiralanan veya Envantere Dahil Olan Taşıtların Giderleri   

7-   Alınan Mesleki Yayınlar İçin Ödenen Bedeller      

8-   Mesleki Faaliyetin İcrası İçin Ödenen Mal ve Hizmet Alım Bedelleri 

9-   Emekli Sandıklarına ve Mesleki Teşekküllere Ödenen Aidatlar          

10- İşyeri İle İlgili Ayni Vergi, Resim ve Harçlar          

11- Mesleki Faaliyetle İlgili Olarak Ödenen Tazminatlar            

D-  MESLEKİ KAZANCIN TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER      

VI-        AVUKATLARA YAPILAN ÖDEMELERDE VERGİ TEVKİFATI             

VII-      AVUKATLARDA GEÇİCİ VERGİ            

A-   AVUKATLARDA GEÇİCİ VERGİ MÜKELLEFİYETİ      

B-  ÖDENEN GEÇİCİ VERGİLERİN GELİR VERGİSİNDEN MAHSUBU         

C-  ÖDENEN GEÇİCİ VERGİLERİN DİĞER VERGİ  BORÇLARINA  MAHSUBU            

D-  KESİLEN STOPAJLARIN HESAPLANAN GEÇİCİ VERGİLERDEN MAHSUBU       

E-   AVUKATLARDA GEÇİCİ  VERGİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME ÖRNEĞİ

VIII-     DAVA SONUCUNDA MAHKEMELERCE TAKDİR EDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNİN VERGİSEL BOYUTU             

A-   DAVA SONUCUNDA MAHKEMELERCE TAKDİR EDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNİN GELİR VERGİSİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ   

B-  DAVA SONUCUNDA MAHKEMELERCE TAKDİR EDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNİN GELİR VERGİSİ STOPAJINA TABİ OLUP OLMADIĞI         

IX-        AVUKATLARIN ELDE ETTİĞİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ BEYANI VE VERGİLENDİRİLMESİ

A-   İSTİSNA KAPSAMINDAKİ SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ   

B-  DAR MÜKELLEF AVUKATLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ         

C-  AVUKATLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN SERBEST MESLEK KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ VE BEYANI  

1-   Vergilendirmede Tevkifat Esası              

2-   Vergilendirmede Beyan Esası 

3-   Yıllık Beyanname Verilmesi ve Gelirin Toplanmasıyla İlgili Esaslar   

4-   Avukatlar Tarafından Elde Edilecek Diğer Gelirlerin Beyannamede Toplanması            

X-         AVUKATLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ       

A-   ÜCRETLER       

B-  AVUKATLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN ÜCRET GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 

C-  AVUKATLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN ÜCRETLERİN YILLIK BEYANNAMEYE İNTİKALİ             

1-   Yıllık Beyanname ile Beyanı Zorunlu Ücret Gelirleri            

2-   Yıllık Beyanname ile Beyan Edilmeyecek Ücret Gelirleri     

XI-        AVUKATLARIN AVUKATLIK FAALİYETİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN YANI SIRA ELDE ETTİKLERİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  

A-   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADININ MÜKELLEFİ    

B-  GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI – TİCARİ KAZANÇ AYRIMI  

C-  GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA GAYRİSAFİ HASILATIN TESPİTİ         

D-  EMSAL KİRA BEDELİ ESASI         

E-   GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARININ TESPİTİNDE GAYRİSAFİ HASILATTAN İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER        

1-   Gerçek Gider Usulü   

2-   Götürü Gider Usulü  

F-   AVUKATLAR GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASINDAN YARARLANABİLİRLER Mİ?          

G-  AVUKATLARIN ELDE ETTİKLERİ İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN BEYAN ESASLARI            

H-  TUTARI 800 YTL’YE KADAR OLAN TEVKİFATA VE İSTİSNA UYGULAMASINA KONU OLMAYAN KİRA GELİRLERİ       

İ-    AVUKATLARIN GAYRİMENKUL KİRALAMALARINDAN ZARAR DOĞMASI HALİ İLE AVUKATLIK FAALİYETLERİNDEN DOĞAN ZARARLARIN KİRA GELİRLERİNDEN MAHSUBU     

XII-      AVUKATLARIN AVUKATLIK FAALİYETİNDEN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARIN YANI SIRA ELDE ETTİKLERİ MENKUL SERMAYE İRATLARININ VERGİLENDİRİLMESİ  

A-   MENKUL SERMAYE İRADI KAVRAMI           

B-  GVK HÜKÜMLERİNE GÖRE BEYAN DIŞI KALAN MENKUL SERMAYE İRATLARI

1-   GVK’nın Geçici 55. Maddesi Hükmüne Göre Beyan Dışı Kalan Menkul Sermaye İratları              

2-   GVK’nın 76. Maddesine Göre Uygulanacak İndirim Oranı Uygulaması İle Beyan Dışı Kalan Menkul Sermaye İratları            

3-   GVK’nın Geçici 59. Maddesi Hükmüne Göre Beyan Dışı Kalan Menkul Sermaye İratları              

4-   Eurobond Faiz Gelirlerinin Durumu       

5-   GVK’nın 22/2 ve Geçici 62. Maddesi Hükümlerine Göre Beyan Dışı Kalan Kurumlardan Elde Edilen Kâr Payları     

a-   GVK’nın Geçici 62. Maddesine Göre Beyan Dışı Kalan Kâr Payları            

b-   GVK’nın 22/2. Maddesine Göre Beyan Dışı Kalan Kâr Payları     

6-   GVK’nın 86. Maddesi Hükmüne Göre Beyan Dışı Kalan Menkul Sermaye İratları          

a-   GVK’nın 86. Maddesinin 1/a Bendi Hükmüne Göre Beyan Dışı Kalan Menkul Sermaye İratları             

b-   GVK’nın 86. Maddesinin 1/d Bendi Hükmüne Göre Beyan Dışı Kalan Menkul Sermaye İratları            

C-  MENKUL SERMAYE İRADININ SAFİ TUTARININ TESPİTİNDE İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER VE AVUKATLIK FAALİYETLERİNDEN DOĞAN ZARARLARIN KİRA GELİRLERİNDEN MAHSUBU       

D-  AVUKATLARCA 2005 YILINDA ELDE EDİLEN MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYAN DURUMUNA İLİŞKİN TABLO              

XIII-     AVUKATLARIN BORSADAN ELDE ETTİKLERİ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ          

A-   HİSSE SENETLERİNİN ELDEN ÇIKARILMASINDA DEĞER ARTIŞI KAZANCI      

1-   Verginin Konusuna Giren Hisse Senetleri Alım-Satım İşlemlerinin Belirlenmesi           

2-   Verginin Konusuna Giren Hisse Senedi Alım-Satım İşlemlerinden Doğan Değer Artışı Kazançlarının Tespiti         

3-   Hisse Senedi Maliyet Bedelinin Endekslenmesi  

4-   Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinin Bir Kısmının Karlı, Bir Kısmının ise Zararlı Olması Halinde Beyan Edilecek Kazancın Tespiti     

5-   Hisse Senedi Satış Kazancının Tespitinde İstisna Uygulaması        

6-   Hisse Senedi Satış Kazançlarının Vergilendirilmesinde 01.01.2006 Tarihinden İtibaren Geçerli Olacak Düzenlemeler           

XIV-     GELİR VERGİSİNDE BEYANNAME İLE BİLDİRİLECEK GELİRDEN YAPILABİLECEK İNDİRİMLER       

A-   HAYAT, SAĞLIK VB. SİGORTA PRİMLERİ   

B-  BAĞ-KUR PRİMLERİ VE TOPLULUK SİGORTASI PRİMLERİ   

C-  BAĞIŞ VE YARDIMLARIN İNDİRİMİ             

1-   Bağış ve Yardımların Yapılacağı Kurum ve Kuruluşlar       

2-   Bağış ve Yardımlar Makbuz Karşılığı Yapılmalıdır

3-   Bağış ve Yardımların Üst Sınırı               

4-   Bağış ve Yardımların Aynen Yapılması Halinde Değer Tespiti           

5-   (%5) Oranı İle Sınırlı Olmaksızın Tamamı İndirilebilecek Bağış ve Yardımlar   

a-   Okul, Sağlık Tesisi ve Öğrenci Yurtlarına Yapılan Bağışlar         

b-   Gıda Bankacılığı Faaliyetinde Bulunan Dernek ve Vakıflara Yapılan Bağışlar         

c-   Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korumasına Yönelik Olarak Yapılan Bağışlar            

d-   Çocuk Yuvası, Yetiştirme Yurdu, Huzurevi, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerine Yapılan Bağış ve Yardımlar               

e-   Bağış ve Yardımların Özel Kanunlar Gereğince İndirimi               

6-   Bağış ve Yardımların Katma Değer Vergisi Mevzuatı Yönünden Değerlendirilmesi       

D-  SPONSORLUK HARCAMALARI     

E-   SAKATLIK İNDİRİMİ       

F-   ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HARCAMALARI  

G-  GEÇMİŞ YIL ZARARLARI               

XV-       YILLIK BEYANNAMEDE HESAPLANAN GELİR VERGİSİNDEN MAHSUP EDİLEBİLECEK VERGİLER VE İADESİ

A-   KESİNTİ YOLU İLE ÖDENEN VERGİLER     

1-   Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup         

2-   Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade              

a-   Mahsup Yoluyla İade         

b-   Nakden İade        

B-  GEÇİCİ VERGİNİN MAHSUBU VE İADESİ   

1-   Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiye Mahsup         

2-   Diğer Vergi Borçlarına Mahsup veya Nakden İade              

3-   Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu

C-  YABANCI ÜLKELERDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU      

D-  GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ VERGİ HATALARINDAN KAYNAKLANAN İADE İŞLEMLERİ    

E-   İADE TALEBİNİN GERÇEĞE AYKIRI BELGELERE DAYANMASI              

F-   TEVKİF YOLUYLA KESİLEN VERGİNİN VERGİ SORUMLUSUNCA TAHAKKUK ETTİRİLMEMESİ VEYA ÖDENMEMESİ

G-  ADINA VERGİ KESİNTİSİ YAPILAN İLE GELİR SAHİBİNİN FARKLI GERÇEK KİŞİLER OLMASI     

H-  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN SORUMLULUĞU     

XVI-     AVUKATLARIN YARARLANAMAYACAĞI VERGİSEL TEŞVİKLER   

A-   AZALAN BAKİYELER YÖNTEMİNE GÖRE AMORTİSMAN AYIRMA          

B-  YENİLEME FONU             

C-  ŞÜPHELİ ALACAK KARŞILIĞI AYIRMA VE DEĞERSİZ ALACAK YAZMA               

D-  ALACAK SENETLERİ REESKONTU              

E-   YATIRIM İNDİRİMİ          

F-   GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI İSTİSNASI             

G-  ENFLASYON DÜZELTMESİ           

XVII-    YILLIK BEYANNAMENİN DOLDURULMASI VE EKLENECEK BELGELER    

A-   GELİRİN TOPLANMASI VE BEYAN ESASI   

B-  TOPLAMA YAPILMAYACAK HALLER            

C-  YILLIK BEYANNAMENİN DOLDURULMASI

1-   Avukatlara Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması     

2-   Yıllık Beyannamenin Doldurulmasında Dikkat Edilecek Hususlar    

3-   2005 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri

a-   Genel Vergi Nispeti            

b-   Ücret Gelirlerinin Beyanında Vergi Nispeti    

D-  YILLIK BEYANNAME VERİLME VE ÖDEME SÜRELERİ            

XVIII-   AVUKATLAR TARAFINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARIN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEKLER    

A-   AVUKATLIK FAALİYETİNDEN ELDE EDİLEN MESLEKİ KAZANÇLARIN BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK              

B-  AVUKATLIK KAZANCININ YANI SIRA GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN BİR AVUKATIN KAZANÇLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK              

C-  BİRDEN FAZLA İŞVERENDEN ÜCRET GELİRİNİN YANI SIRA MESKEN VE İŞYERİ KİRA GELİRİ ELDE EDEN BİR AVUKATIN KAZANÇLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK          

D-  AVUKATLIK KAZANCININ YANI SIRA ÇEŞİTLİ KAYNAKLARDAN MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDEN BİR AVUKATIN KAZANÇLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK          

E-   AVUKATLIK KAZANCININ YANI SIRA BORSA KAZANCI VE KİRA GELİRİ ELDE EDEN BİR AVUKATIN KAZANÇLARININ BEYANINA İLİŞKİN ÖRNEK              

XIX-     AVUKATLARIN KAZANÇLARININ KATMA DEĞER VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU             

A-   VERGİNİN KONUSU VE VERGİYİ DOĞURAN OLAY   

B-  VERGİ İNDİRİMİ              

C-  İNDİRİLEMEYECEK KATMA DEĞER VERGİSİ            

D-  KDV’DE BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI     

E-   AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İLE BELİRLENEN VEKALET ÜCRETLERİNE KDV’NİN DAHİL OLDUĞU           

F-   DAVA SONUCUNDA MAHKEMELERCE TAKDİR EDİLEN VEKALET ÜCRETLERİNİN KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ    

G-  AVUKATLARCA VERİLEN HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİNDE KDV TEVKİFATI UYGULAMASI VE İADE             

H-  AVUKATLARCA BEDELSİZ OLARAK VERİLEN HİZMETLERDE KDV SORUNU     

İ-    AVUKATLARDA KDV BEYANNAMESİ DÜZENLEME UYGULAMA ÖRNEĞİ             

XX-       AVUKATLARDA STOPAJ YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE MUHTASAR BEYANNAME     

A-   AVUKATLARIN PERSONELİNE YAPTIKLARI ÜCRET ÖDEMELERİNDE STOPAJ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ      

B-  AVUKATLARIN DİĞER SERBEST MESLEK ERBAPLARINA YAPTIKLARI ÖDEMELERDE STOPAJ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ        

C-  AVUKATLARIN İŞYERİ KİRA ÖDEMELERİNDE STOPAJ YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ               

D-  AVUKATLARA İLİŞKİN MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME ÖRNEĞİ             

XXI-     AVUKATLARDA DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ         

A-   AVUKATLARIN TARAF OLDUĞU SÖZLEŞMELERDE DAMGA VERGİSİ  

B-  AVUKATLARDA SÖZLEŞMELERDEN DOĞAN DAMGA VERGİSİNİN BEYAN ESASLARI     

C-  DAMGA VERGİSİNDE VE CEZADA SORUMLULUK    

D-  AVUKATLARDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMA ÖRNEĞİ            

XXII-    AVUKATLIK TABELALARININ İLAN VE REKLAM VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU              

XXIII-   AVUKATLIK ORTAKLIKLARININ VERGİLENDİRİLMESİNDE ÖZELLİKLİ DURUMLAR             

A-   AVUKAT ORTAKLIKLARININ HUKUKİ STATÜSÜ       

B-  AVUKATLIK ORTAKLIKLARININ KAZANÇLARININ TESPİTİ   

C-  AVUKATLIK ORTAKLIKLARININ TUTACAKLARI DEFTERLER VE KULLANACAKLARI BELGELER  

D-  AVUKATLIK ORTAKLIKLARINDA KANUNİ TEMSİLCİNİN ÖDEV VE SORUMLULUKLARI  

E-   AVUKATLIK ORTAKLIKLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ        

XXIV-   AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK MUKTEZALAR

XXV- AVUKATLARIN VERGİLENDİRİLMESİNE YÖNELİK ÖRNEK YARGI KARARLARI          

KAYNAKÇA