İÇİNDEKİLER

  

ÖNSÖZ                  

İÇİNDEKİLER  

 BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI’NIN
TEKNİK ANALİZİ

 I-       KONU          

II-     BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI’NIN TEKNİK ANALİZİ        

A-   YASANIN AMACI  

B-   YASANIN KAPSAMI              

C-  YASADA KULLANILAN ÖZELLİKLİ TANIMLAR  

D-  BİLGİ EDİNME HAKKI          

E-   BİLGİ VERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ          

F-   BAŞVURU YÖNTEMİ           

G-  İSTENECEK BİLGİ VE BELGENİN NİTELİĞİ      

H-  YAYIMLANMIŞ BİLGİ VEYA BELGELER             

I-    GİZLİ BİLGİLERİ AYIRARAK BİLGİ VEYA BELGE VERME

İ-    BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM            

J-   BİLGİ VEYA BELGEYE ERİŞİM SÜRELERİ        

K-   BAŞVURULARIN YANITLANMASI      

L-   İTİRAZ USULÜ     

M-  BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULU     

N-  BİLGİ EDİNDİRME HAKKININ SINIRLARI          

1-   Yargı Denetimi Dışında Kalan İşlemler      

2-   Devlet Sırrına İlişkin Bilgi veya Belgeler  

3-   Ülkenin Ekonomik Çıkarlarına İlişkin Bilgi veya Belgeler      

4-   İstihbarata İlişkin Bilgi veya Belgeler       

5-   İdari Soruşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler        

6-   Adli Soruşturma ve Kovuşturmaya İlişkin Bilgi veya Belgeler             

7-   Özel Hayatın Gizliliği    

8-   Haberleşmenin Gizliliği

9-   Ticari Sır         

10- Fikir ve Sanat Eserleri  

11- Kurum İçi Düzenlemeler              

12- Tavsiye ve Mütalaa Talepleri       

O-  CEZA HÜKÜMLERİ              

III-    DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

 YASA METNİ

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU       

 YASA GEREKÇESİ VE

TBMM KOMİSYON RAPORLARI

 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum ve
Adalet Komisyonları Raporları (1/632)             

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Raporu        

AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN            

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU TASARISI    

Adalet Komisyonu Raporu

ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN         

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU TASARISI    

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU TASARISI    

 

YASAYA İLİŞKİN TBMM GENEL KURUL
GÖRÜŞME TUTANAKLARI

 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanağı       

 

YASAYA İLİŞKİN YÖNETMELİK

 

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU’NUN UYGULANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİK          

EK-1 BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU    

EK-2 BİLGİ EDİNME BAŞVURUSU FORMU    

 BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU’NDA
DEĞİŞİKLİK TASARISI

 GENEL GEREKÇE               

MADDE GEREKÇELERİ      

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI  

 BİLGİ EDİNDİRME
DEĞERLENDİRME KURULU

 I-       KURULUN OLUŞUMU              

II-     KURULUN ÖRGÜT YAPISI       

III-    KURULUN ÜYELERİ 

IV-    KURULUN İLKE KARARLARI  

 A-  BİLGİ EDİNME BAŞVURULARINDA 2005 YILI İÇERİSİNDE UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİ HAKKINDA 25.03.2005 TARİH VE 2005/1 SAYILI İLKE KARARI

B- KURULA YAPILAN İTİRAZLARDA SÜRELERLE İLGİLİ İLKE KARARI               

C- BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA İTİRAZ USULÜ HAKKINDA 06.04.2005 TARİH VE 2005/3 SAYILI İLKE KARARI               

D-  DEVLET MEMURLARININ BİLGİ EDİNME DEĞERLENDİRME KURULUNA İTİRAZLARI HAKKINDA 06.04.2005 TARİH 2005/4 SAYILI İLKE KARARI            

E- İTİRAZ DİLEKÇELERİNDE YER ALMAYAN EKSİK EVRAKIN TAMAMLANMASI HAKKINDA 06.04.2005 TARİH 2005/5 SAYILI İLKE KARARI 

 

BİLGİ EDİNDİRME DEĞERLENDİRME
KURULU KARARLARI

 

 

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI VE DİLEKÇE
HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN YASA İLE

ANAYASANIN YURTTAŞ HAKLARINA İLİŞKİN

HÜKÜMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

 

I-       GİRİŞ          

II-     1982 ANAYASASI’NIN YURTTAŞ HAKLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİN TEMEL YAPISI İLE 3071 SAYILI YASA VE 4982 SAYILI YASA           

A-   TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN NİTELİĞİ    

B-   DİLEKÇE HAKKI VE BİLGİ EDİNİM HAKKI İLE İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

1-   Haberleşme Özgürlüğü

2-   Düşünce ve Kanaat Özgürlüğü  

3-   Düşünceyi Açıklama ve Yayma Özgürlüğü               

4-   Bilim ve Sanat Özgürlüğü           

5-   Özel Yaşamın Gizliliği   

6-   Dilekçe Hakkı 

III-    SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İLE
DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA

İLİŞKİN YASANIN KARŞILAŞTIRILMASI

 

I-       GİRİŞ          

II-     3071 SAYILI YASA’NIN TEMEL YAPISI VE 4982 SAYILI YASA          

A-   AMACI   

1-   Kapsamı         

2-   Dilekçenin Zorunlu Koşulları     

3-   Dilekçenin Gönderildiği Makamda Hata    

4-   İncelenemeyecek Dilekçeler       

5-   Dilekçenin İncelenmesi ve Sonucunun Bildirilmesi               

III-    SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 

BİLGİ EDİNME HAKKI YASASI İLE

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA İLİŞKİN

YASA, DENETİM VE SAYDAMLIK

 

I-       GİRİŞ          

II-     3071 SAYILI DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN               

III-    4982 SAYILI BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU      

IV-    DENETİM     

V-      SAYDAMLIK (AÇIKLIK)            

VI-    SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

 DİLEKÇE HAKKI KANUNU İLE İLGİLİ
YASAL DÜZENLEMELER

 I-       TARİHÇE     

A- GENEL AÇIKLAMA 

B- TARİHSEL GELİŞİM               

C- MAGNA CARTA     

D- OSMANLI DÖNEMİ

E- MEŞRUTİYET DÖNEMİ         

F- 1924 ANAYASASI   

G- 1961 ANAYASASI   

H- 1982 ANAYASASI   

I- AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR ŞARTI            

II-     ANAYASA    

III-    DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN      

IV-    TBMM İÇTÜZÜK         

V-      KOMİSYONA BAŞVURU           

A-   HABERLEŞME      

B-   DİLEKÇE ÖRNEĞİ

VI-    DİLEKÇENİN İZLEDİĞİ YOL    

VII-   TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU DİLEKÇE İSTATİSTİKLERİ

VIII-  TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU’NA VERİLEN ÖZELLİKLİ DİLEKÇE ÖZETLERİ               

IX-    TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU 

A-   TARİHSEL GELİŞİM             

B-   MEVZUAT             

1-   Anayasal Düzenleme    

2-   Yasal Düzenleme          

3-   İçtüzük           

C-  YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER   

X-      3071 SAYILI YASADA DEĞİŞİKLİK TASARISI     

KAYNAKÇA